Công văn 270/SXD-GĐKT

Công văn 270/SXD-GĐKT hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 270/SXD-GĐKT hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng


UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 270/SXD-GĐKT
V/v Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

Vị Thanh, ngày 14 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

 

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 về việc điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói; Công văn số 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 về việc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng của Chính Phủ;
Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng;
Căn cứ Công văn số 778/UBND-NCTH ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn các Sở, Ban ngành và địa phương thực hiện việc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng;
Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng như sau:

I. Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng

- Các loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh (tăng, giảm) giá bao gồm: Xăng, dầu, sắt thép các loại (bao gồm cả cáp thép, ống thép các loại), nhựa đường, xi măng, cát, đá, sỏi, gạch các loại, dây điện, cáp điện các loại, gỗ các loại (bao gồm cả cốp pha gỗ, cửa gỗ các loại), kính các loại. Trường hợp cần điều chỉnh các loại vật liệu xây dựng khác do biến động giá thì chủ đầu tư xác định và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được xác định cho từng hợp đồng thi công xây dựng công trình, từng gói thầu và cho cả dự án.

- Dự toán chi phí xây dựng bổ sung có thể xác định bằng cách tính bù trừ chi phí vật liệu trực tiếp hoặc hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu. Hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu do chủ đầu tư tổ chức tính toán hoặc áp dụng chỉ số giá do Bộ Xây dựng công bố hoặc chỉ số giá của Tổng cục Thống kê. Dự toán chi phí xây dựng bổ sung được xác định theo hướng dẫn tại phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

- Giá vật liệu xây dựng tại các thời điểm điều chỉnh được xác định tương ứng với các thời điểm theo thông báo giá vật liệu xây dựng hàng tháng của Liên Sở Tài chính – Xây dựng.

- Trường hợp giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng thấp hơn giá vật liệu xây dựng do Liên Sở Tài chính – Xây dựng thông báo hàng tháng ở cùng thời điểm tương ứng thì lấy giá vật liệu xây dựng do Liên Sở Tài chính – Xây dựng thông báo để tính chênh lệch.

- Trường hợp giá vật liệu xây dựng không có trong thông báo giá vật liệu xây dựng hàng tháng của Liên Sở Tài chính – Xây dựng thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ chứng từ, hóa đơn hợp lệ để xác định giá vật liệu xây dựng và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác.

II. Điều chỉnh hình thức giá hợp đồng

Điều chỉnh hình thức giá hợp đồng từ hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định sang hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh cho phép trước khi thực hiện. Nội dung hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

III. Tổ chức thực hiện

1. Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng (giảm) chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.

2. Chủ đầu tư tổ chức tính toán và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dự toán chi phí xây dựng bổ sung, dự toán điều chỉnh, giá gói thầu, tổng mức đầu tư được điều chỉnh phù hợp với từng thời điểm biến động giá vật liệu xây dựng để làm cơ sở cho việc bổ sung chi phí xây dựng và được xác định như sau:

- Đối với các gói thầu, hạng mục công trình, công trình chưa lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh dự toán theo các quy định hiện hành.

- Đối với các gói thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư căn cứ vào nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và dự toán chi phí xây dựng bổ sung để làm cơ sở trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Đối với những gói thầu đã có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng, chủ đầu tư căn cứ vào dự toán chi phí xây dựng bổ sung và nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu để đàm phán và ký kết hợp đồng.

Trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh không vượt giá gói thầu đã được phê duyệt thì chủ đầu tư quyết định việc đàm phán, ký kết hợp đồng.

Trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh mà vượt giá gói thầu đã được phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư quyết định và đàm phán, ký kết hợp đồng, sau đó gửi kết quả để báo cáo người quyết định đầu tư.

Trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

- Đối với các gói thầu đang thi công dỡ dang, chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, xác nhận khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng tăng (giảm) giá, xác định mức điều chỉnh giá để lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung, đồng thời căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết để ký bổ sung giá hợp đồng làm cơ sở thanh toán hợp đồng.

Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh được xác định bằng cách cộng dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt với các dự toán chi phí xây dựng bổ sung; Giá gói thầu điều chỉnh được xác định bằng cách cộng giá trúng thầu đã được phê duyệt với các dự toán chi phí xây dựng bổ sung.

Dự toán chi phí xây dựng bổ sung lập một lần trên cơ sở những khối lượng xây lắp chịu ảnh hưởng tăng (giảm) giá vật liệu xây dựng từ năm 2007.

3. Đối với những hợp đồng đã ký kết, thì căn cứ vào dự toán chi phí xây dựng bổ sung và nội dung hợp đồng đã ký kết, chủ đầu tư và nhà thầu ký bổ sung giá hợp đồng làm cơ sở thanh toán hợp đồng.

4. Chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu tiền bù chênh lệch giá theo hướng dẫn này theo mức tạm ứng của hợp đồng đối với khối lượng chưa thực hiện và tạm thanh toán 80% ÷ 90% chênh lệch giá của khối lượng đã thực hiện trong khi chờ làm các thủ tục điều chỉnh để trách thiệt hại cho nhà thầu và không ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, dự án.

Hồ sơ tạm ứng, tạm thanh toán bao gồm: Giấy đề nghị tạm ứng (tạm thanh toán), hợp đồng điều chỉnh (phụ lục hợp đồng) và dự toán chi phí xây dựng bổ sung.

5. Khi điều chỉnh giá vật liệu xây dựng làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư dự án thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

6. Trường hợp sau khi điều chỉnh giá vật liệu xây dựng làm thay đổi nhóm của dự án, chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án như qui định đối với dự án trước khi điều chỉnh (không phải làm lại các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án).

7. Không điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn này đối với các hợp đồng xây dựng đã được thanh toán xong trong năm 2007 (đã thanh toán hết giá hợp đồng bao gồm cả giá trị của hợp đồng đã được ký kết và phần bổ sung nếu có trong năm 2007), trừ các khoản bảo hành theo qui định hoặc chậm tiến độ xây dựng so với hợp đồng do lỗi của nhà thầu xây dựng. Trường hợp chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu xây dựng thì chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

8. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

9. Việc chuyển tiếp các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (bao gồm tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức và giá xây dựng, hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình) thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

Yêu cầu các Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo đúng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và nội dung hướng dẫn này; đảm bảo không ảnh hưởng quá trình quản lý đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Trường hợp có khó khăn vướng mắc thì gửi về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để được xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các phòng QLĐT, HTKT;
- Lưu HC, GĐKT;
- E:/CV2008//Congvan/Huong dan
 Dc gia & HD xay dung.doc

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huỳnh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 270/SXD-GĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu270/SXD-GĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2008
Ngày hiệu lực14/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 270/SXD-GĐKT

Lược đồ Công văn 270/SXD-GĐKT hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 270/SXD-GĐKT hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu270/SXD-GĐKT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýNguyễn Huỳnh Đức
        Ngày ban hành14/05/2008
        Ngày hiệu lực14/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 270/SXD-GĐKT hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 270/SXD-GĐKT hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng

           • 14/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực