Công văn 2715/TCT-TNCN

Công văn 2715/TCT-TNCN năm 2016 chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2715/TCT-TNCN kiểm tra chống thất thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2715/TCT-TNCN
V/v Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với DN ngoài quốc doanh và HKD trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 15/6/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1353/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với Doanh nghiệp Ngoài Quốc doanh và Hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 1353).

Đviệc triển khai được thống nhất, kịp thời, đúng yêu cầu của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế triển khai ngay một số công việc sau:

- Thành lập ban chỉ đạo của Cục Thuế theo đúng hướng dẫn tại khoản 2, Mục IV Kế hoạch 1353 ban hành kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai việc thực hiện Kế hoạch 1353, tập trung lực lượng để đảm bảo việc triển khai Kế hoạch được thực hiện ngay từ tháng 6/2016 và kết thúc việc kiểm tra chống thất thu theo Kế hoạch 1353 chậm nhất là hết tháng 8/2016.

- Thực hiện tuyên truyền về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh và Hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn ung, dịch vụ theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước tại Thông báo số 75/TB-VPCP ngày 05/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN giai đoạn 2011 - 2015, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020; và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Báo cáo UBND để chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương (quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, du lịch, thông tin truyền thông, công an,...) phối hợp với Cơ quan Thuế đảm bảo sự đồng thuận cao của các cơ quan, ban, ngành địa phương trước khi triển khai Kế hoạch 1353 có hiệu quả, đúng mục đích, tránh hình thức.

- Phê duyệt danh sách đơn vị thuộc diện kiểm tra chống thất thu theo tiêu chí rủi ro và hướng dẫn tại khoản 2, Mục III Kế hoạch 1353. Riêng Cục Thuế Thành phố Hà Nội và Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn đơn vị thuộc diện kiểm tra theo Kế hoạch 1353 để báo cáo Tổng cục Thuế phê duyệt chậm nhất là ngày 22/6/2016. Đồng thời thực hiện việc báo cáo kết quả triển khai theo hướng dẫn tại điểm 4, mục IV Kế hoạch 1353 theo mẫu ban hành kèm theo công văn này.

- Ban chỉ đạo của Cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện kiểm tra chéo người nộp thuế giữa các Chi cục Thuế trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. Thường xuyên chỉ đạo, nắm tình hình, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai Kế hoạch 1353 - đặc biệt là các địa bàn trọng điểm - đảm bảo không gây bất ổn về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương.

Tổng cục Thuế thông báo để các cục thuế được biết và thực hiện.

Báo cáo vướng mắc và tổng hợp kết quả triển khai về thường trực Ban chỉ đạo theo Quyết định số 796/QĐ-TCT ngày 26/4/2016 - Vụ QLT TNCN - Tổng cục Thuế - 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đồng thời gửi file mềm đến địa chỉ email: nttlinh01@gdt.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trư
ng Tổng cục Thuế - Trưởng Ban chỉ đạo theo Quyết định số 796/QĐ-TCT ngày 26/4/2016 (để b/c);
- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 796/QĐ-TCT ngày 26/4/2016 (để b/c);
- Vụ Thanh tra, Vụ Chính sách thuế, Vụ Chế độ kế toán - BTC (để biết);
- Vụ Thanh tra, Vụ KTNB, Vụ KK&KTT, Vụ CS
, Vụ Pháp chế (để biết);
- Lưu VT, TNCN.

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ ……..
-------

 

Số:         /CT-…….

 

 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 1353

(ban hành kèm theo công văn số 2715/TCT-TNCN ngày 17/6/2016 của Tổng cục Thuế)

1. Thời điểm báo cáo: .... cập nhật theo tiến độ triển khai Kế hoạch ....

2. Về việc thành lập Ban chỉ đạo

…………. (gửi kèm theo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo của Cục thuế - nếu có)………

3. Về công tác phối hợp với cơ quan ban ngành địa phương và công tác tuyên truyền khi triển khai Kế hoạch ...

…………………

4. Về việc lựa chọn đơn vị thuộc diện kiểm tra chống thất thu thuế theo Kế hoch .........

STT

Cơ quan Thuế

Tổng sđơn vị thuộc diện kiểm tra

Số lượng đơn vị ngành TM

Sng đơn vị ngành ăn uống

Slượng đơn vị ngành dịch vụ

DN NQD

HKD

DN NQD

HKD

DN NQD

HKD

1

Chi cục Thuế ...

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi cục Thuế ...

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

5. Về việc thành lập đoàn kiểm tra theo Kế hoạch ....

STT

Cơ quan thuế

Số lượng đoàn kiểm tra

Tên địa bàn thực hiện kiểm tra chéo

Tổng số

Số lượng đoàn kiểm tra có thành phần liên ngành

Slượng đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra chéo địa bàn

1

VP Cục thuế

 

 

Không áp dụng đối với đoàn kiểm tra của Cục thuế

Không áp dụng đi với đoàn kiểm tra của Cục thuế

2

Chi cục Thuế ...

 

 

 

 

3

Chi cục Thuế ...

 

 

 

 

6. Kết quả kiểm tra

6.1. Kết quả kiểm tra đối với Doanh nghiệp NQD

STT

Cơ quan thuế

Tổng số DN đã kiểm tra

DN có phát sinh số thuế phải nộp tăng thêm

DN có phát sinh sthuế phải truy thu

Số lượng DN

Stiền thuế

Slượng DN

Số tiền thuế

1

Văn phòng Cục thuế

 

 

 

 

 

2

Chi cục Thuế...

 

 

 

 

 

3

Chi cục Thuế ...

 

 

 

 

 

6.2. Kết quả kiểm tra đối với Hộ kinh doanh

STT

Cơ quan thuế

Số HKD đi kiểm tra

HKD có DT thay đổi so với DT khoán (không bao gồm HKD thay đi ngành nghề)

HKD có DT thay đi do ngành nghề thực tế hoạt động thay đổi so với ngành nghđang khoán thuế

HKD thuộc diện điều chnh DT khoán trong thời gian còn lại của năm 2016

Tổng số

Thay đi tăng

Thay đổi giảm

Không thay đổi

Tổng số

Thay đổi tăng

Thay đổi giảm

Không thay đổi

Từ 50% tr lên

Dưới 50%

Từ 50% tr lên

Dưới 50%

SL

ST

SL

ST

SL

ST

SL

ST

SL

ST

SL

ST

 

SL

ST

1

VP Cục thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

CCT...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

CCT...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vướng mc phát sinh và đề xuất giải quyết

…………………………..

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2715/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2715/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2715/TCT-TNCN kiểm tra chống thất thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2715/TCT-TNCN kiểm tra chống thất thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2715/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành17/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2715/TCT-TNCN kiểm tra chống thất thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2715/TCT-TNCN kiểm tra chống thất thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh 2016

           • 17/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực