Công văn 281/BTC-TCNH

Công văn 281/BTC-TCNH hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg và Thông tư 122/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 281/BTC-TCNH thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg Thông tư 122/2009/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 281/BTC-TCNH
V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg và Thông tư 548/QĐ-TTg hỗ trợ thay thế xe công nông lôi máy cơ giới thô sơ ba bốn bánh đình chỉ tham gia giao thông">122/2009/TT-BTC.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bến Tre.

Trả lời công văn số 3930/STC-NS ngày 28/12/2009 của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre về việc hỗ trợ thay thế xe bị đình chỉ tham gia giao thông, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Các chủ phương tiện giao thông đã sở hữu phương tiện giao thông thuộc diện bị đình chỉ lưu hành và thực hiện chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2007) đến ngày Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 29/4/2009), nếu đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 548/QĐ-TTg thì được hỗ trợ theo Quyết định số 548/QĐ-TTg.

Đề nghị Sở Tài chính tỉnh Bến Tre hướng dẫn thực hiện theo chế độ quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- UBND tỉnh Bến Tre;
- Vụ PC;
- Vụ NSNN;
- Lưu VT, Vụ TCNH (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH CÁC
NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 281/BTC-TCNH

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 281/BTC-TCNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/01/2010
Ngày hiệu lực 07/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 281/BTC-TCNH

Lược đồ Công văn 281/BTC-TCNH thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg Thông tư 122/2009/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 281/BTC-TCNH thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg Thông tư 122/2009/TT-BTC
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 281/BTC-TCNH
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Ngọc Anh
Ngày ban hành 07/01/2010
Ngày hiệu lực 07/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 281/BTC-TCNH thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg Thông tư 122/2009/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Công văn 281/BTC-TCNH thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg Thông tư 122/2009/TT-BTC

  • 07/01/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/01/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực