Công văn 2871/BHXH-BT

Công văn 2871/BHXH-BT năm 2013 triển khai biện pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội, y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 2871/BHXT-BT năm 2013 xử lý nợ bảo hiểm xã hội y tế đã được thay thế bởi Quyết định 1303/QĐ-BHXH phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2014 2015 và được áp dụng kể từ ngày 06/11/2015.

Nội dung toàn văn Công văn 2871/BHXT-BT năm 2013 xử lý nợ bảo hiểm xã hội y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2871/BHXH-BT
V/v triển khai các biện pháp xử lý nợ BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2665/VPCP-KHTH ngày 04/4/2013 về xử lý nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Nghị quyết số 906/NQ-HĐQL ngày 7/3/2013 của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam về triển khai các biện pháp tích cực và kiên quyết để giảm và thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Về xử lý đơn vị sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng BHXH, BHYT (gọi chung là đơn vị nợ).

1.1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, kịp thời đối chiếu, thông báo tình hình đóng, chưa đóng và chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN với các đơn vị sử dụng lao động.

1.2. Hàng tháng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về tình hình thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, trong đó có nội dung về nợ BHXH, BHYT. Tiếp tục duy trì hoạt động của tổ thu hồi nợ liên ngành và của cơ quan BHXH; công khai danh tính các đơn vị nợ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1.3. Chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an, Cục Thuế, Liên đoàn Lao động tỉnh... tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên đề và kiên quyết xử lý các đơn vị nợ.

a) Trường hợp đơn vị vi phạm pháp luật theo quy định tại Điều 134, Luật BHXH từ ba mươi ngày trở lên thì chuyển Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 138, Luật BHXH; hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt mà đơn vị không chuyển tiền nợ, lãi BHXH thì đề nghị người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp buộc trình tiền truy nộp vào quỹ BHXH theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18/2/2008 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh.

b) Trường hợp nợ với số tiền lớn, thời gian dài thì lập hồ sơ, gửi Tòa án khởi kiện.

c) Đối với doanh nghiệp không còn giao dịch hoặc không còn quan hệ với cơ quan BHXH: rà soát, xác định nguyên nhân cụ thể của từng đơn vị báo cáo BHXH Việt Nam xem xét, đề xuất biện pháp giải quyết.

d) Đối với doanh nghiệp chủ bỏ trốn: tổng hợp đầy đủ tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp chủ bỏ trốn tính đến thời điểm 30/6/2013 (theo biểu đính kèm) gửi BHXH Việt Nam trước ngày 15/9/2013 để phối hợp với các Bộ, Ngành xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1490/TTg-KGVX ngày 24/9/2012 của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ người lao động không đủ điều kiện hưởng BHTN bị mất việc làm trong doanh nghiệp có chủ bỏ trốn.

2. Về trách nhiệm đóng, hỗ trợ của Ngân sách Nhà nước (NSNN)

2.1. Hàng năm chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, các cấp có liên quan lập dự toán NSNN hỗ trợ đóng BHYT, BHTN trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt.

2.2. Chủ động thanh quyết toán và đề nghị cơ quan Tài chính các cấp chuyển kinh phí theo đúng quy định tại Khoản 9, Điều 3, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT; Điểm a, Khoản 3, Điều 3, Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ BHTN.

Trường hợp cơ quan Tài chính chuyển kinh phí không đúng thời gian, đủ số tiền theo quy định, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, giải quyết. Hết năm Ngân sách đối chiếu, quyết toán theo quy định.

3. Hàng tháng vào kỳ báo cáo, tổng hợp gửi BHXH Việt Nam kết quả thực hiện các biện pháp xử lý, thu hồi nợ nêu tại các điểm 1, 2 và phân tích những khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân, đề xuất biện pháp giải quyết.

4. Hàng quý, năm tổ chức sơ kết, tổng kết thi đua khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thuộc cơ quan BHXH và các ngành tích cực thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai các nội dung trên, quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- HĐQL BHXHVN;
- Các Bộ: TC, LĐTBXH, BYT;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Lưu: VT, BT(020).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN
CHỦ BỎ TRỐN ĐẾN 30/6/2013

(Biểu đính kèm Công văn số: 2871/BHXH-BT ngày 25/7/2013 của BHXH Việt Nam)

Đơn vị: Người, đồng

TT

Tên đơn vị

Số lao động

Số tiền nợ

Số tháng nợ

Thời điểm xác định đơn vị ngừng đóng do chủ bỏ trốn

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

 

I. BHXH

 

 

 

 

 

 

Đơn vị A

 

 

 

 

 

 

Đơn vị B

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

II. BHYT

 

 

 

 

 

 

Đơn vị A

 

 

 

 

 

 

Đơn vị B

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

III. BHTN

 

 

 

 

 

 

Đơn vị A

 

 

 

 

 

 

Đơn vị B

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Người lập
(ký)

Trưởng phòng thu
(ký)

Giám đốc
(ký, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2871/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2871/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2013
Ngày hiệu lực25/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/11/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2871/BHXT-BT năm 2013 xử lý nợ bảo hiểm xã hội y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2871/BHXT-BT năm 2013 xử lý nợ bảo hiểm xã hội y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2871/BHXH-BT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Bạch Hồng
        Ngày ban hành25/07/2013
        Ngày hiệu lực25/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/11/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2871/BHXT-BT năm 2013 xử lý nợ bảo hiểm xã hội y tế

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2871/BHXT-BT năm 2013 xử lý nợ bảo hiểm xã hội y tế