Quyết định 1303/QĐ-BHXH

Quyết định 1303/QĐ-BHXH năm 2015 phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1303/QĐ-BHXH phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2014 2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1303/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN NĂM 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Kế hoạch số 717/KH-BHXH ngày 04/3/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành năm 2014;

Xét đề nghị của Trưởng ban Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành năm 2014 (chi tiết tại Phụ lục số 01, 02, 03, 04 kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Ban Pháp chế giúp Tổng Giám đốc theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện phương án đã được phê duyệt theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, ban hành mi thuộc lĩnh vực phụ trách của đơn vị theo Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, PC (05).

KT. TNG GIÁM ĐỐC
PHÓ
TNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, HỦY BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BHXH ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Hình thức văn bn

S, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do sửa đi, bổ sung, thay thế, hủy b

Ghi chú

Lĩnh vực chính sách BHXH

 

1

Công văn

4533/BHXH- CSXH

14/11/2013

CV Hướng dẫn BHXH các tnh thành phố thực hiện QĐ 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013

Thành phần hồ sơ hưởng chế độ BHXH chưa có sự phù hợp với quy định tại Quyết định 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014

 

2

Quyết định

01/QĐ-BHXH

03/01/2014

Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

- Điều chnh căn cứ pháp lý (do Nghị định 05/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định 94/2008/NĐ-CP);

 

- Hồ sơ thanh toán bệnh dài ngày bổ sung thêm thành phần đơn thuốc có chữ ký của bác sỹ đã được đăng ký tại cơ quan BHXHcho phù hợp thực tiễn.

 

- Quy định cụ thể tỷ lệ % bồi thường của tng cá nhân trong bộ phận liên quan khi giải quyết sai chế độ BHXH

 

- Bỏ sổ BHXH trong Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau quy định tại Điều 8, Điều 9.

 

- Điều chnh quy định tại Điểm 1.8, Khoản 1, và Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 13 và Mẫu số 08C-HSB: hiển thị họ tên người đứng nhận trợ cấp đối với tất cả các trường hợp.

 

- B sung quy định BHXH nơi giải quyết chuyn lương hưu và trợ cấp BHXH phải có trách nhiệm lập mẫu 25E- HSB để gửi BHXH nơi đối tượng chuyển đến tại Khoản 1 Điều 29.

 

- Bổ sung quy định về thời gian đối với những trường hợp cần phải xác minh khi thanh toán chế độ thai sản đối với người lao động nghviệc trước thời Điểm sinh con, nhn nuôi con nuôi

 

3

Quyết định

209/QĐ-BHXH

28/02/2014

Quyết định về việc ban hành bổ sung 03 quy trình giải quyết TTHC theo TCVN ISO 9001:2008

- Điều chỉnh căn cứ pháp lý (do Nghị định 05/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định 94/2008/NĐ-CP).

 

- Điều chnh đ rút ngn thời gian giải quyết trả nhanh kết quả cho tổ chc cá nhân.

 

- Điều chnh vthành phần hồ sơ: thay thế bản sao có chứng thực bằng bản chụp kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu trong quy trình nộp hồ sơ theo quy định tại quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014.

 

Lĩnh vực chính sách bảo hiểm y tế

1

Công văn

2136/BHXH-CSYT

16/6/2014

Hướng dẫn cấp thBHYT theo Quyết định 317/QĐ-TTg

Nội dung không còn phù hợp với quy định mới tại Luật BHYT sa đổi.

 

Lĩnh vực Tchức cán bộ

1

Công văn

5174/BHXH-TCCB

20/12/2013

V/v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ công chức, viên chức

Bổ sung đối tượng thực hiện kê khai theo quy định tại Khoản 9, Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ

 

Lĩnh vực Thu

1

Công văn

5036/BHXH-BT

13/12/2013

Xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện trích tiền từ tài Khoản gửi thu nợ BHXH

Bổ sung thêm quyền lập biên bản vi phạm hành chính cho cán bộ BHXH cho phù hợp với quy đnh của pháp luật

 

Lĩnh vực tài chính kế toán

1

Quyết định

1288/QĐ-BHXH

26/9/2012

QĐ ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đối vi các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Sửa đi, bổ sung một số nội dung về chế độ làm thêm giờ, nghphép năm, khám sức khỏe định kỳ, điện thoại cho một số đối tượng, sử dụng máy tính... cho phù hợp với các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BHXH ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Hình thức văn bn đề xuất

Lĩnh vực, nội dung đề xuất ban hành văn bản mới

Lý do cần ban hành văn bn mới

Ghi chú

1

2

3

4

6

Lĩnh vực tchức cán bộ

1

Công văn

Nâng phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo BHXH cấp huyện và bổ sung phụ cấp trách nhiệm đối với vị trí tổ trưởng các bộ phận

Đảm bảo phù hợp với trách nhiệm vị trí đảm nhiệm

 

Lĩnh vực sổ, thẻ

1

Công văn

Cấp thẻ BHYT cho đối tượng hưởng chế độ ốm đau dài ngày: thời hạn sử dụng bao lâu, tính tthời Điểm nào, trường hợp người lao động không trả thẻ BHYT bắt buộc hoặc thanh toán chế độ ốm khi đã Điều trị xong thì cấp thẻ BHYT nghốm như thế nào

Chưa có hướng dẫn cụ thể

 

Lĩnh vực dược và vật tư y tế

1

Công văn

Hướng dẫn xây dựng giá viện phí

Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BLĐTBXH của liên bộ Y tế, Nội vụ, Tài chính, Lao động thương binh và xã hội, Bộ Y tế có Công văn số 7203/BYT-KH-TC ngày 14/10/2014 hướng dẫn các bệnh viện vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định 1904 và 2590 để định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật. Sở Y tế và BHXH đã triển khai nội dung này, cần có văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam để thực hiện các nội dung tiếp theo.

 

Lĩnh vực kiểm tra

1

Quyết định

Quy định cụ thể về hình thức, quy trình, nội dung, các tiêu chí kiểm tra trong công tác kim tra thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành BHXH

Các văn bn hiện tại chưa có nội dung hướng dẫn chi tiết, cụ th.

 

2

Công văn

Ban hành biểu mẫu theo dõi, tổng hợp các nội dung xử lý sau kiểm tra

Chưa có quy định thống nhất về mẫu theo dõi, tổng hợp các nội dung xử lý sau kiểm tra

 

3

Công văn

Hướng dẫn thực hiện chi chế độ bồi dưỡng, chế độ hỗ trợ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tiếp công dân theo Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ

Hiện nay, việc chi chế độ bồi dưng, chế độ hỗ trợ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tiếp công dân chưa cụ thể, mức chi ở các tỉnh còn khác nhau.

 

Lĩnh vực công nghệ thông tin

1

Quyết định

Ban hành quy định về quản lý, cập nhật và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu trong toàn ngành

Đáp ứng yêu cầu quản lý, an ninh mạng và an toàn, bảo mật thông tin, cơ sở dữ liệu chung toàn ngành

 

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BHXH ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

Lĩnh vực chính sách BHXH

1

Quyết định

777/QĐ-BHXH

17/5/2010

QĐ ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

Thay thế bằng QĐ số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014

 

2

Công văn

1094/BHXH-CSXH

13/03/2011

Vv hướng dẫn một số thủ tục hồ sơ hưởng các chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH trong BQP, BCA

Đã ban hành QĐ số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014

 

3

Công văn

751/BHXH-CSXH

23/02/2013

Hướng dẫn thực hiện Điều chnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH theo Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH

Hết hiệu lực ngày 31/12/2013

 

4

Công văn

1671/BHXH-CSXH

19/5/2014

Hướng dẫn BHXH các tnh, thành phố in, cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Thay thế bng CV 3789/BHXH-CSXH ngày 07/10/2014

 

Lĩnh vực chính sách BHYT

1

Công văn

1854/BHXH-CSYT

24/5/2013

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh

Thay thế bởi Công văn số 1750/BHXH-CSYT ngày 23/5/2014

 

2

Công văn

3869/BHXH-CSYT

30/9/2013

Giải quyết vướng mc trong công tác thực hiện giám định KCB BHYT

Hết hiệu lực

 

3

Công văn

5035/BHXH-CSYT

13/12/2013

Sử dụng giấy hẹn khám lại đối với bệnh nhân có thẻ BHYT

Cv số 1670/BHXH-CSYT ngày 19/5/2014

 

4

Công văn

5279/BHXH-CSYT

26/12/2013

Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Đây là Cv hướng dẫn việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT giao thời giai đoạn 2013-2014

 

5

Công văn

539/BHXH-CSYT

20/02/2014

Thực hiện BHYT cho các đối tượng quy định tại Điểm c, d Khoản 2, Điều 51 Luật BHYT

Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực từ 01/01/2015

 

6

Công văn

787/BHXH-CSYT

12/3/2014

Ký hợp đồng KCB BHYT đối với các cơ sở KCB chưa được cấp phép hoạt động

Thay thế bằng CV s 1670/BHXH-CSYT ngày 19/5/2014 và Cv số 4199/BHXH-CSYT ngày 03/11/2014

 

7

Công văn

2229/BHXH-CSYT

25/6/2014

Thực hiện BHYT cho các đối tượng quy định tại Điểm c, d Khoản 2, Điều 51, Luật BHYT

Thay thế bằng CV số 2717/BHXH-CSYT ngày 18/7/2014

 

8

Công văn

2717/BHXH-CSYT

18/7/2014

Thực hiện BHYT cho các đối tượng quy định tại Điểm c, d, Khoản 2 Điều 51 Luật BHYT

Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực từ 01/01/2015

 

Lĩnh vực tchức cán bộ

1

Quyết định

879/QĐ-BHXH

22/8/2011

Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam

Thay thế bằng QĐ số 946/QĐ-BHXH ngày 16/9/2014

 

2

Quyết định

880/QĐ-BHXH

22/8/2011

Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam

Thay thế bng QĐ số 948/QĐ-BHXH ngày 17/9/2014

 

3

Quyết định

1320/QĐ-BHXH

23/11/2011

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với CC, VC thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Thay thế bng QĐ số 1377/QĐ-BHXH ngày 16/12/2013

 

4

Quyết định

523/QĐ-BHXH

6/1/2012

Sửa đổi Điểm b, Khoản 2, Điều 8 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo QĐ 1320/QĐ-BHXH ngày 23/11/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Thay thế bng QĐ số 1377/QĐ-BHXH ngày 16/12/2013

 

5

Quyết định

334/QĐ-BHXH

5/4/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định BHYT & Thanh toán đa tuyến

Thay thế bng QĐ số 757/QĐ-BHXH ngày 30/6/2014 và QĐ số 926/QĐ-BHXH ngày 9/9/2014

 

6

Quyết định

681/QĐ-BHXH

27/6/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu tr

Thay thế bằng QĐ số 808/QĐ-BHXH ngày 22/7/2014

 

7

Quyết định

797/QĐ-BHXH

3/8/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin

Thay thế bằng QĐ số 903/QĐ-BHXH ngày 4/9/2014

 

8

Quyết định

1221/QĐ-BHXH

11/9/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên truyền

Thay thế bng QĐ số 827/QĐ-BHXH ngày 4/8/2014

 

9

Quyết định

1375/QĐ-BHXH

15/10/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

Thay thế bng QĐ số 904/QĐ-BHXH ngày 4/9/2014

 

10

Quyết định

102/QĐ-BHXH

31/1/2013

V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 334/QĐ-BHXH

Thay thế bằng QĐ số 757/QĐ-BHXH ngày 30/6/2014

 

11

Quyết định

345/QĐ-BHXH

10/4/2013

Quy định về quản lý và phân cấp quản lý đối với CC, VC thuộc BHXH các tnh, thành phố trực thuộc TW

Điều 19 được sửa đổi tại QĐ s 1377/QĐ-BHXH ngày 16/12/2013 và Điều 24 được sửa đổi tại QĐ số 754/QĐ-BHXH ngày 30/6/2014

 

12

Quyết định

346/QĐ-BHXH

10/4/2013

Về ủy quyền ký quyết định một số nội dung quản lý viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Thay thế bằng QĐ số 1382/QĐ-BHXH ngày 18/12/2013

 

13

Quyết định

399/QĐ-BHXH

2/5/2013

Về bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam

Thay thế bằng QĐ số 948/QĐ-BHXH ngày 17/9/2014

 

14

Quyết định

797/QĐ-BHXH

18/7/2013

V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 334/QĐ-BHXH

Thay thế bằng QĐ số 757/QĐ-BHXH ngày 30/6/2014

 

15

Quyết định

1107/QĐ-BHXH

18/10/2013

V/v bổ sung vào Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1375/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

Thay thế bằng QĐ số 904/QĐ-BHXH ngày 4/9/2014

 

16

Quyết định

1144/QĐ-BHXH

29/10/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế

Thay thế bằng QĐ số 826/QĐ-BHXH ngày 4/8/2014

 

17

Công văn

1570/BHXH-TCCB

27/4/2006

Thực hiện chế độ phụ cấp đối với kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Thay bằng CV số 2565/BHXH-TCCB ngày 15/7/2014

 

18

Công văn

4651/BHXH-TTLT

12/8/2006

Sửa đổi chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho cán bộ, công chức làm công tác lưu trữ của Ngành

Thay thế bằng CV số 1808/BHXH-TCCB ngày 28/5/2014

 

19

Công văn

4200/BHXH-TCCB

11/8/2007

Sửa đổi mc hưởng phụ cấp độc hại đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thay thế bằng CV số 1808/BHXH-TCCB ngày 28/5/2014

 

20

Công văn

5311/BHXH-TCCB

13/12/2011

V/v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập cán bộ, công chức

Thay thế bằng CV số 5174/BHXH-TCCB ngày 20/12/2013

 

21

Công văn

4255/BHXH-TCCB

28/10/2013

Báo cáo tình hình thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức và người lao động

Thay thế bằng CV số 1850/BHXH-TCCB ngày 30/5/2014

 

22

Quyết định

1344/QĐ-BHXH

6/12/2013

Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Thực hiện chính sách BHYT

Thay thế bằng Quyết định số 900/QĐ-BHXH ngày 18/8/2015

 

23

Công văn

5111/BHXH-TCCB

18/12/2013

V/v hướng dẫn một số nội dụng tuyển dụng viên chức năm 2013

Chcó hiệu lực đối với việc tuyển dụng năm 2013

 

24

Quyết định

200/QĐ-BHXH

26/2/2014

V/v ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2014 đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Chỉ có hiệu lực trong năm 2014

 

25

Quyết định

835/QĐ-BHXH

5/8/2014

V/v Điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2014 đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Chỉ có hiệu lực trong năm 2014

 

Lĩnh vực thu

1

Công văn

727/BHXH-BT

21/02/2013

Thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương tối thiểu vùng

Ngày 14/11/2013 Chính phủ ban hành NĐ số 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng năm 2013.

Ngày 28/01/2014 BHXH Việt Nam ban hành Cv số 647/BHXH-BT hướng dẫn thu BHXH, BHYT, theo mức lương tối thiểu vùng.

 

2

Công văn

1585/BHXH-BT

26/4/2012

Xử lý nợ BHXH, BHYT của các doanh nghiệp thuộc Vinashin

Đã thực hiện xong

 

3

Công văn

1777/BHXH-BT

14/5/2012

Thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương tối thiểu chung 1.050.000

Đã thực hiện xong

 

4

Công văn

1754/BHXH-BT

26/5/2014

Vv đôn đốc thu BHXH tự nguyện, BHYT qua hệ thống bưu điện

Chcó hiệu lực trong năm

 

5

Công văn

2871/BHXH-BT

25/7/2013

Triển khai các biện pháp xử lý nợ BHXH, BHYT

Đã thực hiện xong

 

Lĩnh vực dược và vật tư y tế

1

Công văn

934/BHXH-DVT

20/3/2015

Quản lý, thanh toán thuốc Erythropoitin

Điểm 2 Đã thay thế tại Điểm 4 CV số 3091/BHXH-DVT ngày 22/8/2014 của BHXH Việt Nam

 

Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

1

Công văn

1077/BHXH-KHTC

21/3/2013

Hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi năm 2013

Chcó hiệu lực trong năm dự toán

 

2

Quyết định

1368/QĐ-BHXH

12/12/2013

Điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2013

Chỉ có hiệu lực trong năm dự toán

 

3

Quyết định

242/QĐ-BHXH

16/3/2011

Quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống BHXH Việt Nam

Được thay thế bằng QĐ số 26/QĐ-BHXH

 

4

Quyết định

273/QĐ-BHXH

17/3/2014

Ban hành chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính ph

Chcó hiệu lực trong năm 2014

 

5

Quyết định

286/QĐ-BHXH

1/4/2014

Tạm giao dự toán thu, chi năm 2014

Hết hiệu lực từ ngày 17/12/2014 (theo Quyết định số 1389/QĐ-BHXH)

 

6

Quyết định

383/QĐ-BHXH

23/4/2014

Công khai số liệu dự toán và phân bổ dự toán năm 2014

Chỉ có hiệu lực trong năm 2014

 

7

Công văn

1377/BHXH-KHĐT

23/4/2014

Hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi năm 2014

Có hiệu lực trong năm 2014

 

8

Công văn

2445/BHXH-KHĐT

4/7/2014

Dự toán thu, chi năm 2014

Chỉ có hiệu lực trong năm 2014

 

Lĩnh vực lưu trữ

1

Quyết định

1525/QĐ-BHXH

25/12/2009

QĐ ban hành quy định về quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ hưởng BHXH

QĐ s1139/QĐ-BHXH ngày 28/10/2013 Ban hành quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXH Việt Nam

 

2

Quyết định

1433/QĐ-BHXH

8/10/2010

QĐ ban hành quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXH Việt Nam thay thế QĐ 1515/QĐ-BHXH ngày 21/10/2013

 

3

Quyết định

1262/QĐ-BHXH

1/11/2011

QĐ ban hành Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều trong QĐ 1433/QĐ-BHXH về việc quy định công tác lưu trữ của hệ thống BHXH Việt Nam

 

4

Công văn

4530/BHXH-TTLT

22/10/2010

Cv về việc Quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng hưởng BHXH một lần

 

5

Công văn

4905/BHXH-TTLT

10/11/2010

Cv về việc chuyển cơ sở dữ liệu và khai thác hồ sơ hưởng BHXH

 

Lĩnh vực thi đua - khen thưởng

1

Quyết định

1038/QĐ-BHXH

10/10/2011

Ban hành Bảng Điểm thi đua

Thay thế bằng QĐ s 925/QĐ-BHXH ngày 9/9/2014

 

2

Quyết định

1431/QĐ-BHXH

31/12/2013

Sửa đổi, bổ sung QĐ 1038/QĐ-BHXH

 

Lĩnh vực tuyên truyền

1

Công văn

5228/Ctr-BHXH

24/12/2013

Chương trình công tác tuyên truyền năm 2014

Chcó hiệu lực trong năm 2014

 

2

Kế hoạch

2020/KH-BHXH

9/6/2014

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho các nhóm đối tượng tại cơ sở

Đã triển khai xong

 

3

Quyết định

729/QĐ-BHXH

16/6/2014

QĐ ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại ca BHXH Việt Nam năm 2014

Chỉ có hiệu lực trong năm 2014

 

Lĩnh vực văn phòng

1

Quyết định

893/QĐ-BHXH

1/9/2011

QĐ ban hành quy định đánh giá, xếp loại và chi tiền thưởng, tiền lương bổ sung đơn vị

Thay thế bởi QĐ 206/QĐ-BHXH ngày 26/02/2014

 

Lĩnh vực Tài chính - Kế toán

1

Công văn

244/BHXH-BC

18/1/2012

Về việc hướng dẫn sử dụng hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT

Thay thế bởi Công văn s 1613/BHXH-TCKT ngày 15/5/2014

 

2

Công văn

832/BHXH-TCKT

14/3/2014

Hướng dẫn mua sắm tài sản năm 2014

Chỉ có hiệu lực trong năm 2014

 

3

Công văn

1613/BHXH-TCKT

15/5/2014

Công văn hướng dẫn BHXH các tnh, thành phố về việc sử dụng hóa đơn quyết toán kinh phí KCB BHYT

Đã được thay thế bằng Công văn số 2580/BHXH-TCKT ngày 14/7/2015

 

4

Công văn

2066/BHXH-TCKT

12/6/2014

Công văn hướng dẫn bổ sung nội dung Công văn số 1613/BHXH-TCKT ngày 15/5/2014

 

 

PHỤ LỤC SỐ 04

DANH MỤC VĂN BẢN BAN HÀNH TỪ 01/10/2013 ĐẾN 30/9/2014 CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BHXH ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Hình thức văn bản

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

Lĩnh vực chính sách BHXH

1

Công văn

4000/BHXH-CSXH

10/10/2013

Hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện QĐ 1674/QĐ-TTg về giải quyết chế độ chính sách đối với những người làm chuyên trách công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường, thị trn thuộc Tp Hồ Chí Minh

 

2

Công văn

4409/BHXH-CSXH

06/11/2013

Hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013

Điểm 1, Mục II được thay thế bởi Công văn số 5467/BHXH-CSXH ngày 31/12/2014

3

Công văn

4533/BHXH-CSXH

14/11/2013

Hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện QĐ số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013

 

4

Quyết định

01/QĐ-BHXH

03/01/2014

Quyết định ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

 

5

Quyết định

209/QĐ-BHXH

28/02/2014

QĐ vv ban hành bổ sung 03 quy trình giải quyết TTHC theo TCVN ISO 9001:2008

 

6

Công văn

786/BHXH-CSXH

12/3/2014

Hướng dẫn thực hiện Điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH theo TT 02/2014/TT-BLĐTBXH

 

7

Công văn

891/BHXH-CSXH

19/3/2014

Hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo QĐ 52/2013/QĐ-TTg

 

8

Công văn

1203/BHXH-CSXH

11/4/2014

Hướng dẫn thực hiện NĐ số 29/2013/NĐ-CP và TT số 24/2013/TT-BLĐTBXH

 

9

Công văn

1683/BHXH-CSXH

20/5/2014

Hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH

 

10

Công văn

2017/BHXH-CSXH

09/6/2014

Hướng dẫn một số nội dung về chế độ m đau, thai sản

 

11

Công văn

3228/BHXH-CSXH

04/9/2014

Hướng dẫn Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng

 

12

Công văn

4281/BHXH-CSXH

29/10/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo QĐ s 52/2013/QĐ-TTg

 

13

Công văn

1313/BHXH-CSXH

21/4/2014

Hướng dẫn thực hiện lùi thời Điểm thực hiện QĐ 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 đối với BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân

 

14

Công văn

1914/BHXH-CSXH

05/6/2014

Điều chỉnh mẫu, biểu hồ sơ hưởng BHXH trong quân đội

 

15

Công văn

2870/BHXH-CSXH

07/8/2014

Hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH Bộ Quốc phòng

 

16

Công văn

2998/BHXH-CSXH

04/9/2014

Hướng dẫn Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng

 

Lĩnh vực chính sách BHYT

1

Công văn

4466/BHXH-CSYT

8/11/2013

Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê chi phí KCB tại các cơ sở KCB

 

2

Công văn

5393/BHXH-CSYT

31/12/2013

Chấn chnh công tác hợp đồng giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT sau thanh tra

 

3

Công văn

1670/BHXH-CSYT

19/5/2014

V/v thực hiện khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở phục hồi chức năng

Điểm 2 đã được thay thế tại Công văn s4141/BHXH-CSYT ngày 30/10/2014

4

Công văn

1750/BHXH-CSYT

23/5/2014

Sử dụng giấy hẹn tái khám đối với bệnh nhân có thẻ BHYT

 

5

Công văn

2074/BHXH-CSYT

13/6/2014

Cấp thẻ BHYT cho nhân dân sinh sống tại các huyện đảo theo QĐ số 317/QĐ-TTg

Khổ thứ 2, Khoản 1 đã được thay thế tại Công văn số 2136/BHXH-CSYT ngày 16/6/2014

6

Công văn

2136/BHXH-CSYT

16/6/2014

Hướng dẫn cấp thẻ BHYT theo QĐ 317/QĐ-BHXH

 

7

Công văn

2362/BHXH-CSYT

01/7/2014

V/v giải quyết một s khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Mục 1 được thay thế tại Công văn 4199/BHXH-CSYT ngày 3/11/2014

8

Công văn

2983/BHXH-CSYT

19/8/2014

Hướng dẫn thực hiện đề án thí Điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân theo hình thức BHYT giai đoạn 2

 

9

Công văn

2655/BHXH-CSYT

18/7/2014

Giải quyết một số khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT

 

10

Công văn

2681/BHXH-CSYT

23/7/2014

Về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh, BHYT

 

Lĩnh vực Dược và Vật tư y tế

1

Công văn

5157/BHXH-DVT

10/12/2013

Tham gia đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

 

2

Công văn

5127/BHXH-DVT

18/12/2013

Hướng dẫn thanh toán chi phí VTYT theo TT số 27/2013/TT-BYT

 

3

Công văn

5153/BHXH-DVT

20/12/2013

Quản lý, thanh toán chi phí thuốc BHYT tại cơ sở y tế ngoài công lập

 

4

Công văn

934/BHXH-DVT

20/3/2014

Quản lý, thanh toán thuốc Erythropoietin

Điểm 1, Điểm 3 còn hiệu lực

5

Công văn

1574/BHXH-DVT

9/5/2014

Tham gia đu thầu mua thuốc theo TT số 36/2013/TTLT-BYT-BTC và TT số 37/2013/TT-BYT

 

6

Công văn

1873/BHXH-DVT

30/5/2014

Quản lý, thanh toán BHYT đối với các thuốc chứa hoạt chất cefetamet pivoxil

 

7

Công văn

3091/BHXH-DVT

28/8/2014

Quản lý, thanh toán thuốc BHYT

 

8

Công văn

3159/BHXH-DVT

28/8/2014

Thanh toán chi phí thuốc BHYT không cao hơn giá kê khai, kê khai lại

 

9

Công văn

3578/BHXH-DVT

26/9/2014

Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và NĐ số 63/2014/NĐ-CP trong đấu thầu thuốc, VTYT

 

Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

1

Quyết định

1143/QĐ-BHXH

29/10/2013

Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ

 

2

Quyết định

1174/QĐ-BHXH

5/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số Khoản thuộc Điều 2 Quyết định số 718/QĐ-BHXH ngày 03/7/2012 của TGĐ BHXH Việt Nam quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu

 

3

Quyết định

1175/QĐ-BHXH

5/11/2013

Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Thu

 

4

Quyết định

1377/QĐ-BHXH

16/12/2013

Ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC và NLĐ thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

 

5

Quyết định

1382/QĐ-BHXH

18/12/2013

Về việc bổ sung, sửa đổi 1 số Điều của Quy định ban hành kèm theo QĐ s345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 về quản lý và phân cấp quản lý đối với CCVC thuộc BHXH tỉnh, thành phố

 

6

Quyết định

1416/QĐ-BHXH

30/12/2013

Quyết định quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020

 

7

Quyết định

45/QĐ-BHXH

10/1/2014

Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Tổ chức cán bộ

 

8

Quyết định

46/QĐ-BHXH

10/1/2014

Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Pháp chế

 

9

Quyết định

99/QĐ-BHXH

25/1/2014

Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng BHXH Việt Nam

 

10

Quyết định

754/QĐ-BHXH

30/6/2014

V/v Sửa đổi Điều 24 của Quy định quản lý và phân cấp quản lý đối với CC, VC thuộc BHXH tnh, thành phố trực thuộc TW ban hành kèm theo QĐ số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

 

11

Quyết định

756/QĐ-BCĐPTBV

30/6/2014

V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phát triển bền vững ngành BHXH và Tổ chuyên trách về phát triển bền vững ngành BHXH

 

12

Quyết định

757/QĐ-BHXH

30/6/2014

Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT khu vực phía Bc

 

13

Quyết định

808/QĐ-BHXH

22/7/2014

Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ

 

14

Quyết định

826/QĐ-BHXH

4/8/2014

Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chc của Ban Pháp chế

Khoản 1, Điều 4 đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 847/QĐ-BHXH ngày 31/7/2015

15

Quyết định

827/QĐ-BHXH

4/8/2014

Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên truyền

 

16

Quyết định

903/QĐ-BHXH

4/9/2014

Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin

 

17

Quyết định

904/QĐ-BHXH

4/9/2014

Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

 

18

Quyết định

926/QĐ-BHXH

9/9/2014

Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT khu vực phía Nam

 

19

Quyết định

944/QĐ-BHXH

16/9/2014

V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Đào tạo, bi dưỡng CCVC thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013 của TGĐ BHXH Việt Nam

 

20

Quyết định

946/QĐ-BHXH

16/9/2014

V/v thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam

 

21

Quyết định

948/QĐ-BHXH

17/9/2014

V/v thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng BHXH Việt Nam

 

22

Công văn

5173/BHXH-TCCB

20/12/2013

V/v hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức

 

23

Công văn

5174/BHXH-TCCB

20/12/2013

V/v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ công chức, viên chức

 

24

Công văn

711/BHXH-TCCB

4/3/2014

V/v hướng dẫn quy trình thủ tục giải quyết chế độ đối với công chức, viên chức

 

25

Công văn

1212/KH-BHXH

11/4/2014

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy đnh Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của BHXH Việt Nam

 

26

Công văn

1808/BHXH-TCCB

28/5/2014

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bng hiện vật

 

27

Công văn

1850/BHXH-TCCB

30/5/2014

V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách đối với viên chức công tác ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

 

28

Công văn

2054/BHXH-TCCB

11/6/2014

V/v triển khai cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý nhân sự

 

29

Công văn

2230/BHXH-TCCB

25/6/2014

V/v nâng bậc lương trước thi hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

 

30

Công văn

2565/BHXH-TCCB

15/7/2014

V/v hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc TW thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán

 

Lĩnh vực thu

1

Công văn

5036/BHXH-BT

13/12/2013

Xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện trích tiền từ tài Khoản tiền gửi thu nợ BHXH

 

2

Công văn

5136/BHXH-BT

18/12/2013

Khoanh nợ tiền BHXH, BHYT đối vi doanh nghiệp thuộc Vinashin, Vinalines

 

3

Công văn

126/BHXH-BT

13/01/2014

Mức đóng BHXH, BHYT

 

4

Công văn

647/BHXH-BT

28/02/2014

Thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mc lương tối thiểu vùng

 

5

Công văn

704/BHXH-BT

04/3/2014

Hướng dẫn một số nội dung về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT quy định tại QĐ số 1111/QĐ-BHXH.

 

6

Công văn

1063/BHXH-BT

01/4/2014

Khoanh nợ tiền BHXH, BHYT đối với doanh nghiệp thuộc Vinashin, Vinalines

 

7

Công văn

2228/BHXH-BT

25/6/2014

Vv thu BHXH, BHYT bắt buộc đối với phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban Chhuy quân sự cấp xã

 

8

Công văn

2301/BHXH-BT

27/6/2014

Vv hướng dẫn bổ sung truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non

 

9

Công văn

2668/BHXH-BT

21/7/2014

Vv thu BHTN đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp

 

10

Công văn

3061/BHXH-BT

22/8/2014

Thực hiện khoanh nợ BHXH, BHYT

 

11

Công văn

3805/BHXH-BT

08/10/2014

Truy thu BHXH đối với cán bộ xã

 

12

Công văn

2016/BHXH-BT

9/6/2014

Vv thu BHYT đối với CC, VC trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác

 

Lĩnh vực tài chính - kế toán

1

Công văn

1365/BHXH-BC

04/12/2013

Hướng dẫn thu hồi kinh phí cấp trùng thẻ BHYT hoàn trả NSNN

 

2

Quyết định

1386/QĐ-BHXH

18/12/2013

Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Khen thưởng phúc lợi tập trung của Ngành BHXH

 

3

Quyết định

669/QĐ-BHXH

28/5/2014

Quyết định ban hành quy chế chi trả và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro trong công tác chi trả các chế độ BHXH

 

4

Quyết định

728/QĐ-BHXH

16/6/2014

Quyết định ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên trang điện tử của BHXH Việt Nam

 

5

Quyết định

886/QĐ-BHXH

26/8/2014

Quy chế chi tiêu nội bộ đối với hoạt động quản lý BHXH của BHXH công an nhân dân

 

6

Quyết định

557/QĐ-BHXH

23/5/2014

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và khai thác, sử dụng thông tin

 

7

Công văn

3960/BHXH-BC

4/10/2013

Hướng dẫn Trung tâm giám định và Thanh toán đa tuyến, BHXH TP Hà Nội, BHXH TP Hồ Chí Minh về việc thanh quyết toán chi phí KCB BHYT đối với cơ sở KCB ban đầu do Trung tâm giám định và Thanh toán đa tuyến quản lý

 

8

Công văn

4268/BHXH-BC

29/10/2013

Công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc hoàn trả NSNN kinh phí cấp trùng thẻ BHYT

 

9

Công văn

4909/BHXH-BC

5/10/2013

Xử lý số két sắt đã trang bị cho đại diện chi trả

 

10

Công văn

5280/BHXH-BC

26/12/2013

Khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH của người phải thi hành án dân sự

 

11

Công văn

893/BHXH-TCKT

19/3/2014

Hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT do cấp trùng thẻ BHYT

 

12

Công văn

1178/BHXH-TCKT

10/4/2014

Công văn hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện án phí, phí thi hành án và chi phí cưỡng chế thi hành án

 

13

Công văn

1612/BHXH-TCKT

15/5/2014

Công văn hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố về việc trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu của đối tượng học sinh, sinh viên

 

14

Công văn

2402/BHXH-TCKT

3/7/2014

Hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện chi trả hỗ trợ học nghề cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

15

Công văn

2466/BHXH-TCKT

7/7/2014

Hướng dẫn tạm thời khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

16

Công văn

2669/BHXH-TCKT

21/7/2014

Hướng dẫn BHXH các tnh, thành phố xử lý kinh phí cấp trùng thẻ BHYT

 

17

Công văn

2510/BHXH-TCKT

8/7/2014

Hướng dẫn BHXH các tnh, thành phố tạm ứng kinh phí KCB BHXH cho cơ sở KCB và cấp kinh phí KCB BHYT

 

18

Công văn

2940/BHXH-TCKT

14/8/2014

Công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện

 

19

Công văn

3431/BHXH-TCKT

17/9/2014

Công văn gửi BHXH 15 tỉnh, thành phố về việc cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho bưu điện tnh

 

20

Công văn

3896/BHXH-BC

1/10/2013

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tài sản.

 

21

Công văn

5436/BHXH-BC

31/12/2013

Chấn chnh công tác quản lý tài chính

 

22

Công văn

1614/BHXH-TCKT

15/5/2014

Hướng dẫn chi tiết các Khoản phụ cấp và hỗ trợ một lần cho công chức, viên chức

 

23

Công văn

2783/BHXH-TCKT

31/7/2014

Xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

 

24

Công văn

3125/BHXH-TCKT

26/8/2014

Hướng dẫn tính hao mòn tài sản cố định vô hình

 

25

Công văn

4455/BHXH-BC

7/11/2013

Về hướng dẫn trích quỹ khen thưởng phúc lợi

 

Lĩnh vực sổ - thẻ

1

Công văn

5133/BHXH-CST

18/12/2013

Vv chấn chỉnh công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

 

2

Công văn

5314/BHXH-CST

30/12/2013

Vv hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thẻ BHYT

 

3

Công văn

507/BHXH-CST

18/02/2014

Vv hướng dẫn xử lý vướng mắc trong tiếp nhận KCB BHYT

 

4

Công văn

2159/BHXH-CST

18/6/2014

Vv chấn chnh và xử những tồn tại, vướng mắc trong công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

 

Lĩnh vực công nghệ thông tin

1

Quyết định

906/QĐ-BHXH

05/9/2014

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạmáp dụng cho các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

 

Lĩnh vực đầu tư quỹ

1

Quyết định

1066/QĐ-BHXH

08/10/2013

Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 

Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

1

Công văn

2993/BHXH-KHĐT

26/6/2014

V/v Hướng dẫn lập dự toán thu, chi năm 2015

 

2

Công văn

505/BHXH-KHTC

18/02/2014

Tăng cường đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành

 

3

Quyết định

26/QĐ-BHXH

08/01/2014

Quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống BHXH Việt Nam

 

4

Công văn

2633/BHXH-KHĐT

17/7/2014

Lập kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở BHXH giai đoạn 2015 - 2020

 

5

Công văn

3407/BHXH-KHĐT

16/9/2014

Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu

 

6

Quyết định

798/QĐ-BHXH

18/7/2014

Phê duyệt danh Mục dự án đầu tư ngành BHXH năm 2015

 

7

Quyết định

1221/QĐ-BHXH

27/11/2013

Ban hành chương trình hành động của Ngành BHXH thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015

 

8

Quyết định

273/QĐ-BHXH

17/3/2014

Ban hành chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ

 

Lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ BHXH

1

Quyết định

286/QĐ-BHXH

22/3/2013

Vv phê duyệt Đề án tổng thể phát triển Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030

 

2

Quyết định

200/QĐ-BHXH

26/02/2014

Vv ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2014 đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

 

3

Quyết định

835/QĐ-BHXH

5/8/2014

Vv Điều chnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2014 đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

 

Lĩnh vực Văn Phòng

1

Quyết định

1268/QĐ-BHXH

28/11/2013

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

2

Quyết định

206/QĐ-BHXH

26/02/2013

Quyết định Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại và chi tiền thưởng, tiền lương bổ sung đơn vị.

 

3

Quyết định

424/QĐ-BHXH

29/4/2014

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng hệ thống mạng nội bộ của cơ quan BHXH Việt Nam

 

Lĩnh vực khoa học BHXH

1

Công văn

3418/BHXH-VKH

16/9/2014

V/v Đăng ký nghiên cứu khoa học năm 2015

 

Lĩnh vực Tuyên truyền

1

Quyết định

285/QĐ-BHXH

28/3/2014

Quyết định ban hành quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên trang điện tử của BHXH Việt Nam

 

2

Kế hoạch

2018/KH-BHXH

9/6/2014

Kế hoạch thông tin đối ngoại trung hạn của BHXH Việt Nam giai đoạn 2015-2017

 

3

Quyết định

728/QĐ-BHXH

16/6/2014

QĐ ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên trang tin điện tử của BHXH Việt Nam

 

4

Công văn

3151/HD-BHXH

27/8/2014

Hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT

 

5

Công văn

3296/BHXH-TT

8/9/2014

Vv tăng cường công tác tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên năm 2014-2015

 

Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng

1

Quyết định

946/QĐ-BHXH

16/9/2014

Vv thành lập HĐTĐKT cơ quan BHXH Việt Nam

 

2

Quyết định

948/QĐ-BHXH

17/9/2014

Vv thành lập HĐTĐKT cơ quan BHXH Việt Nam

 

3

Quyết định

925/QĐ-BHXH

9/9/2014

QĐ ban hành bảng Điểm thi đua

 

4

Công văn

3537/HD-BHXH

26/9/2014

Hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ IV và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1303/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1303/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2015
Ngày hiệu lực06/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1303/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1303/QĐ-BHXH phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2014 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1303/QĐ-BHXH phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2014 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1303/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýĐỗ Văn Sinh
       Ngày ban hành06/11/2015
       Ngày hiệu lực06/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1303/QĐ-BHXH phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2014 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1303/QĐ-BHXH phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2014 2015

           • 06/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực