Quyết định 334/QĐ-BHXH

Quyết định 334/QĐ-BHXH năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 334/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Trung tâm Giám định bảo hiểm đã được thay thế bởi Quyết định 926/QĐ-BHXH 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 334/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Trung tâm Giám định bảo hiểm


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 334/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ THANH TOÁN ĐA TUYẾN

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) quản lý thanh toán đa tuyến trên phạm vi cả nước; thực hiện việc giám định và thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các bệnh viện tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và một số bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Trung tâm là đơn vị dự toán cấp 3, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Hà Nội và bộ phận thường trực phía Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Ký kết, tổ chức thực hiện Giám định và thanh toán hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các bệnh viện tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và một số bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (có danh mục kèm theo).

2. Tổng hợp, thẩm định, thông báo đa tuyến cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tiếp nhận và giám định lại các trường hợp từ chối, điều chỉnh đa tuyến đi đến ngoại tỉnh.

3. Kiểm tra, giám định lại công tác giám định và thanh toán đa tuyến của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham gia đoàn kiểm tra công tác khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

4. Phối hợp với các Ban nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự toán chi phí khám, chữa bệnh theo nghiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.

5. Trả lời vướng mắc của các tổ chức và cá nhân liên quan đến việc thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh.

6. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền chế độ chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.

7. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị theo quy định hiện hành.

8. Thực hiện chế độ tài chính, thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành của Trung tâm

1. Trung tâm do Giám đốc quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giúp việc Giám đốc có các Phó Giám đốc. Giám đốc và các Phó Giám đốc do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.

2. Giám đốc Trung tâm ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Trung tâm, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

3. Giám đốc phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao. Giám đốc Trung tâm phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm Ban Giám đốc và 04 phòng:

a) Phòng Tổ chức – Hành chính;

b) Phòng Tài chính – Kế toán;

c) Phòng Nghiệp vụ Giám định 1 (tại Hà Nội);

d) Phòng Nghiệp vụ Giám định 2 (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng do Giám đốc Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến xây dựng trình Tổng Giám đốc quyết định.

Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo tiêu chuẩn chức danh và tuân thủ quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

2. Biên chế của Trung tâm do Tổng Giám đốc giao. Công chức, viên chức của Trung tâm được tuyển dụng theo quy định hiện hành và làm việc theo quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Trung tâm; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Trung tâm; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

4. Thực hiện quy định của pháp luật và của Tổng Giám đốc.

5. Phối hợp với các đơn vị trong Ngành và ngoài Ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- HĐQL (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TCCB (3).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

DANH MỤC

CÁC BỆNH VIỆN DO TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ THANH TOÁN ĐA TUYẾN QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 334/QĐ-BHXH ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

I. Địa bàn thành phố Hà Nội.

1. Bệnh viện Bạch Mai

2. Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức

3. Bệnh viện Phụ sản Trung ương

4. Bệnh viện K

5. Bệnh viện Mắt Trung ương

6. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương

7. Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

8. Bệnh viện Phổi Trung ương

9. Bệnh viện Châm cứu Trung ương

10. Bệnh viện Nội tiết Trung ương

11. Bệnh viện Nhi Trung ương

12. Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

13. Bệnh viện Da liễu Trung ương

14. Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương

15. Bệnh viện Lão khoa Trung ương

16. Viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng

17. Bệnh viện Hữu nghị

18. Bệnh viện E

19. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

20. Bệnh viện 108

21. Viện Y học cổ truyền quân đội

II. Địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1. Bệnh viện Thống Nhất

2. Bệnh viện 30-4

3. Bệnh viện Quân y 175

4. Bệnh viện Chợ Rẫy

5. Viện Răng hàm mặt Trung ương

6. Bệnh viện Bưu điện II

7. Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 334/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu334/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2012
Ngày hiệu lực05/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 334/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 334/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Trung tâm Giám định bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 334/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Trung tâm Giám định bảo hiểm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu334/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýLê Bạch Hồng
       Ngày ban hành05/04/2012
       Ngày hiệu lực05/04/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2014
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 334/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Trung tâm Giám định bảo hiểm

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 334/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Trung tâm Giám định bảo hiểm