Công văn 29/VTLTNN-NVĐP

Công văn 29/VTLTNN-NVĐP năm 2015 hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 29/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ 2015


BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ

NHÀ NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/VTLTNN-NVĐP
V/v hướng dn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trong phạm vi toàn quốc; đ các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là các tnh) có căn cứ xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015, đng thời hướng dn các cơ quan, tổ chức trong tnh thực hiện kế hoạch, Cục Văn thư và Lưu trnhà nước hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trđịa phương năm 2015 như sau:

I. QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN

1. Quản lý công tác văn thư, lưu tr

a) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ

Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

b) Công tác tổ chức, nhân sự

Về công tác tổ chức, nhân sự, đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh tập trung chỉ đạo các nội dung sau:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự theo các văn bản QPPL hiện hành, tập trung thực hiện các nội dung được quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 ca Bộ Nội vụ hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SNội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh.

- Tuyn dụng, sp xếp, bố trí người làm công tác văn thư, lưu trữ theo vị trí việc làm, đảm bảo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu tr và Thông tư s14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã sngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

- Từng bước áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật về lưu trữ đã được ban hành, tiếp tục phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước xây dựng đtiến tới hoàn thành cơ bản bộ định mức kinh tế - kỹ thuật ngành lưu trữ.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trong phạm vi toàn tnh.

- Thực hiện tốt các chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng hiện vật, bảo hộ lao động và các chế độ khác cho công chức, viên chức làm công tác lưu trtheo quy định hiện hành.

c) Xây dựng, ban hành văn bn quản lý, hướng dn về công tác văn thư, lưu trữ

Hướng dn các cơ quan, tổ chức ban hành mới và rà soát những văn bản đã ban hành không còn phù hợp để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế như: Xây dựng Danh mục hsơ hàng năm; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Bng thời hạn bảo qun hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tchức...

d. Kiểm tra công tác văn thư, lưu tr

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về công tác văn thư, các hoạt động lưu trđối với các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, tập trung vào các nội dung:

- Phổ biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật;

- Công tác tổ chức, biên chế (tổ chức; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chế độ đối với công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ...);

- Ban hành văn bản chỉ đạo, quản lý về công tác văn thư, lưu trữ;

- Thực hiện hoạt động nghiệp vụ văn thư;

- Thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu tr.

2. Quản lý tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử

- Tổ chức thu thập tài liệu của các cơ quan, tổ chức đến hạn nộp lưu;

- Tiếp tục chnh lý tài liệu tồn đọng;

- Thực hiện tốt công tác bo vệ, bo quản an toàn tài liệu lưu trữ;

- Tchức sử dụng khai thác hiệu qutài liệu lưu trữ.

3. Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ

a) Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ

Chỉ đạo xây dựng các đề án, dự án, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng phần mềm quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng; xây dựng cơ sở dữ liệu và chun hóa cơ sở dữ liệu lưu trữ điện tử để quản lý tài liệu lưu trữ và phục vụ khai thác tài liệu.

b) Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào công tác văn thư, lưu tr.

c) Trin khai các đề tài nghiên cứu khoa học về văn thư, lưu trữ.

4. Bố trí kinh phí để thực hiện công tác văn thư, hoạt động lưu trữ

Việc bố trí kinh phí đthực hiện công tác văn thư, hoạt động lưu trữ được thực hiện theo Điều 39 của Luật lưu tr.

II. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015

Trong năm 2015, UBND các tnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trlịch sử cấp tnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014.

2. Thực hiện việc giao nộp tài liệu lưu trữ có giá trị bo qun vĩnh viễn đang bo qun tại Lưu trữ cấp huyện vào Lưu trlịch sử cấp tnh theo hướng dn tại Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014.

3. Trin khai thực hiện các nội dung về quản lý chứng chhành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014.

4. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật lưu trữ và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư.

5. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ công việc, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, tổ chức.

6. Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án chnh lý tài liệu lưu tr tn đọng.

7. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trcủa địa phương căn cứ vào Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 27/6/2012 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

8. Các địa phương chđộng bố trí nguồn vốn để xây dựng kho lưu trchuyên dụng theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nội vụ.

9. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong tnh đầu tư kinh phí cho việc cải tạo, nâng cấp mở rộng phòng, kho, bố trí đủ diện tích và các trang thiết bị cn thiết đbảo quản an toàn tài liệu, phục vụ khai thác, sử dụng có hiệu qutài liệu lưu tr.

Đnghị UBND các tnh, căn cứ vào văn bản hướng dẫn này và tình hình thực tế của mi địa phương đxây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trnăm 2015 của tnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mc, đề nghị các tnh liên hệ với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo địa ch: Cục Văn thư và Lưu trnhà nước, số 12 phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội hoặc theo Số ĐT: 04.37.661.072 để cùng phối hợp gii quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTrg. Nguyễn Duy Thăng (đb/c);
- SNội vụ các tnh (để phối hợp);
- Lãnh đạo Cc (02b);
- Website Cục VTLTNN;
- Lưu: VT, NVĐP
(09b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 29/VTLTNN-NVĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu29/VTLTNN-NVĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2015
Ngày hiệu lực16/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 29/VTLTNN-NVĐP

Lược đồ Công văn 29/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 29/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu29/VTLTNN-NVĐP
        Cơ quan ban hànhCục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
        Người kýHoàng Trường
        Ngày ban hành16/01/2015
        Ngày hiệu lực16/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 29/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ 2015

         Lịch sử hiệu lực Công văn 29/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ 2015

         • 16/01/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/01/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực