Công văn 3118/BHXH-PC

Công văn 3118/BHXH-PC năm 2016 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3118/BHXH-PC báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3118/BHXH-PC
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết s19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về nhng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2016 như sau:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP

a) Công tác chỉ đạo, điều hành

Trong những năm qua, cải cách hành chính luôn được xác định là một trong nhng nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của ngành BHXH. Trong 6 tháng đu năm 2016, BHXH Việt Nam đã n lực triển khai đồng loạt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đi với tất cả các tổ chức, cá nhân giao dịch với cơ quan BHXH và thực hiện cải cách nội bộ trong chính ngành BHXH, cụ thể như sau:

- Ngày 27/5/2016, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 1852/KH- BHXH triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, trong đó ch đạo quyết liệt các đơn vị nghiệp vụ ở Trung ương, Giám đốc BHXH 63 tỉnh, thành ph và Giám đốc BHXH 710 quận, huyện trong toàn quốc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về cải cách hành chính đối với doanh nghiệp.

- Ngày 8/7/2016, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị chỉ đạo trực tuyến giao ch tiêu, nhiệm vụ cho Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện cải cách TTHC, thực hiện ct giảm thời gian, chi phí đối vi doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH. Đ gắn trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính đến từng BHXH địa phương, BHXH Việt Nam lấy kết quả thực hiện ci cách TTHC làm tiêu chí đ bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm đồng thời làm căn cứ đ xét nâng lương, b nhiệm, điều động, thuyên chuyển công tác đối với lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố.

b) Công tác rà soát thủ tục hành chính

Rà soát TTHC về BHXH là công việc được BHXH Việt Nam thực hiện thường xuyên để cắt giảm thời gian, chi phí đối với doanh nghiệp. Trong những tháng đầu năm, BHXH Việt Nam tiếp tục rà soát bộ TTHC của ngành, trong đó trọng tâm rà soát lĩnh vực giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm Y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Trên cơ sở kết quả rà soát TTHC, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-BHXH và Quyết định s 828/QĐ-BHXH thực hiện đơn giản hóa các TTHC về giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Kết quả ct giảm như sau:

- Giảm 01 thủ tục: từ 33 thủ tục xuống còn 32 thủ tục;

- Giảm 38 % thành phần hồ sơ;

- Giảm 42 % tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu;

- Giảm 54 % quy trình, thao tác thực hiện.

c) Công tác ứng dụng công nghệ thông tin

- Ngày 28/4/2016, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định s 640/QĐ- BHXH về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tin học hóa toàn diện trong các hoạt động quản lý và nghiệp vụ của ngành ở tất cả các lĩnh vực; đồng thời liên thông dữ liệu với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 130/TB-VPCP ngày 15/6/2016, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng xong Dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH để lấy ý kiến các chuyên gia và các Bộ ngành. Đến nay, dự thảo Nghị định cơ bản hoàn thiện để gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Song song với việc phi hợp xây dựng dự thảo Nghị định, BHXH Việt Nam đã chủ động xây dựng Quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH để triển khai thực hiện trong toàn quốc ngay khi Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH có hiệu lực thi hành.

- Đ theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, BHXH Việt Nam đã thiết kế phần mềm và lắp đặt xong hệ thống theo dõi trực tuyến tình hình giải quyết TTHC. Qua đó, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện theo dõi, giám sát BHXH tỉnh, thành phố trong việc giải quyết TTHC; kịp thời xử lý tình trạng giải quyết chậm, muộn hoặc để tồn đọng hồ sơ BHXH của cá nhân, tổ chức.

- Ngày 29/6/2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện các bộ ngành đã bấm nút khai trương cổng thông tin giám định BHYT điện tử. Đây là ứng dụng rất quan trọng nhm cải cách hành chính trong giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trên phạm vi toàn quốc. Đến nay đã có 99% BHXH các tỉnh, thành phố, các cơ sở khám chữa bệnh kết nối thành công vào cổng thông tin giám định BHYT điện tử. Chỉ còn 62 trạm y tế xã chưa kết ni được do không có điện lưới và internet. S trạm y tế xã này sẽ thực hiện chuyển hồ sơ qua Trung tâm y tế huyện để nhập dữ liệu.

Việc giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trực tuyến mang lại hiệu quả rất lớn, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí cho cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh so với hình thức giám định trên hồ sơ giấy.

Ngoài ra, hiện nay, toàn quốc có khoảng 642 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đang ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH việc giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT điện tử sẽ cắt giảm được nhiều thời gian chi phí góp phần cải thiện môi trường kinh doanh cho các cơ sở khám chữa bnh tư nhân.

d) Tiếp tục duy trì hoạt động chuyển phát hồ sơ, kết quả cho đơn vị sử dụng lao động qua dịch vụ bưu chính công ích giúp đơn vị sử dụng lao động tiết kiệm tối đa thời gian đi lại, chờ đợi khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH.

2. Giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2016

Trong 6 tháng cuối năm 2016, để tiếp tục cải cách TTHC cắt giảm thời gian, chi phí đi với doanh nghiệp, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau:

a) Tiếp tục rà soát 32 TTHC để đơn giản hóa cắt giảm tối đa hồ sơ quy trình, tiêu thức doanh nghiệp phải kê khai trong các TTHC ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ; ban hành Quyết định Công bố bộ TTHC mới sau khi rà soát cp nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cải cách TTHC. Hướng dẫn BHXH tỉnh thành ph niêm yết công khai thống nhất bộ TTHC mới sau rà soát để BHXH tỉnh thành phố, BHXH huyện nghiêm túc thực hiện.

b) Phối hợp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ ngành, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH trình Chính phủ theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 130/TB-VPCP.

c) Ban hành Quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử của tất cả các lĩnh vực thu, s thẻ, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN để quy định có hiệu lực cùng ngày với Nghị định giao dịch điện tử.

d) Phối hợp với doanh nghiệp bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH năm 2014 để cắt giảm toàn bộ thời gian chi phí đi với doanh nghiệp trong khâu cập nhật và quản lý sổ BHXH.

đ) Phi hợp với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới: kiểm tra công tác cải cách hành chính tại BHXH các tỉnh, thành phố; khảo sát đánh giá hiệu quả thực tế cải cách TTHC về BHXH tại các doanh nghiệp.

g) Phối hợp với các tổ chức thanh tra (Thanh tra Thuế, Thanh tra B, Tp73ng Thanh tra Chính phủ...) xây dựng kế hoạch thanh tra liên ngành để công tác thanh tra doanh nghiệp không bị trùng chéo, không để doanh nghiệp phi tiếp quá nhiều đoàn thanh tra trong một năm nhm tiết kiệm thời gian chi phí cho doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP.

e) Tích cực vận động; có giải pháp để h trợ, khuyến khích các doanh nghiệp lựa chọn phương thức giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính khi giao dịch với cơ quan BHXH nhm cắt giảm tối đa thời gian đi lại, chờ đợi đối với doanh nghiệp đồng thời minh bạch hóa quá trình giải quyết TTHC tránh các phiền hà, nhũng nhiễu.

3. Dự kiến lộ trình giảm số gi giao dịch đối với doanh nghiệp

Với n lực và quyết tâm thực hiện cải cách hành chính, trong những năm qua BHXH Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt BHXH các cấp thực hiện cải cách giảm giờ giao dịch đối với doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Năm 2014, BHXH Việt Nam thực hiện cắt giảm 100 giờ, được Ngân hàng thế giới công nhận trong báo cáo Doing Business năm 2015 là 62 giờ. Hiện nay, BHXH Việt Nam tiếp tục đề nghị Ngân hàng thế giới công nhận nốt 38 giờ trong số 100 giờ BHXH Việt Nam đã cắt giảm trong năm 2014.

- Năm 2015, BHXH Việt Nam thực hiện cắt giảm 154 giờ, phấn đấu giảm số giờ giao dịch của doanh nghiệp xuống còn 81 giờ.

- 6 tháng đầu năm 2016, thực hiện quy định mới của Luật BHXH về chế độ ốm đau thai sản, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 636/QĐ- BHXH và Quyết định số 828/QĐ-BHXH thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ quy trình thủ tục giải quyết và chi trả chế độ BHXH dự kiến cắt giảm được 23 giờ xuống còn 58 giờ.

Kết quả cắt giảm giờ giao dịch đi với doanh nghiệp năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 của BHXH Việt Nam nêu trên Ngân hàng thế giới chưa ghi nhận do chưa đến niên hạn công bố, dự kiến sẽ công bố vào cuối năm 2016.

- Hiện nay, BHXH Việt Nam đang tiến hành triển khai việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH 2014. Sau khi bàn giao xong sổ BHXH cho người lao động quản lý, doanh nghiệp sẽ không phải quản lý và cập nhật sổ BHXH cho người lao động, qua đó sẽ ct giảm được toàn bộ thời gian cập nhật và quản lý sổ BHXH của doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất việc bàn giao sổ BHXH, doanh nghiệp không phải mất thời gian cập nhật và qun lý sổ BHXH; cùng với việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, BHXH Việt Nam sẽ n lực phấn đấu đạt chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP giảm số giờ giao dịch xuống 49 giờ, ngang bng các nước ASEAN 4 vào cuối năm 2016.

- Dự kiến lộ trình giảm giờ giao dịch đối với doanh nghiệp đến năm 2020

Sau khi Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH được ban hành và thực thi, cùng với việc cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện, BHXH Việt Nam chủ động thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu đến năm 2020 thực hiện giảm giờ giao dịch đi với doanh nghiệp xuống còn 45 giờ ngang bằng với các nước ASEAN 3 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP.

4. Kiến nghị

a) Đối với Chính phủ:

- Sớm ban hành Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH; ưu tiên phê duyệt sớm các dự án công nghệ thông tin và hiện đại hóa ngành BHXH.

- Chỉ đạo các Bộ cần tăng cường hơn nữa trong việc chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách về BHXH, BHYT, BHTN đ kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính đi với doanh nghiệp.

b) Các Bộ quản lý nhà nước:

- Các Bộ Y tế, Tài chính, Lao động: tích cực phi hợp với BHXH Việt Nam trong liên thông dữ liệu để thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN.

- Bộ Y tế sớm ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giao trong Luật BHXH năm 2014.

- Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 03/02/2010 về phí cấp lại và đổi thẻ BHYT để giảm thời gian giao dịch cho doanh nghiệp trong việc hỗ trợ người lao động thu phí;

c) Ủy ban nhân dân tỉnh: chỉ đạo các sở, ban, ngành tại địa phương phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan BHXH địa phương thực hiện cơ chế liên thông trong việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN cho các tổ chức, cá nhân.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 19- 2016/NQ-CP, BHXH Việt Nam kính gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ KHĐT;
- WB, Công ty PWC;
- Các PTGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH tỉnh, thành phố;
-
Lưu: VT, PC (5).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3118/BHXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3118/BHXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2016
Ngày hiệu lực17/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3118/BHXH-PC báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3118/BHXH-PC báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3118/BHXH-PC
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành17/08/2016
        Ngày hiệu lực17/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3118/BHXH-PC báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3118/BHXH-PC báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP 2016

           • 17/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực