Công văn 3200/BHXH-CĐCS

Công văn số 3200/BHXH-CĐCS về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định 83/2008/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 3200/BHXH-CĐCS Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo NĐ 83/2008/NĐ-CP đã được thay thế bởi Quyết định 832/QĐ-BHXH năm 2013 xử lý kết quả rà soát văn bản Bảo hiểm xã hội và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2013.

Nội dung toàn văn Công văn 3200/BHXH-CĐCS Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo NĐ 83/2008/NĐ-CP


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3200/BHXH-CĐCS
V/v: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo NĐ 83/2008/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Công an;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Thực hiện Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện như sau:

1. Về đối tượng áp dụng :

Để đảm bảo thống nhất trong thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể thêm về đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP và Mục I Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH như sau:

Đối tượng thuộc diện áp dụng điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH gồm: Người lao động đang đóng BHXH bắt buộc (kể cả người tự đóng tiếp BHXH theo quy định); ngư­ời đang đóng BHXH tự nguyện mà trư­ớc đó có đóng BHXH bắt buộc; người lao động chờ đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng; ng­ười đang bảo l­ưu thời gian đóng BHXH (kể cả người tham gia BHXH tự nguyện). Những đối tượng nêu trên đó có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do ng­ười sử dụng lao động quyết định và từ ngày 01/01/2007 trở đi hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân đ­ược hư­ởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của Luật BHXH.

2. Về điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH:

2.1. Đối với người hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân hưởng trợ cấp tuất một lần từ 01/01/2007, chưa được thực hiện điều chỉnh theo quy định của Nghị định số 83/2008/NĐ-CP.

Căn cứ vào mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH quy định tại khoản 1 Mục II Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH để điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH theo quy định tại khoản 2 Mục II Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH đối với thời gian đó đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và tính lại mức hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có), trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần theo đúng hướng dẫn tại khoản 3 Mục II Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH. Đối với người hưởng lương hưu thì mức lương hưu sau khi điều chỉnh được hưởng kể từ tháng bắt đầu hưởng chế độ hưu trí ghi trong Quyết định hưởng.

Một số trường hợp cụ thể thì giải quyết như sau:

a. Đối với người hưởng chế độ hưu trí hàng tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2007 thì thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH để tính lại mức lương hưu theo quy định của Nghị định số 83/2008/NĐ-CP sau đó tiếp tục điều chỉnh mức lương hưu từ ngày 01/01/2008 theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 của Chính phủ.

b. Đối với người có thời gian đó đóng BHXH được ghi trong sổ BHXH bằng ngoại tệ thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 Mục II Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH, cụ thể là: Tiền lương tháng đóng BHXH bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm, ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm của năm đóng BHXH đó được ghi trong sổ BHXH. Sau khi chuyển đổi sang tiền Việt Nam tại thời điểm đóng BHXH mới thực hiện điều chỉnh và tính lại mức hưởng (tỷ giá đồng Việt Nam so với Đô la Mỹ của các năm từ 1990 đến ngày 2/1/2007, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đó tổng hợp và thông báo tại công văn số 1633/BHXH-CĐCS ngày 16/5/2007).

Đối với trường hợp đó chuyển đổi tỷ giá ngoại tệ theo quy định tại công văn số 3527/BHXH-CĐCS ngày 21/9/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tính hưởng chế độ thì nay cũng điều chỉnh lại mức hưởng theo hướng dẫn trên.

c. Trường hợp người hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2007 thuộc đối tượng được điều chỉnh, đó bị chết trước khi thực hiện điều chỉnh mà thân nhân đó được hưởng trợ cấp tuất một lần thì vẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH để tính lại mức lương hưu, sau đó thực hiện tính lại mức trợ cấp tuất một lần trên mức lương hưu mới.

2.2. Đối với người hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân hưởng trợ cấp tuất một lần từ sau khi có Nghị định số 83/2008/NĐ-CP đến trước ngày 01/01/2009.

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành trước ngày 01/01/2009 (đối với cả người tham gia BHXH bắt buộc và tham gia BHXH tự nguyện), khi tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần mà có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì căn cứ vào mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH quy định tại tiết b khoản 1 Mục II Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH để điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH theo quy định tại khoản 2 Mục II Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH của thời gian này. Trường hợp có thời gian đó đóng BHXH được ghi trong sổ BHXH bằng ngoại tệ thì thực hiện như hướng dẫn tại tiết b điểm 2.1 nêu trên để điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH.

3. Tổ chức thực hiện.

Để thực hiện tốt việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yờu cầu:

3.1. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ:

Căn cứ vào quy định tại Nghị định số 83/2008/NĐ-CP Thông tư hướng dẫn số 17/2008/TT-BLĐTBXH và nội dung hướng dẫn tại công văn này để tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

a. Khi giải quyết chế độ hưu trí, BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần đối với những trường hợp có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (bằng tiền Việt Nam hoặc bằng Ngoại tệ) thì thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH để tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có), trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần theo quy định.

b. Rà soát hồ sơ đang quản lý để xác định đối tượng đó được giải quyết hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần hoặc trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2007 đến nay, thuộc diện điều chỉnh theo quy định của Nghị định số 83/2008/NĐ-CP (đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu thì nơi đang quản lý chi trả thực hiện; đối tượng hưởng BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần thì nơi đó giải quyết thực hiện) và căn cứ hồ sơ để thực hiện những nội dung sau:

- Điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH để tính lại mức hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có), trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần và số tiền chênh lệch phải truy trả đối với từng người.

- Lập Phiếu điều chỉnh cho từng loại chế độ (theo mẫu số 1A- 83, 1B -83 và 1C- 83 đính kèm) để giao cho đối tượng và bổ sung vào hồ sơ lưu trữ.

- Lập danh sách những người đó được điều chỉnh lại mức hưởng lương hưu theo mẫu số 12-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và danh sách những người đó được điều chỉnh lại mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần theo mẫu số 2A- 83 đính kèm. Tổ chức thực hiện chi trả phần chênh lệch lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Đối với trợ cấp BHXH một lần thuộc đối tượng điều chỉnh, nếu chưa chi hết trong năm thì cuối năm lập riêng danh sách đối tượng chưa nhận trợ cấp theo mẫu số 8b-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (tiêu đề ghi: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CHƯA NHẬN TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN THEO NGHỊ ĐỊNH 83/2008/NĐ-CP) để quản lý và chi tiếp vào năm sau.

- Lập danh sách những người đó được điều chỉnh lại mức hưởng lương hưu hàng tháng (theo mẫu số 2B- 83 đính kèm) cùng Phiếu điều chỉnh lương hưu của từng người gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Trung tâm Lưu trữ).

- Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện điều chỉnh và truy trả lương hưu, trợ cấp một lần đối với những người thuộc diện điều chỉnh (theo mẫu báo cáo đính kèm) gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHXH) trước ngày 31/12/2008.

3.2. Trung tâm Thông tin: Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này để xây dựng chương trình phần mềm liên quan đến thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định; triển khai và hướng dẫn thực hiện chương trình phần mềm đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

3.3. Ban Chi: Theo dõi và giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện chi trả phần chênh lệch lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần của đối tượng thuộc diện được điều chỉnh đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

3.4. Các đơn vị khác thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện cú vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3200/BHXH-CĐCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3200/BHXH-CĐCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2008
Ngày hiệu lực19/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3200/BHXH-CĐCS

Lược đồ Công văn 3200/BHXH-CĐCS Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo NĐ 83/2008/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3200/BHXH-CĐCS Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo NĐ 83/2008/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3200/BHXH-CĐCS
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Huy Ban
        Ngày ban hành19/09/2008
        Ngày hiệu lực19/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3200/BHXH-CĐCS Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo NĐ 83/2008/NĐ-CP

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3200/BHXH-CĐCS Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo NĐ 83/2008/NĐ-CP