Quyết định 25/QĐ-BHXH

Quyết định 25/QĐ-BHXH năm 2014 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 25/QĐ-BHXH năm 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực BHXH Việt Nam


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC DO BHXH VIỆT NAM BAN HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-BHXH ngày 27/6/2012 về việc ban hành Kế hoạch Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;

Xét đề nghị của Trưởng ban Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành đến 31/12/2013 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN 31/12/2013
(Kèm theo Quyết định số 25/QĐ-BHXH ngày 08/01/2014 của BHXH Việt Nam)

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

I. Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

 

1

Quyết định

1176/QĐ-BHXH

23/9/2003

Ban hành quy định tổ chức thực hiện chế độ KCB BHYT

Căn cứ pháp lý của QĐ 1176 là Nghị định số 58/1992/CP của Chính phủ đã được thay thế bằng Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005

2

Quyết định

2559/QĐ-BHXH

27/9/2005

Ban hành quy định về tổ chức thực hiện chế độ KCB BHYT

Thực hiện theo Luật BHYT

3

Quyết định

612/QĐ-BHXH

20/4/2007

Mức đóng BHYT tự nguyện

Thực hiện theo Luật BHYT

4

Quyết định

1005/QĐ-BHXH

27/7/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điểm Quy định về tổ chức thực hiện chế độ KCB BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 2559/QĐ-BHXH ngày 27/9/2005

Quyết định 2559/QĐ-BHXH ngày 27/9/2005 đã hết hiệu lực thi hành

5

Công văn

2757/BHXH-GĐYT

21/8/2003

Giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán BHYT

Thực hiện theo Luật BHYT

6

Công văn

4226/BHXH-GĐYT

17/12/2003

Về thanh toán chi phí vật tư tiêu hao y tế

Được thay thế bởi Công văn 4562/BHXH-CSYT ngày 31/12/2008

7

Công văn

1263/BHXH-GĐYT

23/4/2004

Thanh toán chi phí vật tư y tế tiêu hao cho bệnh nhân BHYT

Thực hiện theo Luật BHYT

8

Công văn

2241/BHXH-GĐYT

02/7/2004

Thanh toán dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng cho bệnh nhân điều trị nội trú

Thực hiện theo Luật BHYT

9

Công văn

4344/BHXH-GĐYT

18/11/2004

Thanh toán vật tư tiêu hao y tế

Thực hiện theo Luật BHYT

10

Công văn

364/BHXH-GĐYT

02/02/2005

Thanh toán chi phí thủ thuật nút túi phình động mạch cho bệnh nhân có thẻ BHYT

Thực hiện theo Luật BHYT

11

Công văn

558/BHXH-GĐYT

21/02/2005

Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc theo Danh mục thuốc mới

Thực hiện theo Luật BHYT

12

Công văn

1938/BHXH-GĐYT

03/6/2005

Hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 03/QĐ-BYT ngày 24/1/2005 của BYT

Thực hiện theo Luật BHYT

13

Công văn

1983/BHXH-GĐYT

09/06/2005

Hướng dẫn thực hiện KCB, thanh toán chi phí KCB thời điểm chuyển giao ngày 01/7/2005

Thực hiện theo Luật BHYT

14

Công văn

3632/BHXH-GĐYT

29/9/2005

Hướng dẫn thanh, quyết toán chi phí KCB theo chế độ BHYT

Thực hiện theo Luật BHYT

15

Công văn

4580/BHXH-GĐYT

20/12/2005

Thanh quyết toán chi phí KCB BHYT do bị tai nạn giao thông

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 39/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2011

16

Công văn

4585/BHXH-GĐYT

06/12/2005

Tổ chức hợp đồng KCB ngoại trú tại trạm y tế thuộc đơn vị, cơ quan xí nghiệp

Thực hiện theo Luật BHYT

17

Công văn

5052/BHXH-GĐYT

28/12/2005

Tổ chức thực hiện phương thức thanh toán chi phí KCB theo định suất

Thực hiện theo Luật BHYT

18

Công văn

409/BHXH-GĐYT

2/10/2006

Sửa đổi quy định hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí KCB ở nước ngoài

Thực hiện theo Luật BHYT

19

Công văn

757/BHXH-GĐYT

3/10/2006

Hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí KCB cho bệnh nhân BHYT theo Thông tư liên tịch số 03

Thực hiện theo Luật BHYT

20

Công văn

2065/BHXH-GĐYT

06/6/2006

Thanh toán chi phí phẫu thuật cơ Delta

Thực hiện theo Luật BHYT

21

Công văn

2219/BHXH-GĐYT

15/6/2006

Tạm ứng và điều tiết quỹ KCB BHYT

Thực hiện theo Luật BHYT

22

Công văn

2224/BHXH-GĐYT

16/6/2006

Thực hiện Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Thực hiện theo Luật BHYT

23

Công văn

2440/BHXH-GĐYT

03/7/2006

Ghi mã số thẻ theo QĐ 2550 trong thống kê, tổng hợp chi phí KCB

Thực hiện theo Luật BHYT

24

Công văn

2940/BHXH-GĐYT

07/8/2006

Thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật theo thông tư số 03

Thực hiện theo Luật BHYT

25

Công văn

4895/BHXH-GĐYT

26/12/2006

Tăng cường công tác kiểm tra danh mục và áp giá thuốc trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Thực hiện theo Luật BHYT

26

Công văn

95/BHXH-GĐYT

10/01/2007

Hướng dẫn một số vướng mắc trong thanh toán DVKT trong Thông tư liên bộ số 14/TTLT ngày 30/9/1995

Thực hiện theo Luật BHYT

27

Công văn

797/BHXH-GĐYT

3/12/2007

Thanh toán chi phí KB BHYT ngày lễ, ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật

Thực hiện theo Luật BHYT

28

Công văn

2088/BHXH-GĐYT

15/6/2007

Vướng mắc trong KCB BHYT

Thực hiện theo Luật BHYT

29

Công văn

2943/BHXH-GĐYT

08/10/2007

Hướng dẫn thực hiện công văn số 4494/BYT-BH ngày 29/6/2007 của Bộ Y tế

Thực hiện theo Luật BHYT

30

Công văn

29/BHXH-TN

11/01/2008

Hướng dẫn tổ chức thực hiện BHYT tự nguyện

Thực hiện theo Luật BHYT

31

Công văn

556/BHXH-GĐYT

10/03/2008

Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc theo danh mục thuốc mới

Hướng dẫn theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 1/2/2008 của Bộ Y tế (QĐ này đã hết hiệu lực)

32

Công văn

1249/BHXH-GĐYT

09/5/2008

Thực hiện điểm 2.4 Quyết định số 700/QĐ-BHXH

Thực hiện theo Luật BHYT

33

Công văn

1643/BHXH-GĐYT

09/6/2008

Hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT tại tuyến xã

Thực hiện theo Luật BHYT

34

Công văn

2016/BHXH-GĐYT

03/7/2008

Về tổ chức quản lý cung ứng và thanh toán chi phí thuốc BHYT theo phương thức tập trung

Căn cứ pháp lý của văn bản là Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/8/2007 đã hết hiệu lực

35

Công văn

2017/BHXH-GĐYT

03/07/2008

Hướng dẫn bổ sung và giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện danh mục thuốc mới

Căn cứ pháp lý là QĐ số 05/2008/QĐ-BYT đã hết hiệu lực

36

Công văn

2253/BHXH-GĐYT

17/7/2008

Thanh toán chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB thuộc Sở Y tế GTVT

Thực hiện theo Luật BHYT

37

Công văn

2272/BHXH-TN

18/7/2008

Hướng dẫn bổ sung một số điểm của Công văn số 29/BHXH-TN

Thực hiện theo Luật BHYT

38

Công văn

2410/BHXH-GĐYT

30/7/2008

Thanh toán chi phí VTYT tiêu hao, vật tư thay thế

Thực hiện theo Luật BHYT

39

Công văn

2698/BHXH-GĐYT

19/8/2008

Khó khăn vướng mắc trong thanh toán các dịch vụ kỹ thuật

Thực hiện theo Luật BHYT

40

Công văn

3184/BHXH-GĐYT

19/9/2008

Thanh toán chi phí DVKT thực hiện do tăng cường bác sỹ từ tuyến trên

Thực hiện theo Luật BHYT

41

Công văn

3283/BHXH-GĐYT

26/9/2008

Thanh toán BHYT đối với thuốc multivitamin có thành phần vitamin B5 và thuốc vitamin 3B

Căn cứ pháp lý là QĐ số 05/2008/QĐ-BYT đã hết hiệu lực

42

Công văn

2144/BHXH-GĐYT

07/10/2008

Giải quyết vướng mắc trong KCB BHYT tại Hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT

Thực hiện theo Luật BHYT

43

Công văn

3446/BHXH-CSYT

14/10/2008

Hướng dẫn bổ sung thanh toán chi phí thuốc điều trị ung thư, chống thải ghép ngoài danh mục

Thực hiện theo Luật BHYT

44

Công văn

4652/BHXH-CSYT

31/12/2008

Thanh toán chi phí VTYT tiêu hao, VTYT theo chế độ KCB BHYT

Thực hiện theo Luật BHYT

45

Công văn

251/BHXH-CSYT

04/2/2009

Đảm bảo quyền lợi và thanh toán chi phí KCB BHYT cho đối tượng thân nhân quân nhân tại ngũ do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành thẻ

Thực hiện theo Luật BHYT

46

Công văn

660/BHXH-CSYT

18/03/2009

Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Thực hiện theo Luật BHYT

47

Công văn

2421/BHXH-CSYT

17/7/2009

Thanh toán trực tiếp chi phí VTYTTH, VTYTTT theo quyết định số 21

Thực hiện theo Luật BHYT

48

Công văn

4662/BHXH-CSYT

10/12/2009

Về việc đăng ký KCB ban đầu và xác định nguồn kinh phí KCB BHYT năm 2010

Đã hoàn thành

49

Công văn

986/BHYT-CSYT

22/3/2010

Về danh mục thuốc sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ

Thực hiện theo Luật BHYT

50

Công văn

2276/BHXH-CSYT

6/4/2010

Hướng dẫn thực hiện phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất 6 tháng cuối năm 2010

Đã hoàn thành

51

Công văn

1244/BHXH-CSYT

09/04/2010

Ban hành biểu mẫu thanh quyết toán chi phí KCB BHYT

Thực hiện theo Quyết định 160/QĐ-BHXH ngày 14/02/2011 (Hết hiệu lực một phần - biểu mẫu 27/BHYT, 28/BHYT)

52

Công văn

1612/BHXH-CSYT

05/06/2010

Áp dụng mức lương tối thiểu trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Mức lương tối thiểu đã thay đổi

53

Công văn

3093/BHXH-CSYT

26/07/2010

Về thí điểm đấu thầu và cung ứng thuốc, thanh toán chi phí thuốc theo phương thức tập trung

Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/8/2007 hướng dẫn tổ chức đấu thầu thuốc đã hết hiệu lực

54

Công văn

273/BHXH-CSYT

25/1/2011

Thanh toán chi phí chụp CT scanner không sử dụng thuốc cản quang

Thực hiện theo Quyết định 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010

55

Công văn

1822/BHXH-CSYT

09/05/2011

Áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Nghị định số 22/2011/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012

56

Công văn

2125/BHXH-CSYT

24/5/2011

Hướng dẫn thanh toán chi phí vượt trần tuyến 2

Đã hoàn thành

57

Công văn

4590/BHXH-CSYT

31/10/2011

Về việc kiểm soát giá thuốc Cefixim trúng thầu năm 2010

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012

2. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

1

Quyết định

1826/BHXH-CĐCS

01/12/2004

Sửa đổi bổ sung một số điều quy định kèm theo Quyết định số 1584/1999/QĐ-BHXH ngày 24/9/1999

Đã bị thay thế bởi QĐ số 815/QĐ-BHXH ngày 06/06/2007

2

Quyết định

461/QĐ-BHXH

28/02/2006

Sửa đổi bổ sung một số điều quy định kèm theo Quyết định số 1584/1999/QĐ-BHXH ngày 24/9/1999

Đã bị thay thế bởi QĐ số 815/QĐ-BHXH ngày 06/06/2007

3

Quyết định

2724/QĐ-BHXH

30/6/2006

Ban hành quy định quản lý thu, chi và thủ tục hồ sơ hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ

Thực hiện theo Luật BHXH

4

Quyết định

815/QĐ-BHXH

06/06/2007

Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH bắt buộc

Bị thay thế bởi Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010

5

Công văn

549/BHXH-CĐCS

28/2/2003

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/1/2003 của Chính phủ

Đã hoàn thành

6

Công văn

994/BHXH-CĐCS

01/04/2003

Về thực hiện chế độ BHXH theo NĐ số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ

Thực hiện theo Luật BHXH

7

Công văn

136/BHXH-CĐCS

25/01/2003

Thực hiện Điều 28 Điều lệ BHXH

Thực hiện theo Luật BHXH

8

Công văn

1355/BHXH-CĐCS

29/4/2003

Về hướng dẫn bổ sung Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9/1/2003, Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 và Quyết định số 139/2002/TTg

Thực hiện theo Luật BHXH

9

Công văn

557/BHXH-CĐCS

11/03/2004

Điều chỉnh lương hưu theo Nghị định số 31/2004/NĐ-CP

NĐ 31/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực

10

Công văn

2150/GDĐT-BHXH

22/03/2004

Thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động thuộc các cơ sở giáo dục mầm non

Thực hiện theo Luật BHXH

11

Công văn

1187 BHXH/CĐCS

20/4/2004

Thực hiện chế độ BHXH

Thực hiện theo Luật BHXH

12

Công văn

2915/BHXH-CĐCS

19/8/04

Điều chỉnh lương hưu theo NĐ 31/2004/NĐ-CP

NĐ 31/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực

13

Công văn

1297/BHXH-CĐCS

21/4/05

Chế độ MSLĐ đối với người đồng thời là thương binh

Đã bị thay thế bởi Công văn 4520/BHXH-CĐCS ngày 12/03/2009 (Hết hiệu lực tại mục 1,2)

14

Công văn

1786/BHXH-CĐCS

25/5/2005

Về thực hiện chế độ BHXH đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Căn cứ pháp lý của Công văn là Nghị định số 121/2003/NĐ-CP đã bị thay thế bởi Nghị định số 92/2009/NĐ-CP

15

Công văn

3736/BHXH-CĐCS

7/10/2005

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 117/2005/NĐ-CP NĐ 118/2005/NĐ-CP

Đã hoàn thành

16

Công văn

1615/BHXH-CSXH

02/06/2006

Hướng dẫn thực hiện thu - chi BH thất nghiệp

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 và Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012

17

Công văn

3589/BHXH-CĐCS

25/09/2006

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu trợ cấp BHXH theo Nghị định 93/2006/NĐ-CP và Nghị định số 94/2006/NĐ-CP

Đã hoàn thành

18

Công văn

3790/BHXH-CĐCS

13/10/2006

Điều chỉnh chế độ hưu trí theo Nghị định 93/2006/NĐ-CP và Nghị định số 94/2006/NĐ-CP

Đã hoàn thành

19

Công văn

1124/BHXH-CĐCS

31/3/2006

Về tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH theo NĐ số 41/2002/NĐ-CP và NQ số 16/2000/NQ-CP

Nghị định số 41/2002/NĐ-CP hết hiệu lực

20

Công văn

2216/BHXH-CĐCS

15/6/2006

Về thực hiện chế độ BHXH đối với lao động dôi dư theo NĐ số 41/2002/NĐ-CP

Nghị định số 41/2002/NĐ-CP hết hiệu lực

21

Công văn

1186/BHXH-CĐCS

7/04/2006

Về đính chính lại Công văn số 1124/BHXH-CĐCS ngày 31/3/2006

Nghị định số 41/2002/NĐ-CP hết hiệu lực

22

Công văn

3100/BHXH-CĐCS

18/8/2006

Về tiếp tục thực hiện BHXH đối với lao động dôi dư theo NĐ số 41/2002/NĐ-CP

Nghị định số 41/2002/NĐ-CP hết hiệu lực

23

Công văn

3978/BHXH-CĐCS

30/10/2006

Số hồ sơ hưởng BHXH thuộc lực lượng vũ trang và Ban Cơ yếu Chính phủ

Thực hiện theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010

24

Công văn

90/BHXH-CĐCS

11/1/2006

Về thực hiện chế độ BHXH theo NĐ số 41/2002/NĐ-CP và NQ số 16/2000/NQ-CP

Nghị định số 41/2002/NĐ-CP hết hiệu lực

25

Công văn

2766/BHXH-CĐCS

30/7/2007

Tiếp nhận hồ sơ các chế độ BHXH do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ giải quyết chuyển đến

Thực hiện theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010

26

Công văn

3752/BHXH-CĐCS

10/10/2007

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách BHXH theo NĐ số 132/2007/NĐ-CP

Nghị định số 132/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực

27

Công văn

3910/BHXH-CĐCS

23/10/2007

Thực hiện chế độ BHXH theo NĐ số 110/2007/NĐ-CP

Nghị định số 110/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực

28

Công văn

4388/BHXH-CĐCS

26/11/2007

Thực hiện di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Bị thay thế bởi Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010

29

Công văn

3349/BHXH-CĐCS

03/10/2008

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 101/2008/NĐ-CP

Đã hoàn thành

30

Công văn

08/BHXH-CĐCS

07/01/2008

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ 184/2007/NĐ-CP và NĐ 166/2007/NĐ-CP

Đã hoàn thành

31

Công văn

2412/BHXH-CĐCS

30/7/2008

Thủ tục hồ sơ hưởng BHXH đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng

Thực hiện theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010

32

Công văn

3200/BHXH-CĐCS

19/9/2008

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo NĐ 83/2008/NĐ-CP

Đã hoàn thành

33

Công văn

215/BHXH-CSXH

22/01/2009

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo NĐ số 83/2008/NĐ-CP và Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH

Đã hoàn thành

34

Công văn

2583/BHXH-CSXH

03/08/2009

Thực hiện chế độ hưu trí theo NĐ số 132/2007/NĐ-CP và NĐ số 110/2007/NĐ-CP

Nghị định số 132/2007/NĐ-CP và Nghị định số 110/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực

35

Công văn

1114/BHXH-CSXH

24/4/2009

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo NĐ số 134/2008/NĐ-CP và Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH

Đã hoàn thành

36

Công văn

2153/BHXH-CSXH

06/07/2009

Ban hành mẫu Quyết định hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN sau giám định tái phát, tổng hợp

Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010 hủy bỏ Công văn số 2153/BHXH-CĐCS

37

Công văn

2035/BHXH-CSXH

26/6/2009

Sửa đổi, bổ sung Công văn số 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu - chi BH thất nghiệp

CV số 1615/BHXH-CSXH hết hiệu lực

38

Công văn

1270/BHXH-CSXH

11/5/2009

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH theo NĐ số 33/2009/NĐ-CP và NĐ số 34/2009/NĐ-CP

Đã hoàn thành

39

Công văn

116/BHXH-CSXH

15/1/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/9/2009 về hướng dẫn thực hiện thu - chi BH thất nghiệp

CV số 1615/BHXH-CSXH hết hiệu lực

40

Công văn

634/BHXH-CSXH

22/02/2010

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH theo Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH

Đã hoàn thành

41

Công văn

1136/BHXH-CSXH

30/3/2010

Hướng dẫn bổ sung một số nội dung khi thực hiện di chuyển hồ sơ hưởng chế độ BHXH hàng tháng

Thực hiện theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010

42

Công văn

1485/BHXH-CSXH

27/4/2010

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 28/2010/NĐ-CP và NĐ số 29/2010/NĐ-CP

Đã hoàn thành

43

Công văn

2596/BHXH-CSXH

23/6/2010

Thực hiện chế độ BHXH theo NĐ số 110/2007/NĐ-CP đối với lao động thuộc Tổng Công ty bưu chính VN

Nghị định số 110/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực

44

Công văn

3014/BHXH-CSXH

20/7/2010

Thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo quy định tại Quyết định số 777/QĐ-BHXH đối với BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân

Đã bị thay thế bởi Công văn số 1094/BHXH-CSXH ngày 23/3/2011

45

Công văn

691/BHXH-CSXH

1/3/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 về hướng dẫn thực hiện thu - chi BH thất nghiệp

CV số 1615/BHXH-CSXH hết hiệu lực

46

Công văn

555/BHXH-CSXH

14/02/2011

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH theo Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH

Đã hoàn thành

47

Công văn

1658/BHXH-CSXH

27/4/2011

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 22/2011/NĐ-CP và NĐ số 23/2011/NĐ-CP

Đã hoàn thành

48

Công văn

5431/BHXH-CSXH

19/12/2011

Về thời điểm hưởng lương hưu theo NĐ số 132/2007/NĐ-CP

Nghị định số 132/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực

49

Công văn

65/BHXH-CSXH

10/01/2012

Về thực hiện chế độ BHXH theo NĐ số 132/2007/NĐ-CP

Nghị định số 132/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực

50

Công văn

768/BHXH-CSXH

6/3/2012

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH.

Đã hoàn thành

51

Công văn

1620/BHXH-CSXH

27/4/2012

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 31/2012/NĐ-CP và NĐ số 35/2012/NĐ-CP

Đã hoàn thành

52

Công văn

2786/BHXH-CSXH

18/7/2013

V/v rà soát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp 1 lần

Đã bị thay thế bởi Công văn số 3683/BHXH-CSXH ngày 18/9/2013

3. Lĩnh vực thu

 

1

Quyết định

722/QĐ-BHXH

26/05/2003

Ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011

2

Quyết định

4459/BHXH-BT

11/11/2005

Ban hành mẫu thẻ BHYT

Bị thay thế bởi Quyết định 653/QĐ-BHXH ngày 06/5/2009 về việc ban hành mẫu thẻ cá nhân

3

Quyết định

509/BHXH-BT

9/3/06

Về việc ban hành quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của đại lý thu BHYT tự nguyện

Không còn phù hợp

4

Quyết định

2550/QĐ-BHXH

12/06/2006

V/v sửa đổi, bổ sung 1 số điểm quy định tại QĐ 4459/QĐ-BHXH ngày 11/11/2005 của Tổng giám đốc BHXHVN về việc ban hành mẫu Thẻ BHYT

Hết hiệu lực cùng QĐ số 4459/QĐ-BHXH

5

Quyết định

902/QĐ-BHXH

26/6/2007

Ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

6

Quyết định

1333/QĐ-BHXH

21/2/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định 902/QĐ-BHXH

Hết hiệu lực cùng QĐ số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007

7

Công văn

1564/BHXH-BT

02/06/2008

Hướng dẫn thủ tục tham gia và giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

8

Công văn

1464/BHXH-BT

23/5/2008

Hướng dẫn thu BHXH

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

9

Công văn

4427/BHXH-BT

23/12/2008

Hướng dẫn thu BHXH, BHYT

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

10

Công văn

018/BHXH-BT

07/01/2009

Hướng dẫn tạm thời về thu BH thất nghiệp

Bị bãi bỏ bởi Công văn số 1615/BHXH-BT; Công văn 1615 đã hết hiệu lực

11

Công văn

2352/BHXH-BT

15/7/2009

Hướng dẫn thu BHYT đối với người làm công tác cơ yếu

Bị thay thế bởi công văn 4927/BHXH-BT

12

Công văn

3686/BHXH-BT

14/10/2009

Hướng dẫn thu BHYT

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

13

Công văn

4873/BHXH-BT

22/12/2009

Hướng dẫn sử dụng thẻ BHYT

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

14

Công văn

5487/BHXH-BT

14/12/2010

Chi hoa hồng đại lý thu BHYT HSSV

Bị thay thế bởi QĐ 1288/QĐ-BHXH

15

Công văn

1578/BHXH-BT

22/4/2011

Thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu chung 850.000đ

Đã hoàn thành

16

Công văn

843/BHXH-BT

13/03/2012

Về việc thu và giải quyết chế độ BHXH, BHYT đối với người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vinashin

Đã hoàn thành

4. Lĩnh vực Chi

 

1

Quyết định

1184/QĐ-BHXH

26/09/2003

Quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH bắt buộc

Bị thay thế bởi Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007

2

Quyết định

1170/QĐ-BHXH

25/04/2006

Ban hành quy định quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM

Bị thay thế bởi Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007

3

Quyết định

4394/QĐ-BHXH

18/10/2005

Quy chế chi tiêu nội bộ trong hệ thống BHXH VN

Bị thay thế bởi Quyết định số 1258/QĐ-BHXH ngày 26/9/2007

4

Quyết định

2949/QĐ-BHXH

08/07/2006

Ban hành chương trình hành động BHXH VN về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Bị thay thế bởi Quyết định số 295/QĐ-BHXH ngày 25/3/2013

5

Quyết định

845/QĐ-BHXH

18/6/2007

Quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH bắt buộc

Bị thay thế bởi Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012

6

Quyết định

1258/QĐ-BHXH

26/9/2007

Quy chế chi tiêu nội bộ trong hệ thống cơ quan BHXH Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012

7

Quyết định

1259/QĐ-BHXH

26/9/2007

Quy định về việc hình thành, trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ: Khen thưởng, phúc lợi, dự phòng ổn định thu nhập và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Bị thay thế bởi Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012

8

Công văn

683/BHXH-BC

22/03/2004

Chi trả lương hưu cho đối tượng tại nơi tạm trú

Thực hiện theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012

9

Công văn

2036/BHXH-BC

29/6/2009

Hướng dẫn quản lý, chi trả các chế độ BHXH tự nguyện

Bị thay thế bởi Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012

10

Quyết định

2410/QĐ-BHXH

19/8/2005

Quy định hình thành, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi

Bị thay thế bởi Quyết định số 1259/QĐ-BHXH ngày 26/9/2007

11

Quyết định

739/QĐ-BHXH

29/05/2003

Trích lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi

Bị thay thế bởi Quyết định số 2410/QĐ-BHXH ngày 19/8/2005

12

Công văn

1193/BHXH-BC

5/4/2012

V/v tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Đã được quy định tại Quyết định 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012

13

Công văn

4406/BHXH-BC

14/10/2010

Hướng dẫn tạm thời chế độ chi công tác phí tổ chức hội nghị

Bị thay thế bởi Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012

14

Công văn

4505/BHXH-BC

19/10/2010

Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM

Bị thay thế bởi Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012

15

Công văn

5847/BHXH-BC

30/12/2010

Khấu trừ tiền lương hưu, trợ cấp MSLĐ hàng tháng của người hưởng để thi hành án dân sự

Bị thay thế bởi Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012

16

Công văn

5238/BHXH-BC

12/06/2011

Hướng dẫn tạm thời một số quy định đối với chi quản lý bộ máy của các đơn vị thuộc hệ thống BHXHVN

Bị thay thế bởi Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012

17

Công văn

5516/BHXH-BC

22/12/2011

Hướng dẫn tạm thời hạch toán thu, chi BHTN, BHYT

Thực hiện theo Thông tư 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 và có hiệu lực từ 1/1/2013

18

Công văn

2073/BHXH-BC

10/6/2013

Kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp chi trả BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện

Đã hoàn thành

19

Công văn

2080/BHXH-BC

11/6/2013

Hướng dẫn quyết toán bổ sung chi phí KCB đa tuyến ngoại tỉnh năm 2012

Đã hoàn thành

5. Lĩnh vực Kế hoạch tài chính

 

 

 

1

Quyết định

1492/QĐ-BHXH

21/12/2007

Quy trình thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng trong hệ thống BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 242/QĐ-BHXH ngày 16/3/2011

2

Công văn

1723/BHXH-KHTC

29/5/2003

Hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người tham gia BHXH

Nghị định số 01/2003/NĐ-CP hết hiệu lực

3

Công văn

280/BHXH-KHTC

26/01/2005

Hướng dẫn chế độ công tác phí và chế độ chi hội nghị

Thực hiện theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012

4

Công văn

3784/BHXH-KHTC

12/10/2007

Hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản

Bị thay thế bởi Quyết định số 292/QĐ-BHXH ngày 25/3/2012

5

Công văn

1990/BHXH-KHTC

08/6/2007

Tạm thời đề nghị xử lý vi phạm về đóng BHXH

Bị thay thế bởi Công văn 421/BHXH-KHTC

6

Công văn

421/BHXH-KHTC

26/02/2008

Thông báo mức xử lý vi phạm về đóng BHXH

Bị thay thế bởi Công văn 1540/BHXH-KHTC

7

Công văn

1540/BHXH-KHTC

30/5/2008

Thông báo mức xử lý vi phạm về đóng BHXH

Bị thay thế bởi Công văn 275/BHXH-KHTC

8

Công văn

275/BHXH-KHTC

09/02/2009

Thông báo mức xử lý vi phạm về đóng BHXH

Bị thay thế bởi Quyết định 335/QĐ-BHXH và Công văn 535/BHXH-KHTC

9

Công văn

2961/BHXH-KHTC

15/7/2011

Chỉ tiêu báo cáo thống kê

Bị thay thế bởi Công văn số 3465/BHXH-KHTC ngày 05/9/2013

6. Lĩnh vực cấp sổ, thẻ

 

 

1

Quyết định

4405/QĐ-BHXH

24/10/2005

Quy định mức đóng BHYT tự nguyện

Thực hiện theo Luật BHYT

2

Quyết định

2992/QĐ-BHXH

09/08/2006

V/v điều chỉnh mức đóng BHYT tự nguyện

Thực hiện theo Luật BHYT

3

Quyết định

3339/QĐ-BHXH

16/05/2008

Về việc ban hành mẫu và số sổ BHXH

Bị thay thế bởi QĐ 945/QĐ-BHXH ngày 19/9/2011 (Hết hiệu lực tại Mục 1 và Mục 3)

4

Quyết định

299/QĐ-BHXH

18/3/2009

Quy định về quản lý và sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

Bị thay thế bởi Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011

5

Quyết định

555/QĐ-BHXH

13/5/2009

Quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH

Bị thay thế bởi Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011

6

Quyết định

652/QĐ-BHXH

05/06/2009

Về việc ban hành mẫu và mã thẻ BHYT hộ gia đình

Bị hủy bỏ tại Quyết định 1755/QĐ-BHXH ngày 20/12/2012

7

Quyết định

653/QĐ-BHXH

06/05/2009

Về việc ban hành mẫu thẻ BHYT cá nhân

Bị thay thế bởi Quyết định 1055/QĐ-BHXH ngày 02/10/2013

8

Quyết định

1754/QĐ-BHXH

20/12/2012

Sửa đổi bổ sung Quyết định số 653/QĐ-BHXH

Bị thay thế bởi Quyết định 1055/QĐ-BHXH ngày 02/10/2013

9

Quyết định

1359/QĐ-BHXH

25/11/2009

Quy định cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT

Bị thay thế bởi Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011

10

Quyết định

945/QĐ-BHXH

19/9/2011

Về việc ban hành mẫu sổ BHXH và hướng dẫn ghi sổ BHXH

Bị thay thế bởi Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 20/12/2011 về việc ban hành mẫu sổ BHXH và hướng dẫn ghi sổ BHXH

11

Công văn

3825/BHXH-TN

14/10/2005

V/v mức đóng và quyền lợi cho người tham gia BHYT tự nguyện

Thực hiện theo Luật BHYT

12

Công văn

3869/BHXH-TN

19/10/2005

Hướng dẫn tổ chức thực hiện BHYT tự nguyện

Thực hiện theo Luật BHYT

13

Công văn

2413/BHXH-TN

28/6/2006

Hướng dẫn bổ sung một số điểm trong thời gian BHYT tự nguyện

Thực hiện theo Luật BHYT

14

Công văn

1302/BHXH-TN

20/4/2007

Hướng dẫn tổ chức BHYT tự nguyện

Hết hiệu lực cùng Thông tư số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007

15

Công văn

2053/BHXH-TN

14/6/2007

Hướng dẫn bổ sung một số điểm trong thực hiện BHYT TN

Thực hiện theo Luật BHYT

16

Công văn

2209/BHXH-CST

07/07/2009

Về việc hướng dẫn chi tiết việc cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH

Thực hiện theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH

17

Công văn

1733/BHXH-CST

01/09/2009

Về việc chốt thời gian đóng BHXH

Thực hiện theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH

18

Công văn

4663/BHXH-CST

10/12/2009

Về việc thông báo mẫu thẻ BHYT mới và giải quyết một số vướng mắc trong cấp sổ, thẻ

Hết hiệu lực cùng Quyết định số 652/QĐ-BHXH ngày 5/6/2009

19

Công văn

3782/BHXH-CST

19/10/2009

Về việc hướng dẫn việc xác nhận trên sổ BHXH

Hết hiệu lực cùng QĐ số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009

20

Công văn

1733/BHXH-CST

11/06/2009

Về việc hướng dẫn bổ sung việc xác nhận sổ BHXH (theo QĐ số 555)

Hết hiệu lực cùng QĐ số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009

21

Công văn

4924/BHXH-CST

24/12/2009

Về việc quản lý và sử dụng thẻ BHYT hộ gia đình

Đã hủy bỏ mẫu thẻ hộ gia đình

22

Công văn

5201/BHXH-CST

30/12/2009

Về việc cấp thẻ BHYT

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

23

Công văn

772/BHXH-CST

03/03/2011

Về việc hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong phát hành thẻ BHYT

Bị thay thế bởi Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011

24

Công văn

1071/BHXH-CST

22/3/2011

Về việc in, cấp phát phôi tờ rời sổ BHXH

Đã ban hành mẫu sổ BHXH mới tại QĐ 1518/QĐ-BHXH ngày 20/12/2011

7. Lĩnh vực thi đua - khen thưởng

 

 

1

Quyết định

1618/QĐ-BHXH

15/10/2004

Ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương

Bị thay thế bởi Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 28/8/2011

2

Quyết định

3489/QĐ-BHXH

7/12/2006

Ban hành quy chế khen thưởng ngoài Ngành

Bị thay thế bởi Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

3

Quyết định

1618/QĐ-BHXH

15/10/2004

Ban hành quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp BHXH"

Bị thay thế bởi Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 28/8/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

4

Quyết định

1524/QĐ-BHXH

24/12/2009

Ban hành Bảng điểm thi đua

Bị thay thế bởi QĐ 1038/QĐ-BHXH ngày 10/10/2011

5

Quyết định

888/QĐ-BHXH

22/08/2011

Quy chế xét tặng kỷ niệm chương ngành BHXH

Bị thay thế bởi QĐ số 609/QĐ-BHXH ngày 04/6/2013

11. Lĩnh vực lưu trữ

 

 

1

Quyết định

1515/QĐ-BHXH

21/10/2003

Ban hành quy định về công tác lưu trữ

Bị thay thế bởi Quyết định số 1433/QĐ-BHXH

2

Quyết định

5072/QĐ-BHXH

1/12/2008

Ban hành bảng thời hạn bảo quản tài liệu của BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 1538/QĐ-BHXH

3

Công văn

4180/BHXH-TTLT

14/01/2006

Hướng dẫn thực hiện một số điểm trong quy định về công tác lưu trữ

Hướng dẫn Quyết định 1515/QĐ-BHXH đã bị thay thế bởi Quyết định 1433/QĐ-BHXH

4

Quyết định

1525/QĐ-BHXH

25/12/2009

Về việc ban hành Quy định về quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội

Đã ban hành Quyết định 1139/QĐ-BHXH ngày 28/10/2013 quy định về công tác lưu trữ thay thế các văn bản này

5

Quyết định

1433/QĐ-BHXH

10/08/2010

Ban hành quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXHVN

6

Quyết định

1262/QĐ-BHXH

11/02/2011

Sửa đổi, bổ sung một điều trong quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXHVN ban hành kèm theo Quyết định số 1433/QĐ-BHXH ngày 8/10/2010 của BHXHVN

7

Công văn

4530/BHXH-TTLT

22/10/2010

Quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng hưởng BHXH 1 lần

8

Công văn

4905/BHXH-TTLT

11/10/2010

Chuyển cơ sở dữ liệu vào khai thác hồ sơ hưởng BHXH

12. Lĩnh vực tổ chức cán bộ

 

 

1

Quyết định

288/QĐ-BHXH

12/03/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Kiểm tra

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

2

Quyết định

195/QĐ-BHXH

19/02/2003

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

3

Quyết định

274/QĐ-BHXH

12/03/2003

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

4

Quyết định

280/QĐ-BHXH

12/03/2003

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch Tài chính

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

5

Quyết định

700/QĐ-BHXH

22/5/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Thu

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

6

Quyết định

281/QĐ-BHXH

12/03/2003

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên truyền

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

7

Quyết định

282/QĐ-BHXH

12/03/2003

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chi BHXH

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

8

Quyết định

283/QĐ-BHXH

12/03/2003

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chế độ chính sách BHXH

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

9

Quyết định

284/QĐ-BHXH

12/03/2003

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

10

Quyết định

285/QĐ-BHXH

12/03/2003

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu BHXH

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

11

Quyết định

287/QĐ-BHXH

12/03/2003

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quan hệ quốc tế

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

12

Quyết định

288/QĐ-BHXH

12/03/2003

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

13

Quyết định

699/QĐ-BHXH

22/5/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Trung tâm Thông tin

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

14

Quyết định

289/QĐ-BHXH

12/03/2003

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng BHXH Việt Nam

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

15

Quyết định

475/QĐ-BHXH

13/03/2003

Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHYT ngành Cao su

Tổ chức đã giải thể

16

Quyết định

476/QĐ-BHXH

14/03/2003

Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHYT ngành Than

Tổ chức đã giải thể

17

Quyết định

477/QĐ-BHXH

15/03/2003

Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHYT ngành Dầu khí

Tổ chức đã giải thể

18

Quyết định

478/QĐ-BHXH

16/03/2003

Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHYT ngành Giao thông vận tải

Tổ chức đã giải thể

19

Quyết định

826/QĐ-BHXH

23/6/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Báo BHXH

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

20

Quyết định

1556/QĐ-BHXH

29/10/2003

Quy định về việc phân cấp và chế độ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc BHXH VN

Bị thay thế bởi Quyết định 4856/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008

21

Quyết định

1557/QĐ-BHXH

29/10/2003

Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 4858/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008

22

Quyết định

1558/QĐ-BHXH

29/10/2003

Quy định tiêu chuẩn cán bộ quản lý hệ thống BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 4855/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008

23

Quyết định

1699/QĐ-BHXH

12/12/2003

V/v ban hành quy chế làm việc và quản lý cơ quan BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 3568/QĐ-BHXH ngày 22/12/2006

24

Quyết định

793/QĐ-BHXH

06/11/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo BHXH

Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

25

Quyết định

939/QĐ-BHXH

11/06/2004

Về việc ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức thuộc hệ thống BHXH VN

Bị thay thế bởi Quyết định 133/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013

26

Quyết định

1338/QĐ-BHXH

21/9/2004

Quy định trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức BHXH Việt Nam

Thực hiện theo Quyết định 133/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013

27

Quyết định

1165/QĐ-BHXH

18/04/2005

Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Lưu trữ

Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

28

Quyết định

1166/QĐ-BHXH

18/04/2005

Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban Chế độ chính sách BHXH

Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

29

Quyết định

1167/QĐ-BHXH

18/04/2005

Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban Chi BHXH

Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

30

Quyết định

1168/QĐ-BHXH

18/04/2005

Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban Kế hoạch - Tài chính

Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

31

Quyết định

705/QĐ-BHXH

22/05/2003

Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Giám định y tế

Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

32

Quyết định

698/QĐ-BHXH

22/05/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc TT Lưu trữ

Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

33

Quyết định

2364/QĐ-BHXH

09/08/2005

Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác và các chế độ phụ cấp của kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc hệ thống BHXH VN

Bị thay thế bởi Quyết định 4858/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008

34

Quyết định

2547/QĐ-BHXH

22/09/2008

V/v sửa đổi một số điểm trong QĐ số 2364/QĐ-BHXH ngày 09/8/2008

Quyết định 2364/QĐ-BHXH ngày 09/8/2008 đã hết hiệu lực

35

Quyết định

2513/QĐ-BHXH

05/06/2006

V/v sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng BHXH Việt Nam

Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

36

Quyết định

2653/QĐ-BHXH

20/06/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng

Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

37

Quyết định

2684/QĐ-BHXH

27/06/2006

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Văn phòng BHXH Việt Nam

Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

38

Quyết định

2654/QĐ-BHXH

20/06/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Hợp tác quốc tế

Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

39

Quyết định

2073/QĐ-BHXH

30/6/2006

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1159/QĐ-BHXH ngày 28/7/2004

Quyết định 1159/QĐ-BHXH ngày 28/7/2004 đã hết hiệu lực

40

Quyết định

3348QĐ-BHXH

10/11/2006

V/v sửa đổi một số điểm của 2364/QĐ-BHXH ngày 09/08/2005

Hết hiệu lực cùng với Quyết định 2364/QĐ-BHXH ngày 09/08/2005

41

Quyết định

3559/QĐ-BHXH

18/12/2006

Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhân sự một số phòng thuộc BHXH các tỉnh, TP trực thuộc trung ương quy định tại QĐ số 195/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

42

Quyết định

87/QĐ-BHXH

13/01/2006

Quy định nâng lương trước thời hạn đối với CB, CC, VC thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 325/QĐ-BHXH ngày 05/03/2007

43

Quyết định

3568QĐ-BHXH

22/12/2006

V/v ban hành quy chế làm việc của BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 537/QĐ-BHXH ngày 24/03/2010

44

Quyết định

325QĐ-BHXH

05/03/2007

Quy định nâng lương trước thời hạn đối với CB, CC, VC thuộc hệ thống BHXH Việt Nam lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện theo Quyết định 1377QĐ-BHXH ngày 16/12/2013

45

Quyết định

486/QĐ-BHXH

10/04/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung QĐ số 698/2003/QĐ-BHXH ngày 10/4/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ

Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

46

Quyết định

846/QĐ-BHXH

18/06/2007

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm nghiên cứu khoa học BHXH

Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008

47

Công văn

057/BHXH-TCCB

17/01/2008

Bổ sung hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP

Nghị định 132/2007/NĐ-CP hết hiệu lực

48

Quyết định

4813/QĐ-BHXH

10/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách BHXH

Bị thay thế bởi Quyết định 1285/QĐ-BHXH ngày 26/09/2012

49

Quyết định

1565/QĐ-BHXH

10/11/2010

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 4813/QĐ-BHXH ngày 10/10/2008

Bị thay thế bởi Quyết định 1285/QĐ-BHXH ngày 26/09/2012

50

Quyết định

4812/QĐ-BHXH

08/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách BHYT

Bị thay thế bởi Quyết định 333/QĐ-BHXH ngày 05/04/2012

51

Quyết định

4811/QĐ-BHXH

08/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu

Bị thay thế bởi Quyết định 718/QĐ-BHXH ngày 03/07/2012

52

Quyết định

4855/QĐ-BHXH

21/10/2008

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 1400/QĐ-BHXH ngày 01/12/2009

53

Quyết định

4856/QĐ-BHXH

21/10/2008

Ban hành Quy định về phân cấp và chế độ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 345/QĐ-BHXH ngày 10/04/2013

54

Quyết định

4858/QĐ-BHXH

21/10/2008

Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Thực hiện theo Quyết định 139/QĐ-BHXH ngày 01/02/2010

55

Quyết định

4859/QĐ-BHXH

21/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 533/QĐ-BHXH ngày 06/06/2012

56

Quyết định

5110/QĐ-BHXH

12/04/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Cấp sổ, thẻ

Bị thay thế bởi Quyết định 25/QĐ-BHXH ngày 07/01/2013

57

Quyết định

4798/QĐ-BHXH

08/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cấp sổ, thẻ

Bị thay thế bởi Quyết định 1228/QĐ-BHXH ngày 14/09/2012

58

Quyết định

4799/QĐ-BHXH

08/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên truyền

Bị thay thế bởi Quyết định 1221/QĐ-BHXH ngày 11/09/2012

59

Quyết định

4797/QĐ-BHXH

08/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra

Bị thay thế bởi Quyết định 700/QĐ-BHXH ngày 29/06/2012

60

Quyết định

4796/QĐ-BHXH

08/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ

Bị thay thế bởi Quyết định 1143/QĐ-BHXH ngày 29/10/2013

61

Quyết định

5121/QĐ-BHXH

8/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng

Bị thay thế bởi Quyết định 275/QĐ-BHXH ngày 09/03/2012

62

Quyết định

5122/QĐ-BHXH

8/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hợp tác Quốc tế

Bị thay thế bởi Quyết định 405/QĐ-BHXH ngày 23/04/2012

63

Quyết định

4845/QĐ-BHXH

17/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin

Bị thay thế bởi Quyết định 797/QĐ-BHXH ngày 03/08/2012

64

Quyết định

5109/QĐ-BHXH

04/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc TT Thông tin

Bị thay thế bởi Quyết định 34/QĐ-BHXH ngày 09/1/2013

65

Quyết định

4844/QĐ-BHXH

17/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ

Bị thay thế bởi Quyết định 681/QĐ-BHXH ngày 27/06/2012

66

Quyết định

4843/QĐ-BHXH

17/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học BHXH

Bị thay thế bởi Quyết định 27/QĐ-BHXH ngày 07/1/2013

67

Quyết định

4846/QĐ-BHXH

17/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

Bị thay thế bởi Quyết định 1375/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012

68

Quyết định

5036/QĐ-BHXH

20/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Kiểm tra

Bị thay thế bởi Quyết định 1655/QĐ-BHXH ngày 22/11/2012

69

Quyết định

5037/QĐ-BHXH

20/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc TT Lưu trữ

Bị thay thế bởi Quyết định 1605/QĐ-BHXH ngày 22/11/2012

70

Quyết định

5090/QĐ-BHXH

2/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng thuộc Ban Tuyên truyền

Bị thay thế bởi Quyết định 1722/QĐ-BHXH ngày 11/12/2012

71

Quyết định

394/QĐ-BHXH

08/04/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chi

Bị thay thế bởi Quyết định 1644/QĐ-BHXH ngày 26/11/2012

72

Quyết định

303/QĐ-BHXH

20/3/2009

Về việc thành lập Ban QLDA "Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH"

Bị thay thế bởi Quyết định 237/QĐ-BHXH ngày 16/3/2011

73

Quyết định

1389/QĐ-BHXH

01/12/2009

Về việc chuyển nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra việc thực hiện về công tác lưu trữ trong hệ thống BHXH Việt Nam từ Văn phòng sang TT Lưu trữ

Thực hiện theo Quyết định 681/QĐ-BHXH ngày 27/06/2012

74

Quyết định

979/QĐ-BHXH

10/8/2009

Công bố bộ thủ tục hành chính của hệ thống BHXH Việt Nam

Thực hiện theo Quyết định 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012

75

Quyết định

393/QĐ-BHXH

08/04/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch Tài chính

Bị thay thế bởi Quyết định 1649/QĐ-BHXH ngày 26/11/2012

76

Quyết định

440/QĐ-BHXH

09/03/2010

Thành lập phòng quản lý đầu tư quỹ thuộc BHXH VN

Đã có Quyết định 1749/QĐ-BHXH ngày 19/12/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Đầu tư quỹ

77

Quyết định

537/QĐ-BHXH

24/03/2010

Ban hành quy chế làm việc của BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 1760/QĐ-BHXH ngày 21/12/2012

78

Quyết định

624/QĐ-BHXH

13/04/2010

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch Tài chính

Bị thay thế bởi Quyết định 1649/QĐ-BHXH ngày 26/11/2012

79

Quyết định

625/QĐ-BHXH

13/4/2010

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 394/QĐ-BHXH (về chức năng nhiệm vụ của Ban Chi)

Bị thay thế bởi Quyết định 1644/QĐ-BHXH ngày 26/11/2012

80

Quyết định

655/QĐ-BHXH

19/4/2010

Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hồ sơ tổng hợp thuộc Trung tâm Lưu trữ

Bị thay thế bởi Quyết định 681/QĐ-BHXH ngày 27/06/2012

81

Quyết định

1303/QĐ-BHXH

20/9/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Chi

Bị thay thế bởi Quyết định 233/QĐ-BHXH ngày 04/3/2013

82

Quyết định

1435/QĐ-BHXH

13/10/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 174/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013

83

Quyết định

1727/QĐ-BHXH

15/12/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban THCS BHXH

Bị thay thế bởi Quyết định 204/QĐ-BHXH ngày 21/02/2013

84

Quyết định

497/QĐ-BHXH

19/03/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Văn phòng BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 33/QĐ-BHXH ngày 09/01/2013

85

Quyết định

749/QĐ-BHXH

06/05/2010

Về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, công chức, viên chức của Phòng Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng sang Trung tâm Thông tin quản lý

Bị thay thế bởi Quyết định 139/QĐ-BHXH ngày 02/8/2012 V/v thành lập Phòng Công nghệ thông tin trực thuộc Văn phòng

86

Quyết định

1012/QĐ-BHXH

30/6/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Mục III QĐ số 4856/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 quy định về phân cấp và chế độ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống BHXH Việt Nam

Quyết định số 4856/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 đã hết hiệu lực

87

Quyết định

943/QĐ-BHXH

25/6/2010

Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đầu tư quỹ

Đã có Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Đầu tư quỹ

88

Quyết định

432/QĐ-BHXH

13/4/2011

Về việc thành lập Phòng tổng hợp và Phòng Pháp chế - Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng

Đã có Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế

89

Quyết định

1565/QĐ-BHXH

10/11/2010

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4813/QĐ-BHXH ngày 08/10/2008 của TGĐ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách BHXH

Bị thay thế bởi Quyết định 1285/QĐ-BHXH ngày 26/09/2012

90

Quyết định

1306/QĐ-BHXH

17/11/2011

Về việc chuyển nhiệm vụ "Tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo BHXH các tỉnh về nghiệp vụ khởi kiện và tham gia tố tụng về BHXH, BHYT tại Tòa án" từ Ban Kiểm tra sang Ban Thu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 718/QĐ-BHXH ngày 03/07/2012

91

Quyết định

154/QĐ-BHXH

14/02/2011

Về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, công chức, viên chức của phòng Quản lý và Biên tập thông tin website thuộc Văn phòng BHXH Việt Nam sang Ban Tuyên truyền quản lý

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1221/QĐ-BHXH ngày 09/11/2012

92

Quyết định

720/QĐ-BHXH

13/6/2011

Về việc thành lập Phòng Kiểm tra thực thi công vụ trực thuộc Ban Kiểm tra

Bị thay thế bởi Quyết định 700/QĐ-BHXH ngày 29/06/2012

93

Quyết định

1109/QĐ-BHXH

24/10/2011

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của Phòng Kiểm tra thực thi công vụ thuộc Ban Kiểm tra

Bị thay thế bởi Quyết định 1655/QĐ-BHXH ngày 29/01/2012

94

Quyết định

169/QĐ-BHXH

25/02/2011

Sửa đổi, bổ sung QĐ 4845/QĐ-BHXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin

Bị thay thế bởi Quyết định 797/QĐ-BHXH ngày 03/08/2012

95

Quyết định

528/QĐ-BHXH

05/06/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Đầu tư quỹ

Bị thay thế bởi Quyết định 1749/QĐ-BHXH ngày 19/12/2012

96

Quyết định

176/QĐ-BHXH

10/02/2012

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 394/QĐ-BHXH ngày 08/4/2009

Bị thay thế bởi Quyết định 1644/QĐ-BHXH ngày 26/11/2012

97

Quyết định

1320/QĐ-BHXH

23/11/2011

Ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với CC, VC thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 1377QĐ-BHXH ngày 16/12/2013

98

Quyết định

523QĐ-BHXH

01/6/2012

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1320/QĐ-BHXH ngày 23/11/2011

Bị thay thế bởi Quyết định 1377QĐ-BHXH ngày 16/12/2013

99

Công văn

5311/BHXH-TCCB

13/12/2011

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức

Bị thay thế bởi Công văn 5174/BHXH-TCCB ngày 20/12/2013

100

Công văn

1053/BHXH-TCCB

27/03/2006

Hướng dẫn nâng lương trước thời hạn

Hết hiệu lực vùng với Quyết định 87/QĐ-BHXH ngày 13/1/2006

101

Công văn

2646/BHXH-TCCB

19/07/2007

Hướng dẫn công tác quản lý hồ sơ CBCC

Bị thay thế bởi Quyết định 1237/QĐ-BHXH ngày 18/09/2012

102

Công văn

4187/BHXH-TCCB

07/11/2007

Hướng dẫn thực hiện NĐ số 132/2007/NĐ-CP

NĐ 132/21007/NĐ-CP hết hiệu lực

103

Công văn

4843/BHXH-TCCB

28/12/2007

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức

Bị thay thế bởi Công văn 4568/BHXH-TCCB ngày 27/10/2010

104

Công văn

5846/BHXH-TCCB

30/12/2010

Về việc quy định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học

Thực hiện theo Quyết định 133/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013

105

Quyết định

1661/QĐ-BHXH

25/11/2010

Về việc thành lập Phòng Giám định và Thanh toán đa tuyến, Phòng Nghiệp vụ giám định 1, Phòng Nghiệp vụ giám định 2 trực thuộc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh

Đã sáp nhập về TTGĐ BHYT và TTĐT

106

Quyết định

1138/QĐ-BHXH

06/08/2010

Về việc thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tại khu hành chính mới quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Bị thay thế bởi Quyết định 899/QĐ-BHXH ngày 06/09/2011

107

Quyết định

1166/QĐ-BHXH

17/8/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các khoa, phòng trực thuộc Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

Thực hiện theo Quyết định 797/QĐ-BHXH ngày 03/08/2012

108

Quyết định

1180/QĐ-BHXH

24/8/2010

Về việc sáp nhập Phòng Công nghệ thông tin vào Phòng Mạng và thiết bị công nghệ thông tin thuộc TT thông tin

Bị thay thế bởi Quyết định 398/QĐ-BHXH ngày 02/05/2013

109

Quyết định

1480/QĐ-BHXH

22/10/2010

Về việc thành lập Phòng Giám định và Thanh toán đa tuyến, Phòng Nghiệp vụ giám định 1, Phòng Nghiệp vụ giám định 2 trực thuộc BHXH thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực do đã sáp nhập về TTGĐ BHYT và TTĐT

110

Quyết định

2485/QĐ-BHXH

07/11/2001

Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí BHXH

Bị thay thế bởi Quyết định 5120/QĐ-BHXH ngày 08/12/2008

13. Văn phòng

 

 

1

Quyết định

2535/QĐ-BHXH-VP

26/11/2004

Quy định chế độ báo cáo trong hệ thống BHXH VN

Bị thay thế bởi Quyết định 1456/QĐ-BHXH ngày 25/10/2012

2

Quyết định

1159/QĐ-BHXH

28/7/2004

Quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác văn thư trong hệ thống BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 1099/QĐ-BHXH ngày 30/7/2010

3

Quyết định

1490/QĐ-BHXH

16/5/2005

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước

Bị thay thế bởi Quyết định 612/QĐ-BHXH ngày 5/6/2013

4

Quyết định

4503/QĐ-BHXH

21/11/2005

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác văn thư trong hệ thống BHXH VN ban hành kèm theo Quyết định 1159/QĐ-BHXH

Hết hiệu lực cùng QĐ số 1159 ngày 28/7/2004

5

Quyết định

2703/QĐ-BHXH

30/6/2006

Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác văn thư trong hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1159/QĐ-BHXH ngày 28/7/2004 của BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 1099/QĐ-BHXH ngày 30/7/2010

6

Quyết định

1338/QĐ-BHXH

30/10/2007

Quản lý chi tiêu nội bộ tại cơ quan BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi QĐ số 1268/QĐ-BHXH ngày 28/11/2013

7

Quyết định

1099/QĐ-BHXH

30/7/2010

Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi QĐ số 790/QĐ-BHXH ngày 17/8/2011

8

Quyết định

162/QĐ-BHXH

22/02/2011

Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 1099/QĐ-BHXH ngày 30/7/2010

Bị thay thế bởi QĐ số 790/QĐ-BHXH ngày 17/8/2011

9

Quyết định

790/QĐ-BHXH

17/8/2011

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi QĐ số 888/QĐ-BHXH ngày 8/8/2013

10

Công văn

1876/BHXH-VP

08/06/2004

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng

Bị thay thế bởi Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011

11

Công văn

2211/BHXH-VP

31/5/2011

Về việc thực hiện một số điểm tại Quyết định 162/QĐ-BHXH

Bị thay thế bởi QĐ số 790/QĐ-BHXH 17/8/2011

14. Kiểm tra

 

 

1

Quyết định

1539/QĐ-BHXH

27/10/2003

Ban hành quy định về công tác kiểm tra của BHXHVN

Bị thay thế bởi QĐ 3592/QĐ-BHXH ngày 27/12/2006

2

Quyết định

1540/QĐ-BHXH

27/03/2003

Ban hành quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo của BHXHVN

Bị thay thế bởi QĐ 3591/QĐ-BHXH ngày 27/12/2006

3

Quyết định

3592/QĐ-BHXH

27/12/2006

Ban hành quy định công tác kiểm tra của BHXHVN

Bị thay thế bởi QĐ 1313/QĐ-BHXH ngày 22/11/2011

4

Quyết định

3591/QĐ-BHXH

27/12/2006

Ban hành quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo của BHXHVN

Bị thay thế bởi QĐ số 1788/QĐ-BHXH ngày 28/12/2012

5

Công văn

2939/BHXH-VP

10/8/2007

Đính chính mẫu báo cáo số 08/BC-KT ban hành kèm theo Quyết định số 3591/QĐ-BHXH ngày 27/12/2006

Quyết định số 3591/QĐ-BHXH ngày 27/12/2006 đã hết hiệu lực

15. Tuyên truyền

 

 

1

Công văn

1107/BHXH-TT

28/04/2008

Về việc hướng dẫn thủ tục mở website

Đã hoàn thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2014
Ngày hiệu lực08/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 25/QĐ-BHXH năm 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực BHXH Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/QĐ-BHXH năm 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực BHXH Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýĐỗ Văn Sinh
       Ngày ban hành08/01/2014
       Ngày hiệu lực08/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 25/QĐ-BHXH năm 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực BHXH Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/QĐ-BHXH năm 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực BHXH Việt Nam

          • 08/01/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 08/01/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực