Quyết định 4798/QĐ-BHXH

Quyết định 4798/QĐ-BHXH năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cấp sổ, thẻ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 4798/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Cấp sổ thẻ đã được thay thế bởi Quyết định 1228/QĐ-BHXH năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và được áp dụng kể từ ngày 14/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 4798/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Cấp sổ thẻ


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4798/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CẤP SỔ, THẺ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng ban Cấp sổ, thẻ và Trưởng ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Cấp sổ, thẻ là tổ chức trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và quản lý, theo dõi việc ghi chép đóng và những thay đổi trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Ban Cấp sổ, thẻ chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc.

Ban Cấp sổ, thẻ có tư cách pháp nhân không đầy đủ, không có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu mẫu sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và hệ thống mã hóa các tiêu thức phục vụ công tác quản lý đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trình Tổng giám đốc ban hành.

2. Xây dựng, trình Tổng giám đốc ban hành các văn bản hướng dẫn về quy trình cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và công tác quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn quốc.

3. Hướng dẫn việc ghi chép quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của từng đối tượng; quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc cấp, ghi chép, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Hướng dẫn việc cấp, quản lý, sử dụng sổ bảo hiểm xã hội và việc in, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

5. Quản lý mã sổ bảo hiểm xã hội và mã thẻ bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc.

6. Định kỳ tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình thực hiện công tác cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; đề xuất các giải pháp quản lý chặt chẽ đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

7. Tổng hợp nhu cầu và căn cứ kế hoạch phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để lập dự trù in phôi sổ, thẻ đảm bảo phục vụ cho việc cấp sổ, thẻ cho người tham gia đầy đủ, kịp thời.

8. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức giao nhận phôi sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và quản lý phôi sổ, thẻ theo các chỉ số: số cấp, số đã sử dụng, số sai hỏng cần tiêu hủy và số còn dư.

9. Trả lời và giải quyết các khiếu nại liên quan đến các nội dung thuộc phạm vi quản lý trong công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

10. Tham gia nghiên cứu khoa học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Tham gia xây dựng chương trình quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng công nghệ thông tin.

11. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

12. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

1. Ban Cấp sổ, thẻ do Trưởng ban quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về toàn bộ hoạt động của Ban. Giúp việc Trưởng ban có các Phó trưởng ban. Trưởng ban và Phó trưởng ban do Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.

2. Trưởng ban ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

3. Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền cho Phó trưởng ban giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban. Phó trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được giao. Trưởng ban phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó trưởng ban được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức gồm 03 phòng:

1/ Phòng Tổng hợp.

2/ Phòng Quản lý sổ bảo hiểm xã hội.

3. Phòng Quản lý thẻ bảo hiểm y tế.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng trên đây do Trưởng ban Cấp sổ, thẻ xây dựng trình Tổng giám đốc quyết định.

Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp Trưởng phòng có các Phó trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo đề nghị của Trưởng ban.

2. Biên chế của Ban Cấp sổ, thẻ do Tổng giám đốc giao. Công chức, viên chức của Ban được tuyển chọn và làm việc theo quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban; bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo của Ban.

3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ban; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Ban. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

4. Thực hiện quy định của pháp luật và của Tổng giám đốc.

5. Phối hợp với các đơn vị trong ngành và ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng, Trưởng ban Cấp sổ, thẻ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- HĐQL (để b/c);
- Tổng GĐ, các Phó TGĐ (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (6).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4798/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4798/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2008
Ngày hiệu lực08/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/09/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4798/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 4798/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Cấp sổ thẻ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 4798/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Cấp sổ thẻ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu4798/QĐ-BHXH
     Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
     Người kýNguyễn Huy Ban
     Ngày ban hành08/10/2008
     Ngày hiệu lực08/10/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/09/2012
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4798/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Cấp sổ thẻ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4798/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Cấp sổ thẻ