Công văn 3349/BHXH-CĐCS

Công văn số 3349/BHXH-CĐCS về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 3349/BHXH-CĐCS Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ 101/2008/NĐ-CP đã được thay thế bởi Quyết định 832/QĐ-BHXH năm 2013 xử lý kết quả rà soát văn bản Bảo hiểm xã hội và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2013.

Nội dung toàn văn Công văn 3349/BHXH-CĐCS Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ 101/2008/NĐ-CP


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3349/BHXH-CĐCS
V/v Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 101/2008/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Công an;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Thực hiện Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 và Thông tư số 20/2008/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) như sau:

1. Về đối tượng áp dụng:

Đối tượng điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 gồm:

a. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưu hàng tháng (kể cả quân nhân phục viên, xuất ngũ hưởng lương hưu theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ).

b. Cán bộ xã, phường thị trấn thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ hưởng lương hưu hàng tháng;

c. Cán bộ xã, phường thị trấn thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ hưởng trợ cấp hàng tháng;

d. Người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

đ. Người hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ;

e. Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

2. Điều chỉnh tăng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng:

            2.1. Điều chỉnh đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trước ngày 01/10/2008:

Người hưởng lương hưu hàng tháng; người hưởng trợ cấp cán bộ xã, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và trợ cấp công nhân cao su hàng tháng (sau đây gọi là trợ cấp BHXH hàng tháng) trước ngày 01/10/2008 mà từ ngày 01/10/2008 còn đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thì mức hưởng từ ngày 01/10/2008 được điều chỉnh như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ ngày 01/10/2008

=

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 9/2008

x 1,15

Đối với trường hợp người đang hưởng lương hưu thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 và Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2008 thì mức lương hưu tháng 9/2008 là mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo hướng dẫn tại công văn số 3200/BHXH-CĐCS ngày 19/9/2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2.2. Điều chỉnh đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng kể từ ngày 01/10/2008 đến khi có quy định mới về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung:

a. Đối với người hưởng lương hưu hàng tháng, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng: Mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng được hưởng kể từ tháng bắt đầu hưởng bằng mức lương hưu hoặc trợ cấp đã được tính theo quy định nhân với hệ số điều chỉnh là 1,15. Trường hợp lương hưu sau khi tính theo quy định thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được bù cho bằng lương tối thiểu chung trước khi nhân với hệ số điều chỉnh là 1,15.

b. Đối với người được giải quyết hưởng lại trợ cấp mất sức lao động hàng tháng kể từ 01/10/2008 trở đi: Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng kể từ tháng bắt đầu hưởng bằng mức trợ cấp được hưởng lại theo quy định nhân với hệ số điều chỉnh là 1,15.

c. Đối với người được giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg: Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng kể từ tháng bắt đầu hưởng là 393.730 đồng (bằng 342.374 đồng x1,15).

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu:

3.1. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ:

Căn cứ vào quy định tại Nghị định số 101/2008/NĐ-CP Thông tư hướng dẫn số 20/2008/TT-BLĐTBXH và nội dung hướng dẫn tại văn bản này để tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

a) Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát hồ sơ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thuộc đối tượng được điều chỉnh để thực hiện:

- Đối với người đã hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước ngày 01/10/2008:

 + Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo hướng dẫn tại tiết 2.1 điểm 2 trên và tổ chức chi trả kịp thời, đầy đủ và đúng quy định đối với đối tượng do BHXH tỉnh, thành phố đang quản lý chi trả (kể cả đối tượng di chuyển đến);

+ Lập phiếu điều chỉnh hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng đối với từng trường hợp theo quy định;

 + Lập báo cáo về đối tượng và kinh phí theo mẫu đính kèm gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 15/11/2008.

- Đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ ngày 01/10/2008 đến khi có quy định mới về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, đã giải quyết chế độ nhưng trong Quyết định chưa điều chỉnh mức hưởng:

+ Điều chỉnh tăng thêm 15% mức hưởng hàng tháng theo mẫu phiếu điều chỉnh đính kèm (kể cả đối tượng do BHXH các tỉnh, thành phố khác, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ đã giải quyết chuyển đến) để giao cho đối tượng và bổ sung vào hồ sơ lưu trữ (cả hồ sơ lưu tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam). Nếu có trường hợp thuộc đối tượng quy định của Nghị định số 83/2008/NĐ-CP nhưng chưa điều chỉnh tiền lương, tiền công để tính lại mức lương hưu thì thực hiện điều chỉnh theo hướng dẫn tại công văn số 3200/BHXH-CĐCS ngày 19/9/2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau đó điều chỉnh tiếp mức hưởng tăng thêm 15% theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP;

+ Lập danh sách và tổ chức truy trả phần chênh lệch lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sau khi điều chỉnh đối với các trường hợp nêu trên theo quy định.

b) Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ khi giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người thuộc đối tượng điều chỉnh theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP bắt đầu hưởng từ ngày 01/10/2008 đến khi có quy định mới về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, thì đồng thời thực hiện điều chỉnh mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo hướng dẫn tại tiết 2.2 điểm 2 văn bản này ngay trong Quyết định hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng.

3.2. Trung tâm Thông tin: Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này để xây dựng chương trình phần mềm liên quan đến thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo quy định; triển khai và hướng dẫn thực hiện chương trình phần mềm đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

3.3. Các đơn vị khác thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu VP, CĐCS.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3349/BHXH-CĐCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3349/BHXH-CĐCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2008
Ngày hiệu lực03/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3349/BHXH-CĐCS

Lược đồ Công văn 3349/BHXH-CĐCS Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ 101/2008/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3349/BHXH-CĐCS Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ 101/2008/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3349/BHXH-CĐCS
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Huy Ban
        Ngày ban hành03/10/2008
        Ngày hiệu lực03/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3349/BHXH-CĐCS Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ 101/2008/NĐ-CP

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3349/BHXH-CĐCS Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ 101/2008/NĐ-CP