Quyết định 4796/QĐ-BHXH

Quyết định 4796/QĐ-BHXH năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 4796/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tổ chức cán bộ đã được thay thế bởi Quyết định 25/QĐ-BHXH năm 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực BHXH Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 4796/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tổ chức cán bộ


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4796/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Tổ chức cán bộ là tổ chức trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, biên chế, tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng, cải cách hành chính; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định.

Ban Tổ chức cán bộ chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc.

Ban Tổ chức cán bộ có tư cách pháp nhân không đầy đủ, không có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, xây dựng các văn bản tham gia ý kiến với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ.

2. Xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để Tổng giám đốc trình Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án về tổ chức, cán bộ để Tổng giám đốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc Tổng giám đốc phê duyệt theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt.

4. Xây dựng trình Tổng giám đốc ban hành các quy định, văn bản quản lý nội bộ ngành và văn bản hướng dẫn thực hiện về: chế độ quản lý, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam; quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bộ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý; đánh giá cán bộ, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức…; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức việc thực hiện.

5. Trình Tổng giám đốc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách các tổ chức, đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quyết định theo thẩm quyền được phân cấp.

6. Trình Tổng giám đốc kế hoạch biên chế, quỹ tiền lương hàng năm của toàn ngành và của từng tổ chức, đơn vị trực thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam; quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các tổ chức, đơn vị trong tổng số biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao; quản lý biên chế trong toàn ngành theo chức danh tiêu chuẩn.

7. Hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện công tác tổ chức, cán bộ.

8. Tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cán bộ quản lý; nhận xét đánh giá cán bộ; bố trí, sử dụng cán bộ; khen thưởng, kỷ luật; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý của ngành.

9. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị trong toàn ngành thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; phê duyệt, quản lý quy hoạch các chức danh cán bộ quản lý và thực hiện quy hoạch các chức danh cán bộ quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ.

10. Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm cả học tập, khảo sát ở ngoài nước và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

11. Xây dựng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Xây dựng cơ cấu chức danh, kế hoạch tuyển dụng; hướng dẫn, thẩm định, quản lý và thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức trong toàn ngành.

12. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, chương trình phòng chống tham nhũng; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được Tổng giám đốc phê duyệt; tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện với các cơ quan có thẩm quyền.

13. Xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong ngành; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện; tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện với các cơ quan có thẩm quyền.

14. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc xây dựng, củng cố tổ chức và quản lý cán bộ Bảo hiểm xã hội địa phương.

15. Giúp Tổng giám đốc giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan công tác tổ chức, cán bộ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

16. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc quản lý hồ sơ nhân sự của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thực hiện quản lý hồ sơ nhân sự theo phân cấp.

17. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ tổ chức cán bộ nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành.

18. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

19. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

1. Ban Tổ chức cán bộ do Trưởng ban quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về toàn bộ hoạt động của Ban. Giúp việc Trưởng ban có các Phó trưởng ban. Trưởng ban và các Phó trưởng ban do Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.

2. Trưởng ban ban hành quy định về phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

3. Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền cho Phó trưởng ban giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban. Phó trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được giao. Trưởng ban phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó trưởng ban được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức gồm 3 phòng:

1/ Phòng Tổ chức.

2/ Phòng Nhân sự.

3. Phòng Chế độ.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng trên do Trưởng ban Tổ chức cán bộ xây dựng trình Tổng giám đốc quyết định.

Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp Trưởng phòng có các Phó trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo đề nghị của Trưởng ban.

Trưởng phòng có trách nhiệm quản lý công chức, viên chức của phòng.

2. Biên chế của Ban Tổ chức cán bộ do Tổng giám đốc giao. Công chức, viên chức của Ban được tuyển chọn và làm việc theo quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban; bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo của Ban.

3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ban; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Ban. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

4. Thực hiện quy định của pháp luật và của Tổng giám đốc.

5. Phối hợp với các đơn vị trong ngành và ngoài ngành có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này thay thế Quyết định số 288/2003/QĐ-BHXH-TCCB ngày 12/3/2003 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- HĐQL (để b/c);
- TGĐ, các P.TGĐ (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB(5).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4796/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4796/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2008
Ngày hiệu lực08/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4796/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 4796/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tổ chức cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 4796/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tổ chức cán bộ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu4796/QĐ-BHXH
     Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
     Người kýNguyễn Huy Ban
     Ngày ban hành08/10/2008
     Ngày hiệu lực08/10/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2014
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4796/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tổ chức cán bộ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4796/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tổ chức cán bộ