Quyết định 4799/QĐ-BHXH

Quyết định 4799/QĐ-BHXH năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên truyền do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 4799/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tuyên truyền đã được thay thế bởi Quyết định 1221/QĐ-BHXH năm 2012 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và được áp dụng kể từ ngày 11/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 4799/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tuyên truyền


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4799/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TUYÊN TRUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng ban Tuyên truyền và Trưởng ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Tuyên truyền là tổ chức trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ban Tuyên truyền chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc.

Ban Tuyên truyền có tư cách pháp nhân không đầy đủ, không có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Tổng giám đốc định hướng tuyên truyền; nội dung, kế hoạch công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với yêu cầu, mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ của ngành.

2. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện kế hoạch tuyên truyền được phê duyệt; quản lý công tác tuyên truyền của ngành.

3. Tổ chức các hoạt động tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

4. Tham mưu giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, định hướng và quản lý Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội thực hiện tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng mục đích nhiệm vụ của ngành và quy định của Luật Báo chí.

5. Chủ trì, phối hợp với các Ban chức năng xây dựng, sản xuất các ấn phẩm truyền thông, các chương trình truyền thông. Quản lý, hướng dẫn các thông tin ấn phẩm truyền thông, chương trình truyền thông của ngành và tổ chức thực hiện các hình thức tuyên truyền trên các kênh truyền thông phù hợp khác.

6. Khai thác thông tin và sử dụng thông tin truyền thông trong và ngoài ngành để tuyên truyền về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với mục đích và nhiệm vụ tuyên truyền trong từng thời kỳ.

7. Theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin trên báo chí và dư luận xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để phục vụ công tác quản lý, điều hành của Tổng giám đốc; kịp thời đề xuất các giải pháp tuyên truyền phù hợp.

8. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; kiểm tra đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh).

9. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội tỉnh để cung cấp thông tin cần thiết cho Tổng giám đốc trả lời báo chí về vấn đề dư luận quan tâm phục vụ công tác tuyên truyền.

10. Tham mưu giúp Tổng giám đốc quản lý trang web (website) của ngành và các địa phương; Hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh về mặt thủ tục mở website theo Luật Báo chí.

11. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác truyền thống của ngành.

12. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

13. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

1. Ban Tuyên truyền do Trưởng ban quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về toàn bộ hoạt động của Ban. Giúp việc Trưởng ban có các Phó trưởng ban. Trưởng ban và các Phó trưởng ban do Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.

2. Trưởng ban ban hành quy định về phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

3. Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền cho Phó trưởng ban giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban. Phó trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được giao. Trưởng ban phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó trưởng ban được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức gồm 02 phòng:

1/ Phòng Nghiệp vụ tuyên truyền.

2/ Phòng Thông tin – Truyền thông.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng trên do Trưởng ban Tuyên truyền xây dựng trình Tổng giám đốc quyết định.

Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp Trưởng phòng có các Phó trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo đề nghị của Trưởng ban.

Trưởng phòng có trách nhiệm quản lý công chức, viên chức của phòng.

2. Biên chế của Ban Tuyên truyền do Tổng giám đốc giao. Công chức, viên chức của Ban được tuyển chọn và làm việc theo quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban; bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo của Ban.

3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ban; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Ban. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

4. Thực hiện quy định của pháp luật và của Tổng giám đốc.

5. Phối hợp với các đơn vị trong ngành và ngoài ngành có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng, Trưởng ban Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- HĐQL (để b/c);
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Lưu VT, TCCB (5).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4799/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4799/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2008
Ngày hiệu lực08/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4799/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 4799/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tuyên truyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 4799/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tuyên truyền
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu4799/QĐ-BHXH
     Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
     Người kýNguyễn Huy Ban
     Ngày ban hành08/10/2008
     Ngày hiệu lực08/10/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2013
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 4799/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tuyên truyền

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4799/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tuyên truyền