Công văn 3209TCT/NV2

Công văn số 3209 TCT/NV2 ngày 03/09/2003 của Tổng cục thuế về việc cấp biên lai thu thuế TNCN

Nội dung toàn văn Công văn 3209 TCT/NV2 cấp biên lai thu thuế TNCN


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3209 TCT/NV2
V/v cấp biên lai thu thuế TNCN

Hà Nôi, ngày 3 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, Tổng cục thuế đã nhận được công văn của một số cơ quan chi trả tu nhập có đề nghị việc cấp biên lai thu thuế thu nhập cá nhân, vấn đề này Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 4.3, Mục III, Thông tư số 05/2000/TT-BTC ngày 17/01/2000 của Bộ Tài chính thì Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm cấp biên lai cho các cá nhân có nhu cầu cấp biên lại xác nhận tiền thuế thu nhập mà Cơ quan đã thực hiện khấu trừ.

Tại điểm 4 công văn số 10592 TC/TCT ngày 1/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc quản lý thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã đề cập; Cơ quan chi trả thu nhập thu nhập có trách nhiệm cấp biên lai cho các cá nhân để cuối năm tổng hợp quyết toán. Biên lai này được cơ quan thuế trực tiếp quản lý cấp cho cơ quan chi trả thu nhập, cuối năm cơ quan chi trả thu nhập quyết toán với cơ quan thuế.

Như vậy, tại Cơ quan chi trả thu nhập, việc cấp biên lại thuế thu nhập cá nhân không nhất thiết phải cấp hàng tháng cho tất cả các cá nhân trong đơn vị mà chỉ cấp cho các cá nhân có thu nhập ở nhiều nơi hoặc trường hợp cá nhân có yêu cầu cấp biên lai.

Hàng tháng kể từ ngày 10 đến ngày 25 tháng sau, cơ quan chi trả thu nhập thực hiện nộp vào NSNN số tiền thuế đã khấu trừ của các cá nhân.

Để việc triển khai khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách được đầy đủ và kịp thời, Tổng cục thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố triển khai việc cấp biên lai thuế thu nhập cá nhân cho các tổ chức kinh doanh và không kinh doanh có hoạt động chi trả thu nhập mà khoản thu nhập đó thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Đối với cơ quan chi trả thu nhập không phải là đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN như: Văn phòng đại diện, các tổ chức quốc tế, các dự án... thì Cục thuế thực hiện cấp biên lai thuế TNCN cho các tổ chức này. Cục thuế các tỉnh, thành phố phải bố trí cụ thể phòng chịu trách nhiệm quản lý thu thuế đối tượng này để hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân.

Khi làm thủ tục cấp biên lai thuế thu nhập cá nhân, cơ quan thuế yêu cầu cơ quan chi trả làm đơn xin cấp biên lai theo mẫu đính kèm công văn này gửi cơ quan thuế. Sau thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đơn, cơ quan thuế thực hiện cấp lần đầu một quyển biên lại và các lần sau thực hiện theo nguyên tắc phải quyết toán biên lại cấp trước, số lượng cấp phụ thuộc vào số lượng biên lai sử dụng hàng tháng.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, Thành phố biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày...... tháng..... năm......

ĐƠN XIN CẤP BIÊN LAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Kính gửi: (1)

-Tên cơ quan chi trả thu nhập:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại: số fax:

- Số tài khoản:

- Mã thuế (nếu có)

- Họ và tên người đứng đầu cơ quan chi trả

- Số điện thoại

Cơ quan tôi có hoạt động chi trả thu nhập cho cá nhân có khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Căn cứ vào Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành trong đó có đề cập trách nhiệm cơ quan chi trả phải thực hiện khấu trừ thuế. Nhằm xác định số thuế thu nhập Cơ quan đã thực hiện khấu trừ nộp NSNN và cấp biên lai thuế TNCN cho các cá nhân có nhu cầu để cuối năm thực hiện quyết toán thuế TNCN, Cơ quan tôi đề nghị cơ quan thuế cấp biên lai thuế thu nhập cá nhân.

Cơ quan tôi chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng biên lại thuế thu nhập theo đúng quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, sử dụng quản lý hóa đơn và Thông tư hướng dẫn số 89/2002/NĐ-CP">120/2002/TT-BTC ngày 20/12/2002 của Bộ Tài chính. Thực hiện chế độ quyết toán biên lai với cơ quan thuế hàng tháng vào ngày 20 tháng sau nếu số thuế khấu trừ và cấp biên lai từ 10 triệu đồng trở lên. Hàng quý vào ngày 20 của tháng đầu quý sau nếu số thuế khấu trừ và cấp biên lai là dưới 10 triệu đồng.

 Người đứng đầu cơ quan chi trả thu nhập

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

(1)- Gửi Cục thuế hoặc chi cục thuế nếu cơ quan chi trả thu nhập là đối tượng nộp thuế GTGT, thuế TNDN tại Cục thuế hoặc Chi cục thuế.

- Gửi Cục thuế nếu cơ quan chi trả thu nhập không phải là đối tượng nộp thuế GTGT, thuế TNDN.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3209TCT/NV2

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3209TCT/NV2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/09/2003
Ngày hiệu lực 03/09/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3209TCT/NV2

Lược đồ Công văn 3209 TCT/NV2 cấp biên lai thu thuế TNCN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3209 TCT/NV2 cấp biên lai thu thuế TNCN
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3209TCT/NV2
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 03/09/2003
Ngày hiệu lực 03/09/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3209 TCT/NV2 cấp biên lai thu thuế TNCN

Lịch sử hiệu lực Công văn 3209 TCT/NV2 cấp biên lai thu thuế TNCN