Công văn 3213/BTC-KBNN

Công văn 3213/BTC-KBNN hướng dẫn công tác chuẩn bị triển khai hệ thống TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 3213/BTC-KBNN hướng dẫn công tác chuẩn bị triển khai hệ thống TABMIS đã được thay thế bởi Công văn số 9149/BTC-KBNN ngày 13/07/2010 hướng dẫn triển khai hệ thống TABMIS và được áp dụng kể từ ngày 13/07/2010.

Nội dung toàn văn Công văn 3213/BTC-KBNN hướng dẫn công tác chuẩn bị triển khai hệ thống TABMIS


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

S: 3213/BTC-KBNN
V/v: ớng dẫn công tác chun bị triển khai h thống TABMIS

Hà Nội, ngày 16 tng 3 năm 2010

 

Kính gi: - STài chính, Kho bc Nhà nưc, Cc Thuế các tnh, thành phố: ................

Ngày 16/10/2009, Bộ Tài chính đã ban hành quyết đnh s 2538/QĐ BTC v việc trin khai din rng dự án H thng thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). Theo kế hoch, BTài chính stiếp tục trin khai hthống TABMIS theo tng đt ti các cơ quan Tài chính, các đơn v Kho bạc Nhà nưc cp tnh, cấp huyện trên phm vi toàn quc.

Đ cơ quan Tài chính và đơn v KBNN ti các đa phương ch động nm bắt và phi hp t chc công vic, đảm bảo các điều kin cn thiết cho việc trin khai h thống TABMIS, B Tài chính (Ban triển khai TABMIS) thông báo kế hoạch trin khai (d kiến); hưng dẫn các nội dung cơ bản ca công tác chun bị, trin khai và phi hp thc hin , cthnhư sau:

I. K HOẠCH TRIỂN KHAI DIỆN RNG H THNG TABMIS

Kế hoch triển khai din rộng (dự kiến) h thống TABMIS năm 2010 và 2011 theo Ph lục 01 đính kèm.

Kế hoch triển khai chi tiết theo tng đt, Ban trin khai TABMIS s thông báo bng văn bản cụ th.

II. HƯNG DẪN CÔNG TÁC CHUẨN B TRIỂN KHAI

1. Thành lp Ban Chỉ đo li ên ngành và T triển khai TABMIS ti địa phương.

B Tài chính giao Giám đc Sở Tài chính ch trì, tho lun thống nht vi Giám đốc KBNN tnh, th ành ph và Cc tng Cc Thuế, ra quyết định thành lp Ban Ch đo li ên ngành và T triển khai TABMIS tại địa ph ương vi thành phn cụ th như sau:

1.1. Thành lp Ban Ch đạo liên nnh (Ban ch đạo):

- Giám đc STài chính - Trưng ban.

- Giám đc KBNN tnh, thành ph - Phó Trưng ban thưng trc.

- Lãnh đạo Cục Thuế (chđo Dán hiện đi hóa quy tr ình thu, np NSNN gia các đơn v Thuế - Kho bc - Hải Quan - Tài chính tại đa phương) - Phó trưng ban.

- Lãnh đạo KBNN tnh (ph tch công tác kế toán) - T trưng T trin khai, thành viên Ban ch đo;

- Trưng phòng Qun lý Ngân sách, S Tài chính - T phó T triển khai, thành viên Ban ch đo;

- Cc Thuế c 01 th ành viên tham gia Ban ch đo liên ngành. Tổng s thành viên Ban ch đo không quá 6 ng ười.

1.2. Thành lp T Triển khai TABMIS ti địa ph ương (T trin khai):

- Lãnh đo KBNN tỉnh (ph trách công tác kế toán) - T trưởng.

- Lãnh đo Png Quản lý Ngân sách - T p.

- Lãnh đạo các phòng Hành chính s nghip, phòng Đầu tư; cán b phtch Tin hc; cán bộ ph tch Tài v qun tr ca Sở Tài chính.

- Trưng phòng Kế toán nhà nưc, lãnh đo các phòng: Tin hc, Kiểm soát chi NSNN, Tng hp, Tài v thuộc KBNN tnh.

- Lãnh đo phòng Tài chính, Lãnh đạo KBNN các qun, huyn, th x ã, thành ph trc thuc tnh.

- Ngưi s dng cnh TABMIS (cp tnh) đã tham gia khóa đào t o ti Hà Nội.

- Các thành viên khác (kng quá 3 ngư i).

1.3. Nhim vụ chủ yếu ca Ban chỉ đo, T trin khai

1.3.1. Ban hành Quy ch ế làm việc

- Trưng Ban ch đo phân công c thành viên Ban ch đo, T triển khai xây dng, hoàn thiện và ký ban hành Quy ch ế làm việc và phi hp liên ngành trong công tác chun b và trin khai hệ thng TABMIS ti đa phương.

- Ban ch đạo có th tham khảo m ẫu Quy chế làm việc theo Ph lục 02 đính kèm (hoặc tải file son tho trên Diễn đàn trin khai TABMIS) đ xây dng Quy chế làm việc phù hp với điều kiện và hoàn cnh ca tng đa phương.

1.3.2. Phân công công vi ệc tổ chức họp giao ban

- Trưng ban ch đo phân công công việc cho các thành viên Ban ch đo, Tổ triển khai TABMIS ti đa ph ương theo các ni dung hưng dẫn ti công văn này và các công văn hư ng dn ca Ban trin khai TABMIS .

- T chc họp giao ban định k, đt xut nhm soát công việc chun btriển khai TABMIS tại đa ph ương.

1.3.3. Đẩy mnh hoạt động truyền tng dự án TABMIS

- Đ ngh đng chí Giám đốc Sở T ài chính, Giám đ c KBNN tỉnh, th ành ph ch động báo cáo L ãnh đo UBND tnh, th ành ph đ có s quan tâm, chđo và ng h việc triển khai h thống TABMIS tr ên đa bàn theo tinh thn Chỉ th s 02/2008/CT-BTC ngày 11/8/2008 c a Bộ Trưng B Tài chính và Công thư ngày 21/08/2008 c a B Trưng Bộ Tài cnh gi đồng chí th ư, đồng chí

Ch tch UBND tnh, th ành ph trc thuc Trung ương.

- Đ ngh lãnh đo quan Tài chính, đơn v KBNN các cp, T truyền tng dán TABMIS tại đa ph ương ch đng bin pháp quán trit, động viên cán b, công chc, thông tin ti gia đình cán bộ, nhằm có s ủng hộ, đng thun, nỗ lc và quyết tâm cao nhất đ trin khai thành công h thống TABMIS.

1.3.4. Phối hợp triển khai Dự án Hiện đại hoá thu, nộp NSNN (TCS)

Đ ngh Ban ch đo, T triển khai TABMIS tại đa pơng:

- Phi hp cht ch vi Cc Thuế, Ban ch đạo đa ph ương d án Hin đi hoá thu - np NSNN, trin khai chương trình TCS ti tất ccơ quan thuế, KBNN trên địa bàn để đồng b vi vic triển khai hệ thống TABMIS.

2. Lp danh ch Người sử dng chính TABMIS

Ban chđo, Ttrin khai TABMIS tại đa pơng phi hp lập danh sách ngưi s dụng chính TABMIS (key user) theo hưng dn tại công văn s16468/BTC-TCCB ngày 19/11/2009 và công văn s 3006/BTC-TCCB ngày 12/3/2010 ca Bộ Tài chính. Ban trin khai TABMIS tổ chc các khoá đào t o cho Ngưi s dng chính TABMIS ti Hà Ni.

Quyết định thành lập Ban chỉ đo, Tổ triển khai, Quy chế l àm việc và danh sách Người sử dụng chính gửi về Ban triển khai TABMIS - Bộ Tài cnh theo địa chỉ: Văn phòng Ban triển khai TABMIS, 32 Cát Linh, H à Nội.

3. Làm sạch d liệu phục v Thu thp và Chuyển đổi d liu:

3.1. Đi vi quan tài chính cp tnh, huyện:

S Tài chính ch trì, ch đạo các Phòng Tài chính c ấp huyn, phối hp vi KBNN cùng cp đ tiến hành soát, cp b sung, điều chỉnh (nếu ), x lý các vn đliên quan đến mã đơn v có quan h với ngân sách phc v TABMIS theo hưng dẫn ti công văn 6226/BTC -THTK ngày 29/4/2009 ca Bộ Tài chính.

3.2. Đi vi các đơn v KBNN cp tnh v à huyn:

Kho bạc Nhà nưc cp tnh ch trì, ch đo các đơn v KBNN cấp huyện trc thuộc tiến hành rà soát, kim tra, đi chiếu s liu v kế toán ngân sách v à hoạt động nghiệp v KBN N theo công văn s 1044/KBNN-KT ngày 24/6/2009 vviệc hưng dn cách kết hp các đon m ã.

3.3. Phi hp gia quan Tài chính và các đơn v KBNN:

Các đơn v KBNN rà soát, lp danh sách các d án đu tư chưa đưc cấp mã s, gi quan Tài chính đ cp mã b sung. Trưng hp ch đầu chưa kp gi h sơ, th tc đ ngh cp mã số, quan Tài chính tiến hành cấp mã đphục vchuyển đi dliệu vào TABMIS, đng thi yêu cầu các chđu t ư hoàn thin h sơ theo đúng quy tr ình, th tc cp mã d án đầu tư hin hành.

4. Chuyển đi dữ liu ti các đơn v KBNN:

Phương án chuyển đi dữ liệu kế toán NSNN v à nghip v KBNN t hthng KTKB2008 sang h thng TABMIS theo Phlục 03 đính kèm.

Đ ngh KBNN các tnh, thành ph lp danh sách cán b d ki ến tham gia chuyển đi s liu, bao gm: Lãnh đạo KBNN các cấp tham gia T trin khai, 01 Lãnh đo Phòng kế toán nhà nưc và 01 cán b kế toán tổng hợp, 01 l ãnh đo và 01 cán b Phòng tin hc thuc KBNN tỉnh; ph trách kế toán v à ph trách tin hc thuc KBNN c ấp huyn. Nhóm cán bnày tổ chc nghiên cu trước tài liu, phi hp vi Ban triển khai TABMIS (nhóm Chuyển đi s liu) để thc hin chuyển đi d liệu đúng kế hoch.

5. Thu thp dliệu phục vcu hình TABMIS:

Ban triển khai TABMIS (Nm Triển khai) s tiến hành thu thp dữ liu tại cơ quan tài chính, đơn vKBNN các cấp đthc hin cài đt hthng TABMIS. Danh mục chi tiết dữ liu cn thu thập và hưng dẫn tổ chức thc hin theo Phlc 04 đính kèm.

ĐnghSTài chính, KBNN các tnh, thành phphân công cán bnghiên cu tài liu, tổ chức thu thập d liệu và gi kết qu thu thp d liệu theo hướng dn v đa chỉ: Ban trin khai TABMIS (Văn phòng ban) - Tr s Kho bạc Nhà nước, 32 Cát Linh, Hà Ni.

6. Tiếp nhận máy tính (PC) dán cp, chun bị phòng đào to và nhp liệu tp trung:

- Vic chuẩn b và lp đt các thiết b cn thiết ti phòng đào to và nhp liu tập trung, Ban triển khai TABMIS s có hưng dn đi với tng đợt trin khai c th.

- Theo hp đồng, Ban qun d án Cải cách qun Tài chính công scấp 02 b máy tính và lưu điện (PC+UPS) cho mi đơn v triển khai TABMIS. Trưc mt, s máy tính nêu trên s đưc s dụng phc v cho hot đng đào to và nhp liu tp trung ti S Tài chính và KBNN tnh, thành phố. Sau khi kết thúc giai đoạn nhập liệu tp trung, s máy tính trên s đưc chuyển v các đơn vtài chính, KBNN tham gia tri ển khai TABMIS.

STài chính, KBNN các tỉnh, thành phố cử cán bphi hp với Ban quản d án Cải cách quản Tài cnh công đ tiếp nhn, qun lý s máy tính (PC) nêu trên trong thi gian đào tạo và nhp d liu tập trung, bàn giao cho các đơn v trc thuc khi bắt đu vận hành h thng TABMIS ti đa pơng.

7. Hot đng đào to phục v triển khai h thống TABMIS:

B Tài chính (Ban triển khai TABMIS) s phối hợp tổ chức các khoá đào tạo phc v trin khai h thống TABMIS, bao gm:

- Đào to tin hc cơ bn cho cán bộ sử dụng hthống TABMIS . Hot động này phải tiến hành trưc khi đào to sdng TABMIS. Do vy, các cơ quan Tài chính, KBNN cần ch đng rà soát danh sách cán b cần đào to, báo cáo v Ban trin khai TABMIS đ kế hoạch đào to cth.

- Tập huấn Chế đkế toán áp dụng cho TABMIS đi vi các đơn vKBNN và các cơ quan tài chính.

- Đào to Ngưi s dụng chính (cp tnh) TABMIS: tổ chc ti Hà Ni.

- Đào to Ngưi sdụng cui TABMIS sđưc tổ chc tại tng đa phương trưc thi điểm tiến hành nhập liu tập trung.

Ban trin khai TABMIS s có văn bản triệu tập cụ th theo các khoá đào tạo nêu trên.

8. Chun b cho t chức hot đng Nhp liệu tp trung :

8.1. Khc dấu TABMIS đóng trên chứng t:

KBNN các tnh, thành ph đt khắc du có ch "TABMIS" k èm tên đơn v KBNN (chi tiết cp tnh, cấp huyn), giao con dấu cho các đơn v sử dụng đđóng trên chng t kế toán (photo) trong thi gian nhp liệu tp trung.

8.2. Lp danh sách cán b tham gia phiên và nhp liu tp trung :

8.2.1. Nguyên tắc chung

- S Tài chính lp danh sách, triệu tp và quản cán b tham gia hot động phiên và nhp d liệu tp trung ca cơ quan tài chính. KBNN tnh, thành ph lp danh sách, triu tp và qun cán b KBNN cp tỉnh, huyện tham gia hot động nhp d liu tp trung ca KBNN.

- Cán b huy động tham gia phiên và nhập liệu tp trung phi l à nhng cán b đã tham gia các khoá đào to sử dụng TABMIS.

- Cán b cơ quan tài chính huy động tham gia nhp liu tp trung phải là nhng cán bđã tham gia phiên d liệu d toán.

- Mi đơn v Tài chính, KBNN cấp huyn c 01 cán b vững v nghip vụ, có kh năng s dụng thành tho máy vi tính, đm nhận vai trò đu mi h trợ triển khai hthng TAB MIS ti tng đơn v.

8.2.2. Danh ch cán bộ thuộc quan Tài chính

a) Hoạt động Phiên dữ liệu dự toán: thành phần tham gia như sau:

- Phòng tài chính cp huyện c01 cán blà đu mi htrợ triển khai TABMIS tại đơn vị.

- Các phòng nghip v (Quản ngân sách, Hành chính s nghip, Đu tư) thuc S Tài chính c01 lãnh đo phòng và 01 cán b.

b) Hoạt động Nhập liệu tập trung

- Cán bộ thuộc Sở Tài chính: cán b thuc các phòng Qun lý Ngân sách; Đầu tư; Hành chính s nghip; huy động tham gia theo nguyên tc: Ngưi sdụng chính (key user) tham gia to àn b thi gian; Ngưi s dng cui đ ưc luân phiên tham, chia làm 2 đ t, mi đt 50% thi gian .

- Cán bộ thuộc Phòng Tài chính cấp huyện: huy đng theo nguyên tc: Ngưi sdụng chính tham gia to àn bthi gian; Ngưi sdụng cui có ththam gia toàn bthi gian hoc chia làm 2 đt, mi đợt 50% thi gian.

8.2.3. Đối với Kho bạc Nnước

- Cán bộ thuộc KBNN tnh, thành phố: cán b thuc Phòng Kế toán, huy động theo nguyên tc: Ngưi s dng chính tham gia toàn b thi gian; Ng ười sdng cui luân phi ên tham gia, chia làm 2 đ t, mi đợt 50% thi gian .

Cán b phòng Thanh toán vn đu và Kế hoch Tng hp , thc hiện nhập s liệu vào TABMIS ti phòng làm vic; s lưng cán b đưc huy đng phù hp, đảm bo hoàn thành nhp d liu trong thi gian ti đa 5 ng ày.

- Cán bộ thuộc KBNN cấp huyn: cán bnghiệp vkế toán, huy động theo nguyên tc: Ngưi sdng cnh tham gia to àn bthi gian. Ni sdụng cui (cán b kế toán) có th tham gia toàn b thi gian hoc chia làm 2 đt, mi đợt 50% thi gian.

Cán b ph trách nghiệp v Thanh toán Vn đầu ca KBNN cấp huyện (01 Người s dụng cui), KBNN tnh s huy động tham gia nhp liệu tập trung vào thi điểm thích hợp vi thời gian ti đa là 5 ngày.

III. C HOT ĐNG TRIỂN KHAI HỆ THNG TABMIS TI ĐA PHƯƠNG, BAO GM:

1. Kiểm tra các điều kiện k thut:

Kết thúc các khoá đào tạo, Ban trin khai TABMIS, nhà thu phi hp vi T triển khai TABMIS ti đa pơng tiến hành kim tra, cài đt cu nh máy tính (PC) đảm bo truy cập đưc vào hthng TABMIS; kim tra, bo dưỡng thiết b k thut, tin hc, đm bảo đáp ứng các nhu cầu ca hot đng nhập liu tập trung.

2. Chun b chứng t hch tn tr ên TABMIS:

2.1. Đi vi cơ quan Tài chính

S Tài chính, Phòng Tài chính cp huyn photo các quyết định giao dtoán ca năm ngân sách hin hành và các quyết định điều chỉnh, b sung trong năm (nếu có) thuộc ngân sách cp tnh, huyện phục v cho hot động phiên và nhập d liệu d toán vào hthng TABMIS.

2.2. Đi vi các đơn v Kho bc Nhà nưc

- KBNN cấp tnh ch đng h tr thiết b (máy scan, y fax) và thng nhất với KBNN các huyện v pơng thc chuyển bản sao (photo) chứng từ kế toán tcác KBNN cấp huyện vđiểm nhập liu tp trung, đm bảo nhanh cng, kp thi, chính xác. Các đơn v KBNN có th s dụng tin ích in Lit kê chng t trong chương trình KTKB2008 và thc hiện phiên tài khoản trc tiếp tại điểm nhp liu tp trung ca KBNN.

Các chứng t kế toán KBNN photo, sau khi đưc hạch toán trên h thng và đóng du TABMIS, s đưc bảo qun, lưu tr ơng t đối vi chứng t kế toán tại KBNN tnh theo quy đnh hin hành ti khi có hướng dẫn cụ th.

3. T chc phiên d liệu dự toán ti S Tài cnh:

- Hot động phiên d liệu d toán cho ngân sách cp tỉnh, cp huyện đưc thc hin tập trung ti S Tài chính, bt đầu trưc khi t chức nhập d liu tp trung 01 tun, đm bo kết thúc tuần đu tiên, toàn bdliệu dtoán đưc phiên xong để th nhập vào h thng TABMIS. Ban triển khai TABMIS và nhà thầu s hưng dn cán b các cơ quan tài chính thc hành phiên d liệu dtoán.

- Tài liệu ng dn chi tiết phi ên d liu d toán nhập v ào TABMIS tại Phụ lục 05 đính kèm.

4. T chc nhp dữ liệu tp trung :

Thi gian t chức nhập dữ liu tập trung trc tiếp trên h thng TABMIS: d kiến kéo dài trong khoảng 1 tun cuối ca tháng trưc và 1 tun đu tiên ca tháng kế tiếp.

4.1. Tại quan tài chính: cán b tài chính tiến hành nhp d liu d toán đã đưc phiên ca năm ngân sách hiện hành (2010); nhập đui kp thi vào hthng TABMIS số liệu d toán và Lnh chi tin phát sinh từ thi điểm bắt đu nhập liu tp trung (thi điểm cht s liệu vi KBNN cùng cp đ chuyển đi sliu từ KTKB vào TABMIS); phc hi s d toán đ ã hy b ca năm 2009 sau khi có quyết định ca cp có thm quyn; in b áo cáo và kim tra, đi chiếu dliu d toán đã nhp vào hthng TABMIS;

4.2. Tại KBNN tnh, tnh phố: cán b Kế toán KBNN thc hiện phiên chng t kế toán t mã tài khoản kế toán áp dụng chế đ kế toán NSNN v à hot động nghip v KBNN (ban hành kèm theo quy ết đnh 120/2008/QĐ -BTC ngày 22/12/2008 ca B trưng Bộ Tài Cnh sang tài khoản tự nhiên thuc Chế đkế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS (ban hành theo Thông tư s212/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 ca BTài chính và công văn s383/KBNN-KT ngày 2/03/2010 ca Kho bạc Nhà nưc); nhp chng tphát sinh vào h thống TABMIS, thc hiện giao diện truyền - nhn d liu vi các ng dụng liên quan (TCS, thanh to án vi ngân hàng,...);

- Cán bThanh toán Vn đầu t ư và Kế hoạch tng hợp thc hin vic nhập sliệu kế hoch vn, các hp đồng khung, hp đồng thc hin v ào TABMIS; nhp d toán chi đu t ư cho ngân sách x ã.

- Thc hin khoá s theo quy trình nghip vụ; in các loại báo cáo và tiến hành kiểm tra, đi chiếu s liu gia 2 hthống KTKB và TABMIS.

4.3. Phối hợp giữa quan Tài chính và KBNN

Các đơn v tài chính và kho bạc cùng cp phi hợp chặt chẽ, hch toán kp thời các nghiệp v phát sinh trong thi gian nhập liu tp trung; hoàn thành khoá s tháng; đi chiếu khp đúng s liệu trước khi kết tc nhp liu tập trung và chuyển sang vận hành chính thc TABMIS tại các đơn vị.

5. Chun b cho vn hành h thng TABMIS ti tng đơn v:

Trong thi gian nhập liệu tập trung, S Tài chính, KBNN các tnh, thành ph phi hp vi Ban trin khai TABMIS và nhà thầu tiến hành rà soát các điều kin cn thiết đ chuẩn b trin khai ti các đơn v cấp huyện trên đa bàn toàn tnh. Ni dung công vic c thbao gm:

- Thng nht kế hoch chuyển tng huyn (gm c cơ quan tài chính và KBNN) v vận hành tại đa pơng, thông báo cho T triển khai TABMIS ca Trung ương và nhà thầu để phi hợp thực hin.

- Rà soát h tng truyền thông v à các điều kin k thut li ên quan ti tng phòng tài chính và đơn v KBNN cp huyn.

- Rà soát, sp xếp, btmá y tính cá nhân (PC) đm bảo cấu nh ti thiu đ cán b có thtrc tiếp đăng nhập và m vic trên hệ thng TABMIS tại đơn v (128MB RAM, 200 MB cứng còn trng, h điều hành Windows XP, bgõ tiếng Vit Unikey, chương tnh Internet Explorer 6.0 tr lên).

- T trin khai ca Nhà thu FPT, Ban trin khai TABMIS hưng dn cài đặt cấu nh mẫu trên máy tính (PC) ti 1 - 2 đơn v (tài chính, KBNN); hướng dn, h tr cán b tin hc của S Tài chính, KBNN tỉnh tiến hành cài đt cấu hình đối vi s máy c òn li ti các đơn v tài chính, KBNN ti đa pơng.

Đ ngh Giám đc Sở Tài chính, Gm đc KBNN phân công cán b phtrách tin hc ca đơn v phi hp vi nhà thầu và Ban triển khai TABMIS tổ chc các hot động u trên.

6. Bàn giao thiết bị ti Phòng nhp liệu tp trung:

- S Tài chính m đầu mi tiếp nhn và bàn giao s máy tính và lưu điện (PC&UPS) cho S Tài chính và các Phòng Tài chính cp huyn.

- KBNN tỉnh làm đầu mi tiếp nhn và bàn giao s máy tính và lưu đin (PC&UPS) cho KBNN tnh và các KBNN cấp huyn.

- Ban quản lý d án Cải cách qun lý Tài chính công ng dẫn các đơn v thc hiện các th tc bàn giao máy tính và lưu đin cho các đơn v tham gia triển khai TABMIS theo quy đnh hin hành.

7. Xác nhn các công việc đ ã thực hiện ti đa ph ương:

Kết thúc giai đoạn nhập liệu tập trung và triển khai vn hành TABMIS ti đa pơng, đi diện các Nhóm thuc Ban triển khai TABMIS - B Tài chính, nhà thu và T trin khai TABMIS ti đa pơng tiến hành ký kết các biên bn xác nhận công vic đã đưc thc hin trong khuôn khtrin khai hthống TABMIS tại đa phương.

Danh sách, mu biên bn theo Phlục 06 đính m.

8. H trvn hành TABMIS:

- Ban trin khai TABMIS và nhà thu tiếp tc h tr triển khai h thng TABMIS tại đa phương thông qua B phận h tr vận hành h thống ca d án.

- Quy trình phi hp, htrợ vn hành h thng s đưc Ban triển khai TABMIS ph biến ti Ngưi s dng chính (key user) trong thi gian tham gia nhập liu tập trung.

Tài liu Quy trình h tr đăng ti Diễn đàn Trin khai TABMIS, chuyên mục: "Hưng dn sdụng TABMIS >>Các i liệu hướng dẫn hệ thng>>Quy trình ghi nhn, phn ánh lỗi v à phn hi thông tin".

- Địa ch liên h, phi hp x các công vic liên quan ca Ban trin khai TABMIS theo Phlục 07 đính kèm

9. Kết thúc nhp liu tp trung :

- S Tài cnh, các phòng tài chính c ấp huyện hoàn thành việc nhp vào h thống TABMIS s liu d toán đã phiên, nhp toàn b số d toán và Lnh chi tin phát sinh mi t sau ng ày bắt đu nhp liệu tập trung, đối chiếu s liu khp đúng, hoàn thành x lý các bút toán rác tr ưc khi kết thúc nhp liu tp trung v à vn hành TABMIS ti tng đơn v.

- KBNN tnh, các KBNN cấp huyện hoàn thành khoá stháng trên hthng TABMIS; hoàn thành x các t toán rác; in và đi chiếu báo cáo theo quy trình nghip v trưc khi kết thúc nhp liu tp trung và vn hành TABMIS tại đơn vị.

- Khi vn hành TABMIS ti đơn vị, các đơn v tài chính (cp tnh, huyn) có trách nhim hạch toán kp thi d toán, Lnh chi tiền vào h thng TABMIS, đm bảo các đơn v KBNN có đ điều kiện hch toán chi NSNN, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các đơn v quan hvới ngân sách.

- Các đơn v KBNN tiếp tc t chc công tác hch toán song song trên ch thống KTKB v à TABMIS đến khi có hưng dn c th ca Ban trin khai TABMIS.

IV. C VN Đ KHÁC

1. T chc hu cn, kinh phí:

Công tác t chc hu cần v à b trí kinh phí cho hot đng triển khai hthng TABMIS tại đa ph ương, Ban quản lý d án Cải ch qun lý T ài chính công scó văn bản hưng dn cụ th.

2. ng cường s dng Diễn đàn Triển khai TABMIS:

Các công văn, tài liu, ph lc hưng dn trin khai d án TABMIS ti địa phương, đưc đăng tải trên Diễn đàn Triển khai TABMIS , ti các chuyên mục "Văn bn pháp quy\Triển khai TABMIS " và Hưng dn sdụng TABMIS\Các tài liu hưng dn hệ thng".

3. Các đn công tác c a Ban triển khai TABMIS - B Tài chính hỗ trợ triển khai ti đa ph ương

Ban trin khai TABMIS d kiến c các đo àn công tác tại từng địa phương vi các nhim v cụ thnhư sau:

- Đoàn 1: Tp hun Chế đ k ế toán áp dng cho TABMIS;

- Đoàn 2: Làm sch d liu và Thu thập d liu i 1;

- Đoàn 3: Đào to ngưi s dụng cui;

- Đoàn 4: H trợ phiên d liu d toán đi vi c ơ quan tài chính; Thu th p dliệu gói 2 và Chuyển đổi s liu tht;

- Đoàn 5: Đi h trợ vn hành và nhập d liu tập trung.

Thi gian công tác tng đo àn s được Ban trin khai TABMIS tng báo c th sau.

Đ đảm bảo triển khai h thng TABMIS thành công ti đa phương, đngh đng chí Giám đc Sở Tài chính, Giám đ c KBNN các tỉnh, thành ph trc thuc Trung ương phối hp chặt ch vi Ban qun lý d án Cải cách quản lý Tài chính công, Ban tri n khai TABMIS và các đơn v liên quan để tổ chc thc hin./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- nh đo Bộ (để b/c);
- VP Bộ; Cục TH&TK TC; BQLDA CCQLTCC, TCCB, NSNN, CĐKT&KT
- Lưu VT, KBNN.

TL. B TRƯNG
TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BC NHÀ NƯỚC
TRƯỞNG BAN TRIỂN KHAI TABMIS
Nguyễn Thị Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3213/BTC-KBNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3213/BTC-KBNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2010
Ngày hiệu lực16/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3213/BTC-KBNN

Lược đồ Công văn 3213/BTC-KBNN hướng dẫn công tác chuẩn bị triển khai hệ thống TABMIS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3213/BTC-KBNN hướng dẫn công tác chuẩn bị triển khai hệ thống TABMIS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3213/BTC-KBNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Thị Nhơn
        Ngày ban hành16/03/2010
        Ngày hiệu lực16/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3213/BTC-KBNN hướng dẫn công tác chuẩn bị triển khai hệ thống TABMIS

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3213/BTC-KBNN hướng dẫn công tác chuẩn bị triển khai hệ thống TABMIS