Công văn 9149/BTC-KBNN

Công văn 9149/BTC-KBNN hướng dẫn công tác chuẩn bị triển khai hệ thống TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn số 9149/BTC-KBNN ngày 13/07/2010 hướng dẫn triển khai hệ thống TABMIS


B TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 9149/BTC-KBNN
V/v: ớng dẫn công tác chun bị triển khai h thống TABMIS

Hà Nội, ngày 13 tng 07 năm 2010

 

Kính gi: STài chính, Kho bạc Nhà nưc, Cc Thuế các tỉnh, thành ph trc thuc trung ương

Triển khai Quyết định s 2538/QĐ -BTC ngày 16/10/2009 ca Bộ trưởng BTài chính vvic trin khai din rộng H thống thông tin qun Ngân sách và Kho bạc (TABMIS), B Tài chính đã công văn s 3213/BTC-KBNN ngày 16/3/2010 hướng dẫn công tác triển khai hthng TABMIS ti đa pơng.

Qua mt thi gian triển khai, một s ni dung đã đưc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu và thc tế triển khai TABMIS tại các đa phương. Vì vy, đ các cơ quan Tài chính và đơn v KBNN ti các đa phương ch động nghiên cu, nm bắt ni dung công việc và phi hp tổ chc, BTài chính (Ban triển khai TABMIS) hướng dn tng thể về công tác chun bvà trin khai hthng TABMIS, cụ th như sau:

I. K HOẠCH TRIỂN KHAI DIỆN RNG H THNG TABMIS

Kế hoạch trin khai din rộng h thng TABMIS m 2010 và d kiến trin khai năm 2011 theo Phlục 01 đính kèm. Trưng hp có điều chnh tiếp vkế hoạch triển khai, B Tài chính sthông báo cnh thc đến các đ ơn v.

Trên cơ sở các ni dung hưng dn ti công văn này, trưc mi đợt trin khai, Ban trin khai TABMIS s công văn tng báo kế hoch c th đi với các hot động chi tiết ti đa phương.

II. CÔNG TÁC CHUN BỊ VÀ TRIỂN KHAI

1. Thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành và Tổ triển khai TABMIS tại địa phương.

Đnghđồng chí Giám đc Sở Tài chính chtrì phi hp vi Giám đốc KBNN và Cc tng Cc Thuế các tnh, thành phố, ra quyết định thành lp Ban Ch đo liên ngành và T triển khai TABMIS ti đa ph ương, c th:

1.1. Thành phn Ban Ch đạo liên nnh triển khai TABMIS :

- Giám đc STài chính - Trưng ban.

- Giám đc KBNN tnh, thành ph - Phó Trưng ban thưng trc.

- Lãnh đo Cc Thuế (ch đo D án hin đi hóa quy trình thu, np NSNN gia các đơn v Thuế - Kho bạc - Hi Quan - Tài cnh ti đa phương) - Phó trưng ban.

- Lãnh đo KBNN tỉnh (ph tch công tác kế toán) - T trưởng T trin khai, thành viên Ban ch đo;

- Trưng phòng Qun lý Ngân sách, STài chính - Tphó Ttrin khai, thành viên Ban ch đo;

- Cc Thuế c 01 thành viên tham gia Ban chỉ đo liên ngành. Tổng s thành viên Ban ch đo không quá 6 ng ười.

1.2. Thành phn T Triển khai TABMIS ti địa ph ương:

- Lãnh đo KBNN tỉnh (ph trách công tác kế toán) - T trưởng.

- Lãnh đo Png Quản lý Ngân sách - T p.

- Lãnh đo các phòng Hành chính s nghip, phòng Đầu tư; cán b ph trách Tin hc; cán b ph trách Tài v qun tr ca Sở Tài chính.

- Trưng phòng Kế toán nhà nưc, lãnh đạo các phòng: Tin hc, Kiểm soát chi NSNN, Tng hp, Tài v thuc KBNN tnh.

- Lãnh đo phòng Tài cnh, Lãnh đo KBNN các qun, huyn, th x ã, thành ph trc thuc tnh.

- Người sử dụng chính TABMIS thuộc Sở Tài chính và KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc TW, đã tham gia khóa đào tạo tại Hà Nội.

- Các thành viên khác (không quá 3 người).

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ triển khai gửi về Ban triển khai TABMIS - Bộ Tài chính theo địa chỉ: Văn phòng Ban triển khai TABMIS, 32 Cát Linh, Hà Nội để có cơ sở liên hệ, phối hợp công tác.

1.3. Nhim vụ chủ yếu ca Ban chỉ đo, Ttrin khai:

- Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc: Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức việc xây dựng và ký ban hành Quy chế làm việc và phối hợp liên ngành trong công tác chuẩn bị và triển khai hệ thống TABMIS ti địa phương. Mẫu Quy chế làm việc tham khảo ti Ph lc 02 đính kèm (hoặc tải file son tho trên Diễn đàn trin khai TABMIS).

- Phân công và tổ chức triển khai công việc: Trưởng Ban chỉ đạo phân công cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ triển khai TABMIS tại địa phương để triển khai các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và triển khai TABMIS trên địa bàn; Tổ chức họp Ban chỉ đạo, Tổ triển khai định kỳ hoặc đột xuất trong quá trình chuẩn bị và triển khai TABMIS tại địa phương.

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông : Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc KBNN tỉnh, thành phố chủ động phối hợp, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố về việc triển khai TABMIS trên địa bàn để có sự quan tâm chỉ đạo và ủng hộ của lãnh đạo các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 02/2008/CT-BTC ngày 11/8/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính và Công thư ngày 21/08/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính gửi đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đồng thời chủ động có biện pháp quán triệt, động viên cán bộ, công chức, thông tin tới gia đình cán bộ, nhằm có sự đồng thuận, nỗ lực và quyết tâm triển khai TABMIS thành công.

- Phối hợp triển khai Dự án Hiện đại hoá thu, nộp NSNN (TCS) : Đề nghị Ban chỉ đạo, Tổ triển khai TABMIS phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo dự án Hiện đại hoá thu - nộp NSNN của địa phương, thúc đẩy việc triển khai chương trình TCS trên địa bàn đồng bộ với triển khai TABMIS.

2. Chun bị d liệu phục v triển khai TABMIS:

2.1. Rà soát đi chiếu sliệu:

- quan Tài cnh các cp, các đơn v KBNN ch động phi hp, rà soát, cấp b sung, xử lý các vn đ liên quan đến mã đơn v có quan hvi ngân sách , mã d án đu tư theo hưng dn tại công văn 6226/BTC -THTK ngày 29/4/2009 ca BTài chính; soát mã d án đầu tư ca xã/ png theo hưng dn ti công văn s14767/BTC-THTK ngày 20/10/2009 ca Bộ Tài chính.

Đối vi mã d án đu tư, trưng hp ch đầu chưa kp gi h sơ, th tục đ ngh cấp mã s, cơ quan Tài chính tiến hành cp mã đ phc v chuyển đi dliu vào TABMIS, đng thi yêu cầu các ch đầu tư hoàn thin h sơ theo đúng quy trình, th tục cấp mã d án đu tư hin hành.

- Các cơ quan Tài chính, đơn v KBNN ch đng thc hin đi chiếu s liu v s dư d toán, kế hoạch vốn đầu tư theo hưng dn ti Ph lục 03, 06, đính kèm công văn này.

2.2. Thu thp d liu phục vụ cu hình TABMIS:

Ban triển khai TABMIS (Nm Triển khai) và ng ty FPT s tiến hành thu thp dữ liu ti cơ quan tài chính, đơn v KBNN các cấp đ thc hiện cài đt hthng TABMIS. Danh mục d liu cn thu thập và hưng dn tổ chc thc hin theo Phlc 03 đính kèm.

2.3. Chuyển đi dliệu ti các đ ơn v KBNN:

Giám đc KBNN các tnh, thành ph phân công Lãnh đạo KBNN ph trách công tác kế toán, 01 Lãnh đạo Phòng kế toán và 01 cán b kế toán tổng hp, 01 lãnh đo và 01 cán b Phòng tin hc thuc KBNN tnh; p h trách kế toán ph tch tin hc thuộc KBNN cấp huyện tham gia chuẩn b và thc hin chuyển đi s liệu kế toán NSNN và nghiệp vKBNN thth ng KTKB2008 sang hệ thống TABMIS theo hưng dẫn ti Ph lục 04 đính kèm.

3. Chun bị phòng đào to và nhp liệu tp trung:

3.1. Chun b đa điểm và thiết lập phòng máy:

- S Tài cnh, KBNN tỉnh, thành ph s dng Hi trưng cơ quan đ thiết lập phòng máy cho các hot động đào to, phiên d toán và nhập liu tập trung cho các đơn v trc thuộc; ch động bố trí bàn ghế đ phc v s l ượng cán b tham gia theo hưng dẫn ca B Tài chính (Ban triển khai TABMIS ).

- S Tài chính, KBNN tỉnh, thành ph ch động chun b các điều kiện kthut, các thiết b tin hc theo hưng dẫn tại Ph lục 05 đính kèm và thực hin cài đặt, thiết lập phòng máy đm bảo kp thi đ Ban trin khai TABMIS công ty FPT s phối hp, kim tra cài đt và cu hình h thng TABMIS phc v các hot động nói trên.

3.2. Tiếp nhn, b sung máy tính (PC) lưu điện (UPS:)

- Theo hp đng, Ban quản lý d án Cải cách qun Tài chính ng s trang b 02 b máy tính (PC) và lưu điện (UPS) cho mi đơn v cp tỉnh, huyện triển khai TABMIS. Trước mt, Ban qun d án bàn giao số máy tính này cho S Tài chính và KBNN tnh, thành ph đ s dụng cho png máy nêu ti mục 3.1. Kết thúc giai đoạn nhập liu tập trung, S Tài chính, KBNN tnh làm đầu mi thc hiện bàn giao s máy tính nêu trên cho các đơn v qun huyện đ vn hành h thng TABMIS tại các đơn vị.

- Trưng hợp thiếu máy tính so vi nhu cu đào to và nhập liu tp trung, đngh S tài chính, KBNN các tnh, thành ph ch đng huy đng b sung, lp đt máy tính ti phòng máy ca đơn vnhư hưng dn tại Ph lc 5 .

4. Tp hun, đào tạo phục v triển khai TABMIS:

B Tài chính (Ban triển khai TABMIS) s phối hp vi các đơn v và nhà thu tổ chức các khoá đào to, tập huấn cho các đơn v KBNN và các cơ quan tài chính như sau:

- Tập huấn Chế đ kế toán áp dụng cho TABMIS : theo cm tỉnh, thành ph, trưc khi đào tạo s dng TABMIS cho n b tham gia h thống.

- Đào to Ngưi s dụng chính (cp tnh) TABMIS: tổ chc ti Hà Ni.

- Đào to cán b s dụng TABMIS ( Người s dụng cui): t chức ti từng tnh, thành ph trưc thời điểm bắt đầu nhp liu tp trung ti thiểu 01 tháng .

S Tài chính, KBNN tnh, thành ph ch động thc hin, đồng thi h ướng dn các phòng Tài chính, KBNN qu n, huyện t chc soát đi ngũ cán b, b trí các cán b ca đơn v sẽ vn hành hthống TABMIS sau này, c th như sau:

+ Đối vi các cơ quan Tài chính: các cán bộ trc tiếp liên quan đến nghip vquản lý thu, chi ngân sách cấp mình, đặc bit là công tác phân b d toán và cấp phát ngân sách;

+ Đối vi các đơn v KBNN: các cán b làm công tác kế toán NSNN và các hoạt động nghiệp v KBNN, cán b làm nghip v kim soát chi (kim at thanh toán vn đầu tư, Cơng trình mục tiêu, vn s nghip tính cht đu ).

Do nh chất phc tp, mi m yêu cầu công việc ca quá trình trin khai TABMIS trên đa bàn, các cán b đưc la chn cn đm bảo năng lc v nghiệp v, tin hc, điều kin sc khỏe đ tham gia các khóa tập hun, đào to i trên (và sau đó s tham gia các hot động trin khai). Ban triển khai TABMIS s văn bản hưng dẫn và triu tp theo tng khoá cụ th.

5. Công c chun b khác:

5.1. V vic c cán b tham gia các hot động triển khai :

5.1.1. Nguyên tc chung:

- S Tài chính (đi vi các quan Tài chính), KBNN tỉnh, thành ph (đi vi các đơn v KBNN) ra quyết đnh triu tp (có danh sách c thể) và qun cán bộ, bao gm cả cp huyn, tham gia các hot đng triển khai TABMIS.

- Các cán btrc tiếp tham gia các hot động trin khai (phiên dliu và nhập liu tập trung) phải là cán bđã được Bộ Tài chính triệu tập tham gia tập hun, đào tạo sử dng hệ thống TABMIS.

- Mi đơn v Tài chính, KBNN cấp huyn c 01 cán b vng v nghiệp v , s dụng thành thạo máy vi tính làm đầu mối h trợ triển khai h thống TABMIS tại từng đơn vị, gi chung là "Cán b h trợ TABMIS ti huyn".

- Các đơn v cn sp xếp s lượng cán b tham gia các hot đng trin khai TABMIS theo tng đt mt cách hp , đm bảo duy trì hot đng thưng xuyên của đơn vị.

5.1.2. Hot động phiên dliệu d tn đi vi cơ quan Tài chính:

Đ ngh S Tài chính ra quyết đnh triệu tp cán b ca Sở và các png Tài chính đ tham gia hoạt động này vi thành phn gm:

- Ngưi sdụng chính (thuc STài chính); Cán bhtrTABMIS ti huyn.

- Cán b các phòng: Quản lý ngân sách, Hành chính s nghip, Đu tư; các phòng tài chính cp huyn, đã đưc Bộ Tài chính triu tp đào to s dng h thng TABMIS.

5.1.3. Hot động Nhập liu tp trung :

5.1.3.1. Đối với quan Tài chính

Đ ngh S Tài chính ra quyết đnh triệu tp cán b ca Sở và các png Tài chính đ tham gia hoạt động này vi thành phn gm:

- Ngưi sdng chính (thuộc STài chính); "Cán bhtrợ TABMIS tại huyn" tham gia toàn b thi gian;

- Cán b nhp liu trc tiếp thuc S Tài chính, phòng tài chính cp huyn, căn c yêu cầu và khi lưng công vic thc tế đ triu tp và quản cán b trong thời gian nhp liu tp trung.

5.1.3.2. Đi vi Kho bc Nhà nưc:

KBNN các tỉnh, thành phtriu tập cán bKBNN (cấp tỉnh, huyn) vi thành phn như sau:

- Ngưi sdụng chính tham gia to àn b thi gian.

- Ngưi s dng cui là cán b Kế toán kho bc (tnh, huyn), đưc huy đng theo 2 đt, mi đt 50% n bộ.

- Ngưi sdụng cui là cán bKim soát chi (nghip v kim soát thanh toán vn đu tư, Chương trình mục tiêu, vn s nghip có tính chất đu tư) thuc KBNN tnh và KBNN cấp huyn, bt đu tham gia nhập liu từ cui tun đu ti ên của giai đon nhp liệu tập trung, vi thi gian ti đa là 5 ngày.

5.2. Khc dấu TABMIS đóng trên chứng t:

KBNN các tnh, thành ph đt khắc du tm có ch "TABMIS" và tên đơn v

KBNN (tnh, huyn), la chn cht liệu và kích cphù hp (t ltham kho là 2cm:4cm), giao các đơn v đ s dụng trong quá trình nhp liệu tập trung (đóng trên từng chng t kế toán photo) thu hi khi kết thúc đợt nhp liu.

III. CÁC HOT ĐNG TRIỂN KHAI H THNG TABMIS TI ĐA PHƯƠNG:

Kết thúc các khoá đào to, Ban triển khai TABMIS, nhà thầu phi hp vi Ttriển khai đa pơng kim tra, bảo dưng thiết b kthut, tin hc và tiến hành cài đặt lại cu hình máy tính (PC) tại các phòng máy, đm bảo truy cập đưc vào hthng TABMIS, đồng thi sẽ cử đi htrliên tc tại các phòng nhp liu tp trung. Các hot động triển khai gồm:

1. Chun b chứng t hch tn tr ên TABMIS:

1.1. Đi vi cơ quan Tài chính

STài chính, các Phòng Tài chính photo các quyết định giao dtoán ca năm ngân sách hiện hành và các quyết định điều chnh, b sung trong năm (nếu có) thuộc ngân sách cp tnh, huyện phục v cho hot động phiên và nhập d liu dtoán vào hthng TABMIS.

1.2. Đi vi các đơn v Kho bc Nhà nưc

- KBNN cấp tỉnh ch đng h trợ thiết b (máy scan, máy fax) và thống nht vi KBNN các huyn v pơng thc chuyển bản sao (photo, fax, file scan) chng t kế toán từ các KBNN cấp huyện hàng ngày v điểm nhp liệu tp trung, đảm bảo nhanh chóng, kp thi, chính xác. Các đơn v KBNN có th s dụng tin ích in Lit kê chứng từ trong chương trình KTKB2008 và thc hin phiên mã tài khoản trc tiếp tại điểm nhp liu tp trung ca KBNN.

- Các chng t kế toán KBNN photo, sau khi đưc hch toán trên h thng và đóng dấu TABMIS, sẽ đưc bo qun, lưu tr ơng t đi vi chng t kế toán ti KBNN tnh theo quy đnh hin hành ti khi hướng dẫn c th ca Kho bạc Nhà nước.

2. Phiên d liệu dự toán tập trung ti Sở Tài chính: Hot đng phiên dliu d toán cho ngân sách cấp tỉnh, cp huyện đưc thc hin tp trung ti S Tài chính trong 01 tun, ngay trưc khi chính thc nhp d liu tập trung, đm bảo toàn b d liu d toán đưc phiên xong đ sử dng nhập vào h thng TABMIS. Tài liu ng dẫn chi tiết phi ên d liu d toán nhp vào TABMIS tại Ph lục 06 đính kèm.

3. Nhập liệu tp trung : Hot động nhp liu tập trung vào hthống TABMIS kéo dài 2 tun: từ tun cui ca tháng trưc đến hết tun đầu tiên của tháng sau, tại phòng nhập liu ca STài chính và KBNN tnh, thành phố.

3.1. Ti S i chính: cán btài chính tiến hành nhp d liu d toán đã đưc phiên (bao gm c s dư d toán ca năm trưc đưc chuyển sang theo quyết định ca cp có thm quyn) ; nhp đui kp thi vào h thng TABMIS s liệu dtoán và Lnh chi tiền phát sinh t thi điểm bắt đu nhp liu tập trung (thi điểm chốt s liu vi KBNN cùng cấp để chuyển đi s liu t KTKB vào TABMIS); hoàn thành x lý các t toán d dang; in báo cáo và kiểm tra, đi chiếu số liu đã nhập vào hthng TABMIS.

3.2. Ti KBNN tnh, thành ph: cán bKế toán KBNN thc hin phiên chng t kế toán t tài khoản kế toán theo Chế đ kế toán NSNN hot động nghiệp vKBNN (ban h ành kèm theo quyết đnh 120/2008/QĐ -BTC ngày 22/12/2008 ca B trưng B Tài chính) sang tài khoản t nhiên theo Chế độ kế toán nhà nưc áp dng cho TABMIS (ban hành theo Thông tư s212/2009/TT- BTC ngày 6/11/2009 ca Bộ Tài chính); nhp chng tphát sinh vào hthống TABMIS, thc hin giao diện truyền - nhận d liu vi các ứng dụng liên quan (TCS, thanh toán vi ngân hàng,...);

- Cán b Kiểm soát chi NSNN thực hin việc nhập s liệu kế hoch vốn, các hp đồng khung, hp đồng thc hin vào TABMIS; nh p d toán chi đầu cho ngân sách xã. Tài liu hưng dn thc hành chức năng Cam kết chi trên h thống theo Phlc 07 đính kèm.

- Hoàn thành x lý các bút toán d dang; thc hiện khoá s theo quy trình nghiệp v; in các loại báo cáo và tiến hành kim tra, đi chiếu s liu giữa 2 hthng KTKB và TABMIS.

3.3. Kết thúc nhp dliệu tp trung :

Khi hoàn thành vic khoá stháng, in và chm đi chiếu các loi báo cáo khớp đúng là kết thúc giai đon nhập liu tp trung và chuyển sang vn hành chính thc TABMIS tại các đơn vị.

4. Vn hành h thống TABMIS ti tng đơn v

4.1. Rà soát điều kin kthut ti đơn v:

Để chun btrin khai hthống TABMIS tại tng đơn vị, trong thi gian nhập liệu tp trung, S Tài chính, KBNN các tnh, thành ph phi hp với T trin khai ca Ban trin khai TABMIS và nhà thầu tiến hành:

- Rà soát h tng truyền thông các điều kin k thuật tại tng phòng tài chính và đơn v KBNN cp huyn.

- Rà soát, sp xếp, b t máy tính cá nhân (PC) đm bảo cấu hình ti thiểu đcán bộ có thtrc tiếp đăng nhp và làm vic trên h thng TABMIS tại đơn v(128MB RAM, 200 MB ổ cng còn trng, h điều hành Windows XP, b gõ tiếng Việt Unikey, chương trình Internet Explorer 6.0 tr lên). Trưng hp có nhu cu nâng cp, b sung trang thiết b tin hc, đ ngh S Tài chính rà soát, đánh giá thc trng và báo cáo UBND tỉnh, thành phố để pơng án htr.

- Nhà thu, T trin khai ca Ban trin khai TABMIS cài đt mẫu và ng dn cán b tin hc ca S Tài chính, KBNN tnh cu nh trên máy tính (PC) ti 1 - 2 đơn v (tài chính, KBNN); h tr cán b tin hc ca S Tài chính và KBNN tnh cài đặt cấu hình máy tính ti các đơn v cp huyn.

4.2. Vn hành h thng TABMIS ti tng đơn v: Sau khi kết thúc nhp liệu tập trung và chun b đy đ các điều kin ti từng đ ơn vị, các quan Tài chính, KBNN tỉnh, huyện chính thc vn h ành hthống tại đơn v mình:

- Cơ quan tài chính (cấp tỉnh, huyn) tch nhim hạch toán kp thi dtoán, lnh chi tiền vào h thống TABMIS, đm bảo các đơn v KBNN có đ điều kin hch toán chi NSNN, đáp ng nhu cầu chi tiêu của các đơn v có quan h vi ngân sách.

- Đi với các đơn vKBNN: Giám đc KBNN tỉnh, thành phthc hin dng áp dng song song 2 chương trình KTKB và TABMIS theo hướng dn tại công văn s567/KBNN-KT ny 29/3/2010 ca Kho bc Nhà nước.

5. Xác nhn các công việc đã thực hiện ti đa ph ương:

Kết thúc giai đon nhp liệu tập trung, bắt đu vận hành TABMIS ti tng đơn vị, đại din các Nhóm thuộc Ban trin khai TABMIS, nhà thu (FPT) và Ttriển khai TABMIS tại đa phương tiến hành soát và ký kết các biên bản xác nhn các công vic đã hoàn thành tại đa pơng.

Danh sách, mu biên bn theo Phlục 08 đính m.

6. H trvn hành TABMIS:

- Trong thi gian nhập liu tp trung, Ban trin khai TABMIS và nhà thu phi hợp ph biến Quy trình phi hp, h tr vn hành h thống ti Ngưi s dụng chính (key user), "Cán b h tr TABMIS tại huyn".

Tài liệu Quy trình htr đăng ti Din đàn Triển khai TABMIS, chuyên mục:

"Hưng dn s dng TABMIS >>Các i liệu hướng dn hệ thng >>Quy trình ghi nhn, phn ánh li và phn hi thông tin".

- Kết thúc nhp liệu tập trung, Ban trin khai TABMIS và nhà thu tiếp tục h trợ quá trình trin khai, vn hành h thống TABMIS tại địa phương thông qua B phn h tr vn hành h thng ca d án. Đa ch liên h, phi hp x các công vic liên quan ca Ban trin khai TABMIS theo Ph lục 09 đính kèm.

IV. C VN Đ LIÊN QUAN KHÁC

1. T chc hu cn, kinh phí:

Công tác t chc hu cần và b trí kinh phí cho hot động triển khai h thng TABMIS ti đa phương, Ban qun lý d án Ci ch quản lý Tài cnh công s có văn bn ng dn c th.

2. ng cường khai thác thông tin trên Diễn đàn Triển khai TABMIS

Các công văn, tài liu, ph lc hưng dn trin khai d án TABMIS ti đa phương, đưc đăng tải trên Diễn đàn Triển khai TABMIS , tại các chuyên mục "Văn bn pp quy\Trin khai TABMIS " và Hướng dn s dng TABMIS \Các i liu hưng dẫn h thống", theo đa ch sau:

http://forum.tabmis.btc/home

3. Các đoàn công tác của Ban triển khai TABMIS - Bộ Tài chính: Trong mỗi đợt triển khai, Ban triển khai TABMIS sẽ cử các đoàn công tác hỗ trợ chuẩn bị và triển khai đến từng địa phương, theo các nội dung: Tập huấn Chế độ kế toán áp dụng cho TABMIS; Đào tạo người sử dụng cuối; Làm sạch dữ liệu và Thu thập dữ liệu gói 1; Hỗ trợ phiên dữ liệu dự toán đối với cơ quan tài chính; Thu thập dữ liệu gói 2; Hỗ trợ chính thức vận hành và nhập dữ liệu tập tập.

Thành phần và thời gian công tác từng đoàn sẽ được Ban triển khai TABMIS thông báo cụ thể sau.

Ngoài ra, trong từng trường hợp cụ thể, Ban triển khai TABMIS sẽ tổ chức hợp với Ban chỉ đạo liên ngành triển khai TABMIS để rà soát công tác chuẩn bị trước khi chính thức triển khai hệ thống tại địa phương.

Công văn này thay thế công văn số 3213/BTC-KBNN ngày 16/3/2010 của Bộ Tài chính, công văn số 47/CV- TABMIS ngày 13/4/2010 của Ban triển khai TABMIS và các văn bản khác hướng dẫn bổ sung công văn 3213/BTC-KBNN của Bộ Tài chính.

Để chủ động và đảm bảo việc triển khai TABMIS đúng tiến độ và có kết quả, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tổ chức nghiên cứu kỹ các tài liệu (phụ lục) đính kèm, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án Cải cách quản lý Tài chính công, Ban triển khai TABMIS và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện.

Quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản hồi về Ban triển khai TABMIS (số 32 Cát Linh, Hà Nội) để kịp thời phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- VP Bộ: Cục TH&TK TC; BQLDA CCQL TCC, TCCB, NSNN, CĐKT&KT
- Lưu: VT, KBNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Nguyễn Thị Nhơn
Trưởng Ban triển khai TABMIS

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9149/BTC-KBNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9149/BTC-KBNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2010
Ngày hiệu lực13/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9149/BTC-KBNN

Lược đồ Công văn số 9149/BTC-KBNN ngày 13/07/2010 hướng dẫn triển khai hệ thống TABMIS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn số 9149/BTC-KBNN ngày 13/07/2010 hướng dẫn triển khai hệ thống TABMIS
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu9149/BTC-KBNN
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Thị Nhơn
       Ngày ban hành13/07/2010
       Ngày hiệu lực13/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn số 9149/BTC-KBNN ngày 13/07/2010 hướng dẫn triển khai hệ thống TABMIS

          Lịch sử hiệu lực Công văn số 9149/BTC-KBNN ngày 13/07/2010 hướng dẫn triển khai hệ thống TABMIS

          • 13/07/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 13/07/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực