Công văn 3225/BTP-BTNN

Công văn 3225/BTP-BTNN năm 2017 về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3225/BTP-BTNN 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3225/BTP-BTNN
V/v triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân ti cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Để đảm bảo việc tổ chức thực hiện quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được kịp thời, thống nhất, hiệu quả, ngày 25 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1269/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg nêu trên, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là các bộ), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số công việc sau đây:

I. Đối với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chủ động thực hiện và phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện các nội dung theo đề nghị của Chính phủ tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

II. Đối với các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chỉ đạo tổ chức Pháp chế và Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, sở, ban, ngành có liên quan thực hiện một số công việc sau đây:

1. Thực hiện việc công bố thủ tục hành chính trong hoạt động giải quyết bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thuộc thẩm quyền của các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm việc triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước khi Luật có hiệu lực thi hành.

3. Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại Bộ, địa phương mình trên cơ sở Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg; tổ chức triển khai các nhiệm vụ được đề ra có hiệu quả, thống nhất sau khi Kế hoạch được ban hành.

4. Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại Bộ, địa phương mình, kịp thời có biện pháp hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trên đây là một số nội dung triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện.

BTư pháp trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục BTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Khánh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3225/BTP-BTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3225/BTP-BTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2017
Ngày hiệu lực06/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3225/BTP-BTNN

Lược đồ Công văn 3225/BTP-BTNN 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3225/BTP-BTNN 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3225/BTP-BTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Khánh Ngọc
        Ngày ban hành06/09/2017
        Ngày hiệu lực06/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3225/BTP-BTNN 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3225/BTP-BTNN 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

           • 06/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực