Công văn 3228/TCT-KK

Công văn 3228/TCT-KK năm 2014 về sửa đổi quy trình hoàn thuế kèm theo Quyết định 905/QĐ-TCT do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3228/TCT-KK 2014 sửa đổi quy trình hoàn thuế kèm theo Quyết định 905/QĐ-TCT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3228/TCT-KK
V/v Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại quy trình hoàn thuế 905

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (sau đây gọi là Quy trình hoàn thuế), Cục Thuế các tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại quy trình quản lý và công văn chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong thời gian vừa qua. Để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế và phù hợp với sự hỗ trợ của ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hoàn thuế, Tổng Cục Thuế hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:

1. Về thời gian thực hiện các bước công việc tại Quy trình hoàn thuế:

Tại Khoản 13 và Khoản 18 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có quy định:

- Khoản 13 Điều 1:

"...2. Trường hợp người nộp thuế yêu cầu trả lại số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định trả lại số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không hoàn trả trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.

- Khoản 18 Điều 1:

"…2. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là sáu ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế . . .

4. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì chậm nhất là bốn mươi ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không hoàn thuế...".

Căn cứ quy định nêu trên, Thủ trưởng cơ quan thuế (CQT) các cấp quyết định thời gian giải quyết của từng bước công việc, từng bộ phận nêu tại Quy trình hoàn thuế cho phù hợp với đặc thù của cơ quan Thuế nhưng phải đảm bảo đúng thời gian thực hiện theo các quy định, hướng dẫn tại các văn bản pháp luật có liên quan và đúng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận có liên quan thuộc cơ quan Thuế.

2. Bổ sung nội dung liên quan đến hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Chi cục Thuế trực tiếp giải quyết (hồ sơ hoàn thuế GTGT là hồ sơ hoàn thuế thuộc các trường hợp theo quy định tại Luật Thuế GTGT, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT bao gồm cả trường hợp hoàn nộp thừa do chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động), cụ thể:

2.1. Chi cục Thuế lập phiếu đề nghị thẩm định theo mẫu quy định hiện hành (mẫu 01/QCTĐ ban hành kèm theo Quyết định số 1416/QĐ-TCT ngày 30/10/2008 của Tổng cục Thuế) và chuyển toàn bộ hồ sơ hoàn thuế gửi Cục Thuế đề nghị thẩm định hoàn thuế hoặc đề nghị Cục Thuế trình cấp trên có thẩm quyền quyết định hoàn thuế).

2.2. Thẩm định hồ sơ hoàn thuế GTGT do Chi cục Thuế chuyển đến để trình Lãnh đạo Cục Thuế quyết định:

a) Hồ sơ của Chi cục Thuế gửi Cục Thuế đề nghị thẩm định hoàn thuế hoặc đề nghị Cục Thuế trình cấp trên có thẩm quyền quyết định hoàn thuế khi Cục Thuế (Bộ phận Hành chính văn thư) nhận được hồ sơ thực hiện chuyển đến bộ phận thẩm định hồ sơ hoàn thuế thuộc Cục Thuế để thẩm định hoàn thuế theo quy định (Chi cục Thuế sao chụp 01 bản để lưu và theo dõi kết quả giải quyết).

b) Bộ phận thẩm định hồ sơ hoàn thuế do Chi cục Thuế chuyển đến thực hiện:

- Kiểm tra căn cứ pháp lý áp dụng để xác định đối tượng, điều kiện, số thuế được hoàn, thủ tục hồ sơ đề nghị hoàn thuế; Kiểm tra nội dung Tờ trình và các văn bản phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế của Chi cục Thuế và hồ sơ hoàn thuế của NNT để xác định số thuế đủ điều kiện hoàn, số thuế không được hoàn, số nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và đối chiếu với Quyết định hoàn thuế, Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN do Chi cục Thuế đã dự thảo.

Trường hợp qua kiểm tra phát hiện vấn đề chưa rõ thì dự thảo Văn bản đề nghị giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (mẫu số 11/QTr-HT ban hành kèm theo Phụ lục 1 công văn này), trình thủ trưởng cơ quan thuế duyệt ký gửi Chi cục Thuế (qua đường văn thư và qua đường thư điện tử (email nội bộ)).

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế thì dự thảo Thông báo về việc không được hoàn thuế theo mẫu quy định hiện hành (mẫu số 02/HT-TB ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính) (Thông báo về việc không được hoàn thuế trong trường hợp này đồng thời được gửi cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp NNT được biết).

- Trường hợp dự thảo Quyết định hoàn thuế, Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN do Chi cục Thuế dự thảo chưa đúng thì bộ phận thẩm định hồ sơ hoàn thuế dự thảo lại theo số liệu đã thẩm định.

Sau khi thẩm định hồ sơ hoàn thuế: Bộ phận thẩm định hồ sơ hoàn thuế tổng hợp ý kiến và đề xuất hướng xử lý trình Thủ trưởng cơ quan thuế xem xét quyết định:

+ Nếu kết quả thẩm định nhất trí với nội dung dự thảo: trình thủ trưởng CQT duyệt, ký Quyết định hoàn thuế.

+ Nếu kết quả thẩm định không nhất trí với nội dung dự thảo: tổng hợp ý kiến và đề xuất hướng xử lý trình thủ trưởng CQT xem xét quyết định.

Tờ trình Thủ trưởng cơ quan thuế thực hiện theo mẫu quy định hiện hành trong đó phải thể hiện được các nội dung đề xuất xử lý" nêu tại Mục VII Phiếu đề xuất hoàn thuế (Mẫu số 06/QTr-HT - kèm theo công văn này).

c) Bộ phận thẩm định hồ sơ hoàn thuế tại Cục Thuế có trách nhiệm sao chụp 01 bản toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định hồ sơ gửi Chi cục Thuế để Chi cục Thuế nhập thông tin hồ sơ vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thuế và lưu hồ sơ theo quy định.

2.3. Bổ sung vào Điểm 1 Bước 5 Quyết định hoàn thuế:

"Trường hợp hoàn thuế GTGT đối với NNT thuộc Chi cục Thuế quản lý trực tiếp thì Cục Thuế gửi 01 bản chính Quyết định hoàn thuế trả kết quả cho NNT; 01 bản chính Quyết định hoàn thuế gửi Chi cục Thuế để Chi cục Thuế lưu trữ theo quy định; và khi nhận được Lệnh hoàn trả do KBNN gửi lại sau khi đã xác nhận hạch toán hoàn trả thì Cục Thuế sao gửi 01 bản Lệnh hoàn trả đã có xác nhận của KBNN gửi Chi cục Thuế để Chi cục Thuế thực hiện nhập thông tin, số liệu có liên quan đến Quyết định hoàn thuế và Lệnh hoàn trả của NNT vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thuế, lưu trữ hồ sơ theo từng NNT theo quy định".

2.4. Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước/lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước đối với các Quyết định hoàn thuế GTGT nêu tại Điểm 2 trên đây được hoàn trả từ hạn mức chi NSNN cho hoàn thuế GTGT và thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 9489/BTC-KBNN ngày 14/7/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán dự toán hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 150/2013/TT-BTC.

2.5. Các hồ sơ hoàn thuế khác (ngoài các hồ sơ hoàn thuế nêu tại Điểm 2 trên đây) thì cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế ra Quyết định hoàn thuế/quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách Nhà nước và lập Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước/lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước từ Ngân sách Nhà nước theo quy định.

3. Các nội dung liên quan đến trình Thủ trưởng cơ quan thuế xem xét quyết định để ban hành Quyết định hoàn thuế nêu tại Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế đều phải lập Tờ trình. Tờ trình Thủ trưởng cơ quan thuế thực hiện theo mẫu quy định hiện hành trong đó phải thể hiện được các nội dung "Đề xuất xử lý" nêu tại Mục VII Phiếu đề xuất hoàn thuế (Mẫu số 06/QTr-HT - kèm theo công văn này).

4. Các mẫu biểu báo cáo quy định tại Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo công văn này, cụ thể như sau:

4.1. Các mẫu biểu trong quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 áp dụng theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính thì thực hiện theo mẫu biểu mới theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và mẫu biểu mới ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính và Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính.

4.2. Bổ sung mẫu số 11/QTr-HT "Thông báo đề nghị giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (nội bộ)"

4.3. Sửa đổi, tách các mẫu biểu Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thay bằng các mẫu biểu quy định tại Điểm 3 Phụ lục 1 danh mục mẫu biểu sửa đổi bổ sung mẫu biểu Quy trình hoàn thuế" kèm theo công văn này, cụ thể:

TT

Tên văn bản

Mẫu số

Số trang

1

Thông báo hồ sơ chưa đủ thủ tục

01/QTr-HT

01

2

Phiếu phân loại hồ sơ hoàn thuế

02/QTr-HT

02

3

Phiếu nhận xét hồ sơ hoàn thuế

03/QTr-HT

02

4

Phiếu xác nhận tình trạng nợ thuế

04/QTr-HT

02

5

Thông báo về việc tạm dừng hoàn thuế

05/QTr-HT

01

6

Phiếu đề xuất hoàn thuế

06/QTr-HT

04

7

Sổ theo dõi quyết định thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế

07a/QTr-HT

01

8

Sổ theo dõi kết quả thực hiện các quyết định thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế

07b/QTr-HT

01

9

Báo cáo tổng hợp quyết định thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế

08a/QTr-HT

02

10

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các quyết định thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế

08b/QTr-HT

01

11

Sổ theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ hoàn thuế

09a/QTr-HT

01

12

Sổ theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ hoàn thuế (theo hiệp định tránh đánh thuế 2 lần)

09b/QTr-HT

01

13

Báo cáo tổng hợp kết quả hoàn thuế

10/QTr-HT

02

4.4. Sửa đổi danh mục mã lý do hoàn thuế theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo công văn này.

5. Về việc báo cáo, lưu trữ hồ sơ hoàn thuế:

- Các nội dung liên quan đến báo cáo theo mẫu 07/QTr-HT 08/QTr-HT nêu tại Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được thay bằng báo cáo theo mẫu 07a/QTr-HT, 07b/QTr-HT, 08a/QTr-HT, 08b/QTr-HT nêu tại Điểm 4.3 nêu trên.

- Bổ sung nội dung:

"Bộ phận thẩm định hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc Cục Thuế có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ hoàn thuế đối với hồ sơ do Chi cục Thuế trực tiếp giải quyết chuyển lên đã được bộ phận thẩm định giải quyết" sau đoạn "Bộ phận giải quyết hồ hoàn thuế có trách nhiệm lưu trữ hồ hoàn thuế có liên quan do bộ phận giải quyết, tại Điểm 2 Mục V/A phần Hai Quy trình hoàn thuế 905.

6. Các mẫu biểu báo cáo nêu trên được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/9/2014.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế;
- Vụ TTHT (để đăng Website);
- Lưu: VT, KK (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC MẪU BIỂU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MẪU BIỂU QUY TRÌNH HOÀN THUẾ
(Kèm theo công văn số 3228/TCT-KK ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Tổng cục Thuế)

1. Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính áp dụng trong Quy trình hoàn thuế:

TT

Tên văn bản

Mu s

1

Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

01/KTTT

2

Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

02/KTTT

3

Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

01/HT-TB

4

Quyết định về việc kiểm tra hoàn thuế

03/KTTT

5

Thông báo về việc không được hoàn thuế

02/HT-TB

6

Quyết định về việc hoàn thuế

01/QĐHT

7

Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

02/QĐHT

2. Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư s 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính và Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính áp dụng trong Quy trình hoàn thuế:

TT

Tên văn bản

Mu s

1

Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

C1-04/NS

2

Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

C1-05/NS

3. Danh mục biểu mẫu sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu trong Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định 905:

TT

Tên văn bản

Mu s

Số trang

1

Thông báo hồ sơ chưa đủ thủ tục

01/QTr-HT

01

2

Phiếu phân loại hồ sơ hoàn thuế

02/QTr-HT

02

3

Phiếu nhận xét hồ sơ hoàn thuế

03/QTr-HT

02

4

Phiếu xác nhận tình trạng nợ thuế

04/QTr-HT

02

5

Thông báo về việc tạm dừng hoàn thuế

05/QTr-HT

01

6

Phiếu đề xuất hoàn thuế

06/QTr-HT

04

7

Sổ theo dõi quyết định thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế

07a/QTr-HT

01

8

Sổ theo dõi kết quả thực hiện các quyết định thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế

07b/QTr-HT

01

9

Báo cáo tổng hợp quyết định thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế

08a/QTr-HT

02

10

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các quyết định thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế

08b/QTr-HT

01

11

Sổ theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ hoàn thuế

09a/QTr-HT

01

12

Sổ theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ hoàn thuế (theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần)

09b/QTr-HT

01

13

Báo cáo tổng hợp kết quả hoàn thuế

10/QTr-HT

01

14

Văn bản đề nghị giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (nội bộ)

11/QTr-HT

01

 

 

Mẫu số: 01/QTr-HT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

 

TÊN CQT CẤP TRÊN
TÊN CQT

BAN HÀNH THÔNG BÁO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …/TB-…

……., ngày tháng năm ...

 

THÔNG BÁO

Về việc hồ sơ chưa đủ thủ tục

Ngày ... tháng ... năm …, Cơ quan Thuế nhận được Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng ... năm ... của ... (Tên người nộp thuế, địa chỉ NNT)... (mã số thuế: ...) và hồ sơ gửi kèm theo.

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định tại ... (ghi rõ điều, khoản, tên văn bản quy định thủ tục hồ sơ hoàn thuế có liên quan)... và lý do đề nghị hoàn trả của người nộp thuế, cơ quan Thuế thông báo hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế chưa đủ thủ tục, cụ thể:

STT

Quy định hiện hành

Hồ sơ người nộp thuế đã nộp cơ quan thuế

1

...(ghi rõ tên tài liệu)...

...(ghi rõ đã nộp hay chưa nộp)...

2

...(ghi rõ tên tài liệu)...

...(ghi rõ đã nộp hay chưa nộp)...

...

...

...

Cơ quan Thuế thông báo để người nộp thuế bổ sung đủ thủ tục hồ sơ theo quy định.

Nếu có vướng mắc, xin liên hệ với cơ quan Thuế để được giải đáp.

Số điện thoại:...

Địa chỉ: …/.

 

 

Nơi nhận:
- ...(Tên người nộp thuế)...;
- Lưu: VT, tên đơn vị soạn thảo viết tắt.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
BAN HÀNH THÔNG BÁO
(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Mẫu số: 02/QTr-HT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)...
PHÒNG (ĐỘI) ...

shsơ:...

 

PHIẾU PHÂN LOẠI HỒ SƠ HOÀN THUẾ

I. THÔNG TIN CHUNG

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng ... năm ...

- Tên người nộp thuế:...

- Mã số thuế: ...

- Địa chỉ:...

- Số CMND/HC:... cấp ngày ... tại:...

- Điện thoại:... Fax:... Email:...

- Số tài khoản:... tại Ngân hàng (KBNN):...

- Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính:...

- Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:

STT

Loại thuế

Kỳ tính thuế

Số tiền thuế nộp thừa (tính đến thời điểm đề nghị hoàn)

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đã đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT

Số tiền đề nghị hoàn

Lý do đề nghị hoàn trả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

- Cơ quan Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế theo quy định ngày ... tháng ... năm ...

II. PHÂN LOẠI HỒ SƠ

1 - Hồ sơ hoàn thuế thuộc diện:

Hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

Kiểm tra trước khi hoàn thuế:

Hoàn thuế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

□ NNT đề nghị hoàn thuế lần đầu

□ NNT đã bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận về thuế trong thời hạn 2 năm tính từ thời điểm đề nghị hoàn thuế trở về trước

□ NNT không thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng theo quy định

□ Doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước

□ Trường hợp khác

2 - Giải trình (nếu có):...

3 - Hồ sơ kèm theo:

........

 

......, ngày... tháng... năm ...
NGƯỜI LẬP PHIU
(Ký và ghi rõ họ tên)

...., ngày... tháng... năm ...
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

Nơi nhận: (nếu khác bộ phận)
- Tên bộ phận nhận viết tắt;
- Lưu: Tên bộ phận lập viết tắt.

 

 

 

Mẫu số: 03/QTr-HT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)...
PHÒNG (ĐỘI) ...

shsơ:...

 

PHIẾU NHẬN XÉT HỒ SƠ HOÀN THUẾ

I. THÔNG TIN CHUNG

II. PHÂN LOẠI HỒ SƠ

(Nội dung Mục I và Mục II nêu trên tương tự nội dung đã ghi tại Mục I Mục II trên Phiếu phân loại hồ sơ hoàn thuế; Trường hợp ứng dụng tin học chưa hỗ trợ lập phiếu thì bộ phận lập Phiếu nhận xét hồ sơ hoàn thuế không phải ghi các nội dung này, trừ trường hợp có sửa đổi, bổ sung)

III. PHÂN TÍCH HỒ SƠ

1. Đặc điểm doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân:

Cán bộ phân tích hồ sơ căn cứ vào từng trường hợp hoàn thuế để ghi vào đây kết quả phân tích hồ sơ tương ứng với hồ sơ đề nghị hoàn, tình hình sản xuất kinh doanh, đặc điểm kinh doanh, các dấu hiệu nghi vấn được quy định, hướng dẫn tại các văn bản của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong từng giai đoạn. Ví dụ:

* Nếu trường hợp hoàn là hoàn thuế GTGT, ví dụ:

- Doanh nghiệp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu từ tài khoản của khách hàng nước ngoài mở tại ngân hàng ở Việt Nam.

- Doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng có phải là mặt hàng kinh doanh chính của doanh nghiệp hay không? Doanh nghiệp có thường xuyên xuất khẩu không?

- Doanh nghiệp bên mua và bên bán có quan hệ vợ chồng, anh em; doanh nghiệp mua hàng hóa của những doanh nghiệp “đen”; mua bán hóa đơn vật liệu xây dựng.

- Doanh nghiệp xin hoàn đối với dự án đầu tư nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian 24 tháng trở lại.

- Doanh nghiệp đang bị thanh tra, kiểm tra mà thời kỳ, nội dung thanh tra, kiểm tra có liên quan đến số thuế đơn vị đã đề nghị hoàn.

* Nếu trường hợp hoàn là hoàn thuế TNCN, ví dụ:

- Đối tượng xin hoàn thuế là cá nhân cư trú hay cá nhân không cư trú.

- Đối tượng xin hoàn thuế là cá nhân có nhiều khoản thu nhập (thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh khác...)

- Đối tượng xin hoàn thuế là cá nhân có nhiều khoản thu nhập từ nhiều nơi (thu nhập từ nhiều địa phương, thu nhập từ trong nước và nước ngoài...)

…………

2. Đối chiếu số liệu hồ sơ hoàn thuế (theo số liệu có tại CQT):

- Đối chiếu với các tờ khai thuế của các tháng (các quý) liên quan đến số thuế đề nghị hoàn thuế: ...

Ví dụ:

+ Đối với hoàn thuế GTGT:

(+) Đối chiếu giữa số thuế đề nghị hoàn của NNT trên Giấy đề nghị hoàn trả với số thuế đã dừng hoàn trên tờ khai thuế GTGT (chỉ tiêu [42] và chỉ tiêu [30]);

(+)…

+ Đối với hoàn thuế, phí nộp thừa:

(+) Đối chiếu giữa số thuế đề nghị hoàn của NNT trên Giấy đề nghị hoàn trả với số thuế nộp thừa trên hệ thống quản lý của cơ quan thuế,....

(+)…

- Đối chiếu với số thuế còn được khấu trừ CQT đang quản lý: ...

- Phân bổ số thuế đầu ra, đầu vào: ...

- …

3. Tình hình tuân thủ pháp luật về thuế của các kỳ hoàn trước (nếu có): ...

IV. NỘI DUNG GIẢI TRÌNH, BỔ SUNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

1. CQT đã có Thông báo số ... ngày ... tháng ... năm ... đề nghị NNT giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến hồ sơ hoàn thuế.

Nội dung giải trình, bổ sung của NNT: ...

2. CQT đã có Thông báo lần 2 số ... ngày ... tháng ... năm ... đề nghị NNT giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến hồ sơ hoàn thuế.

Nội dung giải trình, bổ sung của NNT: ...

V. NHẬN XÉT HỒ SƠ

1. Hồ sơ hoàn thuế của NNT thuộc diện kiểm tra tại trụ sở NNT trước khi hoàn thuế do thuộc trường hợp:

□ Hết thời hạn theo thông báo của CQT nhưng NNT không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế theo yêu cầu

□ Nội dung giải trình, bổ sung của NNT không chứng minh được số thuế đã khai là đúng

2. Tài liệu, hồ sơ gửi kèm theo:

…..

 

..., ngày... tháng... năm ...
NGƯỜI LẬP PHIU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…, ngày... tháng... năm ...
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

Nơi nhận: (nếu khác bộ phận)
- Tên bộ phận nhận viết tắt;
- Lưu: Tên bộ phận lập viết tắt.

 

 

 

Mẫu số: 04/QTr-HT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)...
PHÒNG (ĐỘI) ...

shsơ:...

 

PHIẾU XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG NỢ THUẾ

Kính gửi: Phòng/Đội...

Phòng/Đội... đề nghị Phòng/Đội... xác nhận tình trạng nợ thuế của:

1. Tên NNT: ...

2. Mã số thuế: ...

3. Thời gian phát sinh khoản đề nghị hoàn (Kỳ tính thuế): ...

Biểu xác nhận tình trạng nợ thuế (theo số liệu trên Sổ theo dõi thu nộp thuế và Sổ theo dõi nợ thuế của từng người nộp thuế)

TT

Chương

Mã nội dung kinh tế (Tiểu mục)

Tên nội dung kinh tế

Nợ đến hết ngày .../.../... của Bộ phận đề nghị xác nhận nợ

Xác nhận nợ đến hết ngày …/…/… của Bộ phận QLN

Tài khoản Nợ

Số tiền nợ

Thời hạn np thuế

Tài khoản nợ

Số tiền nợ

Thời hạn np thuế

Tính chất nợ 1

NSNN

Thu hồi hoàn

NSNN

Thu hồi hoàn

1

123

1701

Thuế GTGT hàng sản xuất kinh doanh trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

2

123

4254

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do ngành Thuế thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

123

4904

Các khoản thu khác của ngành Thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

123

4911

Tiền chậm nộp do ngành Thuế quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..., ngày... tháng... năm ...
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN QLN
(Ký và ghi rõ họ tên)

…, ngày... tháng... năm ...
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỢ
(Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)

Ghi chú: 1. “Tính chất nợ” theo quy định hiện hành về phân loại nợ

 

 

Mẫu số: 05/QTr-HT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

TÊN CQT CẤP TRÊN
TÊN CQT

BAN HÀNH THÔNG BÁO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …/TB-…

….., ngày tháng năm

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Cơ quan Thuế nhận được Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng ... năm ... của ... (Tên người nộp thuế, địa chỉ NNT)... (mã số thuế: ...) và hồ sơ gửi kèm theo.

Căn cứ quy định tại ... (nêu rõ quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật có liên quan)..., cơ quan Thuế thông báo tạm dừng giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế của … (Tên người nộp thuế).

Lý do: ... (nêu rõ lý do cụ thể)...

Sau khi có đủ căn cứ ... (nêu rõ căn cứ cụ thể)..., cơ quan Thuế sẽ tiếp tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

Nếu có vướng mắc, xin liên hệ với cơ quan Thuế để được giải đáp.

Số điện thoại: ...

Địa chỉ: …/.

 

 

Nơi nhận:
- ...(Tên người nộp thuế)...;
- ...(Tên các bộ phận có liên quan).. ;
- Lưu: VT, tên đơn vị soạn thảo viết tắt.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
BAN HÀNH THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Mẫu số: 06/QTr-HT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)...
PHÒNG (ĐỘI) ...

shsơ:...

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT HOÀN THUẾ

I. THÔNG TIN CHUNG

II. PHÂN LOẠI HỒ SƠ

III. PHÂN TÍCH HỒ SƠ

IV. NỘI DUNG GIẢI TRÌNH, BỔ SUNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (nếu có)

(Nội dung Mục I, II, III và IV nêu trên tương tự nội dung đã ghi tại Mục I, II, III và IV trên Phiếu phân loại hồ sơ hoàn thuế và Phiếu nhận xét hồ sơ hoàn thuế; Trường hợp ứng dụng tin học chưa hỗ trợ lập phiếu thì bộ phận lập Phiếu đề nghị hoàn thuế không phải ghi các nội dung này, trừ trường hợp có sửa đổi, bổ sung)

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI NỘP THUẾ (nếu có)

VI. TÌNH HÌNH NỢ ĐỌNG TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẾN NGÀY: ...

1. Số tiền nợ của Cơ quan Thuế quản lý (bao gồm nợ của Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp và nợ của Cơ quan Thuế khác):

Đơn vị tiền: Đồng

STT

Khoản phải nộp NSNN (loại thuế, khoản phạt)

Nộp vào tài khoản

Số tiền Nợ

Thời hạn nộp thuế

Tính chất nợ

chương

Mã nội dung kinh tế (Mục - Tiểu mục)

Tên nội dung kinh tế

Thu NSNN

Thu hồi hoàn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng theo loại thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

2. Số tiền nợ của cơ quan Hải quan và cơ quan khác:

Đơn vị tin: Đng

STT

Khoản phải nộp NSNN (loại thuế, khoản phạt)

Cơ quan thu

Quyết định thu/Tờ khai hải quan

Số tiền nợ

Thời hạn nộp thuế

Mã chương

Mã nội dung kinh tế (Mục-Tiểu mục)

Tên nội dung kinh tế

Hải quan

CQ khác

Số

Ngày

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng theo loại thuế, cơ quan thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

VII. ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

1. Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề xuất hoàn

Nhận xét: …… (Cán bộ giải quyết phải nêu rõ cách tính toán ra số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề xuất được hoàn)....

STT

Chương

Mã nội dung kinh tế (Mục-Tiểu mục)

Tên nội dung kinh tế

KBNN nơi thu NSNN (*)

Năm ngân sách (**)

Số đề nghị hoàn

Số tiền đề xuất được hoàn

Lý do hoàn trả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

(Ghi chú: (*) chỉ điền nếu hoàn nộp thừa từ NSNN (trừ thuế TNCN); (**) chỉ điền nếu hoàn nộp thừa từ NSNN)

2. Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề xuất bù trừ thu NSNN

Đơn vị tiền: Đồng

STT

Khoản phải nộp NSNN (loại thuế, khoản phạt)

Cơ quan thu

Thời hạn nộp thuế

Quyết định thu/ Tờ khai hải quan

Tài khoản bù trừ

Số tiền bù trừ

Mã chương

Mã nội dung kinh tế (Tiểu mục)

Tên nội dung kinh tế

quan thuế

quan Hải quan

Cơ quan khác

Số

Ngày

NSNN

Thu hồi hoàn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

3. Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn lại được hoàn trả:

Đơn vị tiền: Đồng

STT

Chương

Mã nội dung kinh tế (Tiểu mục)

Tên loại thuế

Kỳ tính thuế

Số tiền thuế được hoàn

Lý do hoàn trả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

- Hình thức hoàn trả bằng: Tiền mặt □ Chuyển khoản □

- Chuyển tiền vào tài khoản số: ………… Tại Ngân hàng (KBNN): ...

(hoặc) trả tiền mặt cho: …… Số CMND/HC: ... Cấp ngày ... Nơi cấp:...

4. Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không đề xuất hoàn:

4.1. Số tiền xử lý chuyển khấu trừ tiếp: ……………đồng

- Lý do không hoàn để chuyển khấu trừ tiếp: ...

4.2. Số tiền xử lý theo các hình thức khác …………….đồng

- Lý do không hoàn cho xử lý khác: …………………..

- Đề xuất xử lý: …………………….

VIII. ĐỀ XUẤT KIỂM TRA SAU HOÀN THUẾ

Các thông tin để phân loại kiểm tra sau hoàn thuế trong vòng 1 năm đối với các hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

□ Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế từ hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại, dịch vụ (hoặc có tỷ lệ doanh thu của hoạt động kinh doanh bất động sản, thương mại, dịch vụ trên tổng doanh thu của toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở sản xuất kinh doanh của kỳ phát sinh số thuế đề nghị hoàn từ trên 50% trở lên).

Cơ sở kinh doanh kê khai lỗ 02 (hai) năm liên tục liền kề trước năm có quyết định hoàn thuế hoặc có số lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu tính đến năm liền kề trước năm có quyết định hoàn thuế, số lỗ được xác định theo kết luận thanh tra, kiểm tra (hoặc theo hồ sơ quyết toán thuế TNDN).

□ Cơ sở kinh doanh thay đổi trụ sở từ 02 (hai) lần trở lên trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước.

□ Cơ sở kinh doanh có sự thay đổi bất thường giữa doanh thu tính thuế và số thuế được hoàn trong giai đoạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước.

 

…, ngày... tháng... năm ...
NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…, ngày... tháng... năm ...
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 

Mẫu số: 11/QTr-HT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

TÊN CQT CẤP TRÊN
TÊN CQT

BAN HÀNH THÔNG BÁO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …/TB-…

, ngày tháng năm

 

THÔNG BÁO

Đề nghị giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (nội bộ)

Kính gửi: ...(Tên cơ quan thuế cấp dưới có liên quan)...

...(Tên cơ quan thuế)... nhận được văn bản đề nghị hoàn thuế số ... ngày ... tháng ... năm ... của ...(Tên cơ quan thuế cấp dưới có liên quan)... kèm theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế của ...(Tên người nộp thuế, mã số thuế)...

Để làm rõ các nội dung trong hồ sơ của người nộp thuế nêu trên:

- …

- …;

...(Tên cơ quan thuế)... đề nghị ...(Tên cơ quan thuế cấp dưới)... có văn bản để giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu sau đây:

- …

- …

- …

Văn bản giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu gửi về ...(Tên cơ quan thuế ra thông báo)... trước ngày ... tháng ... năm...

...(Tên cơ quan thuế)... thông báo để …(Tên cơ quan thuế cấp dưới)... biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ...(Tên các bộ phận có liên quan);
- Lưu: VT, tên đơn vị soạn thảo viết tắt.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
BAN HÀNH THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 


TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ ...
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ ...
Số: …….
./BC-...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Mẫu số: 07a/QTr-HT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

 

SỔ THEO DÕI QUYẾT ĐỊNH THANH TRA, KIỂM TRA SAU HOÀN THUẾ

Kỳ báo cáo: Tháng... năm ...

Đơn vị tiền: Đồng

STT

MST

Tên NNT

Mã chương

T chức/ Cá nhân

Trưng hp hoàn thuế (*)

Quyết định kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế

Văn bản hoàn thuế

Ghi chú

Tổ chức

Cá nhân

Số

Ngày, tháng, năm

Thi kỳ thanh tra (kiểm tra)

Số

Ngày, tháng, năm

S tiền

Tiền thuế

Tiền lãi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

TNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIU
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

…, ngày ... tháng... năm ...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Báo cáo được lập chi tiết cho từng quyết định thanh tra (kiểm tra) sau hoàn thuế phát sinh trong kỳ báo cáo

- "Văn bản hoàn thuế" là Lệnh hoàn trả (theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC); Quyết định hoàn thuế (theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC Thông tư số 28/2011/TT-BTC và Thông tư số 156/2013/TT-BTC).

- Mỗi văn bản hoàn thuế của một NNT ghi 1 dòng.

- Cột 5, 6 đánh dấu "x" để chọn

- Khi chưa có ứng dụng hỗ trợ, Cục Thuế lập biểu trên file exel.

- Báo cáo được lập chi tiết theo từng NNT đối với từng trường hợp hoàn thuế

- (*): Ghi theo 1 trong các trường hợp hoàn thuế nêu tại Phụ lục 2 "Danh mục mã lý do hoàn thuế" ban hành kèm theo công văn số ……../TCT-KK ngày … tháng … năm 2014 của Tổng cục Thuế.

 

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ ...
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ...

Số: ……../BC-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu số: 07b/QTr-HT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

 

SỔ THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH THANH TRA, KIỂM TRA SAU HOÀN THUẾ

Kỳ báo cáo: Tháng ... năm ...

STT

MST

Tên NNT

Mã chương

Tổ chức/cá nhân

Trường hợp hoàn thuế (*)

Số còn phải nộp NSNN kỳ trước chuyển sang

Kết quả kiểm tra sau hoàn thuế

Đã nộp NSNN/đã thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT

Số còn phải nộp NSNN chuyển sang kỳ sau

Ghi chú

Quyết định thu hồi hoàn thuế

Quyết định xử phạt

Quyết định kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế

Tổ chức

Cá nhân

Số tiền thuế bị thu hồi

Số tiền phạt vi phạm HC

Tiền chậm nộp

Số

Ngày, tháng, năm

Số tiền thuế thu hồi

Số

Ngày, tháng, năm

Số tiền phạt vi phạm HC

Tiền chậm nộp

Số

Ngày, tháng, năm

Thời kỳ thanh tra (kiểm tra)

Số tiền thuế thu hồi

Số tiền phạt vi phạm HC

Tiền chậm nộp

Số tiền thuế thu hồi

Số tiền phạt vi phạm HC

Tiền chậm nộp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 = (8 + 13 - 21)

25 = (9 + 16 - 22)

26 = (10 + 17 - 23)

27

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

…, ngày... tháng... năm ...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Báo cáo được lập cho các quyết định thu hồi hoàn thuế, quyết định xử phạt phát sinh trong kỳ Báo cáo

- Trường hợp không ghi rõ được chỉ tiêu "số tiền phạt vi phạm hành chính" cột 9, 22 và cột 25 và chỉ tiêu "tiền chậm nộp" cột 10, 23 và cột 26 thì được ghi chung vào chỉ tiêu "số tiền thuế thu hồi" cột 8, 21 và cột 24 tương ứng.

- Cột 5, 6 đánh dấu "x" để chọn

- Khi chưa có ứng dụng hỗ trợ, Cục Thuế lập biểu trên file excel.

- Báo cáo được lập chi tiết theo từng NNT đối với từng trường hợp hoàn thuế

- (*): Ghi theo 1 trong các trường hợp hoàn thuế nêu tại Phụ lục 2 "Danh mục mã lý do hoàn thuế" ban hành kèm theo công văn số …../TCT-KK ngày ... tháng năm 2014 của Tổng cục Thuế

 

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ ...
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ...

Số:
    /BC-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu số: 08a/QTr-HT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT ĐỊNH THANH TRA, KIỂM TRA SAU HOÀN THUẾ

Kỳ báo cáo: Tháng … năm …

Đơn vị tiền: Triệu đồng

STT

Trường hợp hoàn thuế (*)

Trong kỳ báo cáo

Lũy kế đến kỳ báo cáo

Ghi chú

Số lượng quyết định kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế

Số lượng NNT

Đã hoàn thuế trước, kiểm tra sau, được kiểm tra sau hoàn

Số lượng quyết định kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế

Số lượng NNT

Số lượng văn bản hoàn thuế

Số tiền được hoàn

Tổng cộng

Văn bản hoàn thuế ban hành trong năm báo cáo

Văn bản hoàn thuế ban hành các năm trước năm báo cáo

Số lượng quyết định kiểm tra

Số lượng quyết định thanh tra

Số lượng văn bản hoàn thuế

Số tiền được hoàn

Số lượng văn bản hoàn thuế

Số tiền được hoàn

Số lượng văn bản hoàn thuế

Số tiền được hoàn

Số lượng quyết định kiểm tra

Số lượng quyết định thanh tra

1

2

3

4

5

6 (=8+10)

7 (=9+11)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- T lệ % lũy kế số lượng văn bản hoàn thuế trong năm báo cáo đã kiểm tra sau hoàn/ Lũy kế số văn bản hoàn thuế trong năm báo cáo thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau: ……%

- Tỷ lệ % lũy kế số lượng văn bản hoàn thuế năm trước liền kề đã kiểm tra sau hoàn/ Tổng số văn bản hoàn thuế năm trước liền kề thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau: ……%

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

…, ngày... tháng... năm ...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- "Văn bản hoàn thuế" là Lệnh hoàn trả (theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC); Quyết định hoàn thuế (theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC và Thông tư số 28/2011/TT-BTC và Thông tư số 156/2013/TT-BTC).

- Mỗi văn bản hoàn thuế của một NNT ghi 1 dòng.

- Cột 12 bằng lũy kế của cột 3 (tức là bằng lũy kế của tháng báo cáo và các tháng trước tháng báo cáo)

- Cột 13 bằng lũy kế của cột 4 (tức là bằng lũy kế của tháng báo cáo và các tháng trước tháng báo cáo)

- Cột 14 được cập nhật theo số lượng NNT có hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra sau hoàn đến kỳ báo cáo

- Cột 15 bằng lũy kế của cột 6 (tức là bằng lũy kế của tháng báo cáo và các tháng trước tháng báo cáo)

- Cột 16 bằng lũy kế của cột 7 (tức là bằng lũy kế của tháng báo cáo và các tháng trước tháng báo cáo)

- Khi chưa có ứng dụng hỗ trợ, Cục Thuế lập biểu trên file exel.

- (*): Ghi theo 1 trong các trường hợp hoàn thuế nêu tại Phụ lục 2 "Danh mục mã lý do hoàn thuế" ban hành kèm theo công văn số ……/TCT-KK ngày … tháng … năm 2014 của Tổng cục Thuế

 

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ ...
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ...

Số:
    /BC-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu số: 08b/QTr-HT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH THANH TRA, KIỂM TRA SAU HOÀN THUẾ

Kỳ báo cáo: Tháng... năm...

Đơn vị tiền: Triệu đồng

STT

Trường hợp hoàn thuế (*)

Trong kỳ báo cáo

Lũy kế báo cáo năm

Ghi chú

Số còn phải nộp NSNN kỳ trước chuyển sang

Số lượng quyết định kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế

Số lượng NNT

Quyết định xử lý

Đã nộp NSNN

Còn phải nộp NSNN chuyển kỳ sau

Số còn phải nộp NSNN kỳ trước chuyển sang

Số lượng quyết định kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế

Số lượng NNT

Quyết định xử lý

Đã nộp NSNN

Còn phải nộp NSNN chuyển kỳ sau

Số tiền thuế thu hồi

Số tiền phạt vi phạm HC

Tiền chậm nộp

Số lượng quyết định kiểm tra

Số lượng quyết định thanh tra

Số lượng quyết định

Số tiền thuế thu hồi

Số tiền phạt vi phạm HC

Tiền chậm nộp

Số tiền thuế thu hồi

Số tiền phạt vi phạm HC

Tiền chậm nộp

Số tiền thuế thu hồi

Số tiền phạt vi phạm HC

Tiền chậm nộp

Số tiền thuế thu hồi

Số tiền phạt vi phạm HC

Tiền chậm nộp

Số lượng quyết định kiểm tra

Số lượng quyết định thanh tra

Số lượng quyết định

Số tiền thuế thu hồi

Số tiền phạt vi phạm HC

Tiền chậm nộp

Số tiền thuế thu hồi

Số tiền phạt vi phạm HC

Tiền chậm nộp

Số tiền thuế thu hồi

Số tiền phạt vi phạm HC

Tiền chậm nộp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

…, ngày... tháng... năm ...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Báo cáo được lập theo các Quyết định xử lý phát sinh trong kỳ báo cáo

- Trường hợp không ghi rõ được chỉ tiêu “số tiền phạt vi phạm HC” cột 4, 11, 14, 17, 20, 27, 30, 33 và chỉ tiêu “Tiền chậm nộp” cột 3, 12, 15, 18, 21, 28, 31, 34 thì được ghi chung vào chỉ tiêu “số tiền thuế thu hồi” cột 3, 10, 13, 16, 19, 26, 29 và cột 32 tương ứng

- Cột 19, 20, 21 - Số còn phải nộp NSNN kỳ trước chuyển sang: là số còn phải nộp NSNN chuyển kỳ sau (cột 32, 33, 34) của năm trước liền kề năm báo cáo; hoặc số còn phải nộp NSNN kỳ trước chuyển sang (cột 3, 4, 5) của Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra sau hoàn thuế của tháng 1 năm báo cáo

- Cột 22, 23 bằng lũy kế của cột 6, 7 (tức là bằng lũy kế của tháng báo cáo và các tháng trước tháng báo cáo)

- Cột 24 được cập nhật theo số lượng NNT có hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra sau hoàn và đã thực hiện quyết định thanh tra, kiểm tra đến kỳ báo cáo

- Cột 25 bằng lũy kế của cột 9 (tức là bằng lũy kế của tháng báo cáo và các tháng trước tháng báo cáo)

- Cột 26 bằng lũy kế của cột 10 (tức là bằng lũy kế của tháng báo cáo và các tháng trước tháng báo cáo)

- Cột 27 bằng lũy kế của cột 11 (tức là bằng lũy kế của tháng báo cáo và các tháng trước tháng báo cáo)

- Cột 28 bằng lũy kế của cột 12 (tức là bằng lũy kế của tháng báo cáo và các tháng trước tháng báo cáo)

- Cột 29 bằng lũy kế của cột 13 (tức là bằng lũy kế của tháng báo cáo và các tháng trước tháng báo cáo)

- Cột 30 bằng lũy kế của cột 14 (tức là bằng lũy kế của tháng báo cáo và các tháng trước tháng báo cáo)

- Cột 31 bằng lũy kế của cột 15 (tức là bằng lũy kế của tháng báo cáo và các tháng trước tháng báo cáo)

- Cột 32, 33, 34 - Số còn phải nộp NSNN chuyển kỳ sau phần “Lũy kế báo cáo năm” khớp đúng với số liệu Cột 16, 17, 18 - Số còn phải nộp NSNN chuyển kỳ sau phần “Trong kỳ báo cáo”

- Khi chưa có ứng dụng hỗ trợ, Cục thuế lập biểu trên file exel.

- (*): Ghi theo 1 trong các trường hợp hoàn thuế nêu tại Phụ lục 2 “Danh mục mã lý do hoàn thuế” ban hành kèm theo công văn số ……/TCT-KK ngày … tháng … năm 2014 của Tổng cục Thuế

 

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ ...
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ...

Số: ……../BC-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu số: 09a/QTr-HT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HOÀN THUẾ

Kỳ báo cáo: Tháng.... năm...

Đơn vị tiền: Đồng

STT

MST

Tên NNT

Mã chương

Đ nghị hoàn của NNT

Kết qu giải quyết

Ghi chú

Không thuộc trường hợp được hoàn thuế

Trường hợp được hoàn thuế

Số văn bản đề nghị của NNT

Ngày tháng năm văn bản đề nghị hoàn của NNT

Số tiền thuế đề nghị hoàn

do hoàn thuế của NNT

Ngày tháng năm CQT nhận được văn bản đề nghị hoàn thuế của NNT

Phân loại hồ sơ

Số tiền được hoàn

Số tiền không hoàn

Quyết định hoàn thuế

Tổng số tiền

Trong đó

Hoàn tr từ KBNN

Thông báo

Số tiền thuế

Thông báo

Số tiền thuế

Hoàn thuế trước, kim tra sau

Kiểm tra trước, hoàn thuế sau

Thời hạn dự kiến giải quyết hoàn

Số tiền hoàn bù trừ thu NSNN

Số tiền còn lại được hoàn trả

Tiền lãi

Tiền thuế

Tiền lãi

Tổng số tiền bù trừ (trên QĐ)

Trong đó

Lệnh hoàn tr

Tiền thuế

Tiền lãi

S

Ngày tháng năm

Số

Ngày tháng năm

Lý do trên QĐ (*)

Do quan Thuế quản lý thu

Do quan Hải quan qun lý thu

Số

Ngày tháng năm

Nguồn hoàn trả (Quỹ hoàn thuế GTGT/ NSNN)

Số

Ngày tháng năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

to

11

12

13

14

15

16

17

18

19 (=21 +24)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

…, ngày... tháng... năm ...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Mỗi hồ sơ hoàn thuế của một NNT ghi 1 dòng.

- Khi chưa có ứng dụng hỗ trợ, Cục Thuế lập biểu trên file exel.

- (*): Ghi theo 1 trong các trường hợp hoàn thuế nêu tại Phụ lục 2 "Danh mục mã lý do hoàn thuế" ban hành kèm theo công văn số …./TCT-KK ngày …tháng …năm 2014 của Tổng cục Thuế

 

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ ...
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ...

Số: ……../BC-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu số: 09b/QTr-HT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

 

SỔ THEO DÕI TĨNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HOÀN THUẾ

(theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần)

Kỳ báo cáo: tháng.... năm...

Đơn vị tiền: Đồng

STT

Mã chương

MST

Tên NNT

Số hộ chiếu hoặc số giấy phép kinh doanh tại nước ngoài

Địa chỉ thường trú

Hiệp định áp dụng (với nước hoặc vùng lãnh thổ)

Đề nghị hoàn thuế của NNT

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tại Việt Nam

Tại nước ngoài

Số văn bản đề nghị hoàn của NNT

Ngày tháng năm văn bản đề nghị hoàn của NNT

Số tiền thuế đề nghị hoàn

Lý do hoàn thuế của NNT

Ngày tháng năm CQT nhận được văn bản đề nghị hoàn thuế của NNT

Không thuộc trường hợp được hoàn thuế

Thời hạn dự kiến giải quyết hoàn

Trường hợp được hoàn

Loại thu nhập

Số tiền được hoàn

Số tiền không hoàn

Quyết định hoàn thuế

Tổng số tiền

Trong đó

Hoàn trả từ KBNN

Thông báo

Số tiền thuế

Số tiền hoàn bù trừ thu NSNN

Số tiền còn lại được hoàn trả

Tiền lãi

Tiền thuế

Tiền lãi

Tổng số tiền bù trừ (trên QĐ)

Trong đó

Thông báo

Số tiền thuế

Số

Ngày tháng năm

Lý do trên QĐ hoàn (*)

Do cơ quan thuế quản lý thu

Do cơ quan hải quan quản lý thu

Lệnh hòa trả

Tiền thuế

Tiền lãi

Số

Ngày tháng năm

Số

Ngày tháng năm

Số

Ngày tháng năm

Nguồn hoàn trả (thuế GTGT/ NSNN)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 = (24 + 27)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

…, ngày... tháng... năm ...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú:

- Hướng dẫn ghi cột loại thu nhập: 1. Thu nhập từ bất động sản; 2. Thu nhập kinh doanh; 3. Thu nhập từ vận tải quốc tế (3.1. Thu nhập từ vận tải biển; 3.2. Thu nhập từ vận tải hàng không); 4. Tiền lãi cổ phần; 5. Lãi tiền cho vay; 6. Tiền bản quyền và phí dịch vụ kỹ thuật; 7. Lợi tức từ chuyển nhượng tài sản; 8. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập; 9. Thu nhập từ lao động làm công; 10. Thù lao cho giám đốc; 11. Thu nhập của nghệ sỹ và vận động viên; 12. Tiền lương hưu; 13. Thu nhập từ phục vụ Chính phủ; 14. Thu nhập của sinh viên và học sinh học nghề; 15. Thu nhập của giáo viên, giáo sư và nhà nghiên cứu; 16. Thu nhập khác.

- Mỗi hồ sơ hoàn thuế của một NNT ghi 1 dòng.

- Cột 8: là tên nước áp dụng hiệp định

- Khi chưa có ứng dụng hỗ trợ, Cục thuế lập biểu trên file exel.

- (*): Ghi theo 1 trong các trường hợp hoàn thuế nêu tại Phụ lục 2 "Danh mục mã lý do hoàn thuế" ban hành kèm theo công văn số ….../TCT-KK ngày ... tháng... năm 2014 của Tổng cục Thuế

 

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ ...
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ...

Số: ……../BC-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu số: 10/QTr-HT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOÀN THUẾ

Kỳ báo cáo: Tháng....năm...

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Trường hợp hoàn thuế (*)

Đề nghị hoàn của NNT

Đã giải quyết trong kỳ

Chuyn kỳ sau

Ghi chú

Không thuộc trường hợp được hoàn

Trường hợp được hoàn thuế

Tổng số

Hoàn thuế trước, kiểm tra sau

Kiểm tra trước, hoàn thuế sau

Kỳ trước chuyển sang

Nhận trong kỳ

Số lượng hồ sơ

Số tiền thuế

Số lượng NNT

Số lượng hồ sơ

Số tiền được hoàn

Số tiền thuế không hoàn

Số lượng NNT

Số lượng hồ sơ

Số tiền được hoàn

Số tiền thuế không hoàn

Số lượng NNT

Số lượng hồ sơ

Số tiền được hoàn

Số tiền thuế không hoàn

Số lượng hồ sơ

Số tiền thuế

Tổng số

Trong đó

Số tiền thực hoàn trả từ KBNN

Tổng số

Trong đó

Số tiền thực hoàn trả từ KBNN

Tổng số

Trong đó

Số tiền thực hoàn trả từ KBNN

Số tiền hoàn bù trừ thu NSNN

Số tiền còn lại được hoàn trả

Tiền lãi

Số tiền hoàn bù trừ thu NSNN

Số tiền còn lại được hoàn trả

Tiền lãi

Số tiền hoàn bù trừ thu NSNN

Số tiền còn lại được hoàn trả

Tiền  lãi

Số lượng hồ sơ

Số tiền thuế

Số lượng hồ sơ

Số tiền thuế

Tổng số

Trong đó

Tiền thuế

Tiền lãi

Tổng số tiền bù trừ (trên QĐ)

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tiền thuế

Tiền lãi

Tổng số tiền bù trừ (trên QĐ)

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tiền thuế

Tiền lãi

Tổng số tiền bù trừ (trên QĐ)

Trong đó

Số lượng hồ sơ đúng hạn

Số lượng hồ sơ quá hạn

Do cơ quan Thuế quản lý thu

Do cơ quan Hải quan quản lý thu

Tiền thuế

Tiền lãi

Số lượng hồ sơ đúng hạn

Số lượng hồ sơ quá hạn

Do cơ quan Thuế quản lý thu

Do cơ quan Hải quan quản lý thu

Tiền thuế

Tiền lãi

Số lượng hồ sơ đúng hạn

Số lượng hồ sơ quá hạn

Do cơ quan Thuế quản lý thu

Do cơ quan Hải quan quản lý thu

Tiền thuế

Tiền lãi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 (=24 +38)

11 (=25 +39)

12 (=26 +40)

13 (=27 +41)

14 (=28 +42)

15 (=29 +43)

16 (=30 +44)

17 (=31 +45)

18 (=32 +46)

19 (=33 +47)

20 (=34 +48)

21 (=35 +49)

22 (=36 +50)

 23

24

25

26

27 (=29 +32)

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 (=43 +46)

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 (=3 +5 +7 -10)

52 (=4 +6 +8 -10 -22)

53

I. TRONG KỲ BÁO CÁO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG