Công văn 3253/BGDĐT-KHTC

Công văn số 3253/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học năm học 2008 - 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3253/BGDĐT-KHTC hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng TBDH 2008 - 2009


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3253/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng TBDH năm học 2008 - 2009

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Để thực hiện tốt công tác thiết bị giáo dục phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo tổ chức mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học năm học 2008-2009, cụ thể như sau:

I. MUA SẮM THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Về số lượng

a) Đối với lớp 12

Phải đảm bảo mua sắm hoặc tự làm đủ số lượng thiết bị dạy học tối thiểu theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các căn cứ để sở giáo dục và đào tạo xác định số lượng thiết bị dạy học tối thiểu cần mua sắm:

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12;

- Bản hướng dẫn cách tính số lượng thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 (phụ lục đính kèm). Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên, trang bị tối thiểu thiết bị dạy học cho các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, cách tính số lượng tương tự như đối với các trường trung học phổ thông;

- Kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học phục vụ năm học 2008-2009 do các sở giáo dục và đào tạo đã xây dựng (theo hướng dẫn tại Công văn số 1471/BGDĐT-KHTC ngày 26/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Tuy nhiên, các sở giáo dục và đào tạo phải căn cứ vào danh mục chính thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để có sự điều chỉnh cho phù hợp.

b) Đối với các lớp còn lại

Các sở giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có ở các trường thuộc cấp Tiểu học, cấp Trung học cơ sở, cấp Trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên để xác định số lượng vật tư, thiết bị dạy học tối thiểu cần mua bổ sung.

2. Về chất lượng

Để việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo chất lượng, các sở giáo dục và đào tạo cần tổ chức thực hiện những công việc sau:

a) Tổ chức mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 và yêu cầu kỹ thuật kèm theo Quyết định số 2094/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12.

b) Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên làm công tác nghiệm thu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 năm học 2008-2009;

c) Giao nhiệm vụ cho Hiệu trưởng các trường, Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức nghiệm thu, nhận bàn giao thiết bị dạy học tại các trường và các trung tâm giáo dục thường xuyên.

3. Tổ chức mua sắm

a) Khi lập kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học, các trường và các trung tâm giáo dục thường xuyên cần rà soát các thiết bị dạy học hiện có, đối chiếu với Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu và điều kiện cơ sở vật chất để mua sắm cho phù hợp, tránh lãng phí.

b) Việc tổ chức mua sắm thiết bị dạy học được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Sở giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn để lập dự toán, xây dựng kế hoạch mua sắm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt để mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu kịp tiến độ năm học 2008 - 2009.

d) Các thiết bị dạy học, nhất là tranh ảnh, bản đồ có thể được sử dụng dưới dạng các phần mềm dạy học, bản trong hoặc thiết bị dạy học điện tử nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học và tính sư phạm.

e) Các trường và các trung tâm giáo dục thường xuyên đã trang bị đủ thiết bị dạy học tối thiểu, căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất, kinh phí và đội ngũ giáo viên, có thể mua sắm thêm các thiết bị dạy học khác (ngoài Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu) để phục vụ đổi mới phương pháp dạy học.

f) Do đặc thù của thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng nên trong quá trình tổ chức mua sắm, không nên ghép chung vào gói thầu mua sắm thiết bị dạy học các môn học của Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông. Đối với thiết bị dùng chung cho nhà trường (là các thiết bị có sẵn trên thị trường) cần có kế hoạch mua sắm phù hợp với tình hình của địa phương để đảm bảo tiến độ cung ứng kịp thời phục vụ cho năm học 2008 - 2009.

g) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức mua sắm thiết bị dạy học cho các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên đảm bảo số lượng, chất lượng và kịp tiến độ phục vụ năm học 2008-2009.

II. TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên

a) Sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng để giáo viên đứng lớp, viên chức làm công tác thiết bị dạy học sử dụng được thiết bị dạy học theo yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa mới.

b) Hiệu trưởng các trường, Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm bố trí đủ giáo viên đứng lớp, viên chức làm công tác thiết bị dạy học tham gia tập huấn về sử dụng thiết bị dạy học theo nội dung chương trình và sách giáo khoa mới.

c) Kinh phí mua tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị dạy học được sử dụng từ nguồn kinh phí của Dự án đổi mới chương trình và nội dung sách giáo khoa thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo phân bổ cho các địa phương.

2. Bảo quản và khai thác sử dụng

Để việc bảo quản và khai thác sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả, các sở giáo dục và đào tạo cần tổ chức thực hiện các công việc sau:

a) Tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố huy động các nguồn kinh phí để sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất nhằm bảo quản và triển khai sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả;

b) Giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng các trường, Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch, tổ chức bảo quản và triển khai sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học đã trang bị, tránh lãng phí;

c) Tổ chức thi sử dụng thiết bị dạy học, tổ chức phong trào tự làm đồ dùng dạy học để bổ sung thêm thiết bị dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục;

d) Chỉ đạo các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên bố trí sắp xếp nhân sự làm viên chức thiết bị dạy học và tạo điều kiện để viên chức làm công tác thiết bị dạy học được đào tạo đúng chuyên ngành hoặc tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo Chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Quyết định số 74/2007/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2007.

III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT, KIỂM TRA, THANH TRA

1. Sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành chức năng tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu về số lượng, chất lượng, tiến độ và công tác tập huấn, bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học trong các nhà trường.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các Bộ, ban ngành tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra đánh giá việc triển khai công tác thiết bị dạy học năm học 2008-2009 của các địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các sở, ban ngành phổ biến đến các Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường phổ thông, Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên để thực hiện nghiêm túc các nội dung của văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở giáo dục và đào tạo báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo để giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận
:
- Như kính gửi;
- PTTg, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban VHGD TN, TN và NĐ của Quốc Hội (để báo cáo);
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các tỉnh, thành phố (phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Các Thứ trưởng;
- Sở Tài chính, Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Bộ, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ TCCB, Vụ KHCN&MT, Vụ GDQP, Vụ PC, T.tra Bộ, Viện CL&CTGD, Cục CNTT và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan;
- Website của Bộ GD&ĐT và trang “Thietbi.moet.gov.vn”;
- Công đoàn GDVN, Hiệp hội TBGD Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3253/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3253/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2008
Ngày hiệu lực16/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3253/BGDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 3253/BGDĐT-KHTC hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng TBDH 2008 - 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3253/BGDĐT-KHTC hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng TBDH 2008 - 2009
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3253/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành16/04/2008
        Ngày hiệu lực16/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3253/BGDĐT-KHTC hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng TBDH 2008 - 2009

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3253/BGDĐT-KHTC hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng TBDH 2008 - 2009

         • 16/04/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/04/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực