Công văn 3340/BHXH-CSXH

Công văn 3340/BHXH-CSXH hướng dẫn Nghị định 73/2013/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người hưởng trước ngày 01/7/2013 do Bảo hiểm xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3340/BHXH-CSXH 2013 hướng dẫn 73/2013/NĐ-CP lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3340/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2013/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đi với người hưởng trước ngày 01/7/2013

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Thực hiện Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 73/2013/NĐ-CP) và Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước ngày 01/7/2013, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với đối tưng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 73/2013/NĐ-CP

Đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 73/2013/NĐ-CP (bao gồm cả đối tượng hưởng lương hưu theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ) đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước ngày 01/7/2013 thì từ ngày 01/7/2013 được điều chỉnh mức hưởng như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ ngày 01/7/2013

=

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 6/2013

x

1,096

2. Điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và trợ cấp phục vụ đối với đối tượng quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH

Đối tượng đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, trợ cấp phục vụ hàng tháng trước ngày 01/7/2013 thì từ ngày 01/7/2013 được điều chỉnh mức hưởng như sau:

2.1. Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng:

Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ ngày 01/7/2013

=

Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 6/2013

x

1,0952

2.2. Mức trợ cấp phục vụ hàng tháng:

Đối tượng đang hưởng trợ cấp phục vụ hàng tháng trước ngày 01/7/2013, từ ngày 01/7/2013 được điều chỉnh mức hưởng như sau:

a) Đối với mức hưởng bằng 80% mức lương tối thiểu chung, mức trợ cấp hàng tháng bằng 920.000 đồng;

b) Đối với mức hưởng bằng 100% mức lương tối thiểu chung, mức trợ cấp hàng tháng bằng 1.150.000 đồng.

3. Điều chỉnh trợ cấp tuất hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH

Đối tượng đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 01/7/2013, từ ngày 01/7/2013 được điều chỉnh mức hưởng như sau:

a) Đối với mức hưởng bằng 40% mức lương tối thiểu chung, mức trợ cấp hàng tháng bằng 460.000 đồng (40% mức lương cơ sở 1.150.000 đồng);

b) Đối với mức hưởng bằng 50% mức lương tối thiểu chung, mức trợ cấp hàng tháng bằng 575.000 đồng (50% mức lương cơ sở 1.150.000 đồng);

c) Đối với mức hưởng bằng 70% mức lương tối thiểu chung, mức trợ cấp hàng tháng bằng 805.000 đồng (70% mức lương cơ sở 1.150.000 đồng).

4. Điều chỉnh đối với người đang hưởng lương hưu mà sống cô đơn quy định tại Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH

Người đang hưởng lương hưu mà sống cô đơn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ nếu mức lương hưu điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 văn bản này thấp hơn 1.725.000 đồng/tháng thì từ ngày 01/7/2013 được điều chỉnh bằng 1.725.000 đồng/tháng.

5. Tổ chức thực hiện

a) BHXH các tỉnh, thành phố: Để đảm bảo kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo quy định, BHXH tỉnh, thành phố căn cứ các quy định của chính sách BHXH và hướng dẫn tại văn bản này, thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với đối tượng hưởng trước ngày 01/7/2013 mà từ ngày 01/7/2013 còn đang hưởng do BHXH tỉnh, thành phố quản lý chi trả (kể cả đối tượng di chuyển đến chưa được điều chỉnh); tổ chức chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; lập phiếu điều chỉnh hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với từng trường hợp theo quy định và in phiếu điều chỉnh khi di chuyển hoặc khi có yêu cầu; lập báo cáo về đối tượng và kinh phí theo mẫu đính kèm văn bản này gửi BHXH Việt Nam trước ngày 30/9/2013.

b) Trung tâm Thông tin: Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này để xây dựng chương trình phần mềm liên quan đến thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo quy định; triển khai và hướng dẫn thực hiện chương trình phần mềm đến BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ.

c) Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định và hướng dẫn tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Bộ LĐTBXH;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Bảo hiểm xã hội Việt nam
BHXH tỉnh, TP: ………….

BIỂU TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH VÀ TỔNG QUỸ TĂNG THÊM THEO NĐ 73/2013/NĐ-CP ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TRƯỚC NGÀY 01/7/2013

(Kèm theo Công văn số: 3340/BHXH-CSXH ngày 27 tháng 8 năm 2013 của BHXH Việt Nam)

Đối tượng

Số người hưởng tại thời điểm tháng 7/2013 (người)

Tổng kinh phí chi tr tháng 7/2013 chưa điều chnh (triệu đồng)

Tổng kinh phí chi trả tháng 7/2013 đã điều chỉnh theo NĐ 73 (triệu đồng)

Kinh phí tăng thêm tháng 7/2013 do điều chnh theo NĐ 73 (triệu đng)

Ghi chú

1

2

3

4

5=4-3

6

1. Hưu trí bt buc

 

 

 

 

 

- Hưu CNVC

 

 

 

 

 

Trong đó: NSNN đảm bảo

 

 

 

 

 

- Hưu liên doanh

 

 

 

 

 

- Hưu thành phần KT khác

 

 

 

 

 

- Hưu cán b xã theo NĐ121

 

 

 

 

 

- Hưu quân đội

 

 

 

 

 

Trong đó: NSNN đảm bảo

 

 

 

 

 

2. Trợ cấp mất sức lao động

 

 

 

 

 

3. Trợ cấp theo QĐ 91

 

 

 

 

 

4. Trợ cấp theo QĐ 613

 

 

 

 

 

5. Trợ cấp công nhân cao su

 

 

 

 

 

6. Trợ cấp TNLĐ

 

 

 

 

 

Trong đó: NSNN đảm bảo

 

 

 

 

 

7. Trợ cấp BNN

 

 

 

 

 

Trong đó: NSNN đảm bảo

 

 

 

 

 

8. Trợ cp người phục vụ

 

 

 

 

 

Trong đó: NSNN đảm bảo

 

 

 

 

 

9. Trợ cấp tuất bt buộc

 

 

 

 

 

- Mức 50% lương tối thiểu chung

 

 

 

 

 

Trong đó: NSNN đảm bảo

 

 

 

 

 

- Mức 40% lương tối thiểu chung

 

 

 

 

 

Trong đó: NSNN đảm bảo

 

 

 

 

 

- Mức 70% lương tối thiểu chung

 

 

 

 

 

Trong đó: NSNN đảm bảo

 

 

 

 

 

10. Trợ cấp cán bộ xã theo NĐ 09

 

 

 

 

 

11. Hưu trí t nguyn

 

 

 

 

 

12. Trợ cấp tuất tự nguyện

 

 

 

 

 

- Mức 50% lương tối thiểu chung

 

 

 

 

 

- Mức 70% lương tối thiểu chung

 

 

 

 

 

13. Hưu nông dân Ngh An

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Ghi chú: Kinh phí chi trả không bao gồm phụ cấp khu vực hàng tháng.

 


Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

………. ngày ….. tháng ….. năm 2013
Giám đốc
(ký, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3340/BHXH-CSXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3340/BHXH-CSXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2013
Ngày hiệu lực27/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3340/BHXH-CSXH 2013 hướng dẫn 73/2013/NĐ-CP lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 3340/BHXH-CSXH 2013 hướng dẫn 73/2013/NĐ-CP lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu3340/BHXH-CSXH
     Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
     Người kýĐỗ Thị Xuân Phương
     Ngày ban hành27/08/2013
     Ngày hiệu lực27/08/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 3340/BHXH-CSXH 2013 hướng dẫn 73/2013/NĐ-CP lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội

        Lịch sử hiệu lực Công văn 3340/BHXH-CSXH 2013 hướng dẫn 73/2013/NĐ-CP lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội

        • 27/08/2013

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 27/08/2013

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực