Công văn 3395/LĐTBXH-TCCB

Công văn 3395/LĐTBXH-TCCB năm 2017 về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3395/LĐTBXH-TCCB 2017 định kỳ chuyển đổi vị trí công tác công chức viên chức


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3395/LĐTBXH-TCCB
V/v định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Bộ đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH ngày 16/01/2009 về danh mục vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội gồm 22 vị trí công tác thuộc 3 lĩnh vực, cụ thể:

- Lĩnh vực dạy nghề, lao động, việc làm gồm 14 vị trí;

- Lĩnh vực người có công gồm 03 vị trí;

- Lĩnh vực xã hội gồm 05 vị trí.

Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007. Để có cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH; đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ mới được giao, rà soát, đề xuất sửa đổi hoặc bổ sung danh mục vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi thuộc lĩnh vực đơn vị phân công phụ trách và gửi văn bản về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất ngày 20/8/2017.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời gian quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Doãn Mậu Diệp (để bc);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3395/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3395/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2017
Ngày hiệu lực14/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3395/LĐTBXH-TCCB

Lược đồ Công văn 3395/LĐTBXH-TCCB 2017 định kỳ chuyển đổi vị trí công tác công chức viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3395/LĐTBXH-TCCB 2017 định kỳ chuyển đổi vị trí công tác công chức viên chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3395/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành14/08/2017
        Ngày hiệu lực14/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3395/LĐTBXH-TCCB 2017 định kỳ chuyển đổi vị trí công tác công chức viên chức

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3395/LĐTBXH-TCCB 2017 định kỳ chuyển đổi vị trí công tác công chức viên chức

           • 14/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực