Công văn 3571/TC/TCT

Công văn 3571/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà

Nội dung toàn văn Công văn 3571/TC/TCT ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3571/TC/TCT
V/v ưu đãi miễn giảm thuế TNDN  đối với cơ sở KD đầu tư phát triển CSHT, phát triển nhà

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3571 TC/TCT NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC ƯU ĐÃI MIỄN GIẢM THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CƠ SỞ KD  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CSHT, PHÁT TRIỂN NHÀ

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Bộ Tài chính đã hướng dẫn thi hành Khoản 2, Khoản 3 Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày tại Mục I Phần H Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 675/VPCP ngày 7/2/2005 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất) đối với các cơ sở kinh doanh chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế trước đây; Bộ Tài chính hướng dẫn rõ thêm như sau:

1. Các cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; đầu tư phát triển nhà đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nếu còn thời gian được ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho năm 2004 và các năm tiếp theo thì tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc có quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà đến hết thời hạn ưu đãi quy định tại Giấy phép ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

2. Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước nhưng không cần làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần cũng được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc có quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà.

3. Các cơ sở kinh doanh được Nhà nước giao đất hoặc có quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà nếu thuộc diện ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì không được xét miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ.

Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW biết và chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3571/TC/TCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3571/TC/TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/03/2005
Ngày hiệu lực 29/03/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3571/TC/TCT

Lược đồ Công văn 3571/TC/TCT ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3571/TC/TCT ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3571/TC/TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 29/03/2005
Ngày hiệu lực 29/03/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3571/TC/TCT ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà

Lịch sử hiệu lực Công văn 3571/TC/TCT ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà

  • 29/03/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/03/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực