Công văn 36/SXD-QLCL

Công văn 36/SXD-QLCL hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 36/SXD-QLCL hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/SXD-QLCL
V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Thái Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố;
- Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

 

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 49/2005/QĐ-UBND ngày 20/7/2005 của UBND tỉnh Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 12/11/2007 của UBND tỉnh Thái Bình v/v bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn do UBND tỉnh ban hành không còn phù hợp để tổ chức thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 239/UBND-XDCB ngày 27/02/2008 của UBND tỉnh v/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng,

Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán, giá gói thầu đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình, thực hiện từ ngày 01/01/2008 như sau:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng:

Chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình, lập theo đơn giá do Sở Xây dựng Thái Bình công bố tại Công văn số 320/SXD-QLCL và 321/SXD-QLCL ngày 14/11/2007 (ứng với mức lương tối thiểu 450.000 đ/tháng) được nhân với hệ số điều chỉnh sau đây:

- Hệ số nhân công: Knc = 1,20;

- Hệ số máy thi công: Kmtc = 1,08.

Các khoản chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công tính theo quy định hiện hành.

2. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng:

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng công trình, lập theo đơn giá do Sở Xây dựng Thái Bình công bố tại Công văn số 319/SXD-QLCL ngày 14/11/2007 (ứng với mức lương tối thiểu 450.000 đ/tháng) được nhân với hệ số điều chỉnh Kncks = 1,20.

3. Điều chỉnh dự toán chi phí quy hoạch xây dựng:

Dự toán chi phí quy hoạch xây dựng xác định trên cơ sở định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh Kqhxd = 1,25.

4. Điều chỉnh dự toán chi phí thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng:

Chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo định mức, đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh Knctn = 2,83.

5. Thực hiện chuyển tiếp:

5.1. Các công trình xây dựng đang lập thiết kế, dự toán thì dự toán xây dựng công trình được lập theo hướng dẫn tại văn bản này;

5.2. Những công trình đã được phê duyệt dự toán hoặc đã có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu nhưng chưa ký hợp đồng thi công xây dựng thì được bổ sung dự toán hoặc giá gói thầu theo hướng dẫn tại văn bản này;

5.3. Những công trình đã ký hợp đồng thi công xây dựng nhưng chưa thi công hoặc đang thi công dở dang thì việc điều chỉnh giá hợp đồng tùy thuộc vào hình thức hợp đồng và các điều kiện đã thỏa thuận ký kết trong hợp đồng xây dựng (theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng). Không điều chỉnh giá hợp đồng đối với những khối lượng thi công sau ngày 01/01/2008 do chậm tiến độ mà không được người có thẩm quyền cho phép.

Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư báo cáo người có thẩm quyền xem xét quyết định cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

5.4. Việc phê duyệt bổ sung dự toán được thực hiện như sau:

Đối với những công trình đang thực hiện quản lý chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP thì chủ đầu tư trình người có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán, tổng dự toán và tổng mức đầu tư;

Đối với những công trình đã thực hiện quản lý chi phí xây dựng theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì Chủ đầu tư phê duyệt dự toán bổ sung và sử dụng chi phí dự phòng để điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán xây dựng công trình. Trường hợp vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư trình người có thẩm quyền phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư theo quy định hiện hành.

Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng việc điều chỉnh dự toán theo hướng dẫn tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: VT, QLCL.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Đảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 36/SXD-QLCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu36/SXD-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2008
Ngày hiệu lực28/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 36/SXD-QLCL hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 36/SXD-QLCL hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu36/SXD-QLCL
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Đình Đảo
        Ngày ban hành28/02/2008
        Ngày hiệu lực28/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 36/SXD-QLCL hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         Lịch sử hiệu lực Công văn 36/SXD-QLCL hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         • 28/02/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/02/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực