Công văn 3809/BKHĐT-TH

Công văn 3809/BKHĐT-TH hướng dẫn rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2011 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3809/BKHĐT-TH hướng dẫn rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3809/BKHĐT-TH
V/v hướng dẫn rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn ĐTPT kế hoạch năm 2011

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 5 tháng 6 năm 2011 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2011; Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành và địa phương) việc rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư nhà nước, đầu tư từ khu vực doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác có nguồn gốc NSNN, như nguồn vốn xổ số kiến thiết, vốn quảng cáo của đài truyền hình, vốn của ngành Bảo hiểm xã hội,... (dưới đây gọi tắt là vốn đầu tư nhà nước) kế hoạch năm 2011 như sau:

1. Việc rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư nhà nước

a) Các nguồn vốn cần rà soát, cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư nhà nước trong kế hoạch năm 2011

Các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển các nguồn NSNN, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư nhà nước, đầu tư từ khu vực doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác có nguồn gốc NSNN, như nguồn vốn xổ số kiến thiết, vốn quảng cáo của đài truyền hình, vốn của ngành Bảo hiểm xã hội,... thực hiện việc rà soát, cắt giảm, ngừng khởi công mới, giãn tiến độ thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 5 tháng 6 năm 2011 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2011.

b) Các dự án rà soát, cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện

Các dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước thực hiện việc rà soát, cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện, điều chuyển vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2011 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011 và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 5 tháng 6 năm 2011, cụ thể là:

- Cắt giảm toàn bộ số vốn đầu tư nhà nước kế hoạch năm 2011 bố trí cho các dự án khởi công mới trong năm 2011 (trừ các dự án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai cấp bách; các dự án trọng điểm quốc gia; các dự án đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và một số dự án quy định trong Nghị quyết số 83/NQ-CP nêu trên).

- Cắt giảm toàn bộ số vốn đầu tư nhà nước bố trí cho các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, các dự án đầu tư kém hiệu quả.

- Đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn nhiều năm, nhưng triển khai thực hiện quá chậm; các dự án không có khả năng thực hiện trong năm 2011, do khó khăn trong giải phóng mặt bằng hoặc các vướng mắc khác trong triển khai thực hiện.

c) Các dự án khởi công mới được bố trí vốn đầu tư nhà nước gồm:

- Các “dự án trọng điểm quốc gia” là các “dự án quan trọng quốc gia quy định tại Nghị quyết 49/2010/NQ-QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội”.

- Các dự án đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

- Công tác chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, các bộ, ngành và địa phương cần cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ chuẩn bị đầu tư các dự án cấp bách, cần thiết, xác định và đảm bảo cân đối được nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án này trong các năm tiếp theo.

- Đối với các dự án cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, các dự án thực sự cấp bách, cần triển khai ngay trong năm 2011 thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, chương trình hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a, các dự án đầu tư các nhà máy điện, một số cầu yếu có nguy cơ sập, các bộ, ngành và địa phương báo cáo chi tiết, cụ thể tính cấp bách của từng dự án thuộc các đối tượng nói trên gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Dự án Trung tâm tim mạch trẻ em và Trung tâm ung bướu thuộc Bệnh Viện Bạch Mai được phép bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN kế hoạch năm 2011 để thực hiện.

d) Điều chuyển vốn đầu tư nhà nước

(1) Số vốn đầu tư nhà nước cắt giảm, ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện nêu trên bổ sung cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2011 và các dự án quan trọng, cấp bách khác cần đẩy nhanh tiến độ.

(2) Đối với vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN, các bộ, ngành và địa phương thực hiện việc điều chuyển vốn giữa các ngành, lĩnh vực theo các nguyên tắc dưới đây:

- Ưu tiên điều chuyển số vốn cắt giảm, ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ vốn cho các công trình, dự án trong nội bộ ngành được giao tại Quyết định 288/QĐ-BKH ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước năm 2011.

- Sau khi đã điều chuyển số vốn trong nội bộ từng ngành, được phép điều chuyển sang các công trình, dự án thuộc các ngành, lĩnh vực khác. Riêng vốn đầu tư kế hoạch năm 2011 bố trí để đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc không được phép điều chuyển cho các công trình, dự án khác.

- Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, các khoản hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương: chỉ được cắt giảm, điều chuyển vốn trong nội bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, các khoản hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương. Không được phép cắt giảm, điều chuyển vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, các khoản hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương.

- Các dự án, công trình, dự án được bổ sung vốn phải phù hợp với quy định tại điểm (1) trên đây và mức vốn điều chuyển bổ sung không được vượt quá tổng mức đầu tư, tổng dự toán (phần vốn NSNN) đã được phê duyệt.

  (3) Đối với vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương, tín dụng đầu tư nhà nước, đầu tư từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, vốn xổ số kiến thiết, vốn quảng cáo của đài truyền hình, vốn của ngành Bảo hiểm xã hội,... các bộ, ngành và địa phương quyết định và chịu trách nhiệm về việc rà soát, ngừng khởi công mới, cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2011 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP.

2. Thời gian, báo cáo danh mục các dự án rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư nhà nước

(1) Các bộ, ngành và địa phương thực hiện việc rà soát, cắt giảm, ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2011, điều chuyển bổ sung vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách, cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng hoàn thành trong năm 2011 đến hết ngày 30/6/2011.

(2) Trước ngày 5/7/2011, các bộ, ngành và địa phương báo cáo kết quả rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư nhà nước theo từng nguồn vốn gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản), Bộ Tài chính, bao gồm:

- Tình hình và kết quả rà soát cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện và điều chuyển, bổ sung vốn đầu tư nhà nước theo từng nguồn vốn so với kế hoạch giao đầu năm.

- Giải trình cụ thể từng dự án đối với các dự án đề nghị được khởi công mới trong năm 2011 theo đúng các đối tượng được ghi trong điểm c. Mục 1 nêu trên.

- Số dự án hoàn thành trong năm 2011, tăng, giảm so với kế hoạch phân bổ đầu năm.

- Đánh giá về các kết quả đạt được và các tồn tại hạn chế trong việc rà soát, cắt giảm, điều chuyển, bổ sung vốn đầu tư nhà nước.

- Điền đầy đủ các thông tin về danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư nhà nước ngừng khởi công mới, cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện và danh mục các dự án điều chuyển, bổ sung vốn theo các biểu mẫu kèm theo, cụ thể:

+ Các bộ, ngành cơ quan Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước điền các thông tin cụ thể vào biểu mẫu số I, II, III, IV.

+ Các địa phương điền các thông tin cụ thể vào biểu mẫu số III, IV, V, VI.

 (3) Đến ngày 30/6/2011, bộ, ngành và địa phương nào không thực hiện đúng các quy định về cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ và điều chuyển vốn theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP Nghị quyết số 83/NQ-CP nêu trên và văn bản hướng dẫn này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ thu hồi toàn bộ số vốn bố trí không đúng quy định.

Các bộ, ngành và địa phương đã thực hiện và đã có báo cáo bằng văn bản về kết quả rà soát, cắt giảm, ngừng, đình hoãn và giãn tiến độ và điều chuyển vốn đầu tư nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP và không có điều chỉnh thêm thì không cần gửi báo cáo lại.

Trên đây là một số hướng dẫn bổ sung thêm về thực hiện rà soát đầu tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và Nghị quyết số 83/NQ-CP Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện và gửi báo cáo đúng thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo TTCP);
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các vụ: KTNN, KTCN, KTDV, KCHT&ĐT, QPAN, LĐVX, KHGDTN&MT, KTĐP<, TCTT, HTX;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ TH (3 bản).

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

DANH MỤC BIỂU MẪU

(Kèm theo công văn số 3809/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 6 năm 2011)

- Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước báo cáo các biểu mẫu số: I, II, III, IV

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo các biểu mẫu số: III, IV, V, VI

1. Biểu mẫu số I: Danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN kế hoạch năm 2011 cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ, điều chuyển bổ sung so với quyết định giao kế hoạch đầu năm (Biểu mẫu này áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được bố trí vốn ĐTPT nguồn NSNN kế hoạch năm 2011)

2. Biểu mẫu số II: Danh mục các dự án cấp bách khởi công mới của các bộ, ngành Trung ương thuộc lĩnh vực phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, các dự án quan trọng quốc gia, các dự án sử dụng vốn ODA, các dự án quốc phòng, an ninh bố trí vốn ĐTPT nguồn NSNN kế hoạch năm 2011 (Biểu mẫu này áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được bố trí vốn ĐTPT nguồn NSNN kế hoạch năm 2011).

3. Biểu mẫu số III: Danh mục các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ, điều chuyển bổ sung so với quyết định giao kế hoạch đầu năm (Biểu mẫu này áp dụng cho các bộ, ngành, địa phương được bố trí vốn TPCP kế hoạch năm 2011)

4. Biểu mẫu số IV: Cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn ĐTPT nguồn NSĐP, tín dụng đầu tư nhà nước, đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhà nước, XSKT, quảng cáo truyền hình, BHXH và các nguồn vốn ĐTPT nhà nước khác kế hoạch năm 2011 so với quyết định giao kế hoạch đầu năm (Biểu mẫu này áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương sử dụng các nguồn vốn nêu trên trong kế hoạch năm 2011).

5. Biểu mẫu số V: Danh mục các dự án của địa phương sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung có mục tiêu từ NSTW kế hoạch năm 2011 cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ, điều chuyển, bổ sung so với quyết định giao kế hoạch đầu năm (Biểu mẫu này áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

6. Biểu mẫu số VI: Danh mục các dự án cấp bách khởi công mới sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW kế hoạch năm 2011 của các địa phương thuộc lĩnh vực phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, quan trọng quốc gia, sử dụng vốn ODA, quốc phòng, an ninh (Biểu mẫu này áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3809/BKHĐT-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3809/BKHĐT-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2011
Ngày hiệu lực15/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3809/BKHĐT-TH

Lược đồ Công văn 3809/BKHĐT-TH hướng dẫn rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3809/BKHĐT-TH hướng dẫn rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3809/BKHĐT-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýVõ Hồng Phúc
        Ngày ban hành15/06/2011
        Ngày hiệu lực15/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3809/BKHĐT-TH hướng dẫn rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3809/BKHĐT-TH hướng dẫn rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư

           • 15/06/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực