Công văn 382/BTP-VĐCXDPL

Công văn 382/BTP-VĐCXDPL năm 2016 về xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 382/BTP-VĐCXDPL xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh 2016


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/BTP-VĐCXDPL
V/v xây dựng, ban hành văn bản QĐCT thi hành luật, pháp lệnh

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2016 (ngày 29/01/2016), Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có Báo cáo trình Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 01/2016 và nhiệm vụ tháng 2/2016 (Báo cáo số 20/BC-BTP ngày 28/01/2016). Trên cơ sở kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Tư pháp nhận thấy tình trạng nợ ban hành văn bản đã gia tăng so với cuối năm 2015, để tăng cường công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong thời gian tới, sớm khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền ban hành 47 văn bản nợ ban hành trong quý I/2016, nhất là đối với 30 văn bản nợ ban hành từ năm 2015 (xin xem Phụ lục I); đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng 147 văn bản (xin xem Phụ lục II), trong đó có 53 văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, thứ 9 và 94 văn bản quy định chi tiết 11 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ theo Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật;

- Chỉ đạo quyết liệt hơn công tác ban hành văn bản quy định chi tiết, kịp thời cho ý kiến đối với dự thảo văn bản nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; đề cao, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế, giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và nâng cao chất lượng công tác góp ý, kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác kiểm tra trước ban hành (góp ý, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính) với công tác kiểm tra sau ban hành (kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo dõi thi hành pháp luật);

- Bộ Công an khẩn trương hoàn thành việc lập Danh mục thông tư, thông tư liên tịch quy định chi tiết những nội dung được giao theo Luật tố tụng hình sự, Luật tạm giữ, tạm giam và Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, theo dõi;

- Văn phòng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, cử cán bộ tham gia ngay từ đầu quá trình soạn thảo để rút ngắn thời gian thẩm tra; phối hợp, đôn đốc việc chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo văn bản sau khi đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ.

2. Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng, trình UBND ban hành các kế hoạch triển khai thi hành 16 luật vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 và tổ chức thực hiện các kế hoạch sau khi được ban hành;

- Chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên phối hợp với Văn phòng UBND và các sở, ban, ngành rà soát nội dung và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND quy định những nội dung được giao theo các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nhất là 16 luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (Kết quả rà soát 16 luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 10, xin xem trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp - Trang thông tin về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh”.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để thực hiện);
- Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL, Cục HTQTCT, Tổng cục THADS (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH
(Kèm theo Công văn số 382 /CV-BTP ngày 05/02/2016 của Bộ Tư pháp)

TT

TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

SỐ LƯỢNG VBQĐCT

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VB QĐCT

TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

I. VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT NỢ BAN HÀNH TỪ NĂM 2015 CHUYỂN SANG

1.

Luật giám định tư pháp

(Thông qua tại kỳ họp thứ 3)

01/01/2013

01

BCA

1. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự

Đang soạn thảo

Hiện nay Bộ Công an đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2.

Luật đấu thầu

(Thông qua tại kỳ họp thứ 6)

01/7/2014

01

BYT

2. Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

Đang soạn thảo

Đã xây dựng dự thảo và hiện Bộ Y tế đã gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan

3.

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

(Thông qua tại kỳ họp thứ 6)

01/01/2015

01

 BNNPTNT, BTNMT

3. Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thu gom xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Đã trình

Hiện đang trình Lãnh đạo hai Bộ ký ban hành

4.

Luật bảo vệ môi trường

(Thông qua tại kỳ họp thứ 7)

01/01/2015

01

 

BTNMT

4. Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu

Đang soạn thảo

- Nội dung dự thảo phụ thuộc vào kết quả Hội nghị COP 21, Bộ TN&MT có Công văn xin lùi thời hạn trình vào năm 2016.

- Ngày 03/10/2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý lùi đến năm 2016 (Công văn số 7708/VPCP-KTN).

BTNMT

5. Thông tư quy định về sức chịu tải, hạn ngạch xả thải vào lưu vực sông; khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các khu vực bị ô nhiễm

Đã thẩm định

Hiện đơn vị chủ trì soạn thảo đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định để trình ký ban hành.

BTNMT

6. Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Đã thẩm định

Đã thẩm định, hiện đơn vị chủ trì soạn thảo đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định.

BTNMT

7. Thông tư quy định về xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường, cung cấp thông tin môi trường và hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường

Đã thẩm định

Đã thẩm định, hiện đơn vị chủ trì soạn thảo đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định

5.

Luật đầu tư công

(Thông qua tại kỳ họp thứ 7)

01/01/2015

02

BKHĐT

8. Nghị định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ (theo Quyết định phân công là Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ)

Đã trình

- Ngày 19/12/2014, Thủ tướng cho lùi thời hạn trình vào Quý II/2015 (Công văn số 10179/VPCP-KTTH).

- Ngày 30/6/2015, Bộ Tư pháp đã thẩm định.

- Ngày 24/07/2015, trình Chính phủ (Tờ trình số 5124/TTr-BKHĐT)

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ.

BKHĐT

9. Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo lập, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công

Đang soạn thảo

Đang tổ chức lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương

6.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

(Được thông qua tại kỳ họp thứ 7)

01/01/2015

08

BYT

10.Thông tư ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang hoàn thiện để gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng chịu tác động trực tiếp.

BYT

11.Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.

BYT

12.Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo để gửi xin ý kiến .

BYT và BTC

13.Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.

BQP, BYT và BTC

14.Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc Bộ Quốc phòng quản lý và thân nhân quân nhân tại ngũ

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 2, phải chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế .

BQP, BYT và BTC

15.Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Quốc phòng ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đã thẩm định

- Ngày 19/8/2015 đã gửi liên Bộ thẩm định (Công văn số 7424/BQP-QY).

- Hiện nay đang tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định.

BQP, BYT và BTC

16. Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế cho các đối tượng công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, thân nhân người làm công tác cơ yếu

Đã trình

- Đã gửi liên Bộ thẩm định dự thảo thông tư liên tịch (Công văn số 7424/BQP-QY ngày 19/8/2015).

- Đang trình ký luân phiên.

BCA, BYT và BTC

17. Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân

Đã trình

Ngày 29/9/2015, đơn vị chủ trì soạn thảo đã trình lãnh đạo Bộ để ký luân phiên. Bộ Công an, Bộ Y tế đã ký, đang đợi Bộ Tài chính ký liên tịch.

7.

Luật hôn nhân và gia đình

(Thông qua tại kỳ họp thứ 7)

01/01/2015

02

BYT

18.Thông tư quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

BYT

19.Thông tư quy định chi phí thực tế bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý.

8.

Luật xây dựng (Thông qua tại kỳ họp thứ 7)

01/01/2015

03

BXD

20.Thông tư quy định chi tiết mẫu đơn đề nghị, bản vẽ thiết kế trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng (gộp vào Thông tư quy định về cấp giấy phép xây dựng)

Đã thẩm định

Hiện đang tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm đinh

BXD

21.Thông tư hướng dẫn đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng (gộp vào Thông tư quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng)

Đã thẩm định

Hiện đang tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định

BXD

22.Thông tư thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Đang soạn thảo

Bộ đề nghị chờ Luật an toàn vệ sinh lao động và các văn bản quy định chi tiết luật này có hiệu lực )

9.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng VN

(Thông qua tại kỳ họp thứ 8)

01/7/2015

04

BQP

23. Nghị định quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng

Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 5/2015.

- Ngày 02/7/2015, Bộ Quốc phòng có Công văn số 5724/BQP-PC xin lùi thời hạn trình sang tháng 9/2015.

- Ngày 21/7/2015, Thủ tướng cho phép lùi thời hạn trình .

- Ngày 24/9/2015, Bộ Tư pháp đã thẩm định.

- Hiện Bộ Quốc phòng đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và trình Chính phủ.

BQP

24. Nghị định quy định về quản lý hoạt động bay đặc biệt; chướng ngại vật hàng không

Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 5/2015. Ngày 02/7/2015, Bộ Quốc phòng có Công văn số 5724/BQP-PC xin lùi thời hạn trình sang tháng 9/2015.

- Ngày 21/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép lùi thời hạn trình đến tháng 9/2015 (Công văn số 5688/VPCP-TH).

- Ngày 09/9/2015, Bộ Quốc phòng đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định tại Công văn số 8092/BQP-TM.

- Ngày 24/9/2015, Bộ Tư pháp đã thẩm định.

- Ngày 23/12/2015, Bộ Quốc phòng đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 12008/TTr-BQP.

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang xử lý.

BQP

 

25.Thông tư của quy định về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

Đang soạn thảo

Hiện đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị có liên quan

BQP, BGTVT

26.Thông tư liên tịch quy định về quản lý bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không, độ cao công trình liên quan đến bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không

Đang soạn thảo

Hiện đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị có liên quan

10.

 

Luật nhà ở

(Thông qua tại kỳ họp thứ 8)

01/7/2015

01

BXD

27.Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật nhà ở năm 2014

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang xin ý kiến các cơ quan có liên quan (lần 2).

11.

Luật giáo dục nghề nghiệp

(Thông qua tại kỳ họp thứ 8)

01/7/2015

01

BGDĐT

28.Thông tư quy định về khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để học trình độ cao đẳng (khoản 4 Điều 33)

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đã dự thảo thông tư và tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan.

12.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân VN Nam

(Thông qua tại kỳ họp thứ 8)

01/7/2015

02

BQP

29.Thông tư quy định chức vụ, chức danh tương đương với chức vụ quy định tại các điểm e, g, h,i, k và l khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Đang soạn thảo

Hiện đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị có liên quan

BQP

30.Thông tư quy định cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tá, cấp úy trong quân đội nhân dân Việt Nam

Đang soạn thảo

Hiện đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị có liên quan

II. VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỚI PHÁT SINH NỢ BAN HÀNH SAU NGÀY 01/01/2016

13.

Luật bảo hiểm xã hội

(Thông qua tại kỳ họp thứ 8)

01/01/2016

05

BQP

31. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 9/2015. Hiện Bộ Quốc phòng đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ xin lùi thời gian trình đến tuần 4 tháng 10/2015.

- Ngày 12/01/2016, trình Chính phủ (Tờ trình số 764/TTr-BQP).

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang xử lý.

BLĐTBXH

32. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm hưu trí bổ sung

Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 10/2015.

- Ngày 29/12/2015, Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 115/TTr-BHXH.

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang xử lý.

BLĐTBXH

33. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về thanh tra bảo hiểm xã hội

Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 10/2015.

- Ngày 22/12/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 110/TTr-LĐTBXH.

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang xử lý.

BLĐTBXH

34.Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) về bảo hiểm tự nguyện (có lồng ghép nội dung quy định chi tiết Luật)

Đã trình

Hiện đang trình lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành

14.

Luật hộ tịch

(Thông qua tại kỳ họp thứ 8)

01/01/2016

01

BNG, BTP

35.Thông tư liên tịch hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

15.

Luật căn cước công dân

(Thông qua tại kỳ họp thứ 8)

01/01/2016

04

 

BCA

36.Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân (trong đó có quy định chi tiết một số nội dung được Luật giao)

Đang soạn thảo

- Bộ đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

- Hiện đang gửi xin ý kiến các đơn vị, địa phương.

BCA

37. Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

Đang soạn thảo

- Bộ đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

- Hiện đang gửi xin ý kiến các đơn vị, địa phương.

BCA

38. Thông tư quy định về quản lý tàng thư căn cước công dân

Đang soạn thảo

- Bộ đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

- Hiện đang gửi xin ý kiến các đơn vị, địa phương.

BTC

39. Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đang soạn thảo

- Ngày 29/9/2015, Bộ Công an gửi đề án cho Bộ Tài chính.

- Hiện Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng dự thảo thông tư. Tuy nhiên, do phải phụ thuộc vào Dự án xây dựng CSDL quốc gia về dân cư do Bộ Công an chủ trì thực hiện (dự kiến đến hết năm 2017 mới hoàn thành việc triển khai dự án) nên Bộ Tài chính chưa có cơ sở để xây dựng thông tư.

16.

Luật nghĩa vụ quân sự

(Thông qua tại kỳ họp thứ 9)

01/01/2016

09

BQP

40. Nghị định quy định chi tiết về trình tự, thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự; chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe.

Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 10/2015

- Ngày 23/12/2015, Bộ Quốc phòng đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 12010/TTr-BQP.

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang xử lý.

BQP

41. Nghị định quy định ngành, nghề đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phù hợp với yêu cầu Quân đội; công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai.

Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 10/2015

- Ngày 31/12/2015, Bộ Quốc phòng đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 12278/TTr-BQP.

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang xử lý.

BQP

42. Nghị định quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2015

- Đang xây dựng dự thảo 2.

BQP

43. Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, khi xuất ngũ; chế độ chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ; chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị và thân nhân của quân nhân dự bị

Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 10/2015

- Bộ Tư pháp đã thẩm định, Bộ Quốc phòng đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và trình Chính phủ.

BQP

44.Thông tư hướng dẫn việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, quy định hệ thống mẫu biểu đăng ký nghĩa vụ quân sự, chế độ báo cáo, chế độ kiểm tra việc đăng ký nghĩa vụ quân sự; quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; xây dựng và quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu nghĩa vụ quân sự.

Đang soạn thảo

Đang xây dựng dự thảo 2

BQP

45.Thông tư quy định hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của Quân đội; việc chuyển chế độ của hạ sĩ quan, binh sĩ sang phục vụ theo chế độ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoặc công nhân, viên chức quốc phòng

Đang soạn thảo

Đang xây dựng dự thảo 2

BQP

46.Thông tư quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.

Đang soạn thảo

Đang xây dựng dự thảo 2

BQP, BCA

47.Thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm

Đang soạn thảo

Đang xây dựng dự thảo 2

 

Tổng số: 16 luật

Tổng số: 47 văn bản (11 nghị định, 27 thông tư, 09 thông tư liên tịch) trong đó có 30 văn bản (04 nghị định, 19 thông tư, 07 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 12 luật có hiệu lực từ trước năm 2016; 17 văn bản (07 nghị định, 08 thông tư, 02 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 04 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT SẼ CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI GIAN TỚI
(Kèm theo Công văn số 382/CV-BTP ngày 05/02/2016 của Bộ Tư pháp)

A. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 VÀ THỨ 9

TT

TÊN LUẬT

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

TỔNG SỐ VBQĐCT

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

1.

Luật hộ tịch([1])

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 8)

01/01/2016

01

BTP

1. Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến

Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là năm 2019 (Luật yêu cầu áp dụng từ năm 2020).

- Hiện đang xây dựng dự thảo 1.

2.

Luật bảo hiểm xã hội([2])

(Thông qua tại kỳ họp thứ 8)

01/01/2016

01

BLĐTBXH

2. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 5/2017.

- Hiện đang xây dựng dự thảo 1.

3.

Luật thú y

(Thông qua tại kỳ họp thứ 9)

01/7/2016

 

15

BNNPTNT

3. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thú y

Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 4/2016

- Hiện đang tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý.

BNNPTNT

4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp

Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 4/2016

- Hiện đang tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý .

BTNMT

5. Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường liên quan đến lĩnh vực thú y

Đang soạn thảo

Đang lấy ý kiến

BNNPTNN

6. Thông tư quy định phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý

BNNPTNN

7. Thông tư quy định phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý

BNNPTNN

8. Thông tư quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản

Đang soạn thảo

Đang lấy ý kiến

BNNPTNN

9. Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

Đang soạn thảo

Đang lấy ý kiến

BNNPTNN

10. Thông tư quy định về kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản

Đang soạn thảo

Đang lấy ý kiến

BNNPTNN

11. Thông tư quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật

Đang soạn thảo

Đang lấy ý kiến

BNNPTNN

12. Thông tư quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

Đang soạn thảo

Đang lấy ý kiến

BNNPTNN

13. Thông tư ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam

Đang soạn thảo

Đang lấy ý kiến

BNNPTNN

14. Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y

Đang soạn thảo

Đang lấy ý kiến

BNNPTNN

15. Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các chức danh về thú y

Đang soạn thảo

Đang lấy ý kiến

BNNPTNN

16. Thông tư quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp

Đang soạn thảo

Đang lấy ý kiến

BNNPTNN

17. Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện quan trắc cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản

Đang soạn thảo

Đang lấy ý kiến

4.

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

(Thông qua tại kỳ họp thứ 9)

01/7/2016

10

BTNMT

18. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 3/2016

- Đang hoàn thiện hồ sơ để lấy ý kiến

BTNMT

19. Nghị định quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 3/2016

- Hiện đang hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định

BTNMT

20. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 3/2016

BTNMT

21. Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo

Đang soạn thảo

 

BTNMT

22. Thông tư quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quy định việc báo cáo về hiện trạng xử lý và xả chất thải ra biển của cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên vùng đất ven biển và trên hải đảo

Đang soạn thảo

BTNMT

23. Thông tư quy định chi tiết tiêu chí phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn việc phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Đang soạn thảo

BTNMT

24. Thông tư quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát môi trường biển và hải đảo

Đang soạn thảo

BTNMT

25. Thông tư quy định về việc xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Đang soạn thảo

BTNMT

26. Thông tư hướng dẫn việc thiết lập và bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển

Đang soạn thảo

BTC

27. Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, sử dụng phí khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo

Đang soạn thảo

Ngày 28/9/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 13422/BTC-CST gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị xây dựng đề án thu phí làm căn cứ xây dựng thông tư.

5.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Thông qua tại kỳ họp thứ 9)

01/7/2016

 

01

 

BTP

 

28. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 02/2016

6.

Luật an toàn, vệ sinh lao động

(Thông qua tại kỳ họp thứ 9)

01/7/2016

17

BLĐTBXH

29. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 3/2016

BLĐTBXH

30. Nghị định của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BLĐTBXH

31. Nghị định của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện (bao gồm việc hỗ trợ tiền đồng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện)

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 01/2018

BLĐTBXH

32. Nghị định của Chính phủ quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BLĐTBXH

33. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2016

BQP

34. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư và quản lý chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng

Đang soạn thảo

Đang xây dựng Dự thảo 2

BQP

35. Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Đang soạn thảo

Đang xây dựng Dự thảo 2

BLĐTBXH

36. Thông tư quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động

Đang soạn thảo

BLĐTBXH

37. Thông tư quy định về biểu mẫu báo cáo, tổ chức thống kê, công bố tai nạn lao động

Đang soạn thảo

BLĐTBXH

38. Thông tư quy định một số nội dung triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh

Đang soạn thảo

BLĐTBXH

39. Thông tư quy định một số nội dung về bảo hiểm tai nạn lao động

Đang soạn thảo

BLĐTBXH

40. Thông tư ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Đang soạn thảo

BLĐTBXH

41. Thông tư ban hành Danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Đang soạn thảo

BYT

42. Thông tư ban hành quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Đang soạn thảo

BYT

43. Thông tư hướng dẫn việc thu tập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình bệnh nghề nghiệp

Đang soạn thảo

BYT

44. Thông tư quy định chi tiết việc tổ chức, trang thiết bị và huấn luyện cho lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc

Đang soạn thảo

BYT

45. Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyển quản lý của Bộ Y tế

Đang soạn thảo

7.

Luật ngân sách nhà nước

(Thông qua tại kỳ họp thứ 9)

01/01/2017

08

BTC

46. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 3/2016

BTC

47. Nghị định của Chính phủ quy định về quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BTC

48. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 3/2016

BTC

49. Nghị định của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 01/2016

BTC

50. Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 3/2016

BTC

51. Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 2/2016

- Ngày 15/01/2016, đã gửi lấy ý kiến Bộ, ngành (CV số 766/BTC-NSNN)

BTC

52. Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội

Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 2/2016

- Ngày 15/01/2016, đã gửi lấy ý kiến Bộ, ngành (CV số 765/BTC-NSNN).

BTC

53. Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực đối ngoại

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 8/2016

Tổng số: 07 luật

Tổng số: 53 văn bản (18 nghị định, 03 quyết định, 32 thông tư) quy định chi tiết 07 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 9, trong đó:

+ 02 nghị định quy định chi tiết 02 luật (Luật hộ tịch và Luật bảo hiểm xã hội) có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 tuy nhiên nội dung giao nghị định quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2018 và 2020;

+ 43 văn bản quy định chi tiết 04 luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;

+ 08 văn bản quy định chi tiết Luật ngân sách có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

 

B. DỰ KIẾN DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 10

TT

TÊN LUẬT

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

TỔNG SỐ VBQĐCT

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

1.

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

01/7/2016

08

BCA

1. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BCA

2. Nghị định quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BQP

3. Thông tư của quy định nội quy của cơ sở giam giữ trong quân đội nhân dân

 

BQP

4. Thông tư quy định chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam

 

BQP

5. Thông tư quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, tạm giam

 

BQP

6. Thông tư quy định cụ thể loại quà thân nhân người tạm giữ tạm giam được phép gửi

 

BQP

7. Thông tư quy định việc thăm gặp đối với người bị kết án tử hình, tổ chức buồng riêng hoặc khu riêng để giam giữ người bị kết án tử hình của trại tam giam

 

BQP

8. Thông tư hướng dẫn về thi hành tạm giữ, tạm giam trong quân đội nhân dân

 

2.

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

01/7/2016

07

BQP

9. Nghị định quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BCA

10. Nghị định quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BQP

11. Thông tư quy định chế độ làm việc của hội đồng thi tuyển điều tra viên sơ cấp, điều tra viên trung cấp, điều tra viên cao cấp thuộc quân đội nhân dân

 

BQP

12. Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và cấp, thu hồi giấy chứng nhận thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân

 

BQP

13. Thông tư quy định về kéo dài tuổi phục vụ của điều tra viên

 

BQP

14. Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi giấy chứng nhận điều tra thuộc quân đội nhân dân

 

BQP

15. Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và cấp, thu hồi giấy chứng nhận điều tra viên trong quân đội nhân dân

 

3.

Bộ luật tố tụng hình sự

01/7/2016

03

BTC

16. Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BTP

17. Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BCA

18. Nghị định quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

Thời hạn trình là tháng 4/2016

4.

Luật khí tượng thủy văn

01/7/2016

08

BTNMT

19. Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BQP, BTNMT

20. Thông tư liên tịch quy định trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn giữa mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ quốc phòng với mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

 

BTNMT

21. Thông tư quy định nội dung quan trắc của trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

 

BTNMT

22. Thông tư quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

 

BTNMT

23. Thông tư quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn

 

BTNMT

24. Thông tư quy định đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia

 

BTNMT

25. Thông tư quy định về lập, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết

 

BNNPTNT

26. Thông tư quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng, quản lý, khai thác công trình phòng chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu

 

5.

Luật an toàn thông tin mạng

01/7/2016

13

BTTTT

27. Nghị định quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BTTTT

28. Nghị định quy định chi tiết về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BQP

29. Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật an toàn thông tin mạng về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép)

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BQP

30. Nghị định quy định chi tiết về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BCA

31. Nghị định quy định chi tiết về trách nhiệm và các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BTTTT

32. Quyết định ban hành phương án ứng cứu thảm họa thông tin quốc gia

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BTTTT

33. Quyết định ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BTTTT

34. Thông tư quy định chi tiết về điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

 

BTTTT

35. Thông tư quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng theo giấy phép

 

BQP

36. Thông tư hướng dẫn công tác bảo vệ an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia do Bộ Quốc phòng quản lý.

 

BQP

37. Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, tạm đình chỉ và thu hồi Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

 

BQP

38. Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

 

BQP

39. Thông tư quy định về chỉ định và quản lý hoạt động của tổ chức chứng nhận sự phù hợp đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

 

6.

Luật thống kê

01/7/2016

04

BKHĐT

40. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BKHĐT

41. Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BKHĐT

42. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Thời hạn trình là tháng 4/2016

NHNN

43. Thông tư quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thay thế TT31/2013/TT-NHNN)

 

7.

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

01/7/2016

17

BQP

44. Nghị định quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BQP

45. Nghị định quy định chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BQP

46. Nghị định quy định bậc trình độ kỹ thuật nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BQP

47. Nghị định quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BQP

48. Nghị định quy định một số chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ; thôi phục vụ trong Quân đội; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác hy sinh, từ trần và bảo hiểm y tế đối với thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng.

Thời hạn trình là tháng 4/2016

BQP

49. Thông tư quy định việc bố trí sử dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

 

BQP

50. Thông tư quy định việc đánh giá quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

 

BQP

51. Thông tư quy định trình tự, thủ tục tuyển chọn, tuyển dụng, xếp loại, nâng loại chuyển vị trí chức danh quân nhân chuyên nghiệp; xếp loại, nâng loại và chuyển vị trí việc làm của viên chức quốc phòng; thẩm quyền của chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và trình tự, thủ tục nâng lương, thăng cấp bậc quân hàm, cho thôi phục vụ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 10

 

BQP

52. Thông tư quy định về tiếp nhận, thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

 

BQP

53. Thông tư quy định về cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương của từng loại

 

BQP

54. Thông tư quy định Danh mục chức danh chiến đấu viên

 

 

55. Thông tư quy định số lần và thời gian huấn luyện của mỗi lần giữa các lần huấn luyện được gọi quân nhân chuyên nghiệp dự bị tập trung để huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, chiến đấu

 

BQP

56. Thông tư quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng

 

BQP

57. Thông tư quy định cụ thể nội dung, chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

 

BQP

58. Thông tư quy định chế độ nghỉ ngơi của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

 

BQP

59. Thông tư quy định về khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế quân y đối với quân nhân chuyên nghiệp có thời gian công tác đủ 15 năm phục vụ tại ngũ trở lên đã phục viên

 

BQP

60. Thông tư quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với quân nhân chuyên nghiệp; quy định việc giáng cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp trong trường hợp quân nhân chuyên nghiệp bị kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương.

 

8.

Bộ luật tố tụng hành chính

01/7/2016

01

BTP

61. Nghị định quy định cụ thể về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản quán, quyết định của Tòa án

Thời hạn trình là tháng 4/2016

9.

Luật phí và lệ phí

01/01/2017

06

BTC

62. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phí và lệ phí

Thời hạn trình là tháng 6/2016

BTC

63. Nghị định quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

Thời hạn trình là tháng 6/2016

BTC

64. Nghị định quy định về lệ phí trước bạ

Thời hạn trình là tháng 7/2016

BTC

65. Nghị định quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Thời hạn trình là tháng 7/2016

BTC

66. Nghị định quy định về lệ phí môn bài

Thời hạn trình là tháng 7/2016

BTC

67. Nghị định quy định thẩm quyền và hình thức định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

Thời hạn trình là tháng 7/2016

10.

Luật kế toán

01/01/2017

03

BTC

68. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Thời hạn trình là tháng 9/2016

BTC

69. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh

Thời hạn trình là tháng 9/2016

BTC

70. Nghị định quy định về kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Thời hạn trình là tháng 9/2016

11.

Bộ luật hàng hải Việt Nam

 

01/7/2017

24

BGTVT

71. Nghị định quy định về việc niêm yết giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng

Thời hạn trình là tháng 7/2016

BGTVT

72. Nghị định quy định điều kiện của cơ sở đóng mới, hoán cải và sửa chữa phục hồi tàu biển

Thời hạn trình là tháng 8/2016

BGTVT

73. Nghị định quy định về công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải (thay thế Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 07 năm 2004 và Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Thời hạn trình là tháng 9/2016

BGTVT

74. Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải (Thay thế Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014 )

Thời hạn trình là tháng 9/2016

BGTVT

75. Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng biển

Thời hạn trình là tháng 9/2016

BGTVT

76. Nghị định quy định về việc xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam (Thay thế Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013)

Thời hạn trình là tháng 10/2016

BGTVT

77. Nghị định về đăng ký và mua, bán tàu biển (Thay thế Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013)

Thời hạn trình là tháng 10/2016

BGTVT

78. Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển (Thay thế Nghị định số 46/2006/NĐ-CP)

Thời hạn trình là tháng 10/2016

BGTVT

79. Nghị định quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Thời hạn trình là tháng 11/2016

BGTVT

80. Nghị định quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

Thời hạn trình là tháng 11/2016

BGTVT

81. Nghị định quy định về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải (Thay thế Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012; Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013)

Thời hạn trình là tháng 11/2016

BGTVT

82. Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Thời hạn trình là tháng 11/2016

BGTVT

83. Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện, cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải

Thời hạn trình là tháng 12/2016

BGTVT

84. Thông tư quy định về thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa

 

BGTVT

85. Thông tư quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam

 

BGTVT

86. Thông tư quy định về Giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển

 

BGTVT

87. Thông tư quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

 

BGTVT

88. Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam, chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên và việc tiếp nhận học viên thực tập trên tàu biển Việt Nam

 

BGTVT

89. Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải

 

BGTVT

90. Thông tư quy định về thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải

 

BGTVT

91. Thông tư quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

 

BGTVT

92. Thông tư quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ trên tàu biển Việt Nam

 

BYT

93. Thông tư quy định về định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển

 

BLĐTBXH

94. Thông tư quy định về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động hàng hải.

 

Tổng số: 11 luật

Tổng số: 94 văn bản (44 nghị định, 02 quyết định, 48 thông tư)

 ([1]) Nội dung luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2020

([2]) Nội dung luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2018

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 382/BTP-VĐCXDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu382/BTP-VĐCXDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2016
Ngày hiệu lực05/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 382/BTP-VĐCXDPL xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 382/BTP-VĐCXDPL xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu382/BTP-VĐCXDPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Thành Long
        Ngày ban hành05/02/2016
        Ngày hiệu lực05/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 382/BTP-VĐCXDPL xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 382/BTP-VĐCXDPL xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh 2016

           • 05/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực