Công văn 3826/BHXH-TĐKT

Công văn 3826/BHXH-TĐKT năm 2015 về phát động thi đua đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3826/BHXH-TĐKT thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm 2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3826/BHXH-TĐKT
V/v phát động thi đua đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH), BHXH Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch số 991/KH-BHXH ngày 26/3/2015 về tổ chức thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 và các văn bản chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống các phần mềm nghiệp vụ BHXH, đồng thời phối hp chặt chẽ với đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện việc cài đặt phần mềm, tập huấn và hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động triển khai thực hiện. Từ ngày 01/5/2015, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chính thức thực hiện phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH đối với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Đến nay một số đơn vị trong Ngành đã khẩn trương triển khai thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đơn vị chưa thực sự quyết tâm tổ chức thực hiện quyết liệt việc giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, vì vậy tiến độ thực hiện việc giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH còn chậm, hiệu quả đạt được chưa cao.

Đbảo đảm việc triển khai giao dịch điện tử trong toàn hệ thống BHXH được đồng bộ, đúng thời gian theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 991/KH-BHXH ngày 26/03/2015 của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam phát động đợt thi đua chuyên đề với khẩu hiệu thi đua:

“Công chức, viên chức ngành BHXH quyết tâm đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, tạo bước đột phá phn đu thực hiện thành công cải cách hành chính của ngành BHXH”

I. MỤC TIÊU THI ĐUA

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, đảm bảo thực hiện quyền lợi của người lao động được kịp thời, đầy đủ đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm chi phí và thời gian cho đơn vị sử dụng lao động.

II. THỜI GIAN THI ĐUA: Từ 01/10/2015 đến 31/12/2015

III. NỘI DUNG THI ĐUA

Thủ trưởng, Cấp ủy Đảng và tổ chức đoàn thể của các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình nội dung Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 991/KH-BHXH ngày 26/03/2015 của BHXH Việt Nam về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tập trung tối đa nguồn lực để triển khai cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ. Trên cơ sở các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến BHXH Việt Nam đã lựa chọn và đang triển khai trong toàn Ngành các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hiện đại hóa quản lý BHXH, BHYT theo đúng tiến độ.

2. Tiếp tục rà soát, cắt giảm hồ sơ, thủ tục không cần thiết nhằm giảm phiền hà và không làm lãng phí chi phí hành chính của người dân, doanh nghiệp.

3. Duy trì và thực hiện có hiệu quả Cổng thông tin điện tử BHXH, đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ để phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp.

4. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, kịp thời rà soát, đề xuất sửa đổi hoặc loại bỏ các cơ chế, chính sách gây cản trở quá trình thực hiện cải cách hành chính của ngành BHXH.

5. Quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH nêu cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, quyết tâm thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về cải cách hành chính.

6. Tổ chức thực hiện tốt công tác hậu kiểm; phối hp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, hạn chế rủi ro và xử lý kịp thời các hành vi cố tình vi phạm để trục lợi.

7. Hằng tháng đánh giá kết quả thực hiện về giao dịch điện tử, phân tích khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân, đề xuất các biện pháp giải quyết và báo cáo tiến độ thực hiện theo quy định.

8. Kết thúc đợt thi đua, các đơn vị tổng kết phong trào thi đua, đánh giá kết quả, thành tích đạt được báo cáo BHXH Việt Nam để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xem xét đề nghị khen thưởng.

IV. BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG

Để động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong đợt thi đua, BHXH Việt Nam sẽ thưởng hằng tháng và tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc khi kết thúc đợt thi đua, việc bình xét được thực hiện như sau:

1. Thưởng theo tiến độ thực hiện hằng tháng

Hằng tháng BHXH Việt Nam xét thưởng đối với các tập thể đã triển khai và hoàn thành tốt theo tiến độ với cơ cấu và số tiền thưởng:

- Giải nhất: 1 giải trị giá 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng);

- Giải nhì: 03 giải, mỗi giải trị giá 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng);

- Giải ba: 06 giải, mỗi giải trị giá 25.000.000 đồng (Hai lăm triệu đồng).

2. Kết thúc đợt thi đua thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành phối hợp với các đơn vị có liên quan lựa chọn 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích nổi bật xuất sắc nhất trong phong trào thi đua trình Tổng Giám đốc khen thưởng, với cơ cấu và số tiền thưởng cụ thể:

a) Đối với 10 tập thể

- Giải nhất: 1 giải được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kèm theo tiền thưởng trị giá 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng);

- Giải nhì: 03 giải được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kèm theo tiền thưởng mỗi giải trị giá 40.000.000 đng (Bốn mươi triệu đồng);

- Giải ba: 06 giải được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kèm theo tiền thưởng mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

b) Đối với 20 cá nhân: được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kèm theo tiền thưởng 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

3. Tiêu chí đánh giá và xếp loại đơn vị để khen thưởng (theo Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua đính kèm)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đây là đợt thi đua quan trọng nhằm tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, do vậy Thủ trưởng, Cấp ủy Đảng và tổ chức đoàn thể của các đơn vị phải quán triệt sâu sắc nội dung, mục tiêu, nghiên cứu giải pháp, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị, cụ thể:

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phát động thi đua, đề xut các chính sách, biện pháp nhằm thực hiện tốt nhất mục tiêu thi đua;

2. Tổ chức tốt việc chỉ đạo phong trào thi đua, hàng tháng đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm trên hội nghị giao ban của đơn vị;

3. Ban Pháp chế: tổng hợp các số liệu về việc thực hiện giao dịch điện tử theo tiến độ của BHXH tỉnh (xây dựng các tiêu chí xét khen thưởng) và phối hp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Ban Thi đua - Khen thưởng để xác định kết quả, thành tích thi đua.

4. Ban Thi đua - Khen thưởng: phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị, thẩm định, đánh giá, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành và trình Tổng Giám đốc xem xét, khen thưởng;

Kết thúc đợt thi đua, các đơn vị tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả, thành tích đạt được đồng thời gửi báo cáo và hồ sơ đề nghị khen thưởng về BHXH Việt Nam (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 10/01/2016.

Tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua và truyền thống thi đua yêu nước sôi ni của Ngành. BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị, cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng tốt những thời cơ, thuận lợi, đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao ở mức cao nhất, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2015.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khn trương và nghiêm túc tchức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Các Phó Tổng Giám đốc;
- Văn phòng Đảng ủy;

-
Công đoàn cơ quan;
-
Lưu: VT, TĐKT (2b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

(Kèm theo Công văn số 3826/BHXH-TĐKT ngày 06 tháng 10 năm 2015 của BHXH Việt Nam)

TT

Các tiêu chí chấm điểm thi đua, khen thưởng

Điểm thi đua

I

Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

100

1

Tham mưu xây dựng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 9/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ đối với lĩnh vực được giao phụ trách.

25

2

Hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố về triển khai thực hiện giao dịch điện tử đúng nội dung, tiến độ, chất lượng.

15

3

Kịp thời nắm bắt thông tin, giải đáp khó khăn, vướng mắc cho địa phương, tham mưu lãnh đạo Ngành ban hành văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

40

4

Kịp thời thẩm định hồ sơ cung cấp dịch vụ I-VAN; Tchức quản lý, theo dõi việc thực hiện Hợp đồng đã ký kết của các tổ chức I-VAN

10

5

Đề xuất sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử giúp giảm số giờ khi thực hiện các TTHC

10

II

Đi với BHXH các tỉnh, thành ph

100

1

Chuẩn bị đầy đủ, kịp thời hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực CNTT để thực hiện giao dịch điện t.

05

2

Thành lập Tổ hỗ trợ kê khai sử dụng phần mềm iBHXH trong giao dịch đin tử

05

3

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ, hướng dẫn về nghiệp vụ cho các Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng phần mềm kê khai iBHXH trong giao dịch điện tử cho:

- Từ 70 đến 80% đơn vị: 10 điểm

- Từ 80 đến 90% đơn vị: 15 điểm

- Từ 90% đơn vị trở lên: 20 điểm

20

4

Tỷ lệ sđơn vị đã thực hiện TTHC qua giao dịch điện tử tính trên sđơn vị đang quản lý:

- Từ 70 đến 80% đơn vị: 40 điểm

- Từ 80 đến 90% đơn vị: 50 điểm

- Từ 90% đơn vị trở lên: 60 điểm

60

5

Đ xut sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử giúp giảm số giờ khi thực hiện các TTHC

10

1. Khen thưởng đối với tập thể

Các tập thể đạt 70% tổng số điểm (70 điểm) trở lên được xét khen thưởng, xét điểm từ cao xuống thấp.

2. Khen thưởng đối với cá nhân: Là công chức, viên chức, lao động hp đồng có những sáng kiến hoặc thành tích xuất sắc lĩnh vực giao dịch điện tử được tập thể lựa chọn.

3. Đối với những đơn vị không đạt theo các tiêu chí thi đua về giao dịch điện tử, BHXH Việt Nam sẽ trừ điểm thi đua khi xếp loại đơn vị năm 2015./.

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3826/BHXH-TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3826/BHXH-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2015
Ngày hiệu lực06/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3826/BHXH-TĐKT

Lược đồ Công văn 3826/BHXH-TĐKT thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3826/BHXH-TĐKT thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3826/BHXH-TĐKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành06/10/2015
        Ngày hiệu lực06/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3826/BHXH-TĐKT thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3826/BHXH-TĐKT thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm 2015

           • 06/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực