Công văn 3828/BNN-QLCL

Công văn 3828/BNN-QLCL báo cáo Tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2012 và kế hoạch trọng tâm năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3828/BNN-QLCL báo cáo Tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3828/BNN-QLCL
V/v Báo cáo Tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản năm 2012 và kế hoạch  trọng tâm năm 2013

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổng Cục Thủy sản, Tổng Cục Lâm nghiệp;
- Thanh tra Bộ;
- Cục Thú y;
- Cục Bảo vệ Thực vật;
- Cục Trồng trọt;
- Cục Chăn nuôi;
- Cục Chế biến, Thương mại NLTS&NM;
- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương.

 

Nhằm đánh giá kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2012 và đề xuất kế hoạch trọng tâm công tác năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị xây dựng báo cáo tổng kết năm 2012 và kế hoạch trọng tâm năm 2013, cụ thể như sau:

- Nội dung: Báo cáo theo mẫu tại Phụ lục gửi kèm và đăng tải trên website của Cục theo địa chỉ http://www.nafiqad.gov.vn/, chuyên mục “CSDL văn bản”.

- Thời hạn: Trước ngày 10/12/2012.

Nơi nhận báo cáo:

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

Địa chỉ: Số 14, Ngõ 20, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.37714195             Fax: 04.38317221

Email: [email protected]/[email protected]

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VP, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

PHỤ LỤC:

(Kèm theo công văn số 3828 /BNN-QLCL ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TRỰC TIẾP
TÊN ĐƠN VỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /          

………   , ngày     tháng    năm 2012

 

BÁO CÁO

Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2012 và Kế hoạch trọng tâm năm 2013

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2012:

1. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật

a) Xây dựng chiến lược, đề án, dự án, chương trình:

b) Xây dựng văn bản QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:

c) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, mô hình sản xuất NLTS an toàn:

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về chất lượng VTNN& ATTP nông lâm thủy sản:

2.1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về chất lượng VTNN& ATTP nông lâm thủy sản:

TT

Số hội thảo/hội nghị

Số người được tuyên truyền, phổ biến

Đối tượng

(người dân/ người sản xuất - kinh doanh…)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Sản xuất và đăng tải sản phẩm truyền thông về chất  lượng VTNN& ATTP nông lâm thủy sản

TT

Sản phẩm truyền thông (*)

Số lượng

Nội dung/ thông điệp chính

Hình thức chuyển tải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Liệt kê đầy đủ các loại hình sản phẩm truyền thông như: tờ rơi, tờ dán, băng rôn, sản phẩm phát trên đài truyền thanh, đăng tải trên báo, phát trên đài truyền hình…

- Đánh giá kết quả so với cùng kỳ năm 2011 (về số lớp, số người tham dự, số sản phẩm truyền thông được phát hành, ảnh hưởng của hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về chất lượng VTNN& ATTP nông lâm thủy sản đến các đối tượng…):

3. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

3.1. Triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT và Chỉ thị 1159/CT-BNN-QLCL:

- Các đơn vị thống kê số liệu về tình hình triển khai theo các lĩnh vực được phân công quản lý (theo mẫu tại Phụ lục 1  kèm theo)

- Đánh giá tình hình triển khai:

+ Việc thống kê, lập danh sách cơ sở:

+ Việc kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở:

+ Việc công khai kết quả kiểm tra:

+ Việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở xếp loại A/ B:

+ Xử lý các cơ sở loại C, tái kiểm tra loại C:

+ Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai:

3.2. Các chương trình giám sát ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất trong nông sản, thủy sản:

- Kết quả chương trình, so sánh số liệu giám sát năm 2012 với năm 2011 (số mẫu, chỉ tiêu phân tích, mẫu và chỉ tiêu không đạt ATTP…)

3.3. Thanh, kiểm tra theo kế hoạch/ đột xuất

+ Tổng số cơ sở được thanh, kiểm tra; số lượng cơ sở đạt yêu cầu và theo quy định nào? So với năm 2011 tình hình các cơ sở tuân thủ pháp luật ra sao?

+ Tổng số mẫu lấy, số mẫu vi phạm, vi phạm những chỉ tiêu gì? So với năm 2011 tỷ lệ mẫu vi phạm tăng hay giảm, tăng/giảm bao nhiêu?

3.4. Thanh, kiểm tra liên ngành

+ Tổng số đợt thanh, kiểm tra liên ngành, nội dung thanh, kiểm tra liên ngành;

+ Kết quả: Số lượng cơ sở đạt yêu cầu và theo quy định nào? So với năm 2011 tình hình các cơ sở tuân thủ pháp luật ra sao?

+ Tổng số mẫu lấy, số mẫu vi phạm, vi phạm những chỉ tiêu gì? So với năm năm 2011 tỷ lệ mẫu vi phạm tăng hay giảm, tăng/giảm bao nhiêu?

3.5. Tình hình áp dụng VietGAP, VietGAHP, GMP, HACCP, ISO 22000:

Các đơn vị thống kê số liệu về tình hình triển khai theo các lĩnh vực được phân công quản lý (theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo) và đánh giá kết quả triển khai

3.6. Hợp tác quốc tế và giải quyết rào cản của thị trường xuất khẩu

- Hợp tác quốc tế: Đón tiếp các đoàn thanh, kiểm tra nước ngoài, kết quả thanh, kiểm tra; khuyến nghị (nếu có).

- Số lượng các lô hàng bị các thị trường nước ngoài cảnh báo; so sánh tăng/giảm với năm 2011

- Số lượng các lô hàng bị cơ quan kiểm tra phát hiện; so sánh tăng/giảm với năm 2011

3.7. Giải quyết các sự cố gây mất an toàn thực phẩm trong nước

4. Tăng cường năng lực

4.1.Về tổ chức, bộ máy:

4.2. Về nhân sự:

4.3. Về cơ sở vật chất, kỹ thuật:

4.4. Về năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm:

4.5. Về đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ:

TT

Số lớp

Nội dung

Số người

tham dự

Đối tượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

2. Nhược điểm

III. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM NĂM 2013:

1. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về chất lượng VTNN& ATTP nông lâm thủy sản

3. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

4. Tăng cường năng lực

4.1.Về tổ chức, bộ máy:

4.2. Về nhân sự:

4.3. Về cơ sở vật chất, kỹ thuật:

4.4. Về năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm:

5. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Các kiến nghị, đề xuất của đơn vị sẽ được Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tổng hợp, trả lời định kỳ hàng tháng trên website của Cục: www.nafiqad.gov.vn

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị ghi rõ thông tin về đơn vị được phân công làm báo cáo (tên đơn vị, chuyên viên phụ trách, điện thoại, địa chỉ, email) để tiện liên lạc, trao đổi thông tin.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Quản lý CLNLS&TS (để t/hợp báo cáo Bộ).
- Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 


Phụ lục 1:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÔNG TƯ 14/2011/TT-BNNPTNT

TT

Loại hình cơ sở (*)

Tỉnh thực hiện thống kê/phân loại

Số cơ sở được thống kê

Nội dung và hình thức kiểm tra

Kiểm tra đánh giá phân loại[1]

Kiểm tra định kỳ [2]

Tái kiểm tra cơ sở loại C

Tổng

A

B

C

Tổng

A

B

C

Tổng

Lên A

Lên B

C

1

SXKD thuốc BVTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

SXKD thuốc thú y (bao gồm cả thú y thủy sản)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cơ sở sơ chế, chế biến thuỷ sản (tàu cá, cảng cá, chợ cá, cơ sở thu mua, sơ chế thủy sản, cs chế biến thủy sản nhỏ lẻ, nước mắm, sản phẩm dạng mắm, thủy sản khô, kho lạnh thủy sản)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cơ sở chế biến nông sản (rau, quả, điều)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

SXKD phân bón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

SXKD thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả thức ăn thủy sản)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

SXKD Giống cây trồng lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nước sinh hoạt nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Cơ sở chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2:

Tình hình áp dụng VietGAP, VietGAHP, GMP, HACCP, ISO 22000

TT

Loại hình cơ sở

Tỉnh thực hiện thống kê/phân loại

Số cơ sở được thống kê

Số cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

VietGAP

VietGAHP

VietGAqP

GMP

HACCP

ISO 22000

1

SXKD thuốc BVTV

 

 

 

 

 

 

 

 

2

SXKD thuốc thú y (bao gồm cả thú y thủy sản)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cơ sở sơ chế, chế biến thuỷ sản (tàu cá, cảng cá, chợ cá, cơ sở thu mua, sơ chế thủy sản, cs chế biến thủy sản nhỏ lẻ, nước mắm, sản phẩm dạng mắm, thủy sản khô, kho lạnh thủy sản)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cơ sở chế biến nông sản (rau, quả, điều)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

SXKD phân bón

 

 

 

 

 

 

 

 

7

SXKD thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả thức ăn thủy sản)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

SXKD Giống cây trồng lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nước sinh hoạt nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Cơ sở chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Kiểm tra, đánh giá phân loại: Là hình thức kiểm tra có thông báo trước, nhằm kiểm tra đầy đủ các nội dung về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ sở. Được áp dụng đối với: cơ sở được kiểm tra lần đầu; cơ sở đã được kiểm tra đạt yêu cầu nhưng sửa chữa, mở rộng sản xuất; cơ sở không đạt yêu cầu nhưng sau đó đã khắc phục xong sai lỗi. 

[2] Kiểm tra định kỳ: Là hình thức kiểm tra không thông báo trước, được áp dụng đối với các cơ sở đã được phân loại đạt yêu cầu nhằm giám sát việc duy trì điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3828/BNN-QLCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3828/BNN-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2012
Ngày hiệu lực07/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3828/BNN-QLCL

Lược đồ Công văn 3828/BNN-QLCL báo cáo Tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3828/BNN-QLCL báo cáo Tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3828/BNN-QLCL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
        Ngày ban hành07/11/2012
        Ngày hiệu lực07/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3828/BNN-QLCL báo cáo Tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3828/BNN-QLCL báo cáo Tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư

           • 07/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực