Công văn 3910/BVHTTDL-VHCS

Công văn 3910/BVHTTDL-VHCS năm 2016 xin chủ trương xây dựng Nghị định quy định về xét và công nhận danh hiệu văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3910/BVHTTDL-VHCS xin chủ trương xây dựng Nghị định xét công nhận danh hiệu văn hóa 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3910/BVHTTDL-VHCS
V/v xin chủ trương xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về xét và công nhận các danh hiệu văn hóa.

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Ngày 16 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1610/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 04 Thông tư quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu văn hóa là: “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường,Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (sau đây gọi chung là các danh hiệu văn hóa).

Quá trình triển khai thực hiện, các Thông tư này đã đi vào cuộc sống của người dân, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh; góp phần quan trọng trong việc đề cao vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, do sự vận động, phát triển của nền kinh tế-xã hội, dẫn đến các văn bản nêu trên đã bộc lộ những tồn tại bất cp sau:

Một là, tuy cùng quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu văn hóa nhưng các nội dung này lại nằm rải rác ở nhiều văn bản khác nhau nên dẫn đến trùng lắp, chồng chéo. Tại Công văn số 2217/MTTW-BTT ngày 13/6/2016 của Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam cũng đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng nội dung quy định việc xét và công nhận các danh hiệu văn hóa vào một văn bản chung cho thống nhất.

Hai là, một số quy định tại các Thông tư đã không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn, với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành như: chưa cụ thể, chi tiết hoặc đưa ra tiêu chí quá cao nên khó có tính khả thi và không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống các văn bản QPPL có liên quan đến danh hiệu; quy định về trình tự, thời hạn công nhận các danh hiệu văn hóa chưa kịp thời bám sát thực tiễn, chưa thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới nên gây khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước đối với công tác xét tặng và công nhận các danh hiệu văn hóa.

Ba là, việc bổ sung nội dung “đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và kinh doanh” vào tiêu chuẩn xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 64/TB-VPCP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ là một nhiệm vụ cấp bách cần phải thực hiện kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tại Hội nghị kiểm điểm thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “khn trương rà soát sửa đi, bổ sung tiêu chí các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho phù hợp với tình hình mới.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 06 tháng 7 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 2376/QĐ-BVHTTDL về việc soạn thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu văn hóa. Tuy nhiên, việc xây dựng Thông tư trong thời điểm hiện nay là không phù hợp vì nội dung dự kiến “quy định thủ tục hành chính....” trong Thông tư thuộc một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Như vậy, để thực hiện đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý văn hóa cơ sở trong tình hình mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng việc đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về xét và công nhận các danh hiệu văn hóa là hết sức cần thiết. Nghị định này được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý hữu hiệu để giải quyết các vấn đề liên quan đến phân công trách nhiệm giữa các Bộ, ngành cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ với các tổ chức chính trị-xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp xem xét cho ý kiến về đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm thực hiện đúng chỉ đo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là: “...trước khi tổ chức Hội nghị cần cơ bản hoàn thành dự thảo các văn bản quy định, chỉ đạo cho phù hợp với tình hình mới, khắc phục những bất cập vừa qua”.

Văn bản trả lời xin gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Văn hóa cơ sở) trước ngày 10 tháng 10 năm 2016.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ t
ướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban TW Mặt trận TQVN;
- Lưu: VT, VHCS, TTH (14b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Thuộc tính Công văn 3910/BVHTTDL-VHCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3910/BVHTTDL-VHCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2016
Ngày hiệu lực29/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3910/BVHTTDL-VHCS xin chủ trương xây dựng Nghị định xét công nhận danh hiệu văn hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3910/BVHTTDL-VHCS xin chủ trương xây dựng Nghị định xét công nhận danh hiệu văn hóa 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3910/BVHTTDL-VHCS
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành29/09/2016
        Ngày hiệu lực29/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3910/BVHTTDL-VHCS xin chủ trương xây dựng Nghị định xét công nhận danh hiệu văn hóa 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3910/BVHTTDL-VHCS xin chủ trương xây dựng Nghị định xét công nhận danh hiệu văn hóa 2016

           • 29/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực