Thông báo 64/TB-VPCP

Thông báo 64/TB-VPCP năm 2016 kết luận Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 64/TB-VPCP hội nghị kiểm điểm quy chế phối hợp công tác chính phủ mặt trận tổ quốc 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 64/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Ngày 30 tháng 3 năm 2016 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và y ban Trung ương Mặt trận Tquốc (MTTQ) Việt Nam năm 2015, bàn trọng tâm phối hợp công tác năm 2016; ký kết chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn của y ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Trần Thanh Mn, Phó Chủ tịch y ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả phối hợp công tác năm 2015 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 giữa Chính phủ và y ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các Bộ, cơ quan về các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường trực y ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu của Chủ tịch y ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2015

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, năm 2015 đất nước ta đã đạt kết quả khá toàn diện. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt gần 6,68% cao nhất từ năm 2008 đến nay; sản xuất phát triển trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; tái cơ cấu nền kinh tế đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Sự phối hợp hiệu quả giữa Chính phủ và y ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã giúp mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước. Các chương trình giám sát của MTTQ Việt Nam ở Trung ương và địa phương được dư luận và nhân dân đánh giá cao. Công tác phản biện xã hội bước đầu được triển khai có kết quả. Chính phủ và y ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các quy định về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hầu hết các nội dung tại Thông báo số 68/TB-VPCP ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ đã được các Bộ, ngành phối hợp với Ban Thường trực y ban Trung ương MTTQ Việt Nam trin khai nghiêm túc, hoàn thành theo tiến độ; đã phối hợp giải quyết xong nhiều kiến nghị của y ban Trung ương MTTQ Việt Nam về sửa đổi cơ chế, chính sách tồn đọng từ các năm trước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: thời hạn các Bộ, ngành gửi lấy ý kiến của y ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với một số dự thảo văn bản pháp luật còn ngắn; một số địa phương chưa chủ động phối hợp với MTTQ Việt Nam hoặc chưa lấy ý kiến của MTTQ Việt Nam đối với một số đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của địa phương; việc phối hợp giải quyết kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng xử lý một số việc còn chậm.

II. TRỌNG TÂM PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2016

Công tác phối hợp của Chính phủ và y ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2016 cần tập trung vào các nội dung trọng tâm sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, những người có uy tín trong xã hội đặc biệt là đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc của các tôn giáo tham gia tích cực vào các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, qua đó góp phần tích cực vào củng cố, tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

2. Phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016, bảo đảm đời sống ấm no, hạnh phúc và an toàn cho nhân dân; phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, không hình thức, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động và đẩy mạnh hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia ý kiến với Đảng và Nhà nước, thông qua đó hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, góp phần tích cực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cần công khai kết quả các nội dung giám sát và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đặc biệt coi trọng việc phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nội dung công tác, nhiệm vụ phối hợp mà hai bên đã thống nhất; tiến hành khảo sát đánh giá về mức độ hài lòng của người dân về các dịch vụ hành chính công, việc triển khai các chính sách, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trong đó đề cao việc tuyên truyền, vận động, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

1. Bộ Y tế khẩn trương phối hợp với Ban Thường trực y ban Trung ương MTTQ Việt Nam khảo sát đánh giá các mô hình tốt về khám chữa bệnh, cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh phong, tâm thần... của các tôn giáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7130/VPCP-VIII ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

2. Đề nghị Ban Thường trực y ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị biểu dương phát huy vai trò các tôn giáo tham gia hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề.

3. Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp, thực hiện các yêu cầu trong quá trình triển khai các hoạt động giám sát; nghiên cứu tiếp thu trong quá trình chỉ đạo thực hiện đối với các kiến nghị thông qua giám sát của y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với y ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

- Ban hành Thông tư hướng dẫn về sử dụng kinh phí cho các hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Thông tư thay thế Thông tư số 77/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007 theo hướng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí quản lý Quỹ vì người nghèo;

- Đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Thông tư liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC- BTTUBTW MTTQVN-TLĐLĐVN ngày 12 tháng 5 năm 2006 hướng dẫn kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

- Nghiên cứu việc bổ sung chế độ phụ cấp cho Hội đồng tư vấn của y ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn các cấp trong quá trình sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTC-UBTW MTTQVN ngày 03 tháng 01 năm 2008, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Thường trực y ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu đề xuất về việc hỗ trợ sinh hoạt phí cho các cá nhân tiêu biểu là Ủy viên y ban Mặt trận Tquốc cấp xã trong quá trình tổng hợp Đề án tổng thể cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Đnghị y ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ xây dựng Đ án và tổ chức Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi”.

7. Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa, Ththao và Du lịch, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ làm việc với Ban Thường trực y ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẩn trương xây dựng Nghị quyết liên tịch về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trình Chính phủ và Đoàn Chủ tịch y ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực y ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất những nội dung cần sửa đổi các tiêu chí công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa” đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Trong tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm việc với Ban Thường trực y ban Trung ương MTTQ Việt Nam đ thng nht việc xây dựng bộ tiêu chí “Đô thị văn minh”.

10. Mời Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký y ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Phó Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Thường trực y ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp triển khai; các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh/thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ; TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: Văn thư, V.III (3b).
330

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu64/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2016
Ngày hiệu lực06/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 64/TB-VPCP hội nghị kiểm điểm quy chế phối hợp công tác chính phủ mặt trận tổ quốc 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 64/TB-VPCP hội nghị kiểm điểm quy chế phối hợp công tác chính phủ mặt trận tổ quốc 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu64/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành06/04/2016
        Ngày hiệu lực06/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 64/TB-VPCP hội nghị kiểm điểm quy chế phối hợp công tác chính phủ mặt trận tổ quốc 2016

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 64/TB-VPCP hội nghị kiểm điểm quy chế phối hợp công tác chính phủ mặt trận tổ quốc 2016

           • 06/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực