Công văn 4071/BKHĐT-KTĐN

Công văn 4071/BKHĐT-KTĐN tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý I năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4071/BKHĐT-KTĐN tình hình thực hiện chế độ báo cáo dự án ODA Quý I 2013


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4071/BKHĐT-KTĐN
V/v Tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý I/2013.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91

 

Thực hiện Điều 57 quy định chế độ báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các cơ quan liên quan việc thực hiện Chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý I năm 2013.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO QUÝ I NĂM 2013

1. Báo cáo của các cơ quan chủ quản các chương trình, dự án ODA:

a) Về s lượng các cơ quan chủ quản gửi báo cáo:

Đến ngày 6/6/2012 có 92 cơ quan chủ quản đã gửi Báo cáo Quý I/2013, tăng 6% so với Quý IV/2012 (có 87 cơ quan gửi báo cáo), trong đó:

+ Các cơ quan chủ quản Trung ương: 30 Bộ, ngành đã gửi báo cáo, tăng 11% so với Quý IV/2012 (có 27 cơ quan gửi báo cáo). Hầu hết các Bộ, ngành có chương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý I/2013. Cơ quan gửi Báo cáo sớm nhất là Hội Nông dân Việt Nam (gửi ngày 5/04/2013); muộn nhất là Bộ Tài nguyên và Môi trường (gửi ngày 4/06/2013). Các đơn vị có nhiều chương trình, dự án ODA nhưng không gửi báo cáo Quý I/2013 là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và y ban Dân tộc.

+ Các cơ quan chủ quản địa phương: Có 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã gửi Báo cáo Quý I/2013. Cơ quan chủ quản địa phương gửi sớm nhất là tỉnh Bình Phước (gửi ngày 1/04/2013), muộn nhất là Thành phố Hồ Chí Minh (gửi ngày 3/06/2013). Tỉnh không gửi báo cáo Quý I/2013 là Lâm Đồng.

Phụ lục I liệt kê danh sách các cơ quan chủ quản đã gửi Báo cáo Quý I/2013 kèm theo thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi, mức độ cung cấp thông tin,… của các báo cáo này.

b) Về hình thức gửi báo cáo:

+ 67 cơ quan gửi báo cáo đúng quy định (bằng văn bản và thư điện tử) chiếm 74% tổng số báo cáo.

+ 13 cơ quan gửi báo cáo bằng văn bản thuần túy, chiếm 14% tổng số báo cáo.

+ 11 cơ quan gửi báo cáo bằng thư điện tử thuần túy, chiếm 12% tổng s báo cáo.

c) Tuân thủ mẫu biểu báo cáo:

91 trong số 92 báo cáo được lập theo đúng mẫu biểu quy định (theo mẫu biểu Phụ lục 4, Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007), đạt tỷ lệ 99%.

d) Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo:

89 báo cáo đáp ứng cơ bản đủ thông tin, đạt tỷ lệ 97%, trong đó các cơ quan bộ ngành đạt tỷ lệ 90% và các địa phương đạt tỷ lệ 100%.

Chi tiết về tình hình gửi báo cáo của các cơ quan chủ quản từ Quý I/2008 đến Quý I/2013 liệt kê trong Phụ lục IA. Biểu đồ tại Phụ lục IA minh họa về số lượng và chất lượng (đúng mẫu biểu, đủ thông tin) của các báo cáo quý thuộc các cơ quan chủ quản từ Quý I/2008 đến Quý I/2013.

e) Về tuân thủ thời gian báo cáo:

Trong Quý I/2013 chỉ có 45/92 cơ quan chủ quản gửi Báo cáo đúng thời hạn theo quy định tại Quyết định 803/2007/QĐ-BKH đạt tỷ lệ 49%.

2. Báo cáo của các chương trình, dự án ODA

a) Về số lượng báo cáo:

Đã có 224 chương trình, dự án ODA và 120 tiểu dự án gửi Báo cáo Quý I/2013, bằng 91% so với Quý IV/2012 (245 chương trình, dự án và 140 tiểu dự án).

Phụ lục II liệt kê danh sách các chương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý I/2013 kèm theo thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi, mức độ cung cấp thông tin,… của các báo cáo này.

Các Bộ, ngành có 148 chương trình, dự án ODA và 24 tiểu dự án đã gửi Báo cáo Quý I/2013. Các Bộ, ngành có nhiều chương trình, dự án ODA gửi Báo cáo là Bộ Y tế (27 dự án có báo cáo), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (26), Bộ Tài nguyên và Môi trường (16), Bộ Giao thông Vận tải (12), Bộ Công Thương (11), Bộ Tài chính (8), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (8).

Các tỉnh, thành phố có 76 chương trình, dự án ODA và 96 tiểu dự án đã gửi Báo cáo Quý I/2013. Các tỉnh, thành phố có nhiều dự án, tiểu dự án gửi Báo cáo là Hà Tĩnh (17 dự án và tiểu dự án gửi Báo cáo), Thanh Hóa (14), Thành phố Hồ Chí Minh (13), Bắc Kạn (12), Đắk Lắk (9), Yên Bái (8), Quảng Trị (8), Đắk Nông (8), và Thành phố Hà Nội (7).

Các đơn vị không có chương trình, dự án, tiểu dự án ODA nào gửi Báo cáo Quý I/2013 là Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam, y ban Dân tộc và các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang và Bạc Liêu.

b) Về hình thức gửi báo cáo:

+ 136 chương trình, dự án, tiểu dự án gửi báo cáo đúng quy định (bằng văn bản và thư điện tử) chiếm 40% tổng số báo cáo.

+ 72 chương trình, dự án, tiểu dự án gửi báo cáo bng văn bản thuần túy, chiếm 20% tổng số báo cáo.

+ 136 chương trình, dự án, tiểu dự án gửi báo cáo bằng thư điện tử thuần túy, chiếm 40% tổng số báo cáo.

c) Về tuân thủ mẫu báo cáo:

Có 294 trong tổng số 344 báo cáo của các chương trình, dự án và tiểu dự án thực hiện đúng mẫu quy định, đạt tỷ lệ 85%, trong đó các chương trình, dự án đạt 88% (197 trong tổng số 224) và các tiểu dự án đạt 81% (97 trong tổng số 120).

Có 153 trong số 172 báo cáo của các chương trình, dự án thuộc các Bộ, ngành thực hiện đúng mẫu biểu quy định, đạt tỷ lệ 89%.

Có 141 trong số 172 báo cáo của các chương trình, dự án thuộc các tỉnh, thành phố thực hiện đúng mẫu biểu quy định, đạt tỷ lệ 82%.

d) Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo:

Số lượng báo cáo đáp ứng đủ thông tin là 164, đạt 48% tổng số báo cáo, trong đó các chương trình, dự án ODA đạt 53% và các tiểu dự án chỉ đạt 38%.

Các Bộ, ngành có tỷ lệ cao về số báo cáo đủ thông tin là Bộ Giao thông Vận tải (12/13 báo cáo), Bộ Y tế (20/27) và Bộ Công Thương (13/27).

Các tỉnh, thành phố có nhiều báo cáo đủ thông tin là Hà Nội (7/7), Thành phố Hồ Chí Minh (12/13 báo cáo), Bà Rịa - Vũng Tàu (3/3), Lào Cai (3/3).

Chi tiết về tình hình gửi báo cáo của các Chủ dự án Quý I/2013 liệt kê trong Phụ lc IIA. Chi tiết về tình hình gửi báo cáo của các cơ quan chủ quản từ Quý I/2008 đến Quý I/2013 liệt kê trong Phụ lục IIBBiểu đồ minh họa Phụ lục IIB.

e) Về tuân thủ thời gian báo cáo:

Trong Quý I/2013 có 289/344 chủ dự án gửi Báo cáo đúng thời hạn theo quy định tại Quyết định 803/2007/QĐ-BKH đạt t lệ 84%.

II. CÁC KIẾN NGHỊ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo ODA ở các cấp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các cơ quan chủ quản vi phạm chế độ báo cáo ODA có văn bản giải trình và có kế hoạch khắc phục ngay. Đ nghị các cơ quan chủ quản chưa báo cáo hoặc có báo cáo chưa đầy đủ các nội dung theo quy định sớm khắc phục trong báo cáo quý tới như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân các tỉnh Lâm Đồng.

2. Đối với các chương trình, dự án ODA không gửi Báo cáo Quý I/2013, cơ quan chủ quản có biện pháp chế tài yêu cầu các chủ chương trình, dự án ODA có văn bản giải trình nguyên nhân không gửi báo cáo và có cam kết thực hiện các biện pháp khắc phục.

3. Mặc dù trong Quý I/2013, việc gửi báo cáo của các cơ quan đã được cải thiện song vẫn còn nhiều đơn vị gửi báo cáo chưa đúng với thời gian quy định. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chủ quản đôn đốc các chủ chương trình, dự án gửi báo cáo theo đúng thời gian quy định. Báo cáo Quý II/2013 của các cơ quan chủ quản đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 25/7/2013. Đặc biệt đối với các Bộ, ngành, địa phương còn nhiều chương trình, dự án ODA chưa gửi báo cáo như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang và Bạc Liêu cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các chủ dự án vi phạm có hệ thống Chế độ Báo cáo quy định tại Quyết định trên.

4. Các cơ quan chủ quản, chủ dự án có thể liên hệ Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại 04-38430333 hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ oda_ferd@mpi.gov.vn để nhận được thông tin hỗ trợ công tác báo cáo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
VPCP (Vụ QHQT);
- Bộ Tài chính;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ KTĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh

 


PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ODA QUÝ I NĂM 2013 CỦA CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục 4 - Quyết định 803/2007/QĐ-BKH)

STT

Tên Cơ quan chủ quản

Thời gian gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo

Nội dung báo cáo

Ghi chú

Thư điện tử

Văn bn

Đúng mu

Không đúng mẫu

Đủ thông tin

Chưa đ thông tin

 

 

I. CÁC BỘ, NGÀNH

 

 

 

 

 

 

 

1

Bộ Công An

8/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

2

Bộ Công thương

14/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo

18/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

4

Bộ Giao thông vận tải

25/04/2013

 

x

x

 

x

 

 

5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

20/04/2013

x

 

x

 

 

x

 

6

Bộ Khoa học và Công nghệ

26/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

7

Bộ Lao động, Thương binh và XH

2/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

8

Bộ Ngoại giao

31/05/2013

 

x

x

 

x

 

 

9

Bộ Nội vụ

2/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

10

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Bộ Quốc phòng

10/05/2013

x

 

x

 

x

 

 

12

Bộ Tài chính

9/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

13

Bộ Tài nguyên và Môi trường

4/06/2013

x

 

x

 

x

 

 

14

Bộ Thông tin và Truyền thông

2/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

15

Bộ Tư pháp

24/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

16

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

17

Bộ Xây dựng

20/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

18

Bộ Y tế

13/05/2013

x

x

x

 

 

x

Thiếu xếp hng d án

19

Ban Cơ yếu Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ban Tôn giáo Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Bo hiểm Xã hội Việt Nam

26/04/2013

x

x

 

x

 

x

 

23

Đài Tiếng nói Viêt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Đài Truyn hình Việt Nam

31/05/2013

x

 

x

 

x

 

 

25

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Hội Nông dân Việt Nam

5/04/2013

 

x

x

 

x

 

 

28

Kim toán Nhà nước

12/04/2013

 

x

x

 

x

 

 

29

Ngân hàng Nhà nước Vit Nam

12/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

30

Ngân hàng Phát triển Vit Nam

3/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

31

Thanh tra Chính ph

6/05/2013

 

x

x

 

x

 

 

32

Thông tn xã Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Tòa án Nhân dân ti cao

7/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

34

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Trung ương Đoàn TNCS HCM

9/05/2013

x

x

x

 

x

 

Không có chương trình, d án ODA

36

Trung ương Hội LH Phụ nữ VN

10/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

37

y ban Chứng khoán Nhà nưc

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Ủy ban Dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc VN

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Văn phòng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Văn phòng Chủ tịch nước

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Văn phòng Quc hội

31/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

43

Văn phòng Trung ương Đảng

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Viện HL Khoa học và Công nghệ VN

26/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

45

Viện HL Khoa học Xã hội Việt Nam

8/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

46

Vin Kiểm sát Nhân dân tối cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

 

54

54

62

0

62

 

 

 

Đng bằng sông Hồng

 

9

8

10

0

10

0

 

1

Tp. Nội

2/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

2

Vĩnh Phúc

20/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

3

Bắc Ninh

24/04/2013

 

x

x

 

x

 

 

4

Hải Dương

7/05/2013

x

 

x

 

x

 

 

5

Tp. Hải Phòng

27/05/2013

x

 

x

 

x

 

 

6

Hưng Yên

5/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

7

Thái Bình

3/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

8

Hà Nam

12/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

9

Nam Đnh

9/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

10

Ninh Bình

2/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

 

Đông Bắc Bộ

 

10

10

11

0

11

0

 

11

Hà Giang

18/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

12

Cao Bng

26/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

13

Bc Kn

7/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

14

Tuyên Quang

2/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

15

Lào Cai

9/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

16

Yên Bái

3/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

17

Thái Nguyên

23/04/2013

 

x

x

 

x

 

 

18

Lạng Sơn

18/04/2013

x

 

x

 

x

 

 

19

Quảng Ninh

24/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

20

Bc Giang

8/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

21

Phú Th

17/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

 

Tây Bắc Bộ

 

3

3

4

0

4

0

 

22

Điện Biên

4/05/2013

 

x

x

 

x

 

 

23

Lai Châu

11/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

24

Sơn La

31/05/2013

x

 

x

 

x

 

 

25

Hòa Bình

16/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

 

Bắc Trung Bộ

 

5

5

6

0

6

0

 

26

Thanh Hóa

18/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

27

Nghệ An

2/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

28

Hà Tĩnh

2/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

29

Quảng Bình

26/04/2013

x

 

x

 

x

 

 

30

Quảng Trị

2/05/2013

 

x

x

 

x

 

 

31

Thừa Thiên - Huế

16/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

 

Duyên hải Nam Trung Bộ

 

6

5

6

0

6

0

 

32

Tp. Đà Nng

16/04/2013

x

 

x

 

x

 

 

33

Quảng Nam

4/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

34

Quảng Ngãi

16/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

35

Bình Đnh

16/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

36

Phú Yên

9/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

37

Khánh Hòa

17/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

 

Tây Nguyên

 

3

3

4

0

4

0

 

38

Kon Tum

7/05/2013

x

 

x

 

x

 

 

39

Gia Lai

23/04/2013

 

x

x

 

x

 

 

40

Đăk Lăk

15/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

41

Đk Nông

10/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

42

Lâm Đng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đông Nam Bộ

 

6

7

8

0

8

0

 

43

Ninh Thun

4/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

44

Bình Thun

22/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

45

Bình Phước

1/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

46

Tây Ninh

23/05/2013

x

 

x

 

x

 

 

47

Bình Dương

4/05/2013

 

x

x

 

x

 

 

48

Đng Nai

9/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

49

Bà Rịa - Vũng Tàu

2/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

50

Tp. H Chí Minh

3/06/2013

 

x

x

 

x

 

 

 

Đồng bng sông Cửu Long

 

12

13

13

0

13

0

 

51

Long An

17/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

52

Tin Giang

26/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

53

Bến Tre

16/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

54

Trà Vinh

20/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

55

Vĩnh Long

23/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

56

Đng Tháp

5/02/2013

x

x

x

 

x

 

 

57

An Giang

15/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

58

Kiên Giang

22/04/2013

 

x

x

 

x

 

 

59

Tp. Cn Thơ

23/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

60

Hậu Giang

12/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

61

Sóc Trăng

15/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

62

Bc Liêu

2/05/2013

x

x

x

 

x

 

 

63

Cà Mau

9/04/2013

x

x

x

 

x

 

 

 

Tổng cộng (các CQCQ)

 

79

80

92

 

89

 

 

Ghi chú: Theo quy định, các Tập đoàn kinh tế, các TCT91 là cơ quan chủ đầu tư (chủ dự án) không gửi báo cáo tổng hợp theo mẫu Phụ lục 4 ( mẫu báo cáo của CQCQ), mà gửi báo cáo riêng cho từng dự án ODA (theo mẫu Phụ lục 1-QĐ 803/2007/QĐ-BKH)

 

PHỤ LỤC IA

SỐ LƯỢNG CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN GỬI BÁO CÁO QUÝ THEO QUYẾT ĐỊNH 803/2007/QĐ-BKH

Thi gian báo cáo

Tng

Bộ ngành

Tỉnh, TP

Tổng

Đúng mẫu

Đủ Thông tin

Thư ĐT

Văn bản

Tổng

Đúng mẫu

Đủ Thông tin

Thư ĐT

Văn bản

Tổng

Đúng mẫu

Đủ Thông tin

Thư ĐT

Văn bản

Q1-2008

72

61

51

14

68

22

14

12

6

19

50

47

39

8

49

Q2- 2008

61

47

45

37

50

11

8

7

8

9

50

39

38

29

41

Q3- 2008

57

54

46

33

51

9

7

6

4

8

48

47

40

29

43

Q4- 2008

80

71

64

43

67

21

16

13

5

16

59

55

51

38

51

Q1- 2009

73

69

64

42

68

16

14

13

6

14

57

55

51

36

54

Q2-2009

83

73

68

47

80

20

15

14

7

19

63

58

54

40

61

Q3- 2009

72

70

53

41

69

14

13

9

6

14

58

57

44

35

55

Q4- 2009

76

75

62

42

74

17

16

12

6

17

59

59

50

36

57

Q1-2010

72

72

60

46

67

15

15

10

8

15

57

57

50

38

52

Q2- 2010

81

76

54

50

78

20

15

10

9

20

61

61

44

41

58

Q3- 2010

77

75

63

50

70

16

15

11

9

14

61

60

52

41

56

Q4- 2010

90

79

67

50

90

27

18

15

11

27

63

61

52

39

63

Q1- 2011

76

73

62

47

74

18

17

13

9

18

58

56

49

38

56

Q2- 2011

85

80

73

50

82

26

22

19

10

25

59

58

54

40

57

Q3- 2011

74

72

61

50

72

21

19

16

12

20

53

53

45

38

52

Q4- 2011

86

82

69

53

77

28

24

22

16

25

58

58

47

37

52

Q1- 2012

86

84

74

62

81

24

23

17

15

22

62

61

57

47

59

Q2- 2012

97

97

91

66

94

34

34

31

15

33

63

63

60

51

61

Q3- 2012

86

86

76

68

77

25

25

22

18

20

61

61

54

50

57

Q4- 2012

87

86

83

69

76

27

26

25

21

24

60

60

58

48

52

Q1- 2013

92

91

89

79

80

30

29

27

25

26

62

62

62

54

54

 

Biểu đồ - PHỤ LỤC IA

Số lượng các Cơ quan chủ quản gửi báo cáo quý theo Quyết định 803/2007/QĐ-BKH

 

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GỬI BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA QUÝ I/2013 CỦA CÁC CHỦ DỰ ÁN
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục 1 - Quyết định 803/2007/QĐ-BKH)

STT

Tên chương trình, dự án

Nhà tài trợ

Tên Cơ quan chủ quản

Tên Chủ dự án

Đơn vị gửi

báo cáo

Thời gian

gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo

Sử dụng AMT đ lập và gửi báo cáo

Chất lượng báo cáo

Thư điện tử

Văn bản

Có sử dụng AMT/AMF

Chưa sử dụng AMT

Đủ thông tin

Thiếu thông tin

 

Các chương trình, dự án

 

 

 

 

 

166

147

197

27

118

106

1

HTKT chun bị DA Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hi VN

WB

Bảo him XHVN

Bảo hiểm XHVN

Chủ dự án

26/04/2013

x

x

x

 

 

x

2

Truyền tải điện miền Bắc mở rộng

ADB

Bộ Công thương

TCT Truyn tải điện QG

TĐ Điện lực VN

18/04/2013

x

x

x

 

 

x

3

Đầu tư lưới điện truyền tải, khoản vay 1

ADB

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

18/04/2013

x

x

x

 

x

 

4

Đu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn và lưới điện truyền tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Nhật Bản

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

Chủ dự án

10/04/2013

x

x

x

 

x

 

5

Hạn mức tín dụng NIB 40 triệu USD cho ngành Đin

NIB

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

18/04/2013

x

x

x

 

x

 

6

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn

Đức

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

18/04/2013

x

x

x

 

 

x

7

Năng lượng nông thôn Việt Nam II (RE II) - Tài tr bổ sung

WB

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

18/04/2013

x

x

x

 

 

x

8

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1

ADB

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

18/04/2013

x

x

x

 

 

x

9

Nhà máy nhit đin Thái Bình

Nht Bản

Bộ Công thương

TĐ Đin lc VN

Chủ d án

8/04/2013

x

x

x

 

x

 

10

Thủy điện sông Bung 4

ADB

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

18/04/2013

x

x

x

 

x

 

11

Thủy điện Trung Sơn

WB

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

18/04/2013

x

x

x

 

x

 

12

Xây dựng nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1

Nhật Bản

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

18/04/2013

x

x

x

 

x

 

13

Phát triển giáo dục trung học

ADB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Ch dự án

15/04/2013

x

x

x

 

x

 

14

Phát triển giáo viên THPT & TCCN

ADB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Chủ dự án

11/04/2013

x

x

x

 

x

 

15

Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cu Long

WB

Bộ GTVT

Cục Đường thy nội địa

Chủ dự án

16/04/2013

x

x

x

 

x

 

16

Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bng Bắc Bộ

WB

Bộ GTVT

Cục Đường thủy nội địa

Chủ d án

25/04/2013

x

x

x

 

x

 

17

Khôi phục các cầu trên QL1, giai đoạn 3 đon Cần Thơ - Cà Mau

Nhật Bản

Bộ GTVT

TC Đường bộ VN

Chủ dự án

15/04/2013

x

 

x

 

x

 

18

Xây dựng Quốc lộ 3 mới và hệ thống mạng lưới đường bộ liên quan Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đon I)

Nhật Bản

Bộ GTVT

TC Đường bộ VN

Chủ dự án

15/04/2013

x

 

x

 

x

 

19

Cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai

ADB

Bộ GTVT

TCT Đường st Vit Nam

Ch dự án

22/04/2013

x

x

x

 

x

 

20

Hệ thống thông tin tín hiệu Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn II

Pháp

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Ch dự án

22/04/2013

x

x

x

 

x

 

21

Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu đường sắt ba tuyến Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Đồng Đăng, Hà Nội-Thái Nguyên và khu đu mối Hà Ni

Trung Quốc

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Ch dự án

22/04/2013

x

x

x

 

x

 

22

Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Vinh - Sài Gòn, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đon I

Trung Quốc

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

22/04/2013

x

x

x

 

x

 

23

Hiện đại hóa Trung tâm vận tải đường sắt

Đức

Bộ GTVT

TCT Đường st Vit Nam

Ch dự án

22/04/2013

x

x

x

 

x

 

24

Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Ni - TP. Hồ Chí Minh

Nhật Bản

Bộ GTVT

TCT đường st Vit Nam

Chủ dự án

22/04/2013

x

x

x

 

x

 

25

Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đon I

Nhật Bản

Bộ GTVT

TCT Đường st Vit Nam

Chủ dự án

22/04/2013

x

x

x

 

x

 

26

Thành lập Trung tâm đào tạo Logistics Tiu vùng sông Mê Kông ti VN

Nhật Bản

Bộ GTVT

Trường ĐH Hàng hải

Chủ dự án

20/04/2013

 

x

x

 

 

x

27

Đi tác đi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan

Phần Lan

BKH&CN

Bộ KH&CN

Chủ dự án

20/04/2013

 

x

x

 

 

x

28

Phát trin cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lc

Nhật Bản

Bộ KH&CN

Khu CNC Hòa Lc

Chủ dự án

8/04/2013

 

x

x

 

 

x

29

Thăm dò và khai thác nguồn urani và các loại quặng phục vụ chương trình điện hạt nhân

IAEA

Bộ KH&CN

Viện CN Xạ hiếm

Chủ dự án

20/04/2013

 

x

x

 

 

x

30

Nâng cao năng lực cho xác định đặc trưng và đánh giá vị trí của các cơ s hạt nhân mới ở VN

IAEA

Bộ KH&CN

Viện Năng lượng Nguyên tVN

Ch dự án

20/04/2013

 

x

x

 

 

x

31

TCNL Phòng chuẩn đo liều bức xạ và Phòng An toàn hạt nhân

IAEA

BKH&CN

Viện Năng lượng Nguyên t VN

Ch dự án

20/04/2013

 

x

x

 

 

x

32

Quỹ Chuẩn bị dự án

WB

Bộ KH&ĐT

Bộ KH&ĐT

Chủ dự án

22/04/2013

x

x

x

 

x

 

33

Tăng cường công tác theo dõi và đánh giá ở Vit Nam

Ôxtrâylia

Bộ KH&ĐT

Bộ KH&ĐT

Ch dự án

10/04/2013

x

 

x

 

x

 

34

HTKT Ci cách đăng ký kinh doanh tại VN

Thụy Sĩ

Bộ KH&ĐT

Cục Đăng ký Kinh doanh

Ch dự án

7/05/2013

 

x

x

 

x

 

35

An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao ti VN

Nhật Bản

Bộ LĐ,TB&XH

Cục An toàn LĐ

Ch dự án

25/04/2013

 

x

x

 

 

x

36

CT Đào to nghề 2008

Đức

B LĐ, TB&XH

TC Dy nghề

Ch d án

6/05/2013

x

x

x

 

x

 

37

Đu tư phát trin các trường dạy ngh chất lượng cao

Pháp

Bộ LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Chủ dự án

6/05/2013

x

x

x

 

 

x

38

Hỗ trợ Kỹ thuật giai đoạn II Chương trình Đào to nghề 2008

Đức

Bộ LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Chủ dự án

6/05/20 ỉ 3

x

x

x

 

 

x

39

Nâng cao năng lực nhm thiết lập Hệ thống Đánh giá và cấp chứng ch kỹ năng nghề Quốc gia tại Việt Nam

Hàn Quốc

Bộ LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Ch dự án

6/05/2013

x

x

x

 

 

x

40

Tăng cường kỹ năng ngh

ADB

Bộ LĐ, TB&XH

TC Day nghề

Chủ d án

6/05/2013

x

x

x

 

x

 

41

Thành lập 5 trường Cao đng nghề VN - Hàn Quốc

Hàn Quốc

Bộ LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Chủ dự án

6/05/2013

x

x

x

 

x

 

42

Tư vấn Hệ thống dạy nghề giai đoạn II

Đức

Bộ LĐ/TB&XH

TC Dy nghề

Ch d án

6/05/2013

x

x

x

 

 

x

43

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực NN trong bối cảnh hội nhập KTQT

UNDP

Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao

Chủ dự án

24/04/2013

x

x

x

 

x

 

44

Nâng cao năng lực phục vụ hội nhập quc tế sâu rộng của Việt Nam đến 2020

UNDP

Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao

Chủ dự án

6/05/2013

x

x

x

 

x

 

45

Hệ thng giám sát và đánh giá phục vụ công tác qun lý ngành Nông nghiệp và PTNT, gđ 2

Thụy Sĩ

Bộ NN&PTNT

Bộ NN&PTNT

Chủ dự án

12/04/2013

x

 

x

 

x

 

46

Tưới Phan Rí - Phan Thiết

Nhật Bản

Bộ NN&PTNT

Bộ NN&PTNT

Bộ NN&PTNT

10/04/2013

x

 

x

 

x

 

47

Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và an toàn thực phẩm

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

Chủ dự án

15/04/2013

x

 

 

x

 

x

48

Cạnh tranh Nông nghiệp

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

Ch dự án

23/04/2013

x

 

 

x

x

 

49

Cao su tiểu điền

Pháp

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

Chủ dự án

15/04/2013

x

 

 

x

 

x

50

Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bt và nguồn lợi thủy sản bng công nghệ vệ tinh

Pháp

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

Chủ dự án

15/04/2013

x

 

 

x

 

x

51

Khoa học công nghệ Nông nghiệp

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

Chủ dự án

15/04/2013

x

 

 

x

 

x

52

Nâng cao cht lượng, an toàn sản phm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh hc

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

Chủ dự án

15/04/2013

x

 

 

x

 

x

53

Nguồn lợi ven bin vì sự phát triển bền vững

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

Chủ dự án

15/04/2013

x

 

 

x

 

x

54

Phát triển cơ s hạ tầng nông thôn bền vững các tnh miền núi phía Bắc

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

Chủ dự án

15/04/2013

x

 

 

x

 

x

55

Phát trin nông thôn tng hợp các tnh miền Trung

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

Chủ dự án

15/04/2013

x

x

 

x

 

x

56

Thủy lợi Phước Hòa

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL ĐT&XD Thy lợi 9

Ch dự án

15/04/2013

x

x

x

 

x

 

57

Kế hoạch loại trừ Methyl Bromide của Việt Nam

WB

Bộ NN&PTNT

Cục BV thực vật

Ch dự án

4/05/2013

 

x

 

AMF

 

x

58

Nâng cao năng lực phòng trừ và quản lý rệp sáp hồng hại sắn ở Tiểu vùng sông Mê Kông m rộng

FAO

Bộ NN&PTNT

Cục BV thực vật

Ch dự án

4/05/2013

 

x

 

AMF

 

x

59

Hỗ trợ Chương trình ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015

Ôxtrâylia

Bộ NN&PTNT

TC Thủy lợi

Chủ dự án

17/04/2013

 

x

 

x

 

x

60

H trợ kỹ thuật phòng lũ hạ du sông Sài Gòn

Pháp

Bộ NN&PTNT

TC Thủy lợi

Chủ dự án

17/04/2013

 

x

 

x

 

x

61

Quản lý bn vững nước hệ thng h chứa trên sông Hồng - Thái Bình thích nghi với biến đổi khí hu

Italia

Bộ NN&PTNT

TC Thủy lợi

Ch dự án

17/04/2013

 

x

 

x

 

x

62

TCNL Quản lý rủi ro thiên tai

WB

Bộ NN&PTNT

TC Thy lợi

Ch dự án

17/04/2013

 

x

x

 

 

x

63

Thích ứng với biến đi khí hậu cho phát trin bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng ven biển ĐB sông Cửu Long

Nhật Bn

Bộ NN&PTNT

TC Thủy lợi

Chủ dự án

17/04/2013

 

x

 

x

 

x

64

Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung

ADB

Bộ NN&PTNT

TT QG Nước sạch & VSMT NT

Ch dự án

9/04/2013

x

x

x

 

 

x

65

Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng

WB

Bộ NN&PTNT

TT QG Nước sạch & VSMT NT

Ch dự án

9/04/2013

x

x

x

 

 

x

66

Nước sạch và Vệ sinh cho tr em

UNICEF

Bộ NN&PTNT

TT QG Nước sạch & VSMT NT

Chủ dự án

9/04/2013

x

x

AMF

 

 

X

67

Ti ưu hóa sản xuất khí sinh học thân thiện với môi trường từ phân gia súc nhm gim thiểu khí phát thi gây hiệu ứng nhà kính

Đan Mạch

BNN&PTNT

Viện Chăn nuôi

Chủ dự án

9/04/2013

x

 

x

 

x

 

68

Tăng cường mạng lưới phản hồi ý kiến cho chính sách phát triển nông thôn tại VN

IFAD

Bộ NN&PTNT

Viện CSCL PTNT

Chủ dự án

8/04/2013

x

x

x

 

x

 

69

Tác động ca biến đi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản tại miền Bắc VN

Đan Mạch

Bộ NN&PTNT

Viện NC nuôi trồng T.sn I

Chủ dự án

11/04/2013

x

 

x

 

x

 

70

Sử dụng hiệu quả nguồn dinh dưỡng để phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững ở miền Trung Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hu

Đan Mạch

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT T.sản Bắc Bộ

Chủ dự án

9/04/2013

x

x

x

 

x

 

71

Dự án ADB thuộc B Nội vụ

ADB

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

Chủ d án

3/05/2013

 

x

 

x

 

x

72

Đu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc B Quốc phòng, giai đon II

Áo

Bộ Quốc phòng

Cục Kinh tế

Chủ dự án

8/04/2013

x

x

x

 

x

 

73

Đầu tư trang thiết bị y tế chuyên sâu cho Bệnh viện 108, Bệnh viện 103 và Bệnh vin 175

Áo

Bộ Quốc phòng

Cục Quân y

Chủ dự án

11/04/2013

x

x

x

 

x

 

74

Ci cách DNNN và hỗ trợ qun trị công ty

ADB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Ch dự án

5/04/2013

 

x

x

 

 

x

75

HTKT hỗ trợ triển khai Chương trình Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty

ADB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Ch dự án

5/04/2013

 

x

x

 

 

x

76

Quỹ đầu tư phát triển địa phương

WB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Chủ dự án

15/04/2013

x

 

x

 

x

 

77

Xây dựng năng lực kim toán nội bộ cho Thanh tra B Tài chính

WB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Chủ dự án

16/01/2013

x

 

x

 

x

 

78

Hợp tác Kỹ thuật thực hiện hải quan điện tử

Nhật Bản

Bộ Tài chính

TC Hải quan

Chủ dự án

24/04/2013

 

x

x

 

 

x

79

Xây dựng, triển khai Hải quan điện tử và thực hiện cơ chế Hải quan một cửa phục vụ hiện đại hóa Hải quan tại Việt Nam

Nhật Bn

Bộ Tài chính

TC Hải quan

Chủ dự án

24/04/2013

 

x

x

 

 

x

80

Hiện đại hóa quản lý thuế

WB

B Tài chính

TC Thuế

Chủ d án

17/04/2013

x

x

x

 

x

 

81

Quỹ Tín thác Đa biên các Nhà tài trợ Hỗ trợ cho Hiện đại hóa Quản lý Tài chính Công ti Vit Nam, GĐ 2

Thụy Sĩ

Bộ Tài chính

TC Thuế

Ch dự án

15/04/2013

 

x

x

 

 

X

82

Hành lang bo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng sông Mê Kông mở rng, gđ 2

ADB

Bộ TN&MT

TC Môi trường

Chủ dự án

4/05/2013

 

x

x

 

 

x

83

Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu qu quản lý các khu bảo tồn ở VN

Quỹ MT Toàn cầu

Bộ TN&MT

TC Môi trường

Ch dự án

4/05/2013

 

x

x

 

 

x

84

Lồng ghép phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái thích ứng với BĐKH vào công tác quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tại VN

Thụy Điển

Bộ TN&MT

TC Môi trường

Chủ dự án

4/05/2013

 

x

x

 

 

x

85

Ngăn ngừa và quản lý sinh vật rừng ngoại lai xâm hại ở rừng sản xuất và rừng được bảo v khu vc Đông Nam Á

Quỹ MT Toàn cầu

Bộ TN&MT

TC Môi trường

Chủ dự án

4/05/2013

 

x

x

 

 

x

86

Phục hồi sử dụng bền vững than bùn ở khu vực Đông Nam Á - Hp phần VN

Quỹ MT Toàn cầu

Bộ TN&MT

TC Môi trường

Chủ dự án

4/05/2013

 

x

x

 

 

x

87

Quản lý Nhà nước về môi trường cấp tỉnh ti VN

Canađa

Bộ TN&MT

TC Môi trường

Chủ dự án

4/05/2013

 

x

 

x

 

x

88

Tăng cường công tác bo tn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và thay đi thực trạng tiêu thụ các loài động vật hoang dã ở VN

Quỹ MT Toàn cầu

Bộ TN&MT

TC Môi trường

Chủ dự án

4/05/2013

 

x

x

 

 

x

89

Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động về đa dạng sinh học của VN và lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học và quy hoch ti địa phương

Quỹ MT Toàn cu

Bộ TN&MT

TC Môi trường

Ch dự án

4/05/2013

 

x

AMF

 

 

x

90

Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thng quản lý đất đai Vit Nam

WB

Bộ TN&MT

TC Quản lý đt đai

Chủ dự án

28/05/2013

 

x

x

 

 

x

91

Kinh nghiệm quản lý đất đai quốc tế và gii pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật và công cụ quản lý đất đai nhm phát triển thị trường bất động sn tại VN

EC

Bộ TN&MT

TC Quản lý đất đai

Chủ dự án

28/05/2013

 

x

AMF

 

 

x

92

Dịch vụ hệ sinh thái

Quỹ MT Toàn cầu

Bộ TN&MT

Viện CL, CS TN&MT

Chủ dự án

25/04/2013

 

x

x

 

 

x

93

Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ VN

Thụy Điển

Bộ TN&MT

Viện CL, CS, TN&MT

Chủ dự án

25/04/2013

 

x

x

 

 

x

94

Loại b bóng đèn sợi đốt thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng tại VN

Quỹ MT Toàn cầu

Bộ TN&MT

Viện CL, CS, TN&MT

Chủ dự án

25/04/2013

 

x

x

 

 

x

95

Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 

Bộ TN&MT

Viện CL, CS TN&MT

Chủ dự án

25/04/2013

 

x

x

 

 

x

96

ng dụng mô hình trái đất của Na Uy xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nghiên cứu hệ thống gió mùa và các hiện tượng khí hu cực đoan VN

Na Uy

Bộ TN&MT

Viện KH KTTV & Môi trường

Ch dự án

23/04/2013

 

x

x

 

 

x

97

Hỗ trợ khc phục hậu qu của chất diệt cỏ đioxin ti VN

CH Séc

Bộ TN&MT

VP Ban ch đạo 33

Chủ dự án

3/04/2013

 

x

x

 

 

x

98

Công trình Tuyến cáp quang bin trục Bc - Nam

Nhật Bn

BTT&TT

TĐ BCVT VN

Chủ dự án

22/04/2013

x

x

x

 

x

 

99

Phát trin mạng viễn thông nông thôn các tnh miền Trung Vit Nam

Nhật Bn

Bộ TT&TT

TĐ BCVT VN

Ch dự án

22/04/2013

x

x

x

 

x

 

100

CT Đi tác tư pháp

EC

B Tư pháp

B Tư nháp

Chủ d án

15/04/2013

x

x

x

 

x

 

101

Tăng cường tiếp cận với công lý và bảo vệ quyền tại VN

UNDP

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Chủ dự án

252/4

x

x

x

 

x

 

102

Phát trin du lịch bn vững tiu vùng sông Mêkông mở rng

ADB

Bộ VH,TT&DL

Bộ VH,TT&DL

Chủ dự án

12/04/2013

x

x

x

 

x

 

103

Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn Việt Nam

Lúc Xăm Bua

Bộ VH, TT&DL

Bộ VH, TT&DL

Chủ dự án

20/05/2013

 

x

x

 

 

x

104

Xây dựng ứng phó quc gia với bạo lực gia đình

UNFPA

Bộ VH, TT&DL

Bộ VH, TT&DL

Bộ VH, TT&DL

20/05/2013

 

x

x

 

 

x

105

Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội

EC

Bộ VH, TT&DL

TC Du lịch

Ch dự án

20/05/2013

 

x

x

 

 

x

106

HTKT thực hiện CT Nâng cấp đô thị Quốc gia và Điều phối qun lý DA Nâng cấp đô thị vùng ĐB sông Cửu Long

WB

Bộ Xây dựng

Cục PTĐT

Ch dự án

26/04/2013

x

 

x

 

x

 

107

Chương trình phát trin ngun nhân lực y tế

ADB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/05/2013

x

 

x

 

x

 

108

Hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2012

UNFPA

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/05/2013

x

 

x

 

 

x

109

Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người nghèo các tỉnh Miền Núi phía Bắc và Tây Nguyên

EC

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/05/2013

x

 

x

 

x

 

110

Hỗ trợ hệ thống y tế

Quỹ Toàn cầu

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

10/04/2013

x

 

x

 

 

x

111

Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế

EC

B Y tế

B Y tế

Bộ Y tế

9/05/2013

x

 

x

 

x

 

112

H trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng

ADB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/05/2013

x

 

x

 

x

 

113

H trợ xử lý chất thi bệnh viện

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Ch d án

9/04/2013

x

 

x

 

x

 

114

H trợ y tế các tnh Bc Trung Bộ

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ d án

11/04/2013

x

 

x

 

x

 

115

Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc

WB

B Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/05/2013

x

 

x

 

x

 

116

Hỗ trợ Y tế vùng Duyên Hải Nam Trung B

ADB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/05/2013

x

 

x

 

x

 

117

HTKT Tăng cường hệ thống y tế tuyến tnh

Đức

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

8/04/2013

x

 

x

 

x

 

118

Nâng cao năng lực kim soát và quản lý an toàn sinh học và an ninh sinh học tại Việt Nam

Na Uy

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/05/2013

x

 

x

 

 

x

119

Nâng cao năng lực thực hiện các mô hình truyền thông vận động cộng đồng thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường cho các cơ quan/tổ chức cấp địa phương

Đan Mạch

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

13/04/2013

x

 

x

 

 

x

120

Nâng cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế

Ôxtrâylia

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/05/2013

x

 

x

 

x

 

121