Công văn 4082/UBND-PCNC

Công văn 4082/UBND-PCNC năm 2014 thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về quán triệt, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và 21-CT/TU do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4082/UBND-PCNC 2014 quán triệt thực hiện 35-CT/TW và 21-CT/TU Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4082/UBND-PCNC
Về triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Văn bản số 1009-CV/TU ngày 07 tháng 8 năm 2014 về quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

1.1. Khẩn trương tổ chức quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy; tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Thông báo kết luận số 30-TB/TW của Bộ Chính trị về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới; báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Thanh tra Thành phố.

1.2. Triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân hiện hành và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhanh chóng kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ chức tiếp công dân các cấp, các ngành; thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định, gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; chú trọng tiếp công dân tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân; chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả các khiếu kiện, bức xúc của nhân dân.

1.3. Triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 381/TB-VP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố 5 tháng đầu năm 2014. Giao Thanh tra Thành phố kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

2. Về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn Thành phố, yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành phải tổ chức quán triệt và xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục và dài hạn; các đơn vị phải xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức Thực hiện Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng và Kế hoạch 631/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Thanh tra Thành phố. Quá trình kiểm tra, xác minh, đề xuất giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài, giao Thanh tra Thành phố mời Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Sở Nội vụ cùng tham gia, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố hướng xử lý dứt điểm; đồng thời đề xuất xử lý đối với các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chậm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Giao Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân Thành phố căn cứ quy định của Luật Tiếp công dân, xây dựng kế hoạch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố; báo cáo đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phân công các đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện việc tiếp công dân định kỳ hằng tháng theo đúng quy định.

4. Giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tiếp công dân Thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan đôn đốc các Sở - ngành, quận - huyện triển khai thực hiện chỉ đạo nêu trên của Ủy ban nhân dân Thành phố; có kế hoạch kiểm tra, định kỳ báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Cục III Thanh tra Chính phủ;
- Các Ban của Thành ủy;
- UBMTTQ và các Đoàn thể TP;
- Trụ sở Tiếp công dân của Đảng và NN;
- Các Ban của HĐND Thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng NCTH; PCNC (2b);
- Lưu: VT, (PC/L) D.
(Đính kèm Văn bản số 1009-CV/TU)

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4082/UBND-PCNC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4082/UBND-PCNC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2014
Ngày hiệu lực19/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4082/UBND-PCNC

Lược đồ Công văn 4082/UBND-PCNC 2014 quán triệt thực hiện 35-CT/TW và 21-CT/TU Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4082/UBND-PCNC 2014 quán triệt thực hiện 35-CT/TW và 21-CT/TU Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4082/UBND-PCNC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành19/08/2014
        Ngày hiệu lực19/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4082/UBND-PCNC 2014 quán triệt thực hiện 35-CT/TW và 21-CT/TU Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4082/UBND-PCNC 2014 quán triệt thực hiện 35-CT/TW và 21-CT/TU Hồ Chí Minh

           • 19/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực