Công văn 4207/TCHQ-VP

Công văn số 4207/TCHQ-VP về việc xử lý các vướng mắc sau các Hội nghị giao ban Cụm do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4207/TCHQ-VP xử lý vướng mắc sau Hội nghị giao ban Cụm


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

Số: 4207/TCHQ-VP
V/v: Xử lý các vướng mắc sau các Hội nghị giao ban Cụm

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, thành phố.

Trong thời gian từ 15 đến 22/6/2007, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị giao ban Cụm; Tập huấn Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn tại ba miền Bắc – Trung – Nam. Qua các Hội nghị, Tổng cục đã nhận những ý kiến vướng mắc của Hải quan địa phương trên nhiều lĩnh vực của Ngành.

Để việc xử lý được thống nhất và giải quyết kịp thời các vướng mắc, Tổng cục gửi kèm theo đây Bảng tổng hợp các vướng mắc do các đơn vị phản ánh và hướng xử lý của Tổng cục hải quan để các đơn vị nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC
- Các đơn vị thuộc TC
- Lưu VT, VP (TH).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

BẢNG TỔNG HỢP

CÁC VƯỚNG MẮC TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN CỤM VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ
(Ban hành kèm theo công văn số 4207/TCHQ-VP ngày 25/7/2007 của Tổng cục Hải quan)

1. Những vướng mắc về công tác Tổ chức cán bộ và đào tạo

STT

Những vướng mắc

Đơn vị nêu

Trả lời

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Biên chế:

- Nhiệm vụ tăng nhưng không được tăng biên chế;

- Đề nghị Tổng cục bổ sung biên chế

Các Cục HQ: Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang

Biên chế hành chính đang sử dụng là biên chế khoán cho giai đoạn 2004 – 2007. Tổng cục đã phân bổ hết, năm 2006 chi điều tiết giữa các đơn vị. Nay không còn biên chế để bổ sung tiếp cho các đơn vị.

Hướng xử lý.

- Tổng cục Hải quan sẽ đề nghị tăng biên chế trong Đề án đề nghị tiếp tục cơ chế khoán biên chế và kinh phí hoạt động sau năm 2007;

- Các Cục HQ địa phương:

+ Tuyển dụng hết biên chế trống (100% đơn vị có biên chế trống);

+ Khắc phục tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu” người làm việc (bằng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí công việc hợp lý);

+ Điều tiết biên chế trong nội bộ một cách hợp lý.

 

2

Triển khai TCBM chống ma túy có một số vướng mắc cần xử lý

Các Cục HQ: Tp. HCM, Quảng Ninh

- Tổng cục đã có công văn số 4026/TCHQ-TCCB ngày 18/7/2007 chỉ đạo về việc triển khai tổ chức bộ máy lực lượng phòng chống ma túy.

- Tổng cục đang tiếp tục xem xét kiến nghị của một số đơn vị vấn đề này.

 

3

Thành lập tổ chức mới (Chi cục, Đội thuộc Chi cục) chậm

Các Cục HQ: Lạng Sơn, Quảng Trị, Quảng Ninh (Tổ thuộc Đội Kiểm soát), Huế, Gia Lai, ĐakLak.

- Quan điểm chung của Tổng cục Hải quan: Hạn chế thành lập tổ chức mới, đưa vào chương trình tái cơ cấu TCBM trong kế hoạch hiện đại hóa.

- Đã báo cáo Bộ (thành lập Chi cục), chờ quyết định của Bộ.

- Vấn đề thành lập Tổ thuộc Đội:

+ Đã giải quyết đề nghị của các Cục Hải quan: Quảng Trị, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh.

+ Tổng cục đã có công văn 185/TCHQ-TCCB ngày 09/01/2007 chỉ đạo việc sắp xếp đội, tổ thuộc Chi cục Hải quan và tương đương.

 

4

Vấn đề nâng ngạch 08.051 và tương đương từ năm 2005 chưa thực hiện được, gây bức xúc lớn

Các Cục HQ: Đồng Nai, Bình Phước

- Cuối năm 2005, đầu 2006, Tổng cục hải quan đề nghị nâng ngạch Kiểm tra viên trung cấp hải quan, Kiểm tra viên hải quan và tương đương cho 361 trường hợp, Nhưng Bộ Nội vụ có văn bản tạm dừng việc xét nâng ngạch từ 01/01/2006, chờ hướng dẫn mới.

- Đến nay, Bộ Nội vụ đã có Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007. Trong đó có quy định xét chuyển loại công thức. Tổng cục sẽ sớm làm việc với Bộ Tài chính để giải quyết dứt điểm vấn đề này.

 

5

Đề nghị tính lại cơ cấu tuyển dụng, cần tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, Trung cấp theo yêu cầu của từng vị trí, công tác

Cục HQ Hải Phòng

- Từ năm 2002 trở về trước, Tổng cục hải quan tuyển dụng dựa trên đánh giá yêu cầu trình độ của từng vị trí công tác. Tuy vậy, đối tượng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng sau một thời gian làm việc lại đề nghị được đào tạo trình độ bậc đại học. Nên việc đào tạo trình độ đại học trở thành gánh nặng cho ngành Hải quan. Bộ không đồng tình với cách thức thực hiện này.

- Mặt khác, cải cách hiện đại hóa yêu cầu nâng cao trình độ đội ngũ. Vì vậy, quy định đầu vào phải có trình độ đại học vừa là yêu cầu vừa nhằm khắc phục tình trạng nêu trên.

- Tuy vậy, Bộ và Tổng cục vẫn cho phép tuyển dụng đối tượng trình độ Cao đẳng (chủ yếu cao đẳng Hải quan) cho một số đơn vị có nhiều khó khăn trong tuyển dụng đối tượng tốt nghiệp Đại học.

 

6

Đề nghị sớm tuyển dụng đối tượng đang làm IIĐ 68 chuyên trách tin học vào đội ngủ công chức

Cục HQ Quảng Ninh và một số đơn vị khác

- Khẳng định: Áp dụng HĐ 68 cho đối tượng có trình độ Đại Học về CNTT là một biện pháp kịp thời bổ sung lực lượng làm tin học cho các đơn vị:

- Năm 2007, TCHQ đã đề nghị Bộ cho xét tuyển HĐ68 chuyên trách tin học 12 tháng trở lên vào đội ngũ công thức. Các đơn vị cần dành biên chế trống để xét tuyển đối tượng này.

 

7

Đào tạo: Đề nghị nhờ IIQ Thế giới đào tạo cho công chức Hải quan.

Cục HQ Đồng Nai và một số đơn vị

- Để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, Tổng cục Hải quan đã cử nhiều công chức đi đào tạo nước ngoài và cũng nhờ Hải quan các nước đào tạo cho Hải quan Việt Nam (ví dụ: JICA đã đào tạo 31 giảng viên TCHQ, Tổng cục đã cử 6 cán bộ sang thực tập tại bộ phận Hải quan của Ban Thư ký ASEAN và cử nhiều cán bộ đi đào tạo nghiệp vụ HQ, đào tạo Thạc Sỹ, Tiến sỹ ở nước ngoài …);

- Vấn đề đặt ra: công thức HQ phải có trình độ tiếng Anh và trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đào tạo.

 

8

Đào tạo nghiệp vụ không nên tổ chức vào cuối năm

Cục HQ Long An và một số đơn vị

Tiếp thu, đề nghị Tổng cục Hải quan có chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác đào tạo

 

9

Luân chuyển công chức cần kết hợp với chuyên sâu. Cần có chỉ đạo chung, tránh tình trạng các Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục có chỉ đạo riêng trong lĩnh vực của mình

Cục HQ: Hà Nội, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế

- Đây là vấn đề cấp bách đặt ra trong tiến trình cả cách hiện đại hóa. Quy định luân chuyển hiện hành không còn phù hợp. Tổng cục sẽ nghiên cứu, điều chỉnh trong 6 tháng cuối năm 2007.

- Trước mắt, với tình huống cụ thể, các đơn vị có văn bản trao đổi với TCHQ trước khi thực hiện.

 

11

Đề nghị TCHQ chỉ đạo rà soát, đánh giá lại đội ngũ công chức

Cục HQ Lạng Sơn

- Trong chương trình hiện đại hóa năm 2007, Tổng cục sẽ tiến hành mô tả chức danh công việc, xây dựng tiêu chuẩn người đảm nhiệm công việc ấy. Trên cơ sở ấy sẽ rà soát đội ngũ.(Công văn 1803/TCHQ-BQLDA ngày 30/3/2007 về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác hiện đại hóa năm 2007)

- Đề nghị các đơn vị ủng hộ và tích cực thực hiện.

 

11

Về chế độ chính sách đối với HĐLĐ theo Nghị định 68:

- Việc thay đổi chế độ ảnh hưởng lớn đến thu nhập của đối tượng này. Các phát sinh vấn đề về tư tưởng, ảnh hưởng đến việc quản lý đối tượng này.

- Đề nghị Tổng cục sớm có chế độ đãi ngộ phù hợp cho đối tượng này.

Nhiều Cục Hải quan tỉnh, thành phố

- Từ năm 2003 đến nay, Nhà nước thực hiện cơ chế khoán đối với ngành Hải quan theo biên chế quản lý hành chính (không khoán cho biên chế sự nghiệp và HĐLĐ). Khi bắt đầu thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động (từ năm 2003), tổng số công chức có mặt và HĐLĐ 68 chưa vượt biên chế khoán, nên Tổng cục đã thực hiện chế độ lương khoán đối với HĐLĐ 68 như công thức.

- Đến cuối năm 2006, tổng số công chức và HĐLĐ 68 trong ngành đã vượt nhiều so với biên chế khoán. Do vậy, không thể thực hiện chế độ đối với HĐLĐ 68 như đối với công chức.

- Giải pháp vừa qua đối với HĐLĐ là 68 là giải pháp tình thế.

- Tổng cục (Vụ TCCB và Vụ KH-TC) đang đề xuất phương án vừa giao quyền chủ động cho Cục trưởng tuyển dụng, sử dụng, quản lý đối tượng HĐLĐ 68, vừa nâng cao thu nhập hàng tháng cho đối tượng này và sẽ triển khai thực hiện trước ngày 01/9/2007.

 

2. Những vướng mắc liên quan đến công tác Giám sát quản lý:

STT

Nội dung vướng mắc

Đơn vị phản ánh

Phương án giải quyết

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

 

1

Vướng mắc về việc hủy tờ khai hải quan khi thực hiện công văn số 2092/TCHQ-GSQL ngày 13/4/2007

Cục HQ TP HCM, HQ Đồng Nai, HQ Bình Phước

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3737/TCHQ-GSQL ngày 06/7/2007 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện

 

2

Vướng mắc về việc phân luồng đối với hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu gia công hàng dệt may, theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3077/TCHQ-GSQL ngày 06/7/2006 (đối với loại hình này đều phải chuyển sang luồng dò, không phân biệt đối tượng làm thủ tục hải quan là DN chấp hành tốt PL Hải quan hay không):

Cục HQ Hải Phòng

Đây là yêu cầu quản lý nhằm chống chuyển tải hàng hóa của Trung Quốc, Ma Cao và Hồng Kông vào thị trường Hoa Kỳ, thị trường EU. Yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục

 

3

Vướng mắc về hồ sơ xuất khẩu sản phẩm gỗ có nguồn gốc từ gỗ nhập khẩu:

Cục HQ Hà Nội, HQ Quảng Ninh, HQ Quảng Bình, HQ ĐakLak , HQ Gia Lai, HQ Bình Dương

Việc xuất khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ có nguồn gốc nhập khẩu. TCHQ đã có công văn 3338/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2006 và công văn số 2911/TCHQ-GSQL ngày 30/5/2007. Tổng cục Hải quan đã báo cáo và ngày 02/7/2007 Bộ Tài chính có công văn số 8665/BTC-TCHQ trao đổi với Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ, sản phẩm gỗ có nguồn gốc NK, khi có kết quả, TCHQ sẽ hướng dẫn thực hiện; Trước mắt sản phẩm gỗ NK thực hiện theo Thông tư 12/2006/NĐ-CP">32/2006/TT-BNN ngày 08/5/2006.

 

4

Vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản than xuất khẩu

Cục HQ Quảng Ninh, HQ Thừa Thiên Huế, HQ Bình Định, HQ Khánh Hòa

TCHQ đã có công văn số 3059/TCHQ-GSQL ngày 26/6/2007 góp ý với Bộ Công nghiệp khi ban hành Thông tư thay thế Thông tư 02/1999/TT-BCN ngày 14/6/1999.

 

5

Vướng mắc trong việc xác định đối tượng thuộc diện truy thu thuế theo Thông tư số 34/2004/TT-BTC và công văn số 2012/TCHQ-GSQL và việc xác định xe ô tô tải VAN có thuộc đối tượng phải thu thuế đặc biệt hay không.

Hải quan Hải Phòng

Tổng cục hải quan đang nghiên cứu xử lý

 

6

Vướng mắc trong việc sửa chữa manifest

Cục HQ Đà Nẵng, HQ TP Hồ Chí Minh

Tổng cục đang nghiên cứu xử lý

 

7

Vướng mắc đối với hàng quá cảnh do quy định tại Khoản 3, Điều 19 Nghị định 154/2005/NĐ-CP phải xin phép Bộ Thương mại và khoản 1, Điều 40 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 không phải xin phép Bộ Thương mại

Cục HQ Tp Hồ Chí Minh

Đề nghị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP không phải xin phép Bộ TM (áp dụng thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật)

 

8

Vừa là chủ kho ngoại quan vừa là chủ hàng có phải có hợp đồng thuê kho ngoại quan không?

Cục HQ Bình Dương

Tổng cục tiếp thu và nghiên cứu kỹ sẽ trả lời bằng văn bản riêng

 

9

Vướng mắc thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc thiết bị cho thuê tài chính

Cục HQ Đồng Nai

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xem xét bổ sung Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 qui định thuế đối với tài sản nhập khẩu để cho thuê tài chính. Do vậy, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể về thủ tục hải quan khi có qui định về chính sách thuế đối với đối tượng này. Trước mắt về thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điểm XIV, Mục 2, Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005.

 

10

Vướng mắc về xuất nhập khẩu tại chỗ 4 bên

Cục HQ Đồng Nai

Tại điểm c khoản 3 Phần II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại qui định thủ tục xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn ĐTNN, theo đó người nhập khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng với chính thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua hàng của doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ. Bộ Thương mại đã có công văn số 3204/TM-KHĐT ngày 04/6/2007 cho phép doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ ký hợp đồng với trung gian thứ cấp mà không phải là trực tiếp với chính thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua hàng với doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ, được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ với điều kiện phải đảm bảo hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ phải có 2 hợp đồng riêng biệt theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ. Thủ tục XK, NK tại chỗ thực hiện theo quy định Quyết định 928/QĐ-TCHQ ngày 25/6/2006 của Tổng cục Hải Quan.

 

11

Vướng mắc về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm tra nhà nước về chất lượng

Cục Hải quan Tp. HCM

a. Kiểm tra VSATTP được quy định tại Pháp lệnh VSATTP, Nghị định số 163/2004/NĐ-CP trong đó quy định cơ quan kiểm tra là cơ quan kiểm tra VSATTP, còn Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng trong đó có quy định cơ quan kiểm tra là tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Do đó, tên cơ quan chức năng kiểm tra là khác nhau nhưng cơ chế thông quan hàng hóa thì giống nhau (đều áp dụng cơ chế đăng ký trước, kiểm tra sau, trừ một số trường hợp có quy định hoặc thông báo riêng).

b. Về cơ quan kiểm tra VSATTP được quy định tại Quyết định số 1370/BYT-QĐ ngày 17.7.1997 của Bộ Y tế (gồm 7 tổ chức) nhưng Quyết định này đã bị thay thế bởi Quyết định 23/2007/QĐ-BTM ngày 29/3/2007. Tuy nhiên, Bộ Y tế có công văn 4166/BYT-ATTP ngày 19/6/2007 gửi Bộ Tài chính nêu hiện nay vẫn thực hiện theo Quyết định 1370/BYT-QĐ.

c. Về Danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 818/2007/QĐ-BYT có nhiều công dụng, nếu không sử dụng vào mục đích bảo quản, chế biến thực phẩm thì doanh nghiệp báo với cơ quan kiểm tra để được xác nhận không phải kiểm tra VSATTP, cơ quan Hải quan căn cứ xác nhận này để thông quan hàng hóa.

d. Về từ ngữ giữa các văn bản pháp luật.

Mỗi một lĩnh vực quy định về kiểm tra chất lượng, kiểm dịch động thực vật, kiểm tra. VSATTP có một hệ thống văn bản pháp luật riêng (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định, Thông tư….) và thời điểm ban hành khác nhau. Do đó không thể tránh khỏi việc từ ngữ không thống nhất, các tiêu chí trên giấy đăng ký kiểm tra, giấy chứng nhận đạt chất lượng…. không giống nhau. Các đơn vị cần bám sát hệ thống văn bản quy định của từng lĩnh vực để thực hiện, không áp dụng văn bản quy định của lĩnh vực này cho lĩnh vực khác.

e. Về cơ chế kiểm tra, thông quan hàng hóa, nộp kết quả kiểm tra đối với kiểm tra chất lượng, kiểm dịch, kiểm tra VSATTP cần thực hiện quy định theo từng hệ thống văn bản riêng, được tóm tắt như sau:

- Về Cơ chế kiểm tra:

+ Điều 8 Nghị định 12/2006/NĐ-CP quy định các Bộ quản lý chuyên ngành ban hành Danh mục hàng hóa phải kiểm tra trước khi thông quan. Thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo tại công văn số 984/TTg-KTTH ngày 26/6/2006. Tổng cục đã sao gửi tại văn bản số 2967/SY ngày 30/6/2006.

+ Điều 9 Nghị định số 163/2004/NĐ-CP quy định cơ chế “đăng ký trước, kiểm tra sau”.

+ Điều 12 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định cơ chế thông quan căn cứ giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hoặc giấy thông báo miễn kiểm tra có nghĩa là áp dụng cơ chế “đăng ký trước, kiểm tra sau”.

+ Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT không quy định rõ cơ chế kiểm tra nào nhưng về nguyên tắc cơ quan kiểm tra nhà nước về VSATTP phải áp dụng cơ chế đã quy định tại Điều 9 Nghị định 163/2004/NĐ-CP cơ chế “đăng ký trước, kiểm tra sau”.

+ Đối với hàng nhập khẩu: 3 loại kiểm tra trên hiện tại đều áp dụng cơ chế “đăng ký trước kiểm tra sau”, trừ đối với ô tô dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo quy định tại Thông tư số 12/2006/NĐ-CP">03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 và một số trường hợp khác được ghi cụ thể trên giấy đăng ký kiểm tra phải kiểm tra trước khi thông quan.

+ Đối với hàng thủy sản xuất khẩu: Một số thị trường, mặt hàng cụ thể phải kiểm tra trước khi thông quan theo thông báo của Bộ Thủy sản.

- Về cơ chế thông quan:

+ Trường hợp hàng hóa áp dụng cơ chế “đăng ký trước, kiểm tra sau” thì cơ quan hải quan thông quan hàng hóa khi DN nộp giấy đăng ký kiểm tra, hoặc giấy thông báo miễn kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, kiểm dịch, kiểm tra VSATTP.

+ Trường hợp hàng hóa áp dụng cơ chế “kiểm tra trước khi thông quan” thì sau khi làm thủ tục, hàng hóa được lưu giữ tại cửa khẩu, trường hợp cơ quan kiểm tra cho phép kiểm tra tại kho của DN thì phải đáp ứng yêu cầu giám sát hải quan và chỉ thông quan khi có kết luận kiểm tra đạt yêu cầu nhập khẩu.

- Về nộp kết quả kiểm tra sau 30 ngày: Tại khoản 3b Điều 11 Nghị định 154 chỉ quy định nộp kết quả kiểm tra đối với hàng hóa NK phải kiểm tra chất lượng. Những trường hợp phải kiểm tra trước khi thông quan thì doanh nghiệp phải nộp kết quả kiểm tra mới thông quan hàng hóa.

g) Đề nghị tại điểm 2.5 công văn số 1678/HQTP-NV ngày 20/06/2007 của Cục HQ TP. Hồ Chí Minh: Tổng cục ghi nhận để trao đổi với các Bộ liên quan.

 

12

Hàng NK chỉ nên chịu một loại kiểm tra chất lượng

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Hiện tại đang áp dụng cơ chế quản lý chuyên ngành của nhiều Bộ, ngành và đã bộc lộ nhiều nhược điểm. Chính phủ đang nghiên cứu cải cách bộ máy theo hướng giảm đầu mối trực thuộc, quản lý đa ngành như các nước phát triển để quản lý có hiệu quả. Vấn đề này thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan Chính phủ

 

3. Những vướng mắc liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính

STT

Nội dung vướng mắc

Đơn vị phản ánh

Phương án giải quyết

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

 

1

Đề nghị xem xét lại quy định trong trường hợp hàng hóa chuyển cửu khẩu việc chuyển hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính giữa các Chi cục hải quan nơi mở tờ khai và Chi cục hải quan cửa khẩu có thể còn vướng.

Cục Hải quan Hà Nội

Việc quy định trường hợp chuyển hồ sơ để Chi cục hải quan nơi mở tờ khai xử lý vi phạm vì việc xử lý liên quan đến việc điều chỉnh thuế, trừ lùi….

 

2

Cách xác định doanh nghiệp khai sai mã số lần đầu?

TTPTPL miền Bắc

Đã được hướng dẫn tại điểm đ khoản 6 Mục I, Phần I Thông tư 62/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007

 

3

Điểm 5b mục I phần I Thông tư 62/2007/TT-BTC quy định chỉ xử phạt đối với hành vi có chế tài nặng hơn nếu hành vi vi phạm là hệ quả của một hành vi khác, như vậy có trái nguyên tắc xử phạt không?

Cục Hải quan Hải phòng

Trên thực tế thì có thể một hành vi vi phạm sẽ vi phạm ở hai quy định xử phạt khác nhau ví dụ: khai sai về số lượng sẽ dẫn đến sai về trọng lượng vì vậy trường hợp này vẫn chỉ là một hành vi vi phạm nên chỉ bị xử phạt một lần (không trái với nguyên tắc xử phạt).

 

4

Việc quy định xử phạt hành vi vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định 97/NĐ-CP là không thực tế, vì trên thực tế hiệu lệnh của công chức hải quan chưa được quy định cụ thể.

Cục Hải quan Quảng Ninh

Vấn đề này cần được nghiên cứu để quy định rõ.

 

5

Áp dụng thời hiệu truy thu đối với những lô hàng trước 1/7/2007 như thế nào?

Hội nghị giao ban cụm miền Trung

Việc áp dụng thời hiệu truy theo văn bản nào thực hiện theo khoản 1 điều 80 Luật ban hành VBQPPL

 

6

Trường hợp nào được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính

Như trên

Thực hiện theo Điều 7 Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003

 

7

Cấp đội xử phạt vi phạm hành chính thì đóng dấu như thế nào?

Như trên

Theo khoản 3 Điều 28 Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003

 

8

Thực hiện ủy quyền như thế nào? Cấp trưởng không vắng mặt có được ủy quyền không?

Như trên

Cấp trưởng không có mặt mới được ủy quyền cho cấp phó bằng văn bản (Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003)

 

9

Việc xác định dấu hiệu trốn thuế như thế nào? Thủ tục chuyển hồ sơ xử lý hình sự?

Như trên

- Về việc xác định trường hợp có dấu hiệu của tội trốn thuế, Bộ sẽ phối hợp với các Bộ liên quan hướng dẫn;

- Thủ tục chuyển hồ sơ xử lý hình sự hướng dẫn tại điểm 10 Mục VI phần I TT 62/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007

 

10

Phạt 2 – 3 lần nếu tái phạm xác định như thế nào

Như trên

Tái phạm đối với cùng hành vi đã định danh cụ thể tại Điều 14 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007.

 

11

Việc lưu trữ hồ sơ xử lý ở Cục hay Chi cục?

Như trên

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004

 

12

Quy trình xử lý vi phạm hành chính cần phải gắn với các chương trình tin học

Như trên

Tổng cục sẽ xây dựng

 

13

Doanh nghiệp phải kê khai số tài khoản khi làm thủ tục hải quan?

Ngân hàng cung cấp thông tin cho hải quan khi nào vì như thế nào?

TP. Hồ Chí Minh.

- Doanh nghiệp phải kê khai tài khoản khi đăng ký thuế, sẽ có cơ chế cung cấp thông tin giữa Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế;

- Ngân hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin khi cơ quan hải quan yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Quản lý thuế.

 

14

Xác định thế nào là mặt hàng nhập khẩu lần đầu? Phải có phần mềm theo dõi trên toàn quốc.

TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục sẽ có phần mềm giúp xác định. Trước mắt có thể theo dõi trên chương trình “số liệu XNK”.

 

15

Ra quyết định tạm giữ ngay thì ra như thế nào?

Cục Hải quan An Giang

Mẫu QD-28 ban hành kèm theo Thông tư số 62/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính đã thể hiện.

 

16

Ấn chỉ cần phải có quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Cục Hải quan An Giang

Thời gian tạm giữ đã ghi rõ trên QĐ, hết thời hạn tạm giữ thì thực hiện thủ tục theo khoản 2 Điều 4 NĐ 162/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004, không cần ra QĐ.

 

17

Mục 6 thông tư 62: hải quan không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về kế toán. Khi phát hiện vi phạm thì chuyển hồ sơ như thế nào?

Cục Hải quan Long An

Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền XP trên cơ sở Điều 21 NĐ 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004.

 

18

Đối với các trường hợp tang vật mau hỏng phải bán ngay mà chưa ra quyết định tịch thu thì giá bán, hình thức bán như thế nào?

Cục Hải quan Long An

Tổng cục b/c Bộ để có văn bản hướng dẫn.

 

19

Doanh nghiệp không tạo điều kiện làm việc cho Hải quan: Không đến, không giải trình thì chế tài như thế nào?

Cục Hải quan Kiên Giang

Điểm c khoản 1 Điều 11 NĐ 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007

 

4. Những vướng mắc liên quan đến công tác Công nghệ Thông tin

STT

Nội dung vướng mắc

Đơn vị phản ánh

Phương án giải quyết

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

 

1

Đề nghị nâng cấp đường tuyển mạng WAN

Cục HQ An Giang

Dự án triển khai mới và nâng cấp đường truyền WAN ngành tài chính (bao gồm đường truyền số liệu VTN và thiết bị truyền dẫn Roiter Juniper) do Bộ chủ trì hiện đang triển khai cho Ngành hải quan. Dự kiến đến hết tháng 7/2007 sẽ hoàn thành lắp đặt đường truyền và Modem và trong tháng 8/2007 sẽ cấu hình hòa mạng vào hạ tầng truyền thông. Các hạng mục triển khai của Hải quan An Giang bao gồm:

- Nâng cấp đường truyền từ Cục tới Tổng cục.

- Triển khai mới đường truyền từ Cục tới các Chi cục

 

2

Đề nghị cài đặt phần mềm nhập SXXK

Cục HQ Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Dự kiến đến hết tháng 8/2007 sẽ tiến hành triển khai phần mềm SXXK trên toàn quốc

 

3

Đề nghị cần có sự phân biệt cụ thể trong việc ký hiệu các loại hình thuộc chương trình quản lý số liệu XNK. Ví dụ: Loại hình Tái xuất và tạm xuất đề ký hiệu là TX, vì vậy dễ gây nhầm lẫn

Cục HQ Thừa Thiên Huế

Đề nghị cử cán bộ chuyên trách CNTT liên hệ trực tiếp với Trung tâm dữ liệu Hải quan I – Cục CNTT &TK để cập nhật đầy đủ danh mục dữ liệu chuẩn về loại hình XNK. Số điện thoại liên hệ: 04.8722174

 

4

Đề nghị nghiên cứu đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án nâng cấp hạ tầng CNTT Cục HQ Tp. Hồ Chí Minh

Cục HQ TP. Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Tổng cục đã làm việc cụ thể với Cục HQ Tp. Hồ Chí Minh về kế hoạch triển khai đề án.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4207/TCHQ-VP

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4207/TCHQ-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/07/2007
Ngày hiệu lực 25/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4207/TCHQ-VP xử lý vướng mắc sau Hội nghị giao ban Cụm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4207/TCHQ-VP xử lý vướng mắc sau Hội nghị giao ban Cụm
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4207/TCHQ-VP
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành 25/07/2007
Ngày hiệu lực 25/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4207/TCHQ-VP xử lý vướng mắc sau Hội nghị giao ban Cụm

Lịch sử hiệu lực Công văn 4207/TCHQ-VP xử lý vướng mắc sau Hội nghị giao ban Cụm

  • 25/07/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/07/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực