Công văn 432/BNN-TCLN

Công văn 432/BNN-TCLN về tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 432/BNN-TCLN tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 432/BNN-TCLN
V/v tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Thực hiện các Nghị quyết 08/1997/QH10 ngày 5 tháng 2 năm 1997 của Quốc hội khóa X về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Nghị quyết 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI về việc điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Văn bản số 130/TB-VPCP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp trực tuyến về kết quả thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2009 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2010; văn bản số 2108/TTg-KTN ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xin chủ trương về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2015.

Đến nay, theo báo cáo của các địa phương, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 73/2006/QH11 của Quốc hội khóa XI đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, đồng thời các Dự án cơ sở và các tỉnh cũng đã xây dựng xong báo cáo tổng kết Dự án. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tiến hành tổng kết Dự án trong Quý I/2011; Bộ cũng đã phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII tổ chức 3 cuộc hội thảo vùng đánh giá kết quả thực hiện Dự án 5 triệu ha rừng. Trên cơ sở báo cáo đánh giá tổng kết của các địa phương, đơn vị có tham gia Dự án; kết quả của các cuộc hội thảo và kiểm tra giám sát vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá Dự án chung cho toàn quốc.

Để đảm bảo cho chương trình bảo vệ và phát triển rừng được bền vững, tiếp tục phát huy những thành quả của dự án, tìm ra được những nguyên nhân tồn tại cần khắc phục và rút ra những bài học kinh nghiệm cho những năm tiếp theo, bảo đảm lợi ích của người dân tham gia trồng rừng và thực hiện nhiệm vụ kết thúc Dự án đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ:

1. Bố trí chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng vào khoảng thời gian từ 01 đến 04 tháng 3/2011 với nội dung chủ yếu là thông qua báo cáo tổng kết Dự án; xử lý nguồn vốn thiếu năm 2010 và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và những năm tiếp theo…

2. Cho phép tổ chức Hội nghị Tổng kết, kết thúc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng cho cả giai đoạn 1998 – 2010 khoảng từ 8 đến 12 tháng 3 năm 2011.

3. Trên cơ sở tổng kết Dự án, hoàn chỉnh báo cáo trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII.

(Kèm theo văn bản này là Dự thảo: Đề cương hội nghị tổng kết Dự án, giấy mời và báo cáo tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng toàn quốc).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình và xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ./.

     

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

ĐỀ CƯƠNG

TỔNG KẾT DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG
(Kèm theo Công văn số 432/BNN-TCLN ngày 21 tháng 02 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

1. Sự cần thiết phải tiến hành tổng kết

Thực hiện Nghị quyết 73/2006/QH11 của Quốc hội khóa XI về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, đến năm 2010 là năm cuối cùng tổ chức thực hiện Dự án, vì vậy việc tiến hành tổng kết Dự án trên phạm vi toàn quốc là công việc quan trọng, cần thiết để từ đó phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc tổ chức thực hiện các Dự án quan trọng quốc gia, đồng thời là cơ sở để hoàn thiện báo cáo đánh giá tổng kết Dự án trình Quốc hội.

2. Mục đích yêu cầu

- Mục đích: công tác tổng kết dự án là tất yếu khách quan là chu trình không thể tách rời trong công tác tổ chức thực hiện Dự án. Thông qua tổng kết để tìm ra được những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện Dự án có tầm quan trọng quốc gia.

- Yêu cầu: tiến hành tổng kết phải chi tiết, cụ thể, chu đáo không được làm qua loa chiếu lệ. Phải tìm ra được những mô hình tốt để nhân rộng và hạn chế, xóa bỏ những mô hình chưa tốt trong thực tiễn.

3. Nội dung hội nghị tổng kết

- 01 Báo cáo tổng kết đánh giá chung cho toàn quốc về việc tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo các Nghị quyết của Quốc hội. Báo cáo chính này được in ấn và phát cho các đại biểu dự Hội nghị có kèm theo các phụ biểu (đề nghị Phó Thủ tướng ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày trước hội nghị báo cáo tóm tắt).

- Các báo cáo tham luận: Khoảng 10 báo cáo tham luận. Mỗi báo cáo khoảng từ 8 – 10 trang đánh máy và trình bày tóm tắt trước hội nghị khoảng từ 7 – 10 phút.

- Các phát biểu của các Bộ, ngành Trung ương gồm:

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu về vấn đề cơ chế chính sách đầu tư trong Dự án.

+ Bộ Tài chính phát biểu về các vấn đề quản lý tài chính trong Dự án.

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu về vấn đề giao đất, giao rừng trong tổ chức, thực hiện Dự án.

+ Bộ Quốc phòng phát biểu về tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trong Quân đội.

+ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu về lực lượng Thanh niên tham gia Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

- Mời Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII phát biểu đánh giá, giám sát thông qua các cuộc giám sát của Ủy ban hàng năm đối với Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

- Các phát biểu khác của các địa phương tham gia Dự án.

4. Thành phần hội nghị:

4.1. Chủ trì:

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng

4.2. Thành phần mời:

- Ở Trung ương: Mời Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm UBKHCNMT Quốc hội khóa XII; Ban Chỉ đạo Nhà nước và Ban Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các tổ chức tư vấn tham gia đánh giá Dự án “Trồng mới 5 triệu ha rừng” ở Trung ương.

- Ở Địa phương: Mời Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban chỉ đạo/Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của tỉnh; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách Lâm nghiệp; Đồng chí Trưởng ban quản lý Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của tỉnh; Chi cục trưởng Lâm nghiệp và Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh.

Tổng số khoảng 350 đại biểu.

5. Thời gian:

Hội nghị tiến hành 1 ngày, bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ    , ngày    tháng 3 năm 2011.

6. Địa điểm:

Khu trung tâm hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

7. Tiến trình Hội nghị tổng kết

- Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng họp thông qua báo cáo đánh giá tổng kết Dự án vào thời gian từ 01 – 04 tháng 3 năm 2011.

- Sau hội nghị của Ban Chỉ đạo Nhà nước giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến tham gia góp ý báo cáo và chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo trình Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng vào thời gian từ 05 -06/3/2011.

+ Liên hệ các địa phương, đơn vị có các báo cáo mô hình và tham luận chuẩn bị và gửi về thường trực Ban điều hành Dự án tại Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Dự kiến Hội nghị khoảng từ 08 – 12/3/2011.

8. Tổ chức thực hiện

8.1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan chuẩn bị hội nghị.

8.2. Các Bộ, ngành liên quan và các địa phương được phân công phát biểu có trách nhiệm chuẩn bị nội dung thật tốt và gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo thời gian quy định.

8.3. Kinh phí tổ chức hội nghị: lấy từ kinh phí sự nghiệp Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2010.

Trên đây là dự thảo đề cương chuẩn bị cho hội nghị tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 1998 – 2010. Kính trình Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cho ý kiến chỉ đạo./.

Thuộc tính Công văn 432/BNN-TCLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu432/BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2011
Ngày hiệu lực21/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 432/BNN-TCLN tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 432/BNN-TCLN tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu432/BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành21/02/2011
        Ngày hiệu lực21/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 432/BNN-TCLN tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 432/BNN-TCLN tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

           • 21/02/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/02/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực