Công văn 439/BKHCN-VP

Công văn số 439/BKHCN-VP về việc xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, tăng cường trang thiết bị, sửa chữa lớn - xây dựng nhỏ năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 439/BKHCN-VP xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, tăng cường trang thiết bị, sửa chữa lớn - xây dựng nhỏ 2008


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 439/BKHCN-VP
V/v: Xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ KH&CN các cấp, tăng cường trang thiết bị, sửa chữa lớn - xây dựng nhỏ năm 2008.

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2007

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ công văn số 3185/BKHCN-KHTC ngày 24 tháng 11 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc hướng dẫn tổ chức xây dựng các nhiệm vụ KH&CN các cấp thực hiện trong kế hoạch năm 2008, Văn phòng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ KH&CN các cấp, tăng cường trang thiết bị, sửa chữa lớn - xây dựng nhỏ năm 2008 theo các nội dung chính sau đây:

1. Căn cứ để xây dựng các nhiệm vụ KH&CN các cấp

- Phương hướng, mục tiêu của các nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định 67/2006/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 1870/2006/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ KH&CN phê duyệt Danh mục các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 và các quyết định phê duyệt định hướng, mục tiêu, nội dung của các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước do Bộ KH&CN ban hành.

- Quyết định số 24/2006/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định về việc xác định nhiệm vụ KH&CN thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010.

- Căn cứ nội dung kế hoạch KH&CN giai đoạn 5 năm 2006-2010 của đơn vị đã được xây dựng theo hướng dẫn tại công văn số 2026/BKHCN-VP ngày 04 tháng 8 năm 2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN giai đoạn 5 năm 2006-2010.

2. Tiến độ triển khai

2.1. Nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước:

Các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước bao gồm các nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước, các đề tài, dự án độc lập cấp nhà nước, các dự án KH&CN có quy mô lớn, các nhiệm vụ quốc gia. Đây là các nhiệm vụ có tầm quan trọng, mang tính liên ngành, có tính hiệu quả cao và ảnh hưởng rộng rãi đối với sự phát triển của nền KH&CN và sự phát triển kinh tế -xã hội. Để thực hiện các nhiệm vụ này cần có sự điều hoà, phối hợp của các cơ quan tổng hợp của nhà nước nhằm huy động nguồn lực KH&CN ở các Bộ, Ngành, Địa phương và các doanh nghiệp tham gia thực hiện. Ngoài ra, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ này phải phù hợp với năng lực hiện có (cơ sở vật chất, tài chính, cán bộ KH&CN v.v...) và bảo đảm tính khả thi cao.

Các đơn vị trực thuộc Bộ đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước năm 2008 (theo mẫu biểu hướng dẫn tại Phụ lục 1, Phụ lục 2) và gửi về Văn phòng Bộ (Phòng KH&CN nội bộ) trước ngày 20/3/2007.

Trên cơ sở các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước của các đơn vị trực thuộc, Văn phòng Bộ xem xét và tổng hợp thành Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước thuộc phạm vi Chương trình KH&CN cấp nhà nước hoặc các nhiệm vụ KH&CN ngoài phạm vi Chương trình KH&CN cấp nhà nước của Bộ, Ngành, Địa phương (nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp nhà nước) để gửi Bộ KH&CN trước ngày 31/3/2007.

2.2. Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2008, tổng hợp thành danh mục các nhiệm vụ (theo mẫu biểu hướng dẫn tại Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5) và gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 31/3/2007.

- Từ ngày 01/4/2007 đến 30/4/2007: Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2008.

- Từ ngày 01/5/2007 đến 30/6/2007: Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị chức năng và các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ tổ chức các Hội đồng KH&CN xét duyệt Thuyết minh và thẩm định dự toán kinh phí của các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2008.

2.3. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

Các đơn vị có nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Ứng dụng công nghệ, Viện Chiến lược Chính sách KH&CN, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2008 trước ngày 30/6/2007.

2.4. Dự án tăng cường trang thiết bị:

- Các đơn vị có nhu cầu tăng cường trang thiết bị trong năm 2008 (bằng nguồn vốn sự nghiệp khoa học): hoàn thành báo cáo dự án (theo mẫu biểu hướng dẫn tại Phụ lục 6) và gửi về Văn phòng Bộ (Phòng KH&CN nội bộ) trước ngày 30/4/2007.

- Từ ngày 01/5/2007 đến 30/6/2007: Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị chức năng và các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ tổ chức các Hội đồng KH&CN tư vấn đầu tư - lựa chọn thiết bị và thẩm định dự toán kinh phí cho các dự án tăng cường trang thiết bị năm 2008 theo các qui định hiện hành.

2.5. Dự án sửa chữa lớn - xây dựng nhỏ:

- Các đơn vị có nhu cầu về sửa chữa lớn - xây dựng nhỏ trong năm 2008 (bằng nguồn vốn sự nghiệp khoa học): hoàn thành báo cáo dự án và gửi về Văn phòng Bộ (Phòng Xây dựng cơ bản) trước ngày 30/5/2007.

- Từ ngày 01/6/2007 đến 30/6/2007: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công; tổng dự toán để người quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Báo cáo dự án sửa chữa lớn - xây dựng nhỏ gồm các hồ sơ sau:

a) Báo cáo đánh giá cơ sở vật chất: Tổng quan chung về hiện trạng; tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn - xây dựng nhỏ các năm 2005, 2006, 2007 (nếu có).

b) Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với nội dung:

- Sự cần thiết đầu tư.

- Mục tiêu xây dựng công trình.

- Dự kiến quy mô: địa điểm xây dựng; quy mô các hạng mục cần sửa chữa, cải tạo; cấp công trình.

- Nguồn kinh phí xây dựng công trình.

- Bản vẽ thiết kế thi công, tổng dự toán kinh phí xây dựng công trình.

- Thời hạn xây dựng; hiệu quả công trình; phòng, chống cháy, nổ.

- Hình thức quản lý dự án xây dựng công trình.

- Kế hoạch đấu thầu (theo Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội và hướng dẫn thi hành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội).

- Tờ trình của đơn vị theo mẫu tại phụ lục 7.

Kể từ năm 2008, các cơ quan tổng hợp nhà nước chỉ xem xét bố trí kế hoạch và cân đối kinh phí thực hiện các nội dung kế hoạch KH&CN đã được Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền (Bộ, Ngành hoặc Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) xác định, tuyển chọn (nếu có) hoặc xét chọn, thẩm định, phê duyệt nội dung và kinh phí trước tháng 8 của năm trước năm kế hoạch để bảo đảm tiến độ phù hợp với yêu cầu và quy trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Vì vậy, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nêu trên bảo đảm đúng tiến độ.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lãnh đạo VP;
- Viện NLNTVN;
- Viện ƯDCN;
- Viện CL&CS KH&CN;
- Tổng cục TĐC;
- Cục SHTT;
- Cục Kiểm soát & An toàn BXHN;
- Trung tâm Thông tin KH&CN QG;
- Trung tâm Tin học;
- Trung tâm NCPT Vùng;
- Trung tâm Hỗ trợ đánh giá KH&CN;
- Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN;
- Báo KH&PT;
- Tạp chí Tia sáng;
- Tạp chí HĐKH;
- VP Phối hợp PTMT KH&CN;
- VP Hội đồng CS KH&CN QG;
- CQ đại diện phía Nam, Bộ KH&CN;
- Lưu VT, VP (KHCNNB, XDCB).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Việt Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 439/BKHCN-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu439/BKHCN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2007
Ngày hiệu lực15/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 439/BKHCN-VP

Lược đồ Công văn 439/BKHCN-VP xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, tăng cường trang thiết bị, sửa chữa lớn - xây dựng nhỏ 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 439/BKHCN-VP xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, tăng cường trang thiết bị, sửa chữa lớn - xây dựng nhỏ 2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu439/BKHCN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành15/02/2007
        Ngày hiệu lực15/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 439/BKHCN-VP xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, tăng cường trang thiết bị, sửa chữa lớn - xây dựng nhỏ 2008

         Lịch sử hiệu lực Công văn 439/BKHCN-VP xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, tăng cường trang thiết bị, sửa chữa lớn - xây dựng nhỏ 2008

         • 15/02/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/02/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực