Quyết định 24/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định 24/2006/QĐ-BKHCN về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 24/2006/QĐ-BKHCN xác định nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình trọng điểm cấp nhà nước 2006-2010 đã được thay thế bởi Quyết định 3436/QĐ-BKHCN kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2006/QĐ-BKHCN xác định nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình trọng điểm cấp nhà nước 2006-2010


 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/2006/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 30  tháng 11  năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC  GIAI ĐOẠN 2006-2010”

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định só 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006-2010;
Căn cứ Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010” và Quyết định số 23/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/11/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010”;
Xét đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên và Vụ Kế hoạch-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình  KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Quyết định số 07/2003/QĐ-BKHCN ngày 3/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ và các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước” và Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 3/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về Phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệ và các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước”.

Điều 3. c Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chủ nhiệm các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp)
- Lưu VT, KH-TC

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Đình Tiến

 

 

 

 


FILE  ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2006/QĐ-BKHCN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2006/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/11/2006
Ngày hiệu lực 05/01/2007
Ngày công báo 21/12/2006
Số công báo Từ số 27 đến số 28
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/11/2015
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2006/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 24/2006/QĐ-BKHCN xác định nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình trọng điểm cấp nhà nước 2006-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 24/2006/QĐ-BKHCN xác định nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình trọng điểm cấp nhà nước 2006-2010
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2006/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký Lê Đình Tiến
Ngày ban hành 30/11/2006
Ngày hiệu lực 05/01/2007
Ngày công báo 21/12/2006
Số công báo Từ số 27 đến số 28
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/11/2015
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 24/2006/QĐ-BKHCN xác định nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình trọng điểm cấp nhà nước 2006-2010

Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2006/QĐ-BKHCN xác định nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình trọng điểm cấp nhà nước 2006-2010