Công văn 4398/UBND-NC

Công văn 4398/UBND-NC năm 2017 hướng dẫn thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg; Thông tư 07/2017/TT-BTP về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4398/UBND-NC 2017 xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4398/UBND-NC
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg; Thông tư số 07/2017/TT-BTP về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 28/6/2017 thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố. Ngày 28/7/2017 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BTP quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (sau đây viết là Thông tư số 07/2017/TT-BTP).

Để triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã theo chỉ tiêu 5 của Tiêu chí 2 trong tiêu chí chấm điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND Thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Quyết định 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP cũng như tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, ý nghĩa của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: đăng tải tin, bài trên trang tin điện tử, đài truyền thanh huyện, xã hoặc các hình thức phù hợp khác như: lng ghép trong các hội nghị, hội thảo,v.v...

2. Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tại địa phương (quận, huyện, thị xã); ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng (theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 07/2017/TT-BTP).

3. Tổ chức rà soát, kiện toàn, bố trí công chức quản lý, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Phòng Tư pháp để đảm bảo nguồn lực tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận gắn với xây dựng xã nông thôn mới.

4. Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc trong việc tham mưu giúp UBND cấp huyện theo dõi, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể; giao Phòng Tư pháp là đầu mối tham mưu, giúp UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

5. Bố trí kinh phí triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

6. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc:

a) Xây dựng và ban hành Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức cấp xã theo dõi, đánh giá, chấm điểm đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và đề xuất các giải pháp thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; thời hạn, tiến độ đánh giá, chấm đim tiếp cận pháp luật.

b) Về số lượng đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng hàng năm của mỗi đơn vị cấp xã là 15% số lượt thủ tục hành chính tại cấp xã đã được giải quyết và trả kết quả của năm trước liền kề đánh giá. Về hình thức đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã (tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 07/2017/TT-BTP) là phiếu lấy ý kiến hoặc qua hệ thống đánh giá sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin (theo mẫu số 02-TCPL-II tại Phụ lục II Thông tư số 07/2017/TT-BTP) Thời điểm tổ chức đánh giá sự hài lòng bằng Phiếu lấy ý kiến được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 5 Thông tư số 07/2017/TT-BTP.

Đối với cấp xã trong năm đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đồng thời thực hiện đo lường sự hài lòng về chỉ số cải cách thủ tục hành chính (chỉ s PAR INDEX), có thể lồng ghép đánh giá hoặc sử dụng kết quả của chỉ số này để tính đim chỉ tiêu 5 về “bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính” của Tiêu chí 2.

d) Bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

7. Về đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới

Do thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới của thành phố Hà Nội được tổ chức trước thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vì vậy, UBND huyện, thị xã chỉ đạo hướng dẫn UBND các xã sử dụng kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm trước liền kề năm đánh giá hoặc sử dụng kết quả của năm đánh giá nhưng phải tuân thủ quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg Riêng năm 2017 là năm đu tiên thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg để kịp thời phục vụ việc xét, công nhận cấp xã về đích nông thôn mới vào tháng 12/2017, UBND huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các xã trực thuộc căn cứ vào Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg kết quả thực tế triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đạt được trong năm (tính từ 01/01/2017 đến thời điểm đánh giá nông thôn mới) để đánh giá và ước thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đến hết 31/12/2017. Trường hợp xét thấy xã có đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì xét đề nghị công nhận xã về đích nông thôn mới; trường hợp xã chưa đủ điều kiện đề nghị công nhận thì tập trung chỉ đạo, đề ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật còn chưa đạt để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch của địa phương.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để được giải đáp, hướng dẫn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố;
- VP
UBTP: CVP, PCVP P.C.Công; Các phòng: NC, TKBT, TH;
-
Lưu: VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4398/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4398/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2017
Ngày hiệu lực08/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4398/UBND-NC

Lược đồ Công văn 4398/UBND-NC 2017 xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4398/UBND-NC 2017 xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4398/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành08/09/2017
        Ngày hiệu lực08/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4398/UBND-NC 2017 xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4398/UBND-NC 2017 xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Hà Nội

           • 08/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực