Công văn 445/SXD-QLKT

Công văn 445/SXD-QLKT năm 2013 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 445/SXD-QLKT 2013 hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Thái Bình


UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 445/SXD-QLKT
V/v: Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Thái Bình, ngày 18 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành có liên quan;
- Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố;
- Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/5/2010 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Thái Bình.

Sở Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Cụ thể như sau:

1. Về định mức dự toán xây dựng công trình:

Định mức xây dựng bao gồm định mức kinh tế-kỹ thuật và định mức chi phí tỷ lệ.

Định mức kinh tế-kỹ thuật quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Định mức chi phí tỷ lệ dùng để xác định chi phí của một số loại công việc trong đầu tư xây dựng bao gồm: quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường và một số công việc khác.

Tham khảo, áp dụng định mức do Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và Sở Xây dựng công bố. Hiện nay gồm:

- Định mức kinh tế-kỹ thuật có: Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng công bố kèm theo Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 V/v công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng, Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 V/v công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (bổ sung), Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 V/v công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (sửa đổi, bổ sung); Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt công bố kèm theo Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 V/v công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt, Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung); Định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng công bố kèm theo Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng của Bộ Xây dựng và một số định mức dự toán khác cho các công việc đặc thù của địa phương.

- Định mức chi phí tỷ lệ gồm: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công bố kèm theo quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; Văn bản hướng dẫn số 415/SXD-QLKT ngày 19/10/2009, 480/SXD-QLKT ngày 23/11/2009 của Sở Xây dựng và một số định mức khác.

2. Về bảng giá ca máy và đơn giá xây dựng công trình:

Tham khảo, áp dụng bảng giá ca máy và đơn giá do Ủy ban nhân tỉnh công bố. Hiện nay gồm:

- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình công bố kèm theo Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh;

- Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng; Đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt; Đơn giá xây dựng công trình khảo sát trên địa bàn tỉnh Thái Bình công bố kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh;

Những công tác chưa có đơn giá hoặc đã có nhưng chưa phù hợp trong bộ đơn giá công bố thì chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng đơn giá, định mức theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các quy định của UBND tỉnh để lập đơn giá làm cơ sở lập dự toán xây dựng công trình. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ tính toán các đơn giá trên về Sở Xây dựng để theo dõi, quản lý, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Việc lập và quản lý tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình:

Thực hiện theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan.

4. Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng:

Thực hiện theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Thông tư số 08/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 29/7/2010 Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; Thông tư 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng và Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan.

5. Về xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình:

Tham khảo, áp dụng Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

6. Xác định và sử dụng chỉ số giá xây dựng công trình:

Xác định chỉ số giá xây dựng công trình theo Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

Tham khảo, áp dụng, chỉ số giá do Sở Xây dựng công bố trên địa bàn tỉnh Thái Bình vào việc lập, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu và giá dự thầu, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình.

7. Về suất vốn đầu tư:

Tham khảo, áp dụng suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố. Hiện nay tham khảo suất vốn đầu tư xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 439/QĐ-BXD ngày 26/4/2013 của Bộ Xây dựng V/v công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2012.

8. Đo bóc khối lượng xây dựng công trình:

Tham khảo, áp dụng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 778/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng.

9. Xử lý chuyển tiếp:

Đối với công trình xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước thời điểm Quyết định công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công số 1109/QĐ-UBND và Quyết định công bố bộ đơn giá số 1110/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh có hiệu lực thì thực hiện theo dự toán đã được duyệt và điều chỉnh theo các hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Đối với công trình xây dựng cấp có thẩm quyền chưa phê duyệt dự toán trước thời điểm Quyết định công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công số 1109/QĐ-UBND và Quyết định công bố bộ đơn giá số 1110/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh có hiệu lực thì Chủ đầu tư tổ chức lập dự toán công trình theo bảng giá ca máy và thiết bị thi công công bố tại Quyết định số 1109/QĐ-UBND và tập đơn giá Công bố tại Quyết định số 1110/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Các công việc đã ký kết hợp đồng, thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng và các quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn khác thực hiện lập và quản lý chi phí đầu đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại công văn này.

Nhận được công văn này đề nghị các Sở, Ngành liên quan, UBND huyện và thành phố phổ biến đến các đơn vị thuộc sở, ngành, địa phương do mình quản lý để triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị tổng hợp gửi về Sở Xây dựng để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Như kính gửi;
- Lưu: VP; QLKT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Hiền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 445/SXD-QLKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu445/SXD-QLKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2013
Ngày hiệu lực18/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 445/SXD-QLKT 2013 hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 445/SXD-QLKT 2013 hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Thái Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu445/SXD-QLKT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Hiển
        Ngày ban hành18/06/2013
        Ngày hiệu lực18/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 445/SXD-QLKT 2013 hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 445/SXD-QLKT 2013 hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Thái Bình

           • 18/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực