Công văn 4461/BNN-TC

Công văn 4461/BNN-TC về hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi thường xuyên) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4461/BNN-TC 2018 hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4461/BNN-TC
V/v: Hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi thường xuyên)

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Cơ quan, đơn vị dự toán trực thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 8/6/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021.

Căn cứ Quyết định số 1574/QĐ-BNN-TC ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về lập và giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019, và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 như sau:

1. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018: Đề nghị các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị liên quan tổng hợp đánh giá theo các nội dung yêu cầu tại các Điều: 2, 4, 5, 6, 7 Thông tư số 54/2018/TT-BTC , chi tiết các đơn vị thực hiện và đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp theo Phụ lục 01 gửi kèm.

2. Xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2019: Đề nghị các Tổng cục, Cục, Vụ theo đầu mối được giao tổng hợp, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự toán thu NSNN và dự toán chi NSNN nhằm thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 theo hướng dẫn tại Điều 10, 11 Thông tư số 54/2018/TT-BTC .

Mu biểu xây dựng dự toán NSNN năm 2019 thực hiện theo các biểu từ Biểu số 05 đến Biểu số 18 của Phụ lục 01 kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

Đối với dự toán kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, thực hiện theo Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và Điểm e Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 1574/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Xây dựng kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2019-2021: Thực hiện theo Điều 15, 16 Thông tư số 54/2018/TT-BTC .

Mu biểu xây dựng kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019-2021 theo các biểu số 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22 kèm theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 7/7/2017 của Bộ Tài chính.

4. Số kiểm tra thu, chi NSNN 2019 và 2019-2021: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo sau khi nhận được thông báo từ Bộ Tài chính.

5. Thời hạn, nơi nhận dự toán và báo cáo thuyết minh, đánh giá: gửi trước ngày 05/7/2018 về Vụ Tài chính bằng văn bản, FAX: 024 38436801 và theo địa chỉ email: ha.mard@yahoo.com.vn và các chuyên viên theo dõi đơn vị, để tổng hợp báo cáo Bộ.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ đạo triển khai các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Các đ/c Thứ tr
ưởng (b/c);
- Lưu VT, TC.  (55)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Nguyễn Văn Hà

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

PHỤ LỤC SỐ 01

BIỂU CHI TIẾT NỘI DUNG VÀ ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2018
(Kèm theo Công văn số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ NN và PTNN)

TT

Đơn vị chủ trì và nội dung tổng hợp (Theo Quyết định số 1574/QĐ-BNN-TC ngày 7/5/2018)

Các nội dung chủ yếu của báo cáo

1

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2018

- Cục Trồng trọt;

- Cục Thú y;

- Cục BVTV;

- Tổng cục Thủy sản;

- Cục QLCLNLS và TS;

- Tổng cục Lâm nghiệp.

- Đánh giá, phân tích những nhân tố ảnh hưởng, tác động đến kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2018.

- Đánh giá tình hình thực hiện thu năm 2018 (tổng số thu, số nộp NSNN, số được để lại chi theo chế độ).

2

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên 2018

 

 

- Vụ Tài chính

- Đánh giá chung tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2018 của cả Bộ.

- Tình hình thực hiện về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP .

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP .

- Đánh giá tình hình thực hiện điều chỉnh tiền lương.

- Đánh giá tình hình sử dụng nguồn vốn ngoài nước và vốn đối ứng của các Chương trình, dự án thuộc Bộ.

- Đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ.

 

- Vụ KHCN và MT

- Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực KHCN theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP .

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ: KHCN; Môi trường; Khuyến nông; công nghệ thông tin, viễn thám... 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2018.

- Đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ.

 

- Vụ Kế hoạch

- Đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình giống; Dự án điều tra cơ bản, thiết kế quy hoạch, xúc tiến đầu tư, dtrữ quốc gia, chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định dân cư 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2018.

- Đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ.

 

- Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2018 lĩnh vực y tế.

- Đánh giá tình hình thực hiện giảm cấp kinh phí chi thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng dẫn tại Thông tư 132/2017/TT-BTC .

 

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2018 lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, bao gồm cả Chương trình mục tiêu.

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ; Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, 39-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đảng.

- Đánh giá tình hình tinh giản biên chế; công tác CCHC và ISO, Hải quan một cửa...

- Đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ.

 

- Tổng cục Thủy lợi

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2018 lĩnh vực thủy lợi.

- Đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ giao.

 

- Tổng cục Phòng chống Thiên tai

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2018 lĩnh vực phòng chống thiên tai.

- Đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ giao: thiên tai, bão lũ, chính sách quản lý, sử dụng kinh phí duy tu, bảo dưỡng đê sông, đê biển.

 

- Tổng cục Lâm nghiệp

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2018 lĩnh vực lâm nghiệp.

- Đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ.

- Đánh giá tình hình thực hiện công tác QLBVR, PCCR...

 

- Tổng cục Thủy sản

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4461/BNN-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4461/BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2018
Ngày hiệu lực12/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4461/BNN-TC

Lược đồ Công văn 4461/BNN-TC 2018 hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4461/BNN-TC 2018 hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4461/BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Hà
        Ngày ban hành12/06/2018
        Ngày hiệu lực12/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4461/BNN-TC 2018 hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4461/BNN-TC 2018 hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước

         • 12/06/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/06/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực