Công văn 4538/BHXH-CSYT

Công văn 4538/BHXH-CSYT năm 2017 về tăng cường giám định, thanh toán dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy xã hội hóa do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4538/BHXH-CSYT 2017 giám định thanh toán dịch vụ kĩ thuật thực hiện bằng máy xã hội hóa


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4538/BHXH-CSYT
V/v tăng cường giám định, thanh toán DVKT thực hiện bng máy xã hội hóa

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công An nhân dân.

(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh)

Ngày 03/8/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn số 4364/BYT-KH-TC về việc tiếp tục chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị, đặt máy tại các cơ sở y tế công lập, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh căn cứ Công văn số 4364/BYT-KH-TC nêu trên để phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) tại địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, đảm bảo thanh toán đúng quy định. Lưu ý một số nội dung sau:

1. Đối với máy xã hội hóa lắp đặt theo quy định tại Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế

a) Hình thức lắp đặt máy xã hội hóa

- Phía đối tác và cơ sở KCB sử dụng tài sản là trang thiết bị, nhà cửa, cơ sở hạ tầng để liên doanh, liên kết tổ chức các hoạt động dịch vụ, hạch toán riêng các chi phí và phân chia thu nhập theo tỷ lệ góp vốn, mức độ tham gia của các bên.

- Cơ sở y tế công lập và phía đối tác liên doanh cùng góp vốn bằng tiền để mua sm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ.

- Phía đối tác đầu tư lắp đặt trang thiết bị, cơ sở y tế công lập tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ, trả phía đối tác theo số lượng dịch vụ đã thực hiện (thuê thiết bị và trả chi phí thuê theo dịch vụ).

b) Tổ chức thực hiện

- Cơ sở KCB phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương trước khi thực hiện.

- Cơ sở KCB xây dựng Đề án liên doanh, liên kết theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 15/2007/TT-BYT.

- Cơ sở KCB phải gửi Đề án về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp sau khi phê duyệt để theo dõi, kiểm tra và giám sát.

- Cơ sở KCB phải niêm yết công khai danh mục và mức thu của các dịch vụ từ các hoạt động liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh đ người bệnh biết, lựa chọn. Cơ sở KCB không được gợi ý, ép buộc người bệnh sử dụng các dịch vụ kỹ thuật y tế bằng thiết bị liên doanh, liên kết trong khi tại đơn vị có loại thiết bị đó và còn đủ khả năng đáp ứng.

- Máy móc thiết bị lắp đặt theo Đề án liên doanh liên kết phải là máy mới 100%, có đầy đủ hồ sơ pháp lý (nguồn gốc xuất xứ, CO, CQ...).

- Việc mua sắm hóa chất, vật tư phục vụ hoạt động dịch vụ trong quá trình liên doanh, liên kết phải thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Đối với máy mượn, đặt của công ty trúng thầu hóa chất, vật tư y tế

Tạm thời thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3, Công văn số 8450/BYT-KH-TC ngày 28/11/2016 về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho đơn vị mượn hoặc đặt. Cụ thể:

- Cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng mượn hoặc đặt máy với các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất sau khi có kết quả trúng thầu hóa chất, vật tư sử dụng theo máy. Máy mượn hoặc đặt phải có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

- Hợp đồng không được ràng buộc hoặc cam kết với đối tác về các điều khoản liên quan đến việc mua vật tư, hóa cht, test, kít hay số lượng dịch vụ phải thực hiện tại cơ sở KCB trong một thời gian nhất định.

3. Đối với máy được biếu, tặng, cho

Cơ sở KCB phải làm thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ và Thông tư số 29/2014/NĐ-CP thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước">159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2014/NĐ-CP Việc mua sắm hóa chất, vật tư y tế sử dụng đối với các máy biếu, cho, tặng thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Đối với máy mượn, đặt của công ty bán vật tư, hóa chất trước khi công ty đó trúng thầu vật tư, hóa chất

Ngày 11/10/2017 BHXH Việt Nam đã có Công văn số 4492/BHXH-CSYT đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính cho ý kiến về hình thức mượn, đặt máy này. Trong thời gian chờ ý kiến của hai Bộ, BHXH các tỉnh đề nghị cơ sở KCB chuyển sang sử dụng bng máy khác. Trường hợp cơ sở KCB không chuyển sử dụng máy khác được mà vẫn bắt buộc phải sử dụng các máy đó để phục vụ việc KCB, đề nghị cơ sở KCB tổng hợp báo cáo Sở Y tế để Sở Y tế báo cáo Bộ Y tế (đối với cơ sở KCB trực thuộc Bộ Y tế thì báo cáo trực tiếp Bộ Y tế), đồng thời BHXH các tỉnh tổng hợp báo cáo BHXH Việt Nam.

Đề nghị BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để xem xét giải quyết./.

(gửi kèm bản phô tô Công văn số 4364/BYT-KH-TC ngày 03/8/2017 của Bộ Y tế)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế; Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Phạm Lương Sơn;
- Các đơn vị: DVT, GĐB, TTKT;
- Lưu: VT, CSYT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4538/BHXH-CSYT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4538/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/10/2017
Ngày hiệu lực 13/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4538/BHXH-CSYT

Lược đồ Công văn 4538/BHXH-CSYT 2017 giám định thanh toán dịch vụ kĩ thuật thực hiện bằng máy xã hội hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4538/BHXH-CSYT 2017 giám định thanh toán dịch vụ kĩ thuật thực hiện bằng máy xã hội hóa
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4538/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành 13/10/2017
Ngày hiệu lực 13/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4538/BHXH-CSYT 2017 giám định thanh toán dịch vụ kĩ thuật thực hiện bằng máy xã hội hóa

Lịch sử hiệu lực Công văn 4538/BHXH-CSYT 2017 giám định thanh toán dịch vụ kĩ thuật thực hiện bằng máy xã hội hóa

  • 13/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực