Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về nắm tình hình triển khai xây dựng thang lương, bảng lương và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL tình hình xây dựng thang lương bảng lương thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP 2015


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4577/LĐTBXH-LĐTL
V/v nắm tình hình triển khai xây dựng thang lương, bảng lương và tình hình trin khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

Đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
…………………..…………………………..……………………

Thực hiện chương trình công tác năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đoàn công tác nắm tình hình triển khai xây dựng thang lương, bảng lương tại các doanh nghiệp nhà nước và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Kết luận số 96-KL/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Nội dung làm việc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung báo cáo (theo đề cương tại phụ lục 2 kèm theo).

- Thời gian: ½ ngày (chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo).

- Địa điểm: Trụ sở làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thành phần:

+ Đoàn công tác: Lãnh đạo và một số công chức Vụ Lao động - Tiền lương.

+ Địa phương: Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lãnh đạo và chuyên viên phòng Lao động - Tiền lương và các phòng ban liên quan thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lãnh đạo và chuyên viên phòng quản lý lao động, tiền lương của Ban quản lý các Khu công nghiệp, khu chế xuất tỉnh/thành phố, đại diện Liên đoàn lao động tỉnh/thành phố.

2. Làm việc với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu tại địa bàn

- Nội dung: Mỗi doanh nghiệp chuẩn bị nội dung báo cáo để trao đổi tại cuộc họp (theo đề cương tại phụ lục 3 kèm theo).

- Thời gian: ½ ngày (chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo).

- Địa điểm: Trụ sở làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thành phần:

+ Đoàn công tác: Lãnh đạo và một số công chức Vụ Lao động - Tiền lương, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Địa phương: Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lãnh đạo và chuyên viên phòng Lao động - Tiền lương và các phòng ban liên quan thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Doanh nghiệp: Giám đốc doanh nghiệp, đại diện công đoàn cơ sở, Trưởng phòng tổ chức nhân sự và cán bộ lao động - tiền lương, đại diện phòng tài chính kế toán của doanh nghiệp.

Đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo bộ phận chuyên môn chuẩn bị nội dung báo cáo, đồng thời gửi công văn yêu cầu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trên địa bàn chuẩn bị báo cáo và bố trí thời gian làm việc với đoàn.

Báo cáo bằng văn bản của Sở và của doanh nghiệp đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và gửi vào hộp thư điện tử [email protected] trước ngày 10 tháng 11 năm 2015.

Mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thứ trưởng Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Phụ lục 1

(Kèm theo công văn số 4577/LĐTBXH-LĐTL ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tỉnh, thành phố

Thời gian

Ghi chú

1

Vĩnh Phúc

- Sáng ngày 23/11/2015: làm việc với Sở LĐTBXH và các cơ quan liên quan

- Chiều ngày 23/11/2015: làm việc với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

 

2

Đà Nng

- Chiều ngày 24/11/2015: làm việc với Sở LĐTBXH và các cơ quan liên quan.

- Sáng ngày 25/11/2015: làm việc với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

 

3

Khánh Hòa

- Sáng ngày 26/11/2015: làm việc với Sở LĐTBXH và các cơ quan liên quan;

- Chiều ngày 26/11/2015: làm việc với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

 

4

Tây Ninh

- Sáng ngày 27/11/2015: làm việc với Sở LĐTBXH và các cơ quan liên quan.

- Chiều ngày 27/11/2015: làm việc với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

 

Trên đây là lịch kiểm tra tại địa phương, trong trường hợp thay đổi sẽ thông báo sau.

Thời gian làm việc buổi sáng bắt đầu từ 8h30, buổi chiều bắt đầu từ 13h30.

 

Phụ lục 2

(Kèm theo công văn số 4577/LĐTBXH-LĐTL ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. Tình hình thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn

1. Tng hp sliệu doanh nghiệp, lao động trên địa bàn

Nội dung

Tổng số

Loại hình doanh nghiệp

DN nhà nước

DN dân doanh

DN có vốn đầu tư nước ngoài

1. Số doanh nghiệp

 

 

 

 

2. Số lao động

 

 

 

 

2a. Số lao động đã ký kết hợp đồng lao động

 

 

 

 

Trong đó:

- HĐLĐ không xác định thời hạn

 

 

 

 

- HĐLĐ thời hạn từ 12-36 tháng

 

 

 

 

- HĐLĐ thời hạn 3 tháng đến <12 tháng

 

 

 

 

- HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng

 

 

 

 

2b. Số lao động chưa ký kết hợp đồng lao động

 

 

 

 

2. Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật lao động

Chỉ tiêu

Tổng số

Loại hình doanh nghiệp

DN nhà nước

DN dân doanh

DN có vốn đầu tư nước ngoài

Số doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động

 

 

 

 

Số doanh nghiệp gửi thang lương, bảng lương cho cơ quan quản lý lao động cấp huyện

 

 

 

 

Số doanh nghiệp gửi định mức lao động cho cơ quan quản lý lao động cấp huyện

 

 

 

 

Số doanh nghiệp gửi thỏa ước lao động tập thể

 

 

 

 

Số doanh nghiệp xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở

 

 

 

 

Số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn

 

 

 

 

3. Tiền lương, thu nhập và đời sống của người lao động

TT

Nội dung

Đvt

Năm 2014

6 tháng đầu năm 2015

Cao nhất

Bình quân

Thấp nhất

Cao nhất

Bình quân

Thấp nhất

1

Tiền lương bình quân

triệu đồng/ người/tháng

 

 

 

 

 

 

1.1

DN nhà nước

 

 

 

 

 

 

1.2

DN dân doanh

 

 

 

 

 

 

1.3

DN có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

2

Thu nhập bình quân

triệu đồng/ người/tháng

 

 

 

 

 

 

2.1

DN nhà nước

 

 

 

 

 

 

2.2

DN dân doanh

 

 

 

 

 

 

2.3

DN có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

4. Tình hình tranh chấp lao động (từ 01/01 đến 31/10/2015)

Chỉ tiêu

Loại hình doanh nghiệp

DN nhà nước

DN dân doanh

DN có vốn đầu tư nước ngoài

Tổng số vụ đình công

 

 

 

Số vụ đình công tại doanh nghiệp có tổ chức công đoàn

 

 

 

Tổng số lượt người lao động tham gia đình công

 

 

 

5. Nhận xét đánh giá tình hình thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp

a) Những kết quả đạt được

b) Những vấn đề còn tồn tại

c) Những kiến nghị, đề xuất

II. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ

2. Kết quả triển khai thực hiện

a) Về công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật (đặc biệt là về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trình tự, thủ tục tiến hành tranh chấp lao động, đình công, giải quyết đình công không đúng trình tự thủ tục).

b) Về công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

c) Về hỗ trợ doanh nghiệp đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết đình công không đúng trình tự pháp luật quy định.

d) Về công tác ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

đ) Về công tác bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động, kiện toàn Hội đồng trọng tài lao động, hòa giải tranh chấp lao động.

e) Về triển khai xây dựng đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2015-2020.

3. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị

III. Tình hình triển khai xây dựng thang lương, bảng lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (chuẩn bị nội dung theo điểm 3, công văn số 4492/LĐTBXH-LĐTL ngày 03/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)./.

 

Phụ lục 3

(Kèm theo công văn số 4577/LĐTBXH-LĐTL ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. Khái quát về doanh nghiệp

- Năm thành lập

- Loại hình doanh nghiệp

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh

II. Tình hình triển khai xây dựng thang, bảng lương

1. Đánh giá tình hình triển khai xây dựng thang lương, bảng lương, cụ thể:

- Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo phương pháp nào (theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 17/2015/TT-LĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hay sử dụng phương pháp khác hoặc tạm thời vận dụng thang, bảng lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và điều chỉnh, bổ sung bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 7, Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ);

- Doanh nghiệp xây dựng một hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng chung hay công ty mẹ và mỗi công ty con xây dựng một hệ thống thang, bảng lương riêng;

- Doanh nghiệp xây dựng một hệ thống thang lương, bảng lương theo một vùng lương tối thiểu để áp dụng chung hay xây dựng theo từng vùng lương tối thiểu;

- Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong việc xây dựng thang, bảng lương.

2. Đánh giá tác động của việc áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng; Áp dụng các quy định của Luật bảo him xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 (căn cứ đóng bảo hiểm theo mức lương và phụ cấp lương từ 01/01/2016 đến 31/12/2017) và áp dụng mức lương tối thiểu vùng dự kiến năm 2016 (vùng I: 3,5 triệu đồng/tháng, vùng II: 3,1 triệu đồng/tháng, vùng III: 2,7 triệu đồng/tháng và vùng IV: 2,4 triệu đồng/tháng). Trong đó nêu rõ:

- Mức tiền lương bình quân làm căn cứ đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn năm 2014, dự kiến năm 2015 và năm 2016;

- Quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn phải đóng năm 2014, dự kiến năm 2015 và năm 2016;

- Quỹ tiền lương, chi phí sản xuất năm 2014, dự kiến năm 2015 và năm 2016;

3. Đánh giá (ưu, nhược điểm) của cơ chế quản lý lao động, tiền lương theo quy định tại Nghị định số 50/2013/NĐ-CP 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, cụ thể:

- Quy định về tuyển dụng, sử dụng lao động;

- Quy định về cơ chế quản lý lao động, tiền lương;

- Quy định về xây dựng các quy chế quản lý lao động, phân phối tiền lương, thu nhập đối với người lao động và viên chức quản lý;

- Tổng hợp tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập năm 2014, kế hoạch cả năm và thực hiện 6 tháng năm 2015 theo các biểu mẫu kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-LĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Đề xuất, kiến nghị, phương hướng xử lý về các nội dung nêu tại khoản 1, 2, 3 nêu trên./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4577/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2015
Ngày hiệu lực09/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL tình hình xây dựng thang lương bảng lương thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL tình hình xây dựng thang lương bảng lương thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4577/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành09/11/2015
        Ngày hiệu lực09/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL tình hình xây dựng thang lương bảng lương thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL tình hình xây dựng thang lương bảng lương thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP 2015

           • 09/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực