Nghị quyết 97/NQ-CP

Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2014 về Chương trình hành động triển khai Kết luận 96-KL/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 97/NQ-CP 2014 xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/NQ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI KẾT LUẬN SỐ 96-KL/TW NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22-CT/TW NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN BỘ TRONG DOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Kết luận số 96-KL/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Kết luận số 96-KL/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động này, các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

TRIỂN KHAI KẾT LUẬN SỐ 96-KL/TW NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22-CT/TW NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN BỘ TRONG DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ)

I. MỤC TIÊU

1. Nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp và Kết luận số 96-KL/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động; hoàn thiện các thiết chế về quan hệ lao động; củng cố và nâng cao năng lực của tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện chính sách pháp luật về lao động và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

3. Phấn đấu đến năm 2020 quan hệ lao động trong doanh nghiệp ổn định, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được cải thiện; trình độ tay nghề và ý thức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp của người lao động được nâng cao; tranh chấp lao động và đình công giảm, không để xảy ra đình công không đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Tổ chức triển khai, thực hiện Bộ luật lao động năm 2012, Luật Việc làm năm 2013, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này; hoàn thiện dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động; nghiên cứu xây dựng Luật Tiền lương tối thiểu, Luật Quan hệ lao động.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng kế hoạch và biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động, đổi mới hình thức tuyên truyền, làm chuyển biến thực sự về ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động theo Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

c) Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội, trong đó tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào những nội dung thường xảy ra tranh chấp và những doanh nghiệp còn nhiều hạn chế yếu kém trong việc chấp hành pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội. Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực hệ thống thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020 theo Quyết định số 2155/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề, đào tạo và nâng cao trình độ, tay nghề của người lao động, đẩy mạnh đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, phối hợp giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu thị trường lao động, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp.

đ) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động, tăng cường trách nhiệm của từng thành viên cũng như các hoạt động phối hợp giữa các thành viên của Ủy ban, tăng cường hoạt động tham vấn, đối thoại và thương lượng giữa các bên trong Ủy ban Quan hệ lao động cũng như đối với các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về lao động và giải quyết những vấn đề về quan hệ lao động.

e) Chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển quan hệ lao động.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Kiểm tra, giám sát và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nâng cao hiệu quả quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất gắn với quy hoạch khu dân cư và cân đối với phát triển theo vùng và ngành kinh tế, đảm bảo sự kết nối giữa cơ sở hạ tầng khu công nghiệp với hạ tầng kinh tế - xã hội đô thị, khu dân cư và sử dụng tiết kiệm tài nguyên đất, nước và bảo vệ môi trường.

b) Hoàn thiện chính sách khuyến khích các dự án đầu tư vào các vùng nông thôn, miền núi để sử dụng hợp lý lực lượng lao động tại chỗ, điều hòa cung - cầu lao động và phát triển kinh tế - xã hội hài hòa giữa các vùng, các địa phương.

c) Tăng cường tổ chức các cuộc trao đổi, đối thoại với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành, trong đó có vấn đề thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động.

3. Bộ Tài chính

Chỉ đạo việc thanh tra về quản lý tài chính bảo hiểm xã hội.

4. Bộ Xây dựng

Chỉ đạo triển khai thực hiện nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung; nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách đầu tư và quản lý vận hành nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp tự bỏ vốn xây dựng nhà ở cho người lao động; ban hành các tiêu chuẩn nhà cho thuê và đề xuất chính sách để khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển nhà cho thuê đạt tiêu chuẩn tại các khu đô thị, khu công nghiệp tập trung, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động.

5. Bộ Nội vụ

a) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch biên chế thanh tra lao động trên cơ sở vị trí việc làm và ngạch công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với từng địa phương.

b) Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tin báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật lao động và chính sách mới của Nhà nước; chỉ đạo việc đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng bảo đảm chính xác, đầy đủ, tránh đưa tin gây hiểu lầm, kích động đình công, bãi công.

7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện việc phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ công nhân và nhân dân trên địa bàn.

8. Bộ Công an

Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh trật tự cơ quan, doanh nghiệp, địa bàn dân cư; quản lý chặt chẽ các đối tượng, xử lý nghiêm minh các trường hợp quá khích, cầm đầu xúi giục, kích động gây rối an ninh trật tự; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, địa bàn quản lý.

9. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

a) Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội của người lao động.

b) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính và các tổ chức chính trị - xã hội thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, phát hiện và đề nghị xử lý kịp thời các hành vi nợ, gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp.

c) Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; phối hợp với tổ chức công đoàn thực hiện thông tin tư vấn, giải đáp chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đến doanh nghiệp và người lao động.

10. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và thiết thực công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bằng nhiều hình thức phù hợp, trực tiếp đến người lao động và người sử dụng lao động; có kế hoạch bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 và các năm tiếp theo;

b) Chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó tập trung vào các nội dung như tuyển dụng, sử dụng lao động, chính sách tiền lương, tiền thưởng, an toàn và vệ sinh lao động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, thường xuyên xảy ra tranh chấp lao động và đình công. Chỉ đạo củng cố lực lượng thanh tra lao động phù hợp với thực tế số lượng doanh nghiệp tại địa phương; thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp kéo dài dẫn đến đình công.

c) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp để hỗ trợ doanh nghiệp đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết đình công không đúng trình tự pháp luật quy định; bổ nhiệm, nâng cao năng lực của hòa giải viên lao động, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012, tăng cường vai trò trung gian hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động thông qua thương lượng.

d) Rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch phát triển các khu dân cư, cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng gắn với phát triển các khu công nghiệp; tích cực, chủ động triển khai thực hiện chính sách phát triển nhà ở, công trình công cộng phục vụ công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp tập trung.

đ) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều doanh nghiệp, nhiều khu công nghiệp cần triển khai xây dựng đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2015 - 2020, một số tỉnh, thành phố đã phê duyệt đề án cần có kế hoạch triển khai thực hiện đạt hiệu quả, bảo đảm việc triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả triển khai thực hiện.

e) Cân đối ngân sách hàng năm đầu tư, hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi công cộng (nhà trẻ, mẫu giáo và các thiết chế văn hóa, thể thao) để phục vụ công nhân.

11. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

a) Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập tổ chức công đoàn ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, nhất là doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động; tiếp tục kiện toàn, củng cố và đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn các cấp, nhất là công đoàn trong các doanh nghiệp.

b) Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho người lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về công đoàn; chủ động thực hiện đối thoại tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị người lao động, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành. Triển khai các hoạt động nâng cao trình độ học vấn, ý thức pháp luật của người lao động, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người lao động và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

12. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

a) Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở cấp Trung ương, địa phương và cơ sở.

b) Thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực nâng cao năng lực cho các hiệp hội doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng đại diện người sử dụng lao động để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển quan hệ lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở những nhiệm vụ, nội dung công việc chủ yếu tại Mục II Chương trình hành động này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2014 - 2020 và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hằng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch của bộ, ngành, địa phương mình; định kỳ hằng năm, báo cáo, đánh giá kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình hành động, các bộ, ngành, địa phương chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu97/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2014
Ngày hiệu lực26/12/2014
Ngày công báo09/01/2015
Số công báoTừ số 37 đến số 38
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 97/NQ-CP 2014 xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 97/NQ-CP 2014 xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu97/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành26/12/2014
        Ngày hiệu lực26/12/2014
        Ngày công báo09/01/2015
        Số công báoTừ số 37 đến số 38
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 97/NQ-CP 2014 xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 97/NQ-CP 2014 xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp

         • 26/12/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/01/2015

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/12/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực