Công văn 46/BTP-PBGDPL

Công văn 46/BTP-PBGDPL năm 2019 hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 46/BTP-PBGDPL 2019 hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các Luật Nghị quyết


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn tuyên truyền, phbiến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện kim sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 09 luật (Luật bảo vệ bí mật của nhà nước; Luật công an nhân dân; Luật đặc xá; Luật chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật cảnh sát biển Việt Nam; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và một số Nghị quyết quan trọng (Phụ lục kèm theo Công văn). Đthực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phbiến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Đối với các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản:

a) Thực hiện đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật do cơ quan chủ trì soạn thảo trên Cổng thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

b) Tổ chức phổ biến pháp luật bằng những hình thức phù hợp; kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưng chuyên sâu nội dung, tinh thần của văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật và đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của Bộ, ngành, địa phương để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần văn bản và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật trên Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật, Cng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn; chuyên mục Tủ sách pháp luật); chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí, các nhà trường thuộc phạm vi quản lý tăng cường thông tin, truyền thông, quán triệt, phbiến rộng rãi văn bản; chú trọng ng dụng công nghệ thông tin; hỏi đáp pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; tổ chức các chương trình đối thoại chính sách pháp luật; phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống loa truyền thanh cơ sở..bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất) thực hiện phổ biến văn bản luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Trong quá trình tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về nội dung các văn bản, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản trên thực tế; tổ chức phbiến, kịp thời định hướng thông tin về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận trong thực hiện các văn bản pháp luật mi ban hành.

2. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tăng cưng thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản, nhất là nhng điểm mới trong các văn bản luật.

3. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, các cơ quan báo chí tăng cường thời lượng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản luật mới trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài đmọi người cùng biết và thực hiện.

4. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp với ngành Tư pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trưng, cơ sở giáo dục trc thuộc rà soát, chỉnh lý nội dung, chương trình, biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong các nhà trường đảm bảo phù hợp với các quy định mới.

5. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân ti cao, Kim toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, đoàn thể có văn bản hưng dẫn, tổ chức quán triệt, tập hun chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành và trong phạm vi quản lý; chỉ đạo, yêu cu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

6. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bn luật liên quan cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

7. Đnghị Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn tại Công văn này, hướng dẫn của Bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể Trung ương và nhu cầu, điều kiện thực tiễn địa phương, có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung và tinh thần của các văn bản luật với hình thức, nội dung phù hợp; tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, thực chất; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp kết quả gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Tổ chức pháp chế Bộ, ngành, đoàn thTrung ương, Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đng đầu các ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ nói trên.

Trên đây là hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, tổ chức kịp thời triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả trong báo cáo công tác tư pháp hằng năm (lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật) và gửi về Bộ Tư pháp để tng hp, báo cáo Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để phối hợp tháo gkịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (đ
thực hiện);
- Sở T
ư pháp tnh, thành phố trc thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp:
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

DANH SÁCH

CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Stt

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

I

Các Luật

 

1

Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Bộ Công an

2

Luật công an nhân dân

Bộ Công an

3

Luật đặc xá

Bộ Công an

4

Luật chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5

Luật trồng trọt

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6

Luật cảnh sát biển Việt Nam

Bộ Quốc phòng

7

Luật phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ

8

Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

9

Luật sửa đổi, bổ sung một số một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

II

Các Nghị quyết

 

1

Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

 

2

Nghị quyết bầu Chủ tịch nước

 

3

Nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 

4

Nghị quyết bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 

5

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

 

6

Nghị quyết xác nhn kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

 

7

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 

8

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

 

9

Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

 

10

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 46/BTP-PBGDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu46/BTP-PBGDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2019
Ngày hiệu lực04/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 46/BTP-PBGDPL 2019 hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các Luật Nghị quyết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 46/BTP-PBGDPL 2019 hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các Luật Nghị quyết
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu46/BTP-PBGDPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành04/01/2019
        Ngày hiệu lực04/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 46/BTP-PBGDPL 2019 hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các Luật Nghị quyết

           Lịch sử hiệu lực Công văn 46/BTP-PBGDPL 2019 hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các Luật Nghị quyết

           • 04/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực