Công văn 4614/BHXH-TĐKT

Công văn 4614/BHXH-TĐKT năm 2015 hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4614/BHXH-TĐKT tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4614/BHXH-TĐKT
V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.
- Cụm trưởng các Cụm thi đua năm 2015 của BHXH Việt Nam.

 

Để tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 của Ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là các đơn vị) và Cụm trưởng các Cụm thi đua năm 2015 thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 của đơn vị (theo Đề cương báo cáo đính kèm).

2. Các đơn vị tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị theo đúng quy định tại Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1368/QĐ-BHXH ngày 15/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trong đó lưu ý đến việc lập hồ sơ đề nghị khen thưởng phải đầy đủ (tờ trình, biên bản, báo cáo thành tích và các văn bản có liên quan đến thành tích khen thưởng của tập thể, cá nhân kèm theo) thành 2 bộ hồ sơ riêng biệt: đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và đề nghị xét tặng các hình thức khen thưởng trong ngành, ngoài ngành.

3. Thực hiện việc chấm điểm thi đua năm 2015 theo các tiêu chí đánh giá tại Quyết định số 925/QĐ-BHXH ngày 09/09/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Ban hành Bảng điểm thi đua, các đơn vị tiến hành:

- 16 đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan BHXH Việt Nam (các Ban, Văn phòng, Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Lưu trữ) chấm điểm thi đua đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo phục lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 925/QĐ-BHXH ngày 09/09/2014.

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức chấm điểm đối với 16 đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan BHXH Việt Nam theo các tiêu chí tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 925/QĐ-BHXH ngày 09/09/2014 và gửi kết quả chấm điểm cho Cụm trưởng Cụm thi đua (điểm thi đua của Cụm được tính bằng điểm trung bình cộng của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấm cho 16 đơn vị nghiệp vụ), đồng thời gửi về BHXH Việt Nam. Bảng điểm này do Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2015 triển khai, tổng hợp.

4. Việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH theo công văn số 3826/BHXH-TĐKT ngày 06/10/2015 của BHXH Việt Nam, các đơn vị tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả, thành tích đạt được lập hồ sơ, báo cáo thành tích và đề nghị khen thưởng về BHXH Việt Nam. Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam phối hợp với các đơn vị có liên quan để xác định kết quả, thành tích thi đua dựa vào căn cứ tổng điểm thi đua do các đơn vị chấm tại bảng tiêu chí chấm điểm thi đua về giao dịch điện tử và căn cứ tiến độ thực hiện giao dịch điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính đến hết 31/12/2015, để lựa chọn 10 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua đề nghị Tổng Giám đốc tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng.

5. Cụm trưởng các Cụm thi đua xây dựng kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức và các bước thực hiện tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2015, triển khai phong trào thi đua năm 2016 của Cụm theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 33/BHXH-TĐKT ngày 05/01/2012 của BHXH Việt Nam.

6. Thời gian gửi báo cáo tổng kết; hồ sơ đề nghị khen thưởng; kết quả chấm điểm thi đua và kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết Cụm thi đua năm 2015:

- Nội dung từ điểm 1 đến điểm 4 nêu trên, các đơn vị gửi về BHXH Việt Nam (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 10/01/2016.

- Nội dung điểm 5 nêu trên, các đơn vị gửi về BHXH Việt Nam (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 31/12/2015.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị và Cụm trưởng các Cụm thi đua năm 2015 tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn cơ quan;
- Lưu: VT, TĐKT (3b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
Cù Ngọc Oánh

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT

(Kèm theo công văn số 4614/BHXH-TĐKT ngày 17 tháng 11 năm 2015 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Đơn vị:……………….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /BC-BHXH

…………, ngày    tháng    năm……

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2015, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2015

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình

Khái quát đặc điểm, tình hình chung; tổng số biên chế được giao; số lượng công chức, viên chức và người lao động; số đơn vị hành chính cấp phòng, cấp huyện.

2. Thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2014

1. Công tác tham mưu

- Công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

- Công tác tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” theo văn bản số 4231/HD-BHXH ngày 05/11/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; quán triệt và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng...

- Công tác tổ chức, triển khai thực hiện văn bản số 1200/KH-BHXH ngày 9/4/2015 ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn;

- Công tác tham mưu tổ chức hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong việc triển khai phong trào thi đua, bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng và phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

- Đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị trong việc tham gia Cụm thi đua.

2. Kết quả tổ chức phong trào thi đua

2.1. Phong trào thi đua do BHXH Việt Nam phát động

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước theo nội dung công văn số 30/BHXH-TĐKT ngày 06/01/2015 về việc tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2015 của Ngành BHXH, Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh bám sát nội dung, chỉ tiêu thi đua đã phát động để xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 của đơn vị, trong đó tập trung đánh giá một số nội dụng cụ thể sau:

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ

- Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cụ thể:

+ Tổng số người tham gia BHXH, bao gồm cả BHXH tự nguyện tăng % so với số người đã tham gia của năm 2014;

+ Tổng số người tham gia BHYT tăng % so với số người đã tham gia của năm 2014;

+ Tổng số người tham gia BHTN tăng % so với số người đã tham gia của năm 2014.

Đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng theo mục tiêu phát động của BHXH Việt Nam, trong đó nêu kết quả thực hiện, phân tích nguyên nhân, các khó khăn tồn tại và kiến nghị.

- Việc bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, không ngừng cải tiến các quy trình, quy định về thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ người lao động và nhân dân.

- Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; các biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ngành; việc đề xuất bãi bỏ các thủ tục hành chính không thực sự cần thiết và các nội dung không thực sự cần thiết trong từng quy trình của thủ tục hành chính;

- Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đảng, Nhà nước giao, phục vụ tốt nhất và bảo đảm quyền lợi của nhân dân và người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

b) Nâng cao năng lực quản lý quỹ BHXH, BHYT, ứng dụng và phát triển các phần mềm quản lý đối tượng, quản lý quỹ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thẩm định trong công tác thu, chi, giải quyết chế độ và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hiện tượng trốn đóng, nợ đóng tiền thu BHXH, BHYT, vi phạm chế độ chính sách, gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT.

c) Việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Ngành BHXH tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất, có ý chí phấn đấu không ngừng để có thể đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc.

d) Việc bám sát cơ sở, nắm vững tình hình thực hiện nhiệm vụ của BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền được giao; công tác tham mưu với Lãnh đạo Ngành và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan giải quyết những vấn đề làm chậm hoặc ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển Ngành đã được xác định ở trên.

2.2. Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH theo công văn số 3826/BHXH-TĐKT ngày 06/10/2015 của BHXH Việt Nam,

2.3. Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo nội dung văn bản số 2716/BHXH-TĐKT ngày 25/7/2014 của BHXH Việt Nam, trong đó, nêu rõ số xã đã được đơn vị đăng ký, giúp đỡ khắc phục khó khăn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (có số liệu cụ thể).

Các đơn vị trong Ngành đạt được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sẽ được BHXH Việt Nam khen thưởng, đối với các thành tích đặc biệt xuất sắc sẽ được xem xét đề nghị cấp trên khen thưởng.

3. Công tác khen thưởng

3.1. Những nội dung đổi mới công tác khen thưởng, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; các giải pháp đã thực hiện để tăng tỷ lệ khen thưởng đối với công chức, viên chức không làm công tác quản lý và người trực tiếp lao động; thực hiện qui trình xét khen thưởng, hồ sơ khen thưởng gắn với cải cách thủ tục hành chính.

3.1. Tổng hợp kết quả khen thưởng (phân tích, đánh giá chất lượng, kết quả và tỉ lệ khen thưởng) theo các nội dung sau:

- Kết quả khen thưởng thường xuyên;

- Kết quả khen thưởng chuyên đề, đột xuất (nếu có);

3.3. Kết quả trình khen các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (từ Bằng khen Thủ tướng Chính phủ trở lên): Số lượng trình khen thưởng? Số lượng được khen thưởng? Số lượng không được khen? Nguyên nhân không được khen?

3.4. Kết quả khen thưởng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền BHXH Việt Nam và địa phương (số lượng Bằng khen của TGĐ; Giấy khen của các cấp; các danh hiệu thi đua: Cờ thi đua, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua Ngành).

Hai nội dung 3.3 và 3.4 đề nghị phân tích, so sánh tỷ lệ khen giữa cá nhân là lãnh đạo, quản lý với số lượng các cá nhân không làm công tác lãnh đạo, quản lý; so sánh với năm 2014.

4. Công tác tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến

4.1. Báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo nội dung Hướng dẫn số 4231/HD-BHXH ngày 05/11/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trong đó:

- Việc triển khai kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các gương điển hình tiên tiến.

- Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

4.2. Công tác giới thiệu, phổ biến, nhân rộng gương điển hình tiên tiến theo nội dung văn bản số 1548/BHXH-TĐKT ngày 8/5/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trong đó:

- Triển khai kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực công tác nghiệp vụ của đơn vị.

- Thông qua các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng được bao nhiêu tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Công tác nhân rộng điển hình tiên tiến tại đơn vị và giới thiệu gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt để phổ biến nhân rộng tại Cụm thi đua và nhân rộng trong Ngành.

5. Tổ chức bộ máy thi đua, khen thưởng

- Cơ cấu, thành phần, số lượng các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh, tình hình hoạt động của Hội đồng trong năm 2015.

- Đánh giá chất lượng đội ngũ viên chức chuyên trách hoặc bán chuyên trách, nêu rõ những mặt mạnh những mặt hạn chế và nguyên nhân.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi đua, khen thưởng?

- Nêu cụ thể việc xử lý các vi phạm sau khi kiểm tra (nếu có).

7. Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

- Hình thức, nội dung, tập huấn, bồi dưỡng.

- Số lượng lớp tập huấn, số lượt cán bộ được tập huấn.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG (phân tích sâu những đặc thù riêng và các giải pháp hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ).

1. Ưu điểm.

2. Hạn chế, yếu kém.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Nêu đề xuất, kiến nghị đối với BHXH Việt Nam trong việc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

- Kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2016

II. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 


Nơi nhận:

- ………
- Lưu: VT.

Thủ trưởng đơn vị
(ký và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4614/BHXH-TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4614/BHXH-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2015
Ngày hiệu lực17/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4614/BHXH-TĐKT tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4614/BHXH-TĐKT tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4614/BHXH-TĐKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýCù Ngọc Oánh
        Ngày ban hành17/11/2015
        Ngày hiệu lực17/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4614/BHXH-TĐKT tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4614/BHXH-TĐKT tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2015

           • 17/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực