Công văn 4708/BGDĐT-KHTC

Công văn 4708/BGDĐT-KHTC hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học năm học 2007 - 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4708/BGDĐT-KHTC hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4708/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng TBDH năm học 2007 - 2008

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi: Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo

Để thực hiện tốt công tác thiết bị giáo dục phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo tổ chức mua sắm, khai thác sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học năm học 2007 - 2008, cụ thể như sau:

I/ Tổ chức mua sắm thiết bị dạy học

1. Về số lượng

Phải đảm bảo mua sắm đủ số lượng thiết bị dạy học tối thiểu theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a. Đối với lớp 11

Các căn cứ để sở giáo dục và đào tạo xác định số lượng thiết bị dạy học tối thiểu cần mua sắm:

- Quyết định số 15/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11;

- Bản hướng dẫn cách tính số lượng thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11 (phụ lục đính kèm). Đối với mỗi trung tâm giáo dục thường xuyên, trang bị 01 bộ thiết bị dạy học cho các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí;

- Kết quả kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học, điều kiện cơ sở vật chất hiện có của mỗi nhà trường và đề nghị của Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông về việc mua sắm thiết bị dạy học cho năm học 2007 - 2008.

b. Đối với các lớp còn lại

Các sở giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có ở các trường thuộc cấp Tiểu học, cấp Trung học cơ sở, cấp Trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên để xác định nhu cầu vật tư tiêu hao; số lượng thiết bị dạy học tối thiểu cần mua bổ sung để dự trù mua sắm.

2. Về chất lượng

Để việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo chất lượng theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo cần tổ chức thực hiện những công việc sau:

a. Tổ chức mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11 theo tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản được quy định tại Quyết định số 15/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11 và mẫu thiết bị dạy học lớp 11 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại quyết định số 2401/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2007;

b. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên làm công tác nghiệm thu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11 năm học 2007 - 2008;

c. Giao nhiệm vụ cho Hiệu trưởng các trường, Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức nghiệm thu, nhận bàn giao thiết bị dạy học tại các trường và các trung tâm.

3. Tổ chức mua sắm

a. Việc tổ chức mua sắm thiết bị dạy học được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu ngày 29/11/2005, Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

b. Sở giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn để lập dự toán, xây dựng kế hoạch mua sắm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt để mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu kịp tiến độ năm học.

c. Tranh ảnh, bản đồ và các thiết bị dạy học khác có thể thay thế bằng các phần mềm dạy học, thiết bị dạy học điện tử nhưng phải đáp ứng yêu cầu của nội dung chương trình và sách giáo khoa mới.

d. Khi lập kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học, các trường và các trung tâm giáo dục thường xuyên cần rà soát các thiết bị dạy học hiện có và đối chiếu với Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu để mua sắm cho phù hợp, tránh lãng phí.

e. Các trường và các trung tâm giáo dục thường xuyên đã trang bị đủ thiết bị dạy học tối thiểu, nếu đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và đội ngũ giáo viên có thể mua sắm thêm các thiết bị dạy học khác (ngoài Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu) để phục vụ đổi mới phương pháp dạy học.

f. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức mua sắm thiết bị dạy học cho các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên đảm bảo số lượng, chất lượng và kịp tiến độ năm học 2007 - 2008.

II/ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, bảo quản và khai thác sử dụng thiết bị dạy học

1. Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên

a. Sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng để giáo viên đứng lớp sử dụng được thiết bị dạy học theo yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa mới.

b. Hiệu trưởng các trường, Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm bố trí đủ giáo viên đứng lớp tham gia tập huấn về sử dụng thiết bị dạy học theo nội dung chương trình và sách giáo khoa mới.

c. Kinh phí mua tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên được sử dụng từ nguồn kinh phí của Dự án đổi mới chương trình giáo dục và nội dung sách giáo khoa thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo phân bổ cho các địa phương.

2. Bảo quản và khai thác sử dụng

Để bảo quản và khai thác sử dụng thiết bị dạy học đã trang bị có hiệu quả, sở giáo dục và đào tạo cần tổ chức thực hiện các công việc sau:

a. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố huy động các nguồn kinh phí để sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất bảo quản và triển khai sử dụng thiết bị dạy học;

b. Giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng các trường, Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch và triển khai sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học đã trang bị, tránh lãng phí;

c. Tổ chức thi sử dụng thiết bị dạy học, phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học để bổ sung thêm thiết bị dạy học phù hợp với đặc điểm của từng địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục;

d. Chỉ đạo thực hiện công văn số 4089/BGDĐT-TCCB ngày 19/4/2007 hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về viên chức làm công tác thiết bị.

III/ công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra

1. Sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành chức năng tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu về số lượng, chất lượng, tiến độ và công tác tập huấn, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học trong nhà trường.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các Bộ, Ban ngành tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra đánh giá việc triển khai công tác thiết bị dạy học năm học 2007 - 2008 của các địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các sở, ban ngành phổ biến đến các Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường phổ thông, Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên để thực hiện nghiêm túc các nội dung của văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở giáo dục và đào tạo báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo để giải quyết kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban
VHGD TN, TN và NĐ của Quốc Hội (để báo cáo);
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các tỉnh, thành phố (phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Sở Tài chính, Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Bộ, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ
TCCB, Vụ KHCN, Vụ PC, T.tra Bộ, Viện CL&CTGD và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan, Website của Bộ GD&ĐT;
- Công đoàn GDVN, Hiệp hội TBGD Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4708/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4708/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2007
Ngày hiệu lực11/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4708/BGDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 4708/BGDĐT-KHTC hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4708/BGDĐT-KHTC hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4708/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Văn Vọng
        Ngày ban hành11/05/2007
        Ngày hiệu lực11/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4708/BGDĐT-KHTC hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4708/BGDĐT-KHTC hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học

           • 11/05/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực