Công văn 4718/BKHĐT-TH

Công văn 4718/BKHĐT-TH năm 2016 rà soát, bổ sung báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4718/BKHĐT-TH rà soát bổ sung báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch 2015 2016


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4718/BKHĐT-TH
V/v rà soát, bổ sung báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch năm 2015

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1544/BKHĐT-TH ngày 08 tháng 3 năm 2016 đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2015 và đề xuất danh mục dự án kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2015. Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành trung ương và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, rà soát và thấy rằng một số Bộ, ngành trung ương và địa phương báo cáo chưa đầy đủ kết quả giải ngân các dự án được giao vốn kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2015; chưa đề xuất danh mục dự án cần kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2015 sang năm 2016, đặc biệt là các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

Để có căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đầy đủ kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2016 và tiếp tục thông báo danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2015 sang năm 2016, đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương báo cáo các nội dung sau:

I. BÁO CÁO ĐẦY ĐỦ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2015

1. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2015

Đề nghị báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2016 của các Bộ, ngành trung ương và địa phương theo Biểu mẫu số I, II, III ban hành kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015. Trong đó lưu ý:

a) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện và giải ngân tất cả các dự án được giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2015, bao gồm chi tiết các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch, bảo đảm các thông tin, số liệu chuẩn xác với các Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của cấp có thẩm quyền.

b) Đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài kế hoạch năm 2015, đề nghị báo cáo đầy đủ số vốn đầu tư đã giải ngân trong năm 2016 của các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao vốn kế hoạch, bao gồm cả các dự án sử dụng vốn nước ngoài theo cơ chế tài chính trong nước của các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SPRCC), chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, chương trình phát triển giáo dục đại học (WB).

Trường hợp Bộ, ngành trung ương và địa phương báo cáo không đầy đủ, không chuẩn xác các thông tin, số liệu này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ không tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2015 vượt kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao và không đưa vào quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

c) Đối với vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: Các địa phương báo cáo tổng số vốn giải ngân kế hoạch năm 2015 nguồn vốn này.

2. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2015.

Đề nghị báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2016 của các Bộ, ngành trung ương và địa phương theo Biểu mẫu số I và II ban hành kèm theo Quyết định số 1918/QĐ-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015, bao gồm chi tiết các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch, bảo đảm thông tin, số liệu chuẩn xác với các Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của cấp có thẩm quyền.

3. Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân số vốn đầu tư năm 2015 được bổ sung từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách trung ương,... (nếu có) theo biểu mẫu số I kèm theo văn bản này.

II. ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỰ ÁN CẦN KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNGTRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2015 SANG NĂM 2016

Theo đề nghị của các Bộ, ngành trung ương và địa phương, căn cứ báo cáo giải ngân của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản số 3212/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 4 năm 2016 và số 4003/BKHĐT-TH ngày 26 tháng 5 năm 2016 thông báo danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2015 sang năm 2016.

Đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương:

1. Rà soát lại các thông tin, số liệu các dự án chưa đủ điều kiện thông báo số vốn kéo dài tại các phụ lục kèm theo (nếu có) và đề xuất danh mục dự án có nhu cầu kéo dài thời gian thanh toán kế hoạch vốn ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ năm 2015 sang năm 2016 (nếu có) theo biểu mẫu IIa, IIb và IIc kèm theo.

2. Đề xuất cắt giảm, điều chuyển số vốn ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ (vốn trong nước) kế hoạch năm 2015 không có nhu cầu sử dụng để bổ sung cho các dự án chuyển tiếp và các dự án đã được Thủ tướng và cấp có thẩm quyền giao kế hoạch năm 2015 nhưng còn thiếu vốn theo biểu mẫu số IIIa, IIIb và IIIc kèm theo.

Đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương chuẩn bị các nội dung nêu trên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (02 bản), Bộ Tài chính và qua thư điện tử địa chỉ [email protected] trước ngày 30 tháng 6 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c T
Tg);
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ (danh sách gửi kèm);
- Lưu: VT, Vụ TH (03 bản).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4718/BKHĐT-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4718/BKHĐT-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4718/BKHĐT-TH

Lược đồ Công văn 4718/BKHĐT-TH rà soát bổ sung báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4718/BKHĐT-TH rà soát bổ sung báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch 2015 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4718/BKHĐT-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Chí Dũng
        Ngày ban hành17/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4718/BKHĐT-TH rà soát bổ sung báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch 2015 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4718/BKHĐT-TH rà soát bổ sung báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch 2015 2016

           • 17/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực