Công văn 48/TANDTC-TĐKT

Công văn 48/TANDTC-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Tòa án nhân dân năm 2009 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Công văn 48/TANDTC-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng đã được thay thế bởi Công văn 38/TANDTC-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Toà án và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2011.

Nội dung toàn văn Công văn 48/TANDTC-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng


TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 48/TANDTC-TĐKT
V/v hướng dẫn bổ sung công tác thi đua khen thưởng trong ngành Tòa án nhân dân năm 2009

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Chánh án Toà án quân sự trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao;
- Chánh án TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Ngày 01 tháng 10 năm 2009, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân đã họp và thống nhất hướng dẫn bổ sung một số vấn đề sau đây:

1, Các nội dung cơ bản:

Việc bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2009 tiếp tục được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 49/TA-TĐKT ngày 06/5/2008 và công văn số 10/TA-TĐKT ngày 20/3/2009 của Tòa án nhân dân tối cao.

Một số Toà án nhân dân địa phương có kiến nghị về việc sửa đổi tiêu chí tỷ lệ án bị huỷ, sửa đối với Thẩm phán, bổ sung đối tượng tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác xét xử, nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo trong công tác quản lý, đảm bảo khen thưởng đúng thực chất thành tích, không khen thưởng tràn lan, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân đã thống nhất:

- Giữ nguyên tiêu chí tỷ lệ án bị huỷ, sửa đối với Thẩm phán; không đặt ra tiêu chí tỷ lệ án bị huỷ, sửa riêng đối với Thẩm phán kiêm nhiệm chức vụ: Chánh án, Phó Chánh án, Chánh toà, Trưởng phòng…. Các Thẩm phán được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cần phải đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

- Thủ trưởng các đơn vị cơ sở, tập thể nhỏ chỉ phải chịu trách nhiệm của người lãnh đạo đối với các vụ án bị sửa, huỷ và các vấn đề khác xảy ra từ khi được phân công phụ trách đơn vị, không phải chịu trách nhiệm đối với các vấn đề xảy ra trước thời điểm được phân công phụ trách đơn vị.

Ví dụ : Ông Nguyễn Văn A được bổ nhiệm làm Chánh toà Toà dân sự từ ngày 01/10/2008. Ông A chỉ phải chịu trách nhiệm về chất lượng xét xử, giải quyết các vụ việc dân sự của Toà dân sự đối với các vụ việc dân sự được giải quyết sau ngày 01/10/2008. Các vụ việc dân sự giải quyết trước 01/10/2008 nếu bị sửa, huỷ thì ông A không phải chịu trách nhiệm.

- Không bổ sung đối tượng xét tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân” đối với các tập thể thuộc Toà án nhân dân cấp tỉnh .

2, Sửa đổi, bổ sung :

Sửa điểm g khoản 2 Mục III Phần II công văn số 49/TA-TĐKT ngày 06 tháng 5 năm 2008 quy định về việc xét khen thưởng đối với cán bộ, công chức được cử đi học như sau : Không xét khen thưởng đối với cán bộ, công chức được cử đi học nhưng không tốt nghiệp khoá học vì lý do cá nhân hoặc có điểm tổng kết trung bình của cả đợt học, kỳ học, năm học dưới 5,0 điểm.

Đơn vị nào đã tổ chức bình xét thi đua cho cán bộ, công chức được cử đi học theo tiêu chí cũ có thể được xét đề nghị khen thưởng bổ sung cho các trường hợp có đủ tiêu chuẩn khen thưởng theo tiêu chí mới.

3, Việc tổ chức tổng kết công tác của cụm thi đua:

Hội nghị tổng kết công tác thi đua của các cụm thi đua được tổ chức trong thời gian 1 ngày (không kể thời gian tổ chức rút kinh nghiệm công tác xét xử) và phải xong trước ngày 30/11/2009.

Các nội dung cơ bản của Hội nghị tổng kết công tác thi đua:

- Tổng kết phong trào thi đua, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Toà án nhân dân;

- Trao đổi, rút kinh nghiệm công tác xét xử các loại vụ án; trao đổi, rút kinh nghiệm việc tổ chức các phong trào thi đua, kinh nghiệm triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng; đóng góp ý kiến vào sự chỉ đạo, điều hành của Tòa án nhân dân tối cao đối với các mặt hoạt động của ngành Tòa án nhân dân.

- Các tập thể đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân, Cờ thi đua của Chính phủ báo cáo thành tích nổi bật đã đạt được trong năm, báo cáo kết quả và chất lượng xét xử các loại vụ án; tại Hội nghị này các đơn vị nên lựa chọn, giới thiệu các tấm gương điển hình tiên tiến để các đơn vị khác tham khảo, học tập và nhân rộng trong cụm thi đua và trong toàn ngành Toà án nhân dân;

- Thông báo kết quả kiểm tra chéo đối với các tập thể được đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân, Cờ thi đua của Chính phủ; bỏ phiếu suy tôn các tập thể được đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân, Cờ thi đua của Chính phủ.

- Giới thiệu và bầu Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm thi đua năm tiếp theo; thông qua bản giao ước thi đua và ký kết giao ước thi đua năm tiếp theo giữa các đơn vị trong cụm thi đua.

Do Hội nghị thượng đỉnh Chánh án các nước châu Á - Thái Bình Dương sẽ được tổ chức từ ngày 08/11/2009 đến ngày 12/11/2009, nên các Trưởng cụm thi đua phải trao đổi trước với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân để tổng hợp, trình Chánh án Toà án nhân dân tối cao quyết định về thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết cuả từng cụm thi đua.

4, Việc tổ chức rút kinh nghiệm công tác xét xử:

Trước khi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng của các cụm thi đua Toà án nhân dân địa phương, nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử và làm cơ sở tham khảo khi bình xét thi đua, các Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh là Trưởng cụm thi đua phải phối hợp với Chánh toà Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử trong địa bàn cụm.

5, Việc cung cấp số liệu phục vụ bình xét thi đua:

Để kịp thời phục vụ việc bình xét thành tích trong công tác thi đua khen thưởng, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao có trách nhiệm cung cấp cho Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân số liệu về chất lượng công tác xét xử, số liệu về cán bộ, công chức vi phạm, bị xử lý kỷ luật hoặc bị xử lý về hình sự, chất lượng, hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí... của các đơn vị trong ngành Toà án nhân dân. Các Toà án nhân dân cấp tỉnh cung cấp cho Trưởng cụm thi đua số liệu về chất lượng công tác xét xử, số liệu về cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc bị xử lý về hình sự, chất lượng, hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí... của ngành Toà án nhân dân cấp tỉnh. Thời hạn cung cấp số liệu : Trước ngày 20/10/2009 .

6, Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm có;

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị cơ sở;

- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng;

- Bảng chấm điểm thi đua đối với các tập thể được đề nghị tặng thưởng danh hiệu “ Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân ”, “ Cờ thi đua của Chính phủ”;

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xét, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. Đối với các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao là biên bản Hội nghị thi đua của đơn vị cơ sở;

- Quyết định của Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh về việc tặng thưởng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cơ sở ” ( kèm theo danh sách các sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới);

Hồ sơ đề nghị khen thưởng phải được gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân trước ngày 20/11/2009.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân đề nghị Chánh án Toà án quân sự trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân các tỉnh quán triệt tới các cá nhân trong đơn vị và tổ chức thực hiện các nội dung hướng dẫn trong công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thì báo cáo với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân ( thông qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành) để hướng dẫn giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên ;
- Chánh án TANDTC ( để báo cáo );
- Các PCA TANDTC ( để báo cáo );
- Các thành viên HĐTĐKT ngành ;
- Lưu VP và Thường trực HĐTĐKT.

KT. CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TĐKT
NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 48/TANDTC-TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu48/TANDTC-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2009
Ngày hiệu lực02/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 48/TANDTC-TĐKT

Lược đồ Công văn 48/TANDTC-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 48/TANDTC-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu48/TANDTC-TĐKT
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Quang Lộc
        Ngày ban hành02/10/2009
        Ngày hiệu lực02/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 48/TANDTC-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng

          Lịch sử hiệu lực Công văn 48/TANDTC-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng