Công văn 5231/LĐTBXH-TCGDNN

Công văn 5231/LĐTBXH-TCGDNN về hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn của Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5231/LĐTBXH-TCGDNN 2017 chỉ tiêu Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5231/LĐTBXH-TCGDNN
V/v hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn của Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2017

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh lạng Sơn

Căn cứ Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 06/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2017.

Căn cứ các Quyết định số 2438/QĐ-BTC ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2017; Quyết định số 2439/QĐ-BTC ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và An toàn lao động năm 2017.

Đ nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí và đảm bảo thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn cho các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017 thụ hưởng kinh phí của Dự án như sau:

1. Về mục tiêu, nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp” năm 2017.

1.1. Mc tiêu, nhiệm v năm 2017

- Phân bổ kinh phí tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm của Dự án, không phân bổ kinh phí phân tán, dàn trải, đặc biệt về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo thiết thực hiệu quả.

- Ưu tiên phân bổ cho những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp bách những nhiệm vụ có tác động tới sự phát triển chung của cả lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; trường chất lượng cao; trường đại học sư phạm kỹ thuật; trường chuyên biệt đào tạo cho một số nghề trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế biển và các đối tượng là người dân tộc thiểu số học nội trú, người khuyết tật; trường có nghề trọng điểm, trong đó ưu tiên trường ở các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa phương chưa tự cân đối ngân sách.

- Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chung của Dự án, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ phân bổ kinh phí năm 2017 được Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng hướng dẫn Công văn này.

1.2. Kinh phí sự nghiệp thực hiện Dự án năm 2017

Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào kinh phí được Bộ Tài chính thông báo cho Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, chuyên môn tại Công văn này để quyết định phân bổ kinh phí năm 2017 bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chung của Dự án. Cụ thể:

- Hỗ trợ đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị cho các ngành, nghề trọng điểm tại:

+ Trường được lựa chọn đầu tư thành chất lượng cao theo Quyết định 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Trường ĐH sư phạm kỹ thuật;

+ Trường chuyên biệt để đào tạo cho một số nghề trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế biển và các đối tượng là người dân tộc thiểu số học nội trú, người khuyết tật.

+ Trường cao đẳng, trường trung cấp công lập được lựa chọn ngành, nghề trng điểm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó, ưu tiên trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trường thực hiện tuyển sinh tốt và hỗ trợ đầu tư cho một số nghề đặc thù, nghề xã hội có nhu cầu nhưng khó thu hút học sinh vào học nghề...

- Hỗ trợ đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị; cải tạo, sửa chữa một số hạng mục nhà xưởng thực hành tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đối với 25 trường tham gia đào tạo thí điểm theo Quyết định số 1809/QĐ-LĐTBXH ngày 9/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ưu tiên mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ đào tạo thí điểm cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế của Úc (danh mục máy móc, trang thiết bị theo chương trình chuyển giao quy định tại Quyết định số 1808/QĐ-LĐTBXH ngày 9/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

2. Về quản lý, sử dụng kinh phí.

Thực hiện theo Thông tư số 103/TT-BTC ngày 05 ngày 10 tháng 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.

3. Tổ chức thực hiện.

3.1. Đối với các trường được hỗ trợ kinh phí

Để nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí được giao yêu cầu các trường được hỗ trợ kinh phí:

- Tích cực, chủ động, tăng cường triển khai công tác tuyển sinh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và cam kết giải quyết việc làm cho người học sau khi ra trường.

- Trong đào tạo, cần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp sử dụng lao động; đổi mới chương trình đào tạo, cấu trúc lại chương trình theo mô-đun đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và tăng thời gian thực hành, thực tập.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và khuyến khích ứng dụng đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp.

3.2. Đối với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan

- Đ công khai, minh bạch số liệu phân bổ kinh phí của Dự án và đảm bảo sự hợp tác đồng bộ giữa các cơ quan trong tổ chức thực hiện, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương bố trí đủ kinh phí để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án trong năm 2017 theo hướng dẫn trên đây. Đồng thời, sau 05 ngày kể từ ngày ký Quyết định giao dự toán ngân sách đề nghị gửi kết quả phân bổ về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm huy động các nguồn lực hp pháp ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương của Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của Dự án.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Dự án theo kế hoạch đã đề ra, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN DỰ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU “GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG” NĂM 2017

(Phụ lục kèm theo Công văn số 5231/LĐTBXH-TCGDNN ngày 12/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

STT

NỘI DUNG

CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

I

Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

 

 

1

Hỗ trợ đầu tư mua sắm trang thiết bị đào tạo cho trường có ngành, nghề trọng điểm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường

1

 

Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5231/LĐTBXH-TCGDNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5231/LĐTBXH-TCGDNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2017
Ngày hiệu lực12/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5231/LĐTBXH-TCGDNN

Lược đồ Công văn 5231/LĐTBXH-TCGDNN 2017 chỉ tiêu Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5231/LĐTBXH-TCGDNN 2017 chỉ tiêu Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5231/LĐTBXH-TCGDNN
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Quân
        Ngày ban hành12/12/2017
        Ngày hiệu lực12/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5231/LĐTBXH-TCGDNN 2017 chỉ tiêu Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5231/LĐTBXH-TCGDNN 2017 chỉ tiêu Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

         • 12/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực