Công văn 5274/BTC-ĐT

Công văn 5274/BTC-ĐT về quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5274/BTC-ĐT quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5274/BTC-ĐT
V/v quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Nghị quyết số 473/NQ-UBTVQH13 ngày 27/3/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015; nhằm thực hiện tốt kế hoạch đầu tư và phát triển, đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2012, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm nhằm đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2012 như sau:

I. ĐỐI VỚI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG:

1. Tập trung chỉ đạo việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư năm 2012 cho các chủ đầu tư theo đúng Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 18/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 70/QĐ-BKH ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2012 và Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 3/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và kế hoạch năm 2012. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xử lý các vướng mắc trong phân bổ kế hoạch vốn theo đúng Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ và các quyết định giao kế hoạch vốn năm 2012 nêu trên.

2. Chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án theo quy định; đẩy nhanh công việc đấu thầu, thi công công trình, nghiệm thu khối lượng thanh toán nhằm thực hiện dự án ngay từ đầu năm và giải ngân cho các dự án.

3. Tập trung chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác đền bù GPMB hiện đang là khó khăn phổ biến nhằm bàn giao mặt bằng cho dự án triển khai đúng tiến độ.

4. Các dự án đầu tư không được thực hiện khối lượng vượt quá mức vốn kế hoạch được giao để không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Các chủ đầu tư phối hợp với hệ thống Kho bạc Nhà nước để tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác kiểm soát và thanh toán nhằm tạo điều kiện về vốn cho nhà thầu.

5. Việc thanh toán vốn được thực hiện theo quy định hiện hành và các hướng dẫn của Bộ Tài chính về thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012. Phấn đấu thực hiện giải ngân nhanh và giải ngân hết kế hoạch vốn trong niên độ kế hoạch năm 2012, không kéo dài thời hạn thanh toán sang năm 2013. Riêng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 được thanh toán đến hết ngày 30/4/2013.

6. Để đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch, đối với các dự án sử dụng nguồn vốn XDCB tập trung thuộc NSNN của các Bộ, ngành trung ương, vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án đến hết tháng 6 năm 2012 mà chủ đầu tư chưa đến giao dịch với Kho bạc Nhà nước và các dự án đến hết tháng 9 năm 2012 chưa thanh toán vốn thuộc kế hoạch năm 2012 để bổ sung vốn cho các dự án cần thiết khác. Đối với các dự án của địa phương, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện việc điều chỉnh giảm, tăng vốn theo thời hạn này cho phù hợp.

II. ĐỐI VỚI CƠ QUAN TÀI CHÍNH VÀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC.

1. Đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước:

- Sau khi nhận được kế hoạch phân bổ vốn đầu tư (bao gồm cả vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ) của các Bộ, ngành, địa phương, triển khai ngay công tác thanh toán theo quy định mà không chờ ý kiến thẩm tra, nhận xét của cơ quan Tài chính. Trường hợp dự án không đủ thủ tục đầu tư, Kho bạc Nhà nước không thanh toán, nếu đã thanh toán thì thực hiện thu hồi số vốn đã thanh toán cho dự án đó. Đối với các trường hợp phân bổ không đúng quy định, Bộ Tài chính sẽ có văn bản nhận xét gửi các Bộ, ngành và địa phương, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh toán theo nguyên tắc “Thanh toán trước, kiểm soát sau”, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành và thanh toán đầy đủ, kịp thời vốn cho các dự án.

- Kiểm soát chặt chẽ hồ sơ tài liệu thanh toán theo quy định, đồng thời tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho chủ đầu tư.

- Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để Bộ Tài chính nghiên cứu giải quyết.

2. Đối với cơ quan Tài chính:

- Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong khâu thanh toán; thực hiện việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ về tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác thực hiện kế hoạch và giải ngân. Thực hiện thông báo công khai số liệu giải ngân định kỳ đối với nguồn vốn đầu tư XDCB ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ để giúp các Bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2012.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kế hoạch và Đầu tư để xử lý các vướng mắc trong khâu phân bổ vốn, tạo điều kiện cho các dự án được triển khai thực hiện sớm.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình thực hiện, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ chức năng xử lý ngay các vướng mắc; trường hợp quá thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Vụ NSNN, Vụ I;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5274/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5274/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2012
Ngày hiệu lực19/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5274/BTC-ĐT quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5274/BTC-ĐT quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5274/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành19/04/2012
        Ngày hiệu lực19/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5274/BTC-ĐT quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5274/BTC-ĐT quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012

           • 19/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực