Công văn 5345/VPCP-V.III

Công văn 5345/VPCP-V.III năm 2016 chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 5345/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV 2016 đã được thay thế bởi Công văn 5795/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV 2016 và được áp dụng kể từ ngày 13/07/2016.

Nội dung toàn văn Công văn 5345/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5345/VPCP-V.III
V/v chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1, QH khóa XIV

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường.

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 240/TTKQH-TH ngày 23 tháng 6 năm 2016 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 7 năm 2016, bế mạc vào ngày 29 tháng 7 năm 2016). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016;

b) Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội năm 2015 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về tình hình kết quả thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016;

b) Tờ trình của Chính phủ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014;

c) Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

d) Báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

đ) Báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị:

a) Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về cơ cấu tchức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

b) Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; danh sách Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và Điều chnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp khắc phục tình trạng cá chết tại các tỉnh tHà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

6. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ vtình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại Hội trường.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 240/TTKQH-TH ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Tổng Thư ký Quc hội)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- TTKQH;
- VPQH: các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg, Thư ký các PTTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, PL, TH, KGVX, ĐMDN, TCCV, NC, V.I, TKBT, QHQT;
- Lưu: VT
, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

THÔNG BÁO

VỀ CÁCH THỨC, QUY TRÌNH CHUẨN BỊ, GỬI TÀI LIỆU
(Ban hành kèm theo Công văn số 5345/VPCP-V.III ngày 30 tháng 6 năm 2016 của VPCP)

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chuẩn bị nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Sau khi các Báo cáo, Tờ trình được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Quốc hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thay mặt Chính phủ, ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi tài liệu như sau:

a) Tất cả tài liệu phục vụ Kỳ họp này gửi dưới dạng điện tử (trừ các tài liệu mật) đến địa chỉ: Vụ Hành chính, Văn phòng Quốc hội, email: vanthuV[email protected] và Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, email: [email protected] để lập cơ sdữ liệu điện tử phục vụ Kỳ họp (kèm theo 05 bộ tài liệu đy đủ bng văn bản giy của mi nội dung đ đi chiếu và nộp lưu trữ);

b) Gửi tài liệu là văn bản giấy, bao gồm:

- Các tài liệu mật với số lượng 650 bản (có đóng dấu “Tài liệu cần thu hồi” đối với các tài liệu liên quan đến công tác nhân sự).

- Các Báo cáo, Tờ trình về các nội dung trình bày tại Hội trường với số lượng 720 bản, riêng Báo cáo về kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ trình bày là 1.200 bản.

- Bản tóm tắt trình bày tại Hội trường với số lượng 550 bản.

3. Về thời gian trình bày các Báo cáo, Tờ trình tóm tắt để trình bày tại Hội trường (trừ Báo cáo về kinh tế - xã hội và các tài liệu liên quan đến công tác nhân sự): thời gian tối đa là 15 phút/Báo cáo, Tờ trình.

4. Về thi gian gửi tài liệu thực hiện theo yêu cầu tại Danh Mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV của Văn phòng Quốc hội quy định tại Văn bn số 240/TTKQH-TH (xin gi kèm theo)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5345/VPCP-V.III

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5345/VPCP-V.III
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2016
Ngày hiệu lực30/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5345/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5345/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5345/VPCP-V.III
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành30/06/2016
        Ngày hiệu lực30/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5345/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5345/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV 2016